(EU) 2020/1281Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1281 ze dne 14. září 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka ethametsulfuron-methyl (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 301, 15.9.2020, s. 7-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. září 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. října 2020 Nabývá účinnosti: 5. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.15.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1281

ze dne 14. září 2020,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka ethametsulfuron-methyl

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 80 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2009 se směrnice Rady 91/414/EHS (2) nadále použije na postupy a podmínky schvalování účinných látek, o nichž bylo přijato rozhodnutí podle čl. 6 odst. 3 uvedené směrnice před 14. červnem 2011. V případě ethametsulfuron-methylu bylo dne 23. února 2011 v souladu s čl. 6 odst. 3 uvedené směrnice přijato rozhodnutí Komise 2011/124/EU (3).

(2)

Dne 29. června 2010 předložila společnost DuPont de Nemours GmbH Spojenému království žádost o zařazení účinné látky ethametsulfuron-methyl do přílohy I směrnice 91/414/EHS v souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS. Rozhodnutím 2011/124/EU bylo potvrzeno, že je příslušná dokumentace „úplná“, tzn. že v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II a III směrnice 91/414/EHS.

(3)

Společnost FMC Agricultural Solutions A/S následně získala od společnosti DuPont de Nemours GmbH všechna práva týkající se ethametsulfuron-methylu.

(4)

V souladu s postupem stanoveným v čl. 6 odst. 2 a 4 směrnice 91/414/EHS bylo provedeno posouzení účinků ethametsulfuron-methylu na zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí pro použití navrhovaná žadatelem. Spojené království předložilo dne 17. září 2012 Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) návrh zprávy o posouzení.

(5)

Členské státy a úřad návrh zprávy o posouzení přezkoumaly. Úřad předložil Komisi svůj závěr (4) o hodnocení rizik účinné látky ethametsulfuron-methyl z hlediska pesticidů dne 11. prosince 2013. V dubnu 2014 pověřila Evropská komise úřad, aby uspořádal a provedl vzájemné hodnocení nových údajů o jednom metabolitu ethametsulfuron-methylu. Úřad předložil Komisi svůj aktualizovaný závěr (5) dne 14. července 2014.

(6)

Dopisem ze dne 7. května 2020 společnost FMC Agricultural Solutions A/S stáhla žádost o schválení ethametsulfuron-methylu.

(7)

Vzhledem k tomu, že žádost byla stažena, ethametsulfuron-methyl by neměl být schválen.

(8)

Tímto nařízením není dotčeno předložení další žádosti o schválení účinné látky ethametsulfuron-methyl podle článku 7 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Neschválení účinné látky

Účinná látka ethametsulfuron-methyl se neschvaluje.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. září 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Komise 2011/124/EU ze dne 23. února 2011, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení ethametsulfuron do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 49, 24.2.2011, s. 42).

(4)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ethametsulfuron (evaluated variant ethametsulfuron-methyl). EFSA Journal 2014;12(1):3508, 94 s. doi:10.2903/j.efsa.2014.3508.

(5)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ethametsulfuron (evaluated variant ethametsulfuron-methyl). EFSA Journal 2014;12(7):3787, 96 s. doi:10.2903/j.efsa.2014.3787.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU