(EU) 2020/1319Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1319 ze dne 22. září 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Provola dei Nebrodi“ (CHOP))

Publikováno: Úř. věst. L 309, 23.9.2020, s. 7-7 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. září 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. října 2020 Nabývá účinnosti: 13. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.23.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 309/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1319

ze dne 22. září 2020

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Provola dei Nebrodi“ (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 3 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 byla žádost Itálie o zápis názvu „Provola dei Nebrodi“ jako chráněného označení původu (CHOP) zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Dne 22. října 2019 obdržela Komise od Belgie oznámení o námitce. Dne 31. října 2019 toto oznámení postoupila Itálii. Dne 19. prosince 2019 obdržela Komise ve stanovené lhůtě odůvodněné prohlášení o námitce.

(3)

Komise námitku zaslanou Belgií přezkoumala a shledala ji přípustnou.

(4)

Dopisem ze dne 19. února 2020 vyzvala Komise zúčastněné strany, aby zahájily náležité konzultace k dosažení vzájemné dohody v souladu s jejich vnitřními postupy.

(5)

Ačkoli Itálie a Belgie dohody nedosáhly, Belgie dopisem adresovaným italským orgánům ze dne 16. června 2020 svou námitku proti zápisu označení „Provola dei Nebrodi“ stáhla.

(6)

Označení původu „Provola dei Nebrodi“ (CHOP) by proto mělo být do rejstříku zapsáno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Provola dei Nebrodi“ (CHOP) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.3 Sýry uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. září 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 257, 31.7.2019, s. 18.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU