(EU) 2020/1273Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1273 ze dne 4. června 2020, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 300, 14.9.2020, s. 6-23 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 4. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. září 2020 Nabývá účinnosti: 17. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.14.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 300/6


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1273

ze dne 4. června 2020,

kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 a 2, čl. 14 odst. 3 a čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 (2) stanoví informace, které jsou emitenti kapitálových i nekapitálových cenných papírů povinni zveřejnit. Nekapitálové cenné papíry podléhají méně přísným požadavkům na zveřejňování než kapitálové cenné papíry. Některé kapitálové cenné papíry, jako jsou některé druhy konvertibilních, vyměnitelných a derivátových cenných papírů, jsou před konvertováním nebo před uplatněním práv s nimi spojených podobné nekapitálovým cenným papírům. Je proto vhodné podrobit emitenty těchto konvertibilních, vyměnitelných a derivátových cenných papírů mírnějším pravidlům pro zveřejňování, která se vztahují na nekapitálové cenné papíry.

(2)

Podle nařízení (EU) 2017/1129 mohou emitenti používat univerzální registrační dokument pro zveřejnění výroční finanční zprávy požadované podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES (3). Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 ukládá, aby emitenti, kteří uvedenou možnost využívají, poskytli kompletní univerzální registrační dokument ve formátu Extensible Hypertext Markup Language (XHTML), což představuje nepřiměřenou administrativní zátěž. Ustanovení čl. 24 odst. 4 a čl. 25 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 by proto měla být změněna tak, aby emitentům bylo povoleno předkládat ve formátu XHTML pouze informace obsažené ve výroční finanční zprávě.

(3)

Oddíl 3 kapitoly II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 o dalších informacích, které mají být zahrnuty do prospektu, se použije na všechny druhy prospektů, včetně unijního prospektu pro růst. Jelikož se na unijní prospekt pro růst vztahuje standardizovaný formát a pořadí, je nezbytné vyjasnit pořadí zveřejňovaných informací týkajících se derivátových cenných papírů a v příslušných případech podkladových akcií a/nebo informací, které mají být zveřejněny, je-li dán v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1129 souhlas k použití prospektu. Článek 32 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 a přílohy 26 a 27 uvedeného nařízení by měly být odpovídajícím způsobem aktualizovány.

(4)

Ustanovením čl. 2 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2115 (4) byla také změněna příloha V nařízení (EU) 2017/1129 tak, že požadavek na zveřejnění prohlášení o provozním kapitálu v unijním prospektu pro růst se nyní vztahuje na všechny emitenty kapitálových cenných papírů bez ohledu na jejich tržní kapitalizaci. Ustanovení čl. 32 odst. 1 písm. g) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 a příloha 26 uvedeného nařízení by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(5)

V přílohách 1, 3, 6 až 9, 24 a 25 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 se vyžaduje, aby u většiny kapitálových i nekapitálových cenných papírů byly historické výroční finanční údaje nezávisle auditovány a aby byla zpráva auditora sestavena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES (5) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 (6). Tyto přílohy rovněž vyžadují, aby v případech, kdy se nepoužijí směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014 a kdy statutární auditoři odmítli zprávy auditora týkající se historických finančních údajů nebo pokud tyto zprávy obsahují výhrady, úpravy výroku, odmítnutí výroku nebo zdůraznění skutečnosti, musí být tyto výhrady, úpravy výroku, odmítnutí výroku nebo zdůraznění skutečnosti reprodukovány v plném rozsahu a s odůvodněním. Aby mohli investoři přijímat informovaná investiční rozhodnutí, je vhodné, aby emitenti podléhali výše uvedeným požadavkům na zveřejnění bez ohledu na to, zda se použije směrnice 2006/43/ES nebo nařízení (EU) č. 537/2014. Přílohy 1, 3, 6 až 9, 24 a 25 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 by tudíž měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(6)

Pokud se použije zjednodušený režim zveřejnění informací pro sekundární emise, příloha 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 vyžaduje, aby subjekty kolektivního investování poskytovaly informace vyplývající z určitých oddílů a bodů přílohy 3. Pro dosažení souladu s požadavky na zveřejnění u primárních emisí by měl být uvedený seznam oddílů a bodů změněn tak, aby zahrnoval informace o významných smlouvách a vyloučil pro forma finanční údaje.

(7)

V popisu cenných papírů pro sekundární emise nekapitálových cenných papírů by popis druhu, třídy a objemu cenných papírů nabízených nebo přijatých k obchodování měl být stanoven v rámci kategorie B stejně jako pro primární emise, neboť v době schválení základního prospektu nejsou známy všechny podrobnosti těchto informací. Pro dosažení souladu s požadavky na zveřejňování u primárních emisí je dále nezbytné vyjasnit, že pro sekundární emise retailových nekapitálových cenných papírů, pokud je shrnutí prospektu částečně nahrazeno informacemi stanovenými v čl. 8 odst. 3 písm. c) až i) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 (7), by tyto informace měly být rovněž obsaženy v popisu cenných papírů. Příloha 16 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

V čl. 33 odst. 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 se místo přílohy 23 chybně odkazuje na přílohu 22 uvedeného nařízení. Tato chyba by měla být opravena.

(9)

Ustanovení čl. 26 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1129 vyžaduje, aby registrační dokument nebo univerzální registrační dokument oznámený v souladu s odstavcem 2 uvedeného článku obsahoval dodatek s klíčovými informacemi o emitentovi podle čl. 7 odst. 6 uvedeného nařízení. Ustanovení čl. 42 odst. 2 písm. g) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 nesprávně požaduje, aby byl tento dodatek předložen v každém případě, a nikoli pouze v případě, že je tento dodatek vyžadován. Tato chyba by měla být opravena.

(10)

Nařízení (EU) 2017/1129 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 se začala používat od 21. července 2019. V zájmu právní jistoty a pro zajištění toho, aby emitenti nebyli podrobeni zbytečné administrativní zátěži, by čl. 1 body 1 až 8 a článek 2 tohoto nařízení v přenesené pravomoci měly mít stejné datum použitelnosti jako nařízení (EU) 2017/1129 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

(11)

V zájmu právní jistoty by prospekty schválené mezi 21. červencem 2019 a 16. zářím 2020 měly být i nadále platné do konce jejich doby platnosti,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 se mění takto:

1)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Registrační dokument pro kapitálové cenné papíry

1.   Není-li vypracován v souladu s článkem 9, 14 nebo 15 nařízení (EU) 2017/1129, obsahuje registrační dokument pro kapitálové cenné papíry informace uvedené v příloze 1 tohoto nařízení.

2.   Odchylně od odstavce 1 může být registrační dokument pro následující cenné papíry, pokud těmito cennými papíry nejsou akcie nebo jiné převoditelné cenné papíry rovnocenné akciím, vypracován v souladu s článkem 7 tohoto nařízení pro retailové cenné papíry nebo článkem 8 tohoto nařízení pro velkoobchodní cenné papíry:

a)

cenné papíry uvedené v čl. 19 odst. 1 a čl. 20 odst. 1 tohoto nařízení;

b)

cenné papíry uvedené v čl. 19 odst. 2 tohoto nařízení, pokud jsou tyto cenné papíry vyměnitelné za akcie nebo konvertibilní na akcie, které jsou nebo budou vydány subjektem patřícím do skupiny emitenta a které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu;

c)

cenné papíry uvedené v čl. 20 odst. 2 tohoto nařízení, pokud tyto cenné papíry dávají právo upsat nebo získat akcie, které jsou nebo budou emitovány subjektem patřícím do skupiny emitenta a které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.“;

2)

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Registrační dokument pro sekundární emise kapitálových cenných papírů

1.   Zvláštní registrační dokument pro kapitálové cenné papíry, který je vypracován podle článku 14 nařízení (EU) 2017/1129, obsahuje informace uvedené v příloze 3 tohoto nařízení.

2.   Odchylně od odstavce 1 může být registrační dokument pro následující cenné papíry, pokud těmito cennými papíry nejsou akcie nebo jiné převoditelné cenné papíry rovnocenné akciím, vypracován v souladu s článkem 9:

a)

cenné papíry uvedené v čl. 19 odst. 1 a čl. 20 odst. 1 tohoto nařízení;

b)

cenné papíry uvedené v čl. 19 odst. 2 tohoto nařízení, pokud jsou tyto cenné papíry vyměnitelné za akcie nebo konvertibilní na akcie, které jsou nebo budou vydány subjektem patřícím do skupiny emitenta a které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu;

c)

cenné papíry uvedené v čl. 20 odst. 2 tohoto nařízení, pokud tyto cenné papíry dávají právo upsat nebo získat akcie, které jsou nebo budou emitovány subjektem patřícím do skupiny emitenta a které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.“;

3)

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Popis kapitálových cenných papírů nebo podílových jednotek vydaných subjekty kolektivního investování uzavřeného typu

1.   Není-li vypracován podle článků 14 nebo 15 nařízení (EU) 2017/1129, obsahuje popis kapitálových cenných papírů nebo podílových jednotek vydaných subjekty kolektivního investování uzavřeného typu informace uvedené v příloze 11 tohoto nařízení.

2.   Odchylně od odstavce 1 je popis cenných papírů pro cenné papíry uvedené v čl. 19 odst. 1 a 2 a v čl. 20 odst. 1 a 2 tohoto nařízení, pokud těmito cennými papíry nejsou akcie nebo jiné převoditelné cenné papíry rovnocenné akciím, vypracován v souladu s článkem 15 tohoto nařízení pro retailové cenné papíry nebo článkem 16 tohoto nařízení pro velkoobchodní cenné papíry.“;

4)

Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Popis kapitálových cenných papírů nebo podílových jednotek vydaných subjekty kolektivního investování uzavřeného typu u sekundárních emisí

1.   Zvláštní popis kapitálových cenných papírů nebo podílových jednotek vydaných subjekty kolektivního investování uzavřeného typu, který je vypracován podle článku 14 nařízení (EU) 2017/1129, obsahuje informace uvedené v příloze 12 tohoto nařízení.

2.   Odchylně od odstavce 1 je specifický popis cenných papírů pro cenné papíry uvedené v čl. 19 odst. 1 a 2 a v čl. 20 odst. 1 a 2 tohoto nařízení, pokud těmito cennými papíry nejsou akcie nebo jiné převoditelné cenné papíry rovnocenné akciím, vypracován v souladu s článkem 17 tohoto nařízení.“;

5)

v článku 24 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.

Je-li univerzální registrační dokument použit pro účely čl. 9 odst. 12 nařízení (EU) 2017/1129, předkládají se informace zmíněné v uvedeném článku v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 (*1).

(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 ze dne 17. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv (Úř. věst. L 143, 29.5.2019, s. 1).“;"

6)

v článku 25 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.

Je-li univerzální registrační dokument použit pro účely čl. 9 odst. 12 nařízení (EU) 2017/1129, předkládají se informace zmíněné v uvedeném článku v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815*.“;

7)

Článek 28 se nahrazuje tímto:

„Článek 28

Registrační dokument pro kapitálové cenné papíry v rámci unijního prospektu pro růst

1.   Zvláštní registrační dokument pro kapitálové cenné papíry, který je vypracován podle článku 15 nařízení (EU) 2017/1129, obsahuje informace uvedené v příloze 24 tohoto nařízení.

2.   Odchylně od odstavce 1 může být specifický registrační dokument pro následující cenné papíry, pokud těmito cennými papíry nejsou akcie nebo jiné převoditelné cenné papíry rovnocenné akciím, vypracován v souladu s článkem 29 tohoto nařízení:

a)

cenné papíry uvedené v čl. 19 odst. 1 a čl. 20 odst. 1 tohoto nařízení;

b)

cenné papíry uvedené v čl. 19 odst. 2 tohoto nařízení, pokud jsou tyto cenné papíry vyměnitelné za akcie nebo konvertibilní na akcie, které jsou nebo budou vydány subjektem patřícím do skupiny emitenta a které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu;

c)

cenné papíry uvedené v čl. 20 odst. 2 tohoto nařízení, pokud tyto cenné papíry dávají právo upsat nebo získat akcie, které jsou nebo budou emitovány subjektem patřícím do skupiny emitenta a které nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.“;

8)

Článek 30 se nahrazuje tímto:

„Článek 30

Popis kapitálových cenných papírů v rámci unijního prospektu pro růst

1.   Zvláštní popis kapitálových cenných papírů, který je vypracován podle článku 15 nařízení (EU) 2017/1129, obsahuje informace uvedené v příloze 26 tohoto nařízení.

2.   Odchylně od odstavce 1 je zvláštní popis cenných papírů pro cenné papíry uvedené v čl. 19 odst. 1 a 2 a v čl. 20 odst. 1 a 2 tohoto nařízení, pokud těmito cennými papíry nejsou akcie nebo jiné převoditelné cenné papíry rovnocenné akciím, vypracován v souladu s článkem 31 tohoto nařízení.“;

9)

v čl. 32 odst. 1 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

v závislosti na druhu cenných papírů informace uvedené v oddíle 1 přílohy 24 a oddíle 1 přílohy 26 nebo informace uvedené v oddíle 1 přílohy 25 a v oddíle 1 přílohy 27 tohoto nařízení;“;

10)

v čl. 32 odst. 1 se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

v případě kapitálových cenných papírů informace uvedené v bodě 2.1 přílohy 26 a v případě kapitálových cenných papírů vydaných emitentem s tržní kapitalizací vyšší než 200 000 000 EUR informace uvedené v bodě 2.2 přílohy 26 tohoto nařízení;“;

11)

v čl. 32 odst. 1 se doplňují nová písmena p) a q), která znějí:

„p)

pokud jsou požadovány informace o podkladové akcii podle čl. 19 odst. 2 písm. b), čl. 19 odst. 3 nebo čl. 20 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení, informace uvedené v oddíle 6 přílohy 26 tohoto nařízení nebo informace uvedené v oddíle 6 přílohy 27 tohoto nařízení, v závislosti na druhu cenných papírů;

q)

souhlasí-li emitent nebo osoba pověřená sestavením prospektu s jeho použitím podle čl. 5 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) 2017/1129, informace uvedené v oddíle 7 přílohy 26 nebo v oddíle 7 přílohy 27 tohoto nařízení, v závislosti na druhu cenných papírů.“;

12)

vkládá se nový článek 46a, který zní:

„Článek 46a

Prospekty schválené mezi 21. červencem 2019 a 16. zářím 2020

Prospekty schválené mezi 21. červencem 2019 a 16. zářím 2020 jsou i nadále platné do konce jejich doby platnosti,“;

13)

Příloha 1 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

14)

Příloha 3 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

15)

Příloha 4 se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

16)

Příloha 6 se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení.

17)

Příloha 7 se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení.

18)

Příloha 8 se mění v souladu s přílohou VI tohoto nařízení.

19)

Příloha 9 se mění v souladu s přílohou VII tohoto nařízení.

20)

Příloha 16 se mění v souladu s přílohou VIII tohoto nařízení.

21)

Příloha 24 se mění v souladu s přílohou IX tohoto nařízení.

22)

Příloha 25 se mění v souladu s přílohou X tohoto nařízení.

23)

Příloha 26 se mění v souladu s přílohou XI tohoto nařízení.

24)

Příloha 27 se mění v souladu s přílohou XII tohoto nařízení.

Článek 2

Opravy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980

1)

V článku 33 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.

Zvláštní shrnutí může k předkládání informací uvedených v oddílech 2, 3 a 4 přílohy 23 tohoto nařízení použít dílčí nadpisy.“;

2)

v čl. 42 odst. 2 se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

dodatek, je-li požadován podle čl. 26 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1129, ledaže podle čl. 7 odst. 1 druhého pododstavce uvedeného nařízení není shrnutí požadováno;“.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Čl. 1 body 1) až 8) a článek 2 však budou použitelné ode dne 21. července 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 12.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 (Úř. věst. L 166, 21.6.2019, s. 26).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2115 ze dne 27. listopadu 2019, kterým se mění směrnice 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 a (EU) 2017/1129, pokud jde o podporu využívání trhů pro růst malých a středních podniků (Úř. věst. L 320, 11.12.2019, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES (Úř. věst. L 158, 27.5.2014, s. 77).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1).


PŘÍLOHA I

Oddíl 18 přílohy 1 se mění takto:

1)

Bod 18.3.1 se nahrazuje tímto:

Bod 18.3.1

Historické roční finanční údaje musí být nezávisle ověřeny. Zpráva auditora musí být vypracována v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES (*1) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 (*2).

Pakliže se směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014 nepoužijí, historické roční finanční údaje musí být ověřeny nebo musí být uvedena zpráva o tom, zda pro účely registračního dokumentu podávají věrný a pravdivý obraz v souladu s normami pro audit platnými v členském státě nebo s rovnocennou normou.

2)

vkládá se nový bod 18.3.1a, který zní:

Bod 18.3.1a

Pokud oprávnění auditoři odmítli zprávy auditora o historických finančních údajích nebo pokud zprávy obsahují výhrady, úpravy výroku, odmítnutí výroku nebo zdůraznění skutečnosti, musí být uvedeno odůvodnění a tyto výhrady, úpravy výroku, odmítnutí výroku nebo zdůraznění skutečnosti musí být reprodukovány v plném rozsahu.“PŘÍLOHA II

Oddíl 11 přílohy 3 se mění takto:

1)

Bod 11.2.1 se nahrazuje tímto:

Bod 11.2.1

Zpráva auditora

Roční účetní závěrka musí být nezávisle ověřena. Zpráva auditora musí být vypracována v souladu se směrnicí 2006/43/ES a nařízením (EU) č. 537/2014.

Pakliže se směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014 nepoužijí, roční finanční závěrka musí být ověřena nebo musí být uvedena zpráva o tom, zda pro účely registračního dokumentu podává věrný a pravdivý obraz v souladu s normami pro audit platnými v členském státě nebo s rovnocennou normou. V opačném případě musí být do registračního dokumentu zařazeny tyto údaje:

a)

jasné prohlášení o tom, jaké normy pro audit byly použity;

b)

vysvětlení všech významných odchylek od mezinárodních norem pro audit.“;

2)

vkládá se nový bod 11.2.1a, který zní:

Bod 11.2.1a

Pokud oprávnění auditoři odmítli zprávy auditora o roční účetní závěrce nebo pokud zprávy obsahují výhrady, úpravy výroku, odmítnutí výroku nebo zdůraznění skutečnosti, musí být uvedeno odůvodnění a tyto výhrady, úpravy výroku, odmítnutí výroku nebo zdůraznění skutečnosti musí být reprodukovány v plném rozsahu.“


PŘÍLOHA III

V příloze 4 se úvod před oddílem 1 nahrazuje tímto:

 

„Vedle údajů vyžadovaných v této příloze musí subjekt kolektivního investování uvést údaje požadované v oddílech/bodech 1, 2, 3, 4, 6, 7.1, 7.2.1, 8.4, 9 (ačkoli popis regulačního prostředí, v němž emitent působí se musí týkat pouze regulačního prostředí relevantního pro investice emitenta), 11, 12, 13, 14, 15.2, 16, 17, 18 (vyjma pro forma finančních údajů), 19, 20 a 21 přílohy 1 tohoto nařízení, nebo, pokud subjekt kolektivního investování splňuje požadavky čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1129, údaje vyžadované v oddílech/bodech 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 (vyjma pro forma finančních údajů), 12, 13, 14 a 15 přílohy 3 tohoto nařízení.

Pokud jsou podílové jednotky vydané subjektem kolektivního investování, který je zřízen jako podílový fond spravovaný správcem fondu, musí být údaje uvedené v oddílech/bodech 6, 12, 13, 14, 15.2, 16 a 20 přílohy 1 tohoto nařízení zveřejněny ve vztahu ke správci fondu, zatímco údaje uvedené v bodech 2, 4 a 18 přílohy 1 tohoto nařízení musí být zveřejněny ve vztahu jak k fondu, tak ke správci fondu.“


PŘÍLOHA IV

Oddíl 11 přílohy 6 se mění takto:

1)

Bod 11.3.1 se nahrazuje tímto:

„Bod 11.3.1

Historické roční finanční údaje musí být nezávisle ověřeny. Zpráva auditora musí být vypracována v souladu se směrnicí 2006/43/ES a nařízením (EU) č. 537/2014.

Pakliže se směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014 nepoužijí, historické finanční údaje musí být ověřeny nebo musí být uvedena zpráva o tom, zda pro účely registračního dokumentu podávají věrný a pravdivý obraz v souladu s normami pro audit platnými v členském státě nebo s rovnocennou normou.“;

2)

vkládá se nový bod 11.3.1a, který zní:

„Bod 11.3.1a

Pokud oprávnění auditoři odmítli zprávy auditora o historických finančních údajích nebo pokud zprávy obsahují výhrady, úpravy výroku, odmítnutí výroku nebo zdůraznění skutečnosti, musí být uvedeno odůvodnění a tyto výhrady, úpravy výroku, odmítnutí výroku nebo zdůraznění skutečnosti musí být reprodukovány v plném rozsahu.“


PŘÍLOHA V

Oddíl 11 přílohy 7 se mění takto:

1)

Bod 11.2.1 se nahrazuje tímto:

„Bod 11.2.1

Historické roční finanční údaje musí být nezávisle ověřeny. Zpráva auditora musí být vypracována v souladu se směrnicí 2006/43/ES a nařízením (EU) č. 537/2014.

Pakliže se směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014 nepoužijí, historické finanční údaje musí být ověřeny nebo musí být uvedena zpráva o tom, zda pro účely registračního dokumentu podávají věrný a pravdivý obraz v souladu s normami pro audit platnými v členském státě nebo s rovnocennou normou. V opačném případě musí být do registračního dokumentu zařazeny tyto údaje:

a)

jasné prohlášení o tom, jaké normy pro audit byly použity;

b)

vysvětlení všech významných odchylek od mezinárodních norem pro audit.“;

2)

vkládá se nový bod 11.2.1a, který zní:

„Bod 11.2.1a

Pokud oprávnění auditoři odmítli zprávy auditora o historických finančních údajích nebo pokud zprávy obsahují výhrady, úpravy výroku, odmítnutí výroku nebo zdůraznění skutečnosti, musí být uvedeno odůvodnění a tyto výhrady, úpravy výroku, odmítnutí výroku nebo zdůraznění skutečnosti musí být reprodukovány v plném rozsahu.“


PŘÍLOHA VI

Oddíl 10 přílohy 8 se mění takto:

1)

Bod 10.2.1 se nahrazuje tímto:

„Bod 10.2.1

Zpráva auditora

Roční účetní závěrka musí být nezávisle ověřena. Zpráva auditora musí být vypracována v souladu se směrnicí 2006/43/ES a nařízením (EU) č. 537/2014.

Pakliže se směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014 nepoužijí, roční finanční závěrka musí být ověřena nebo musí být uvedena zpráva o tom, zda pro účely registračního dokumentu podává věrný a pravdivý obraz v souladu s normami pro audit platnými v členském státě nebo s rovnocennou normou. V opačném případě musí být do registračního dokumentu zařazeny tyto údaje:

a)

jasné prohlášení o tom, jaké normy pro audit byly použity;

b)

vysvětlení všech významných odchylek od mezinárodních norem pro audit.“;

2)

vkládá se nový bod 10.2.1a, který zní:

Bod 10.2.1a

Pokud oprávnění auditoři odmítli zprávy auditora o roční účetní závěrce nebo pokud zprávy obsahují výhrady, úpravy výroku, odmítnutí výroku nebo zdůraznění skutečnosti, musí být uvedeno odůvodnění a tyto výhrady, úpravy výroku, odmítnutí výroku nebo zdůraznění skutečnosti musí být reprodukovány v plném rozsahu.“


PŘÍLOHA VII

Oddíl 8 přílohy 9 se mění takto:

1)

bod 8.2a.3 se nahrazuje tímto:

„Bod 8.2.a.3

Zpráva auditora

Historické roční finanční údaje musí být nezávisle ověřeny. Zpráva auditora musí být vypracována v souladu se směrnicí 2006/43/ES a nařízením (EU) č. 537/2014.

Pakliže se směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014 nepoužijí, historické finanční údaje musí být ověřeny nebo musí být uvedena zpráva o tom, zda pro účely registračního dokumentu podávají věrný a pravdivý obraz v souladu s normami pro audit platnými v členském státě nebo s rovnocennou normou. V opačném případě musí být do registračního dokumentu zařazeny tyto údaje:

a)

jasné prohlášení o tom, jaké normy pro audit byly použity;

b)

vysvětlení všech významných odchylek od mezinárodních norem pro audit.“;

2)

vkládá se nový bod 8.2.a.4, který zní:

„Bod 8.2.a.4

Prohlášení, že historické finanční údaje byly ověřeny. Pokud oprávnění auditoři odmítli zprávy auditora o historických finančních údajích nebo pokud zprávy obsahují výhrady, úpravy výroku, odmítnutí výroku nebo zdůraznění skutečnosti, musí být uvedeno odůvodnění a tyto výhrady, úpravy výroku, odmítnutí výroku nebo zdůraznění skutečnosti musí být reprodukovány v plném rozsahu.“


PŘÍLOHA VIII

Příloha 16 se mění takto:

1)

Bod 4.1 se nahrazuje tímto:

„Bod 4.1

a)

popis druhu, třídy a objemu veřejně nabízených a/nebo k obchodování přijímaných cenných papírů;

b)

mezinárodní identifikační číslo cenných papírů („ISIN“) veřejně nabízených a/nebo k obchodování přijímaných cenných papírů.“;

Kategorie B

Kategorie C

2)

vkládá se nový bod 7.3.a, který zní:

„Bod 7.3.a

(pouze pro retailové cenné papíry)

Pokud je shrnutí zčásti nahrazeno údaji uvedenými v čl. 8 odst. 3 písm. c) až i) nařízení (EU) č. 1286/2014, musí být zveřejněny všechny tyto údaje v rozsahu, v němž ještě nejsou zveřejněny na jiném místě v popisu cenných papírů.“

Kategorie C


PŘÍLOHA IX

Oddíl 5 přílohy 24 se mění takto:

1)

Bod 5.3.1 se nahrazuje tímto:

„Bod 5.3.1

Historické roční finanční údaje musí být nezávisle ověřeny. Zpráva auditora musí být vypracována v souladu se směrnicí 2006/43/ES a nařízením (EU) č. 537/2014.

Pakliže se směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014 nepoužijí, historické finanční údaje musí být ověřeny nebo musí být uvedena zpráva o tom, zda pro účely registračního dokumentu podávají věrný a pravdivý obraz v souladu s normami pro audit platnými v členském státě nebo s rovnocennou normou.“;

2)

vkládá se nový bod 5.3.1a, který zní:

Bod 5.3.1a

Pokud oprávnění auditoři odmítli zprávy auditora o historických finančních údajích nebo pokud zprávy obsahují výhrady, úpravy výroku, odmítnutí výroku nebo zdůraznění skutečnosti, musí být uvedeno odůvodnění a tyto výhrady, úpravy výroku, odmítnutí výroku nebo zdůraznění skutečnosti musí být reprodukovány v plném rozsahu.“


PŘÍLOHA X

Oddíl 5 přílohy 25 se mění takto:

1)

Bod 5.3.1 se nahrazuje tímto:

„Bod 5.3.1

Historické roční finanční údaje musí být nezávisle ověřeny. Zpráva auditora musí být vypracována v souladu se směrnicí 2006/43/ES a nařízením (EU) č. 537/2014.

Pakliže se směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014 nepoužijí, historické finanční údaje musí být ověřeny nebo musí být uvedena zpráva o tom, zda pro účely registračního dokumentu podávají věrný a pravdivý obraz v souladu s normami pro audit platnými v členském státě nebo s rovnocennou normou.“;

2)

vkládá se nový bod 5.3.1a, který zní:

„Bod 5.3.1a

Pokud oprávnění auditoři odmítli zprávy auditora o historických finančních údajích nebo pokud zprávy obsahují výhrady, úpravy výroku, odmítnutí výroku nebo zdůraznění skutečnosti, musí být uvedeno odůvodnění a tyto výhrady, úpravy výroku, odmítnutí výroku nebo zdůraznění skutečnosti musí být reprodukovány v plném rozsahu.“


PŘÍLOHA XI

Příloha 26 se mění takto:

1)

Oddíl 2 se nahrazuje tímto:

„ODDÍL 2

PROHLÁŠENÍ O PROVOZNÍM KAPITÁLU A PROHLÁŠENÍ O KAPITALIZACI A ZADLUŽENOSTI

Informace zveřejněné v rámci tohoto oddílu podávají údaje o požadavcích na provozní kapitál emitenta a o jeho kapitalizaci a zadluženosti.

Bod 2.1

Prohlášení o provozním kapitálu

Prohlášení emitenta, že podle jeho názoru je provozní kapitál dostatečný pro současné požadavky emitenta, nebo pokud dostatečný není, o tom, jak navrhuje dodatečný potřebný provozní kapitál zajistit.

Bod 2.2

Pouze emitenti s tržní kapitalizací vyšší než 200 000 000 EUR

Kapitalizace a zadluženost

Prohlášení o kapitalizaci a zadluženosti (rozlišující mezi zaručenou a nezaručenou, zajištěnou a nezajištěnou zadlužeností) k datu ne staršímu než 90 dnů před datem dokumentu. Výraz „zadluženost“ zahrnuje rovněž zadluženost nepřímou a podmíněnou.

V případě významných změn stavu kapitalizace a zadluženosti emitenta ve lhůtě 90 dnů musí být uvedeny doplňující údaje formou slovního popisu takových změn nebo aktualizace příslušných číselných údajů.“;

2)

vkládá se nový bod 4.2, který zní:

„Bod 4.2

V případě emise akcií s opčními listy informace podle čl. 20 odst. 2.“;

3)

doplňují se nové oddíly 6 a 7, které znějí:

„ODDÍL 6

INFORMACE O PODKLADOVÉ AKCII (V PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍPADECH)

Bod 6.1

V příslušných případech informace uvedené v příloze 18.

„ODDÍL 7

INFORMACE O SOUHLASU (V PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍPADECH)

Bod 7.1

Souhlasí-li emitent nebo osoba pověřená sestavením prospektu s jeho použitím v souladu s čl. 5 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2017/1129, tyto další informace:

a)

informace uvedené v oddílech 1 a 2A přílohy 22 tohoto nařízení, je-li souhlas poskytnut jednomu nebo několika specifikovaným finančním zprostředkovatelům;

b)

informace uvedené v oddílech 1 a 2B přílohy 22 tohoto nařízení, je-li souhlas udělen všem finančním zprostředkovatelům.“


PŘÍLOHA XII

Příloha 27 se mění takto:

1)

oddíl 3 se mění takto:

a)

bod 3.1.17 se zrušuje;

b)

vkládá se nový bod 3.2, který zní:

„Bod 3.2

Údaje o derivátových cenných papírech

V případě emise derivátových cenných papírů tyto informace:

a)

u derivátových cenných papírů uvedených v čl. 20 odst. 1 informace uvedené v uvedeném odstavci;

b)

u derivátových cenných papírů uvedených v čl. 20 odst. 2 informace uvedené v uvedeném odstavci;

c)

u derivátových cenných papírů uvedených v čl. 20 odst. 3 informace uvedené v uvedeném odstavci.“;

 

2)

doplňují se nové oddíly 6 a 7, které znějí:

„ODDÍL 6

INFORMACE O PODKLADOVÉ AKCII (V PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍPADECH)

Bod 6.1

a)

Případně informace uvedené v bodech 2.1 a 2.2 přílohy 26 ve vztahu k emitentovi podkladové akcie.

b)

V příslušných případech informace uvedené v příloze 18.

ODDÍL 7

INFORMACE O SOUHLASU (V PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍPADECH)

Bod 7.1

Souhlasí-li emitent nebo osoba pověřená sestavením prospektu s jeho použitím v souladu s čl. 5 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2017/1129, tyto další informace:

a)

informace uvedené v oddílech 1 a 2A přílohy 22 tohoto nařízení, je-li souhlas poskytnut jednomu nebo několika specifikovaným finančním zprostředkovatelům;

b)

informace uvedené v oddílech 1 a 2B přílohy 22 tohoto nařízení, je-li souhlas udělen všem finančním zprostředkovatelům.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU