(EU) 2020/1317Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1317 ze dne 9. září 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 309, 23.9.2020, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. září 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. října 2020 Nabývá účinnosti: 13. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.23.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 309/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1317

ze dne 9. září 2020

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. září 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

1.

Výrobek sestávající ze sypkých porézních granulí převážně na bázi dusičnanu amonného s následujícím složením (v procentech hmotnostních):

dusičnan amonný > 99,4

(celkový dusík > 34,5)

aniontový polymer 0,28

povrstvení 0,08

Olejová absorpce granulí činí > 10 % hmotnostních.

Granule mají zdánlivou hustotu 0,72 g/cm3

3602 00 00

Zařazení se zakládá na všeobecném pravidlu 1 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódu KN 3602 00 00 .

Přidávaný aniontový polymer má výrobku dodat nižší hustotu a vyšší kapacitu pro olejovou absorpci, což jsou důležité vlastnosti pro to, aby byly porézní granule vhodnějším základním materiálem pro výrobu výbušnin typu ANFO (dusičnan amonný s palivem).

Povrchová úprava porézních granulí povrstvením se provádí za účelem stabilizace dusičnanu amonného, potažmo k zabránění nežádoucímu vstřebávání vody, které by mohlo narušit/snížit schopnost absorbovat topný olej, což je jednou ze základních vlastností účinné výbušniny ANFO.

Na základě jeho objektivních vlastností lze tedy výrobek identifikovat jako připravenou výbušninu čísla 3602 (viz též stanovisko k sazebnímu zařazení do harmonizovaného systému 3602.00/2).

Zařazení do čísla 3102 je vyloučeno, protože výrobek byl speciálně připraven a vyvinut, aby byl používán jako základní materiál pro výbušniny. Aniontový polymer ani povrstvení nemají pro použití jako hnojivo technický význam. Nejsou tedy splněny podmínky poznámky 2 ke kapitole 31.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 3602 00 00 mezi připravené výbušniny, jiné než prachové výmetné slože.

2.

Výrobek sestávající ze sypkých porézních granulí převážně na bázi dusičnanu amonného s následujícím složením (v procentech hmotnostních):

dusičnan amonný > 99

(celkový dusík > 34,5)

dusičnan hořečnatý 0,4

směs hydrogenorthofosforečnanu diamonného (diammonium fosfátu), síranu amonného a kyseliny borité 0,06

povrstvení 0,08

Olejová absorpce granulí činí > 7 % hmotnostních.

Granule mají zdánlivou hustotu 0,80 g/cm3

3602 00 00

Zařazení se zakládá na všeobecném pravidlu 1 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódu KN 3602 00 00 .

Přidávaná směs hydrogenorthofosforečnanu diamonného (diammonium fosfátu), síranu amonného a kyseliny borité má výrobku dodat nižší hustotu a vyšší kapacitu pro olejovou absorpci, což jsou důležité vlastnosti pro to, aby byly porézní granule vhodnějším základním materiálem pro výrobu výbušnin typu ANFO (dusičnan amonný s palivem).

Povrchová úprava porézních granulí povrstvením se provádí za účelem stabilizace dusičnanu amonného, potažmo k zabránění nežádoucímu vstřebávání vody, které by mohlo narušit/snížit schopnost absorbovat topný olej, což je jednou ze základních vlastností účinných výbušnin ANFO.

Na základě jeho objektivních vlastností lze tedy výrobek identifikovat jako připravenou výbušninu čísla 3602 (viz též stanovisko k sazebnímu zařazení do harmonizovaného systému 3602.00/1).

Zařazení do čísla 3102 je vyloučeno, protože výrobek byl speciálně připraven a vyvinut, aby byl používán jako základní materiál pro výbušniny. Různé přísady ani povrstvení nemají pro použití tohoto připraveného dusičnanu amonného jako hnojiva technický význam. Nejsou tedy splněny podmínky poznámky 2 ke kapitole 31.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 3602 00 00 mezi připravené výbušniny, jiné než prachové výmetné slože.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU