(EU) 2020/1274Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1274 ze dne 1. července 2020, kterým se stanoví paušální snížení cla na dovoz čiroku do Španělska ze třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 300, 14.9.2020, s. 24-25 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 1. července 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. září 2020 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.14.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 300/24


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1274

ze dne 1. července 2020,

kterým se stanoví paušální snížení cla na dovoz čiroku do Španělska ze třetích zemí

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 185 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve smyslu dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání (2) se Unie zavázala umožňovat dovoz ročního množství 300 000 tun čiroku do Španělska.

(2)

V období od 1. ledna 2020 do 26. dubna 2020 bylo do Španělska dovezeno 43 069 tun čiroku. Během tohoto období bylo v souladu s nařízením Komise (EU) č. 642/2010 (3) clo na dovoz čiroku stanoveno na hodnotu 0 EUR za tunu. Od 27. dubna 2020 a po zavedení kladného cla na dovoz čiroku podle uvedeného nařízení se do Španělska dovezlo 2 366 tun čiroku.

(3)

Aby se zajistilo úplné využití dovozních kvót, článek 6 nařízení Komise (ES) č. 1296/2008 (4) stanoví, že se může použít snížení dovozního cla určeného v souladu s nařízením (EU) č. 642/2010.

(4)

V zájmu zjednodušení dovozu čiroku do Španělska do konce roku 2020 je třeba uplatnit 100 % paušální snížení dovozního cla stanoveného v souladu s nařízením (EU) č. 642/2010, pokud jde o množství čiroku, které se má dovézt do Španělska v rámci celní kvóty otevřené dne 1. ledna 2020 v souladu s nařízením (ES) č. 1296/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální snížení dovozního cla pro čirok uvedené v článku 6 nařízení (ES) č. 1296/2008 se stanoví ve výši 100 % dovozního cla pro čirok stanoveného v souladu s nařízením (EU) č. 642/2010. Toto snížení se uplatní na zbývající dostupné množství čiroku, které se má dovézt do Španělska v rámci celní kvóty otevřené dne 1. ledna 2020 v souladu s nařízením (ES) č. 1296/2008.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se do 31. prosince 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. července 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozhodnutí Rady 94/800/ES (ze dne 22. prosince 1994) o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994) (Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 1296/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska (Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 57).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU