(EU) 2020/1299Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1299 ze dne 11. září 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Szilvásváradi pisztráng“ (CHZO))

Publikováno: Úř. věst. L 304, 18.9.2020, s. 4-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. září 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. října 2020 Nabývá účinnosti: 8. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.18.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 304/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1299

ze dne 11. září 2020

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Szilvásváradi pisztráng“ (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Szilvásváradi pisztráng“ předložená Maďarskem byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Szilvásváradi pisztráng“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Szilvásváradi pisztráng“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.7: Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. září 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 171, 19.5.2020, s. 26.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU