(EU) 2020/1272Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1272 ze dne 4. června 2020, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/979, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o regulační technické normy pro klíčové finanční informace ve shrnutí prospektu, zveřejňování a klasifikaci prospektů, propagační sdělení týkající se cenných papírů, dodatky prospektu a oznamovací portál (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 300, 14.9.2020, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 4. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. září 2020 Nabývá účinnosti: 17. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.14.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 300/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1272

ze dne 4. června 2020,

kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/979, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o regulační technické normy pro klíčové finanční informace ve shrnutí prospektu, zveřejňování a klasifikaci prospektů, propagační sdělení týkající se cenných papírů, dodatky prospektu a oznamovací portál

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (1), a zejména na čl. 7 odst. 13, čl. 21 odst. 13 a čl. 23 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/979 (2) jsou emitenti cenných papírů konvertibilních nebo vyměnitelných za akcie třetí strany v situacích uvedených v článku 18 daného nařízení v současnosti povinni zveřejnit dodatek ke svému prospektu. Naproti tomu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 382/2014 (3), které bylo nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2019/979 nahrazeno, v uvedených případech zveřejnění dodatku těmito emitenty nevyžadovalo. Jelikož se tato pravidla osvědčila a neměla vliv na úroveň ochrany investorů, měly by být ze seznamu v čl. 18 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/979 odstraněny všechny odkazy na emitenty cenných papírů konvertibilních nebo vyměnitelných za akcie třetí strany.

(2)

Aby měli investoři srovnávací přehled vývoje výkazu peněžních toků nefinančních subjektů vydávajících kapitálové cenné papíry, měl by být do tabulky 3 v příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/979 vložen sloupec s informacemi o peněžních tocích za dva roky předcházející roku vydání prospektu.

(3)

Pole 26 v příloze VII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/979, které se týká depozitních poukázek, odkazuje na zkratku „DRCP“. Toto pole by však mělo odkazovat na zkratku „DPRS“, což je odkaz použitý v systému referenčních údajů o finančních nástrojích (FIRDS), který v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (4) provozuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(4)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/979 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

V českém, anglickém, portugalském a slovenském znění článku 21 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/979 bylo vynecháno slovo, a tak je toto ustanovení obtížně srozumitelné. Uvedené ustanovení by mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.

(6)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem ESMA.

(7)

V zájmu právní jistoty by shrnutí prospektů schválených mezi 21. červencem 2019 a 16. zářím 2020 měla být nadále platná až do konce platnosti těchto prospektů.

(8)

Nařízení (EU) 2017/1129 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/979 se začala používat dne 21. července 2019. Z důvodů právní jistoty a zajištění správného fungování portálu pro oznamování prospektů by čl. 1 body 1, 3 a 4 a článek 2 tohoto nařízení v přenesené pravomoci měly mít stejné datum použitelnosti jako nařízení (EU) 2017/1129 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/979.

(9)

Vzhledem k naléhavosti této záležitosti a omezenému rozsahu a dopadu návrhů regulačních norem, na nichž je toto nařízení založeno, orgán ESMA neuspořádal otevřené veřejné konzultace ani neprovedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů. Orgán ESMA si vyžádal stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (5),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/979

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/979 se mění takto:

1)

Čl. 18 odst. 1 se mění takto:

a)

v písmeni a) se body i) a ii) nahrazují tímto:

„i)

emitent, jestliže se prospekt týká akcií nebo jiných převoditelných cenných papírů rovnocenných akciím;

ii)

emitent podkladových akcií nebo jiných převoditelných cenných papírů rovnocenných akciím v případě cenných papírů podle čl. 19 odst. 2 nebo čl. 20 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980;“;

b)

v písmeni d) se body i) a ii) nahrazují tímto:

„i)

nad emitentem, jestliže se prospekt týká akcií nebo jiných převoditelných cenných papírů rovnocenných akciím;

ii)

nad emitentem podkladových akcií nebo jiných převoditelných cenných papírů rovnocenných akciím, jestliže se prospekt týká cenných papírů podle čl. 19 odst. 2 nebo čl. 20 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980;“;

c)

písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

třetí strany předloží novou nabídku převzetí ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES (*1), nebo je k dispozici výsledek nabídky převzetí ve vztahu k některému z následujících druhů cenných papírů:

i)

vlastní kapitál emitenta, jestliže se prospekt týká akcií nebo jiných převoditelných cenných papírů rovnocenných akciím;

ii

vlastní kapitál emitenta podkladových akcií nebo jiných převoditelných cenných papírů rovnocenných akciím, jestliže se prospekt týká cenných papírů podle čl. 19 odst. 2 nebo čl. 20 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980;

iii)

vlastní kapitál emitenta podkladových akcií depozitních poukázek, jestliže je prospekt vypracován podle článků 6 a 14 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980;

(*1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí (Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 12).“;"

d)

v písmeni f) se body i) a ii) nahrazují tímto:

„i)

akcie nebo jiné převoditelné cenné papíry rovnocenné akciím;

ii)

cenné papíry podle čl. 19 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980;“;

e)

písmeno h) se nahrazuje tímto:

„h)

v případě prospektu týkajícího se akcií nebo jiných převoditelných cenných papírů rovnocenných akciím nebo cenných papírů podle čl. 19 odst. 2 nebo čl. 20 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 nový významný finanční závazek pravděpodobně vyvolá významnou hrubou změnu ve smyslu čl. 1 písm. e) uvedeného nařízení v přenesené pravomoci;“;

2)

vkládá se nový článek 22a, který zní:

„Článek 22a

Shrnutí prospektů schválených mezi 21. červencem 2019 a 16. zářím 2020 pro nefinanční subjekty vydávající kapitálové cenné papíry

Shrnutí prospektů, které obsahují informace uvedené v tabulce 3 přílohy I a které byly schváleny mezi 21. červencem 2019 a 16. zářím 2020, jsou nadále platná až do konce platnosti těchto prospektů.“;

3)

příloha I se mění v souladu s přílohou 1 tohoto nařízení;

4)

příloha VII se mění v souladu s přílohou 2 tohoto nařízení.

Článek 2

Oprava nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/979

Článek 21 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/979 se nahrazuje tímto:

„Článek 21

Stahování dokumentů a doprovodných údajů

Orgán ESMA zajistí, aby oznamovací portál dotčeným příslušným orgánům veškeré nahrané dokumenty a doprovodné údaje zpřístupnil.“

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodů 1, 3 a 4 a článku 2 se však použijí ode dne 21. července 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 12.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/979 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o regulační technické normy pro klíčové finanční informace ve shrnutí prospektu, zveřejňování a klasifikaci prospektů, propagační sdělení týkající se cenných papírů, dodatky prospektu a oznamovací portál, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 382/2014 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/301 (Úř. věst. L 166, 21.6.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 382/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o regulační technické normy týkající se zveřejnění dodatku k prospektu (Úř. věst. L 111, 15.4.2014, s. 36).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA 1

V příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/979 se tabulka 3 nahrazuje tímto:

„Tabulka 3

Výkaz peněžních toků pro nefinanční subjekty (kapitálové cenné papíry)

 

Rok

Rok –1

Rok –2

Mezitímní

Srovnávací mezitímní údaj z téhož období předchozího roku

*Příslušné čisté peněžní toky z provozní činnosti a/nebo peněžní toky z investiční činnosti a/nebo peněžní toky z financování

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA 2

V příloze VII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/979 v tabulce 1 sloupci „Formáty a standardy pro podávání zpráv“ se v položce 26 zkratka „DRCP“ nahrazuje zkratkou „DPRS“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU