(EU) 2020/1362Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1362 ze dne 30. září 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz některých rostlin k pěstování druhů Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg a Acer shirasawanum Koidzumi pocházejících z Nového Zélandu do Unie

Publikováno: Úř. věst. L 317, 1.10.2020, s. 5-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. září 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. října 2020 Nabývá účinnosti: 4. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.1.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 317/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1362

ze dne 30. září 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz některých rostlin k pěstování druhů Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg a Acer shirasawanum Koidzumi pocházejících z Nového Zélandu do Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a zejména na čl. 42 odst. 4 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (2) stanovilo na základě předběžného posouzení rizik seznam vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů.

(2)

V souladu s nařízením (EU) 2016/2031, pokud se dospěje na základě posouzení rizik k závěru, že rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět pocházející ze třetí země, skupiny třetích zemí nebo konkrétního území dotčené třetí země představují nepřijatelné riziko z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů, ale že toto riziko lze snížit na přijatelnou úroveň uplatněním určitých opatření, Komise vyjme uvedenou rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět ze seznamu stanoveného prováděcím nařízením (EU) 2018/2019 a přidá je na seznam uvedený v čl. 41 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031.

(3)

Kromě toho prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1213 (3) stanoví fytosanitární opatření pro dovoz některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které byly vyňaty z přílohy prováděcího nařízení (EU) 2018/2019, do Unie.

(4)

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2018/2019 zařazuje rostliny rodu Acer L. do seznamu vysoce rizikových rostlin.

(5)

Dne 29. srpna 2019 předložil Nový Zéland Komisi žádost o vývoz jednoletých až tříletých dormantních, bezlistých, roubovaných nebo očkovaných rostlin k pěstování, s obnaženými kořeny, druhů Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg a Acer shirasawanum Koidzumi (dále též „dotčené rostliny“) do Unie. Uvedená žádost byla podpořena příslušnou technickou dokumentací.

(6)

Dne 20. května 2020 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vědecké stanovisko týkající se posouzení rizik u komodit pro rostliny rodu Acer z Nového Zélandu (4). Úřad identifikoval organismy Eotetranychus sexmaculatus, Meloidogyne fallax, Oemona hirta a Platypus apicalis (dále též „dotčené škodlivé organismy“) jako škodlivé organismy s významem pro dotčené rostliny, posoudil opatření ke zmírnění rizika popsaná v dokumentaci pro uvedené škodlivé organismy a provedl u každého škodlivého organismu spojeného s uvedenou komoditou odhad pravděpodobnosti, že je ho prostá.

(7)

V návaznosti na uvedené stanovisko prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1361 (5) vyňalo dotčené rostliny ze seznamu vysoce rizikových rostlin stanoveného prováděcím nařízením (EU) 2018/2019.

(8)

Nadto a na základě uvedeného stanoviska lze nezbytná opatření k řešení rizika z hlediska možnosti zavlečení dotčených škodlivých organismů přijmout jako fytosanitární dovozní požadavky, aby se zajistila fytosanitární ochrana území Unie při dovozu dotčených rostlin do Unie.

(9)

V případě organismů Oemona hirta a Platypus apicalis jsou opatření popsaná Novým Zélandem v dokumentaci považována za dostatečná pro snížení rizika plynoucího z dovozu dotčených rostlin do Unie na přijatelnou úroveň. Opatření týkající se uvedených dvou škodlivých organismů by proto měla vycházet z opatření popsaných Novým Zélandem v dokumentaci.

(10)

V případě organismu Meloidogyne fallax jsou opatření popsaná Novým Zélandem v dokumentaci v souladu se stávajícími požadavky stanovenými v bodě 10 přílohy VII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 (6) pro háďátka, pokud jde o dřeviny a křoviny určené k pěstování.

(11)

V případě organismu Eotetranychus sexmaculatus se má za to, že pouhé uplatnění opatření navržených Novým Zélandem v dokumentaci nemůže snížit riziko plynoucí z dovozu dotčených rostlin do Unie na přijatelnou úroveň, protože podle stanoviska úřadu přetrvávají určité nejistoty. Riziko plynoucí z dovozu dotčených rostlin do Unie lze snížit na přijatelnou úroveň řešením zjištěných nejistot pomocí uplatnění doplňkových opatření, pokud jde o úřední potvrzení a rostlinolékařská osvědčení pro uvedené rostliny. Proto by opatření uplatněná Novým Zélandem v dokumentaci pro organismus Eotetranychus sexmaculatus měla být doplněna uvedenými opatřeními, která řeší tyto nejistoty.

(12)

Organismy Oemona hirta a Meloidogyne fallax jsou uvedeny jako karanténní škodlivé organismy pro Unii v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/2072. Organismy Eotetranychus sexmaculatus a Platypus apicalis dosud nejsou zařazeny na seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii v prováděcím nařízení (EU) 2019/2072, ale po dalším úplném posouzení rizik mohou splňovat podmínky pro zařazení. Pokud se zjistí, že uvedené škodlivé organismy splňují uvedené podmínky, budou zařazeny na seznam v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 a příslušné rostliny budou zařazeny na seznam v příloze VII uvedeného nařízení spolu s příslušnými opatřeními na základě úplného posouzení rizik uvedených škodlivých organismů. Prováděcí nařízení (EU) 2019/2072 by mělo být poté odpovídajícím způsobem přezkoumáno.

(13)

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2020/1213 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(14)

Aby byly splněny povinnosti Unie vyplývající z dohody Světové obchodní organizace o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření (7), dovoz dotčených rostlin by měl být obnoven co nejdříve. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví fytosanitární opatření pro dovoz některých rostlin k pěstování druhů Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg a Acer shirasawanum Koidzumi pocházejících z Nového Zélandu do Unie.

Článek 2

Změna prováděcího nařízení (EU) 2020/1213

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2020/1213 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. září 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 ze dne 18. prosince 2018, kterým se stanoví předběžný seznam vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů ve smyslu článku 42 nařízení (EU) 2016/2031 a seznam rostlin, pro něž nejsou za účelem dovozu do Unie vyžadována rostlinolékařská osvědčení ve smyslu článku 73 uvedeného nařízení (Úř. věst. L 323, 19.12.2018, s. 10).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1213 ze dne 21. srpna 2020 o fytosanitárních opatřeních pro dovoz některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které byly vyňaty z přílohy prováděcího nařízení (EU) 2018/2019, do Unie (Úř. věst. 275, 24.8.2020, s. 5).

(4)  Komise EFSA PLH (komise EFSA pro zdraví rostlin), 2020. Vědecké stanovisko k posouzení rizik u komodit pro rostliny rodu Acer z Nového Zélandu. EFSA Journal 2020; 18(5): 6105, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6105.

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1361 ze dne 30. září 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Malus domestica pocházející ze Srbska a některé rostliny k pěstování druhů Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg a Acer shirasawanum Koidzumi pocházející z Nového Zélandu (viz strana 1 tomto čísle Úředního věstníku).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (Úř. věst. L 319, 10.12.2019, s. 1).

(7)  Dohoda Světové obchodní organizace o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření (dohoda SPS), https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.


PŘÍLOHA

V příloze prováděcího nařízení (EU) 2020/1213 se doplňují nové body, které znějí:

„Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty

Kód KN

Třetí země původu

Opatření

4.

Dormantní, bezlisté, roubované nebo očkované, jednoleté až tříleté rostliny k pěstování, s obnaženými kořeny, druhů Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg a Acer shirasawanum Koidzumi

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

Nový Zéland

a)

úřední potvrzení, že

i)

rostliny jsou prosté organismu Eotetranychus sexmaculatus;

ii)

rostliny byly trvale pěstovány na místě produkce, které je, společně se stanovišti produkce, jež tvoří jeho součást, registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled;

iii)

stanoviště produkce bylo od počátku ukončeného produkčního období shledáno prostým organismu Eotetranychus sexmaculatus během úředních prohlídek prováděných ve vhodných termínech; v případě podezření na výskyt organismu Eotetranychus sexmaculatus na stanovišti produkce byla provedena vhodná ošetření s cílem zajistit nepřítomnost uvedeného škodlivého organismu; ve stanovené oblasti obklopující stanoviště produkce do vzdálenosti 100 m jsou ve vhodných termínech prováděny zvláštní průzkumy ke zjištění výskytu organismu Eotetranychus sexmaculatus a pokud se u jakýchkoli hostitelských rostlin tento škodlivý organismus vyskytne, musí být tyto rostliny okamžitě odstraněny a zničeny;

iv)

byl zaveden systém k zajištění toho, aby byly nástroje a stroje před svým dopravením na každé stanoviště produkce očištěny, aby byly prosté zeminy a zbytků rostlin, a vydezinfikovány, aby byly prosté organismu Eotetranychus sexmaculatus;

v)

při sklizni byly rostliny očištěny a ořezány a byly podrobeny úřední rostlinolékařské prohlídce sestávající alespoň z podrobné vizuální prohlídky, zejména prohlídky kmenů a větví rostlin, aby se potvrdila nepřítomnost organismu Eotetranychus sexmaculatus;

vi)

zásilky rostlin byly těsně před vývozem podrobeny úřední prohlídce za účelem zjištění výskytu organismu Eotetranychus sexmaculatus, zejména prohlídce kmenů a větví uvedených rostlin, a velikost vzorku podrobeného prohlídce byla taková, aby bylo možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň zamoření;

b)

rostlinolékařská osvědčení pro uvedené rostliny obsahují v kolonce „Dodatkové prohlášení“:

i)

následující prohlášení: „Zásilka je v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1362“;

ii)

specifikaci registrovaných stanovišť produkce.

5.

Dormantní, bezlisté, roubované nebo očkované, jednoleté až tříleté rostliny k pěstování, s obnaženými kořeny, druhů Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg a Acer shirasawanum Koidzumi

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

Nový Zéland

a)

úřední potvrzení, že

i)

rostliny jsou prosté organismů Oemona hirta a Platypus apicalis;

ii)

rostliny byly trvale pěstovány na místě produkce, které je, společně se stanovišti produkce, jež tvoří jeho součást, registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled;

iii)

stanoviště produkce bylo od počátku ukončeného produkčního období shledáno prostým organismů Oemona hirta a Platypus apicalis během úředních prohlídek prováděných ve vhodných termínech; v případě podezření na výskyt organismů Oemona hirta nebo Platypus apicalis na stanovišti produkce byla provedena vhodná ošetření s cílem zajistit nepřítomnost uvedených škodlivých organismů;

iv)

při sklizni byly rostliny očištěny a byly podrobeny úřední prohlídce, aby se potvrdila nepřítomnost organismů Oemona hirta a Platypus apicalis;

v)

zásilky rostlin byly těsně před vývozem podrobeny úřední prohlídce za účelem zjištění výskytu organismů Oemona hirta a Platypus apicalis a velikost vzorku podrobeného prohlídce byla taková, aby bylo možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň zamoření;

b)

rostlinolékařská osvědčení pro uvedené rostliny obsahují v kolonce „Dodatkové prohlášení“:

i)

následující prohlášení: „Zásilka je v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1362;

ii)

specifikaci registrovaných stanovišť produkce.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU