(EU) 2020/1361Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1361 ze dne 30. září 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Malus domestica pocházející ze Srbska a některé rostliny k pěstování druhů Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg a Acer shirasawanum Koidzumi pocházející z Nového Zélandu

Publikováno: Úř. věst. L 317, 1.10.2020, s. 1-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. září 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. října 2020 Nabývá účinnosti: 4. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.1.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 317/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1361

ze dne 30. září 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Malus domestica pocházející ze Srbska a některé rostliny k pěstování druhů Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg a Acer shirasawanum Koidzumi pocházející z Nového Zélandu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a zejména na čl. 42 odst. 4 první a třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (2) stanoví na základě předběžného posouzení rizik seznam vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2018 (3) stanoví zvláštní pravidla týkající se postupu, který je třeba dodržovat při provádění posouzení rizik podle čl. 42 odst. 4 nařízení (EU) 2016/2031 u uvedených vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů.

(3)

Na základě předběžného posouzení rizik bylo 35 rostlin k pěstování, mezi něž patří rody Malus Mill. a Acer L., pocházejících ze všech třetích zemí zařazeno jako vysoce rizikové rostliny do přílohy prováděcího nařízení (EU) 2018/2019.

(4)

Dne 31. července 2019 předložilo Srbsko Komisi žádost o vývoz jednoletých až dvouletých dormantních roubovaných rostlin k pěstování, s obnaženými kořeny, druhu Malus domestica do EU. Uvedená žádost byla podpořena příslušnou technickou dokumentací.

(5)

Dne 13. května 2020 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vědecké stanovisko týkající se posouzení rizik u komodit pro rostliny k pěstování druhu Malus domestica ze Srbska (4). Úřad identifikoval organismus Erwinia amylovora jako škodlivý organismus s významem pro uvedené rostliny k pěstování, posoudil opatření ke zmírnění rizika popsaná v dokumentaci pro uvedený škodlivý organismus a provedl odhad pravděpodobnosti, že jsou ho prosté.

(6)

Na základě tohoto stanoviska se předpokládá, že fytosanitární riziko plynoucí z dovozu jednoletých až dvouletých dormantních roubovaných rostlin k pěstování, s obnaženými kořeny, druhu Malus domestica pocházejících ze Srbska do Unie se snižuje na přijatelnou úroveň za předpokladu, že jsou použita vhodná opatření ke zmírnění rizika škodlivého organismu spojeného s uvedenými rostlinami k pěstování. Vzhledem k tomu, že tato vhodná opatření jsou stanovena v příloze X bodě 9 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 (5), uvedené rostliny k pěstování by se neměly nadále považovat za vysoce rizikové rostliny a měly by být z přílohy prováděcího nařízení (EU) 2018/2019 vyňaty.

(7)

Dne 29. srpna 2019 předložil Nový Zéland Komisi žádost o vývoz jednoletých až tříletých dormantních, bezlistých, roubovaných nebo očkovaných rostlin k pěstování, s obnaženými kořeny, druhů Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg a Acer shirasawanum Koidzumi do EU. Uvedená žádost byla podpořena příslušnou technickou dokumentací.

(8)

Dne 20. května 2020 zveřejnil úřad vědecké stanovisko týkající se posouzení rizika u komodit pro rostliny k pěstování rodu Acer z Nového Zélandu (6). Úřad identifikoval organismy Eotetranychus sexmaculatus, Meloidogyne fallax, Oemona hirta a Platypus apicalis jako škodlivé organismy s významem pro uvedené rostliny k pěstování, posoudil opatření ke zmírnění rizika popsaná v dokumentaci pro uvedené škodlivé organismy a provedl u každého škodlivého organismu spojeného s uvedenými komoditami odhad pravděpodobnosti, že jsou ho prosté.

(9)

Na základě tohoto stanoviska se předpokládá, že fytosanitární riziko plynoucí z dovozu jednoletých až tříletých dormantních, bezlistých, roubovaných nebo očkovaných rostlin k pěstování, s obnaženými kořeny, druhů Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg a Acer shirasawanum Koidzumi pocházejících z Nového Zélandu do Unie, se snižuje na přijatelnou úroveň za předpokladu, že jsou použita vhodná opatření ke zmírnění rizika škodlivých organismů spojených s uvedenými rostlinami k pěstování. Vzhledem k tomu, že tato vhodná opatření jsou stanovena v prováděcím nařízení Komise (EU) 2020/… (7), uvedené rostliny k pěstování by se neměly nadále považovat za vysoce rizikové rostliny a měly by být z přílohy prováděcího nařízení (EU) 2018/2019 vyňaty.

(10)

Aby byly splněny povinnosti Unie vyplývající z dohody Světové obchodní organizace o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření (8), dovoz uvedených komodit by měl být obnoven co nejdříve. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) 2018/2019

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2018/2019 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. září 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 ze dne 18. prosince 2018, kterým se stanoví předběžný seznam vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů ve smyslu článku 42 nařízení (EU) 2016/2031 a seznam rostlin, pro něž nejsou za účelem dovozu do Unie vyžadována rostlinolékařská osvědčení ve smyslu článku 73 uvedeného nařízení (Úř. věst. L 323, 19.12.2018, s. 10).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2018 ze dne 18. prosince 2018, kterým se stanoví zvláštní pravidla týkající se postupu, který je třeba dodržovat při provádění posouzení rizik u vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ve smyslu čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 (Úř. věst. L 323, 19.12.2018, s. 7).

(4)  Komise EFSA PLH (komise EFSA pro zdraví rostlin), 2020. Vědecké stanovisko k posouzení rizik u komodit pro rostliny druhu Malus domestica ze Srbska. EFSA Journal 2020;18(5):6109, 53 s., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6109.

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (Úř. věst. L 319, 10.12.2019, s. 1).

(6)  Komise EFSA PLH (komise EFSA pro zdraví rostlin), 2020. Vědecké stanovisko k posouzení rizik u komodit pro rostliny rodu Acer z Nového Zélandu. EFSA Journal 2020; 18(5): 6105, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6105.

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/XXX ze dne 30. září 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz některých rostlin k pěstování druhů Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg a Acer shirasawanum Koidzumi pocházejících z Nového Zélandu do Unie (viz strana … v tomto čísle Úředního věstníku).

(8)  Dohoda Světové obchodní organizace o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření (dohoda SPS), https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.


PŘÍLOHA

V příloze bodě 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/2019 se druhý sloupec „Popis“ mění takto:

a)

položka pro „Malus Mill.“ se nahrazuje tímto:

Malus Mill., kromě jednoletých až dvouletých dormantních roubovaných rostlin k pěstování, s obnaženými kořeny, druhu Malus domestica pocházejících ze Srbska“;

b)

položka pro „Acer L.“ se nahrazuje tímto:

Acer L., kromě jednoletých až tříletých dormantních, bezlistých, roubovaných nebo očkovaných rostlin k pěstování, s obnaženými kořeny, druhů Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg a Acer shirasawanum Koidzumi pocházejících z Nového Zélandu“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU