(EU) 2020/1291Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1291 ze dne 9. září 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 302, 16.9.2020, s. 17-19 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. září 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. října 2020 Nabývá účinnosti: 6. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.16.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/17


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1291

ze dne 9. září 2020

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. září 2020.

Za Komisi

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek (tzv. „kryt konektoru“) ve tvaru obdélníkové duté krabičky, z plastu, o rozměrech přibližně 60 x 190 x 170 mm.

Výrobek je určen k použití jako kryt pro elektronické řídicí moduly v různých druzích vozidel nebo strojů pro fyzickou ochranu elektronických kontaktů před nečistotami a vlhkem.

Viz obrázek  (*1).

3926 90 97

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3926, 3926 90 a 3926 90 97.

Zařazení do čísla 8536 jako „elektrické zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování“ je vyloučeno, neboť dotčený výrobek je pouze krytem a nezahrnuje konektory, kontakty ani podobná zařízení (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 8536, část III, písm. C).

Výrobek se nepovažuje za část nebo součást stroje ve smyslu poznámky 2 písm. b) ke třídě XVI, neboť jeho přítomnost není pro funkci konektoru, kontaktu ani podobného zařízení nezbytná, nýbrž jen zlepšuje jeho funkčnost. Zařazení do čísla 8538 jako části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se zařízeními čísla 8536 je proto vyloučeno.

Výrobek se nepovažuje za izolační část a součást pro elektrické přístroje čísla 8547, protože není konkrétně určen pro izolační účely, ale pro ochranu elektrických spojů (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 8547, část A).

Výrobek je proto třeba zařadit podle jeho základního materiálu (plastu) do kódu KN 3926 90 97 jako ostatní výrobky z plastů.

Image 1


(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU