(EU) 2020/1328Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1328 ze dne 18. září 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Fraise du Périgord“ (CHZO))

Publikováno: Úř. věst. L 312, 25.9.2020, s. 4-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. září 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. října 2020 Nabývá účinnosti: 15. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.25.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1328

ze dne 18. září 2020,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Fraise du Périgord“ (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 Komise přezkoumala žádost Francie o schválení změny specifikace chráněného zeměpisného označení „Fraise du Périgord“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 135/2004 (2).

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být tato změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Fraise du Périgord“ (CHZO) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. září 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 135/2004 ze dne 27. ledna 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení Komise (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Fraise du Périgord a Queso de Valdeón) (Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 9).

(3)  Úř. věst. C 170, 18.5.2020, s. 38.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU