(EU) 2020/1289Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1289 ze dne 9. září 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 302, 16.9.2020, s. 11-13 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. září 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. října 2020 Nabývá účinnosti: 6. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.16.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1289

ze dne 9. září 2020

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. září 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Jednorázové ubrousky z netkaného papíru (každý o rozměru přibližně 3 cm × 6 cm) jednotlivě zabalené a upravené pro drobný prodej v krabičkách po 100 kusech.

Ubrousky jsou impregnovány alkoholovým roztokem tvořeným ze 70 % isopropylalkoholem a z 30 % vodou.

Výrobek se má používat obecně k dezinfekci pokožky a jiných povrchů (např. neinvazivních lékařských nástrojů).

3808 94 90

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3808, 3808 94 a 3808 94 90.

Zařazení do čísla 3005 je vyloučeno, neboť ubrousky se nepoužívají k žádným konkrétním léčebným a chirurgickým účelům ani pro účely zubního nebo veterinárního lékařství (viz též vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 3005, první odstavec).

Zařazení do čísla 3402 je vyloučeno, neboť hlavním účelem výrobku není čištění, ale dezinfekce. Výrobek se považuje za dezinfekční prostředek a jako dezinfekční prostředek je upraven pro drobný prodej (viz poznámka 2 ke třídě VI).

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 3808 94 90 jako desinfekční prostředek upravený pro drobný prodej.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU