(EU) 2020/1288Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1288 ze dne 9. září 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 302, 16.9.2020, s. 8-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. září 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. října 2020 Nabývá účinnosti: 6. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.16.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1288

ze dne 9. září 2020

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Výbor pro celní kodex nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. září 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek sestávající z bezbarvé kapaliny v malé válcovité nádobě o objemu 2 ml s jedním jemným kartáčkem na odnímatelném víčku. Kartáček je určen k aplikaci kapaliny.

Výrobek je kondicionér na řasy a je určen k jejich zvlhčování a vyživování. Napomáhá jejich ochraně před křehkostí a lámavostí a prodlužuje fázi jejich růstu, a tím i jejich životnost.

Výrobek obsahuje tyto hlavní složky:

biotin,

dechloro dihydroxy difluoro ethylcloprostenolamid;

biotinoyl tripeptid-1;

výtažek z měsíčku;

výtažek z ženšenu.

Výrobek je pro drobný prodej upraven v kartonové krabičce.

3304 99 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3304 a 3304 99 00.

Zařazení do čísla 3305 je vyloučeno, neboť se jedná o přípravek, který se aplikuje na ochlupení částí lidského těla jiných než pokožka hlavy (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému (HS) k číslu 3305, vylučovací poznámka).

Vzhledem k tomu, že výrobek pomáhá zlepšit pružnost, vlhkost a lesk, považuje se za kosmetický přípravek (viz rovněž vysvětlivky k HS k číslu 3304, část A) bod 3). Zařazení výrobku do čísla 3307 jako „jiné voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté“ je proto vyloučeno.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 3304 99 00 jako kosmetický přípravek.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU