(EU) 2020/1256Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1256 ze dne 7. září 2020, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/659, pokud jde o vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých z Malajsie do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 293, 8.9.2020, s. 5-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. září 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. září 2020 Nabývá účinnosti: 11. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1256

ze dne 7. září 2020,

kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2018/659, pokud jde o vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých z Malajsie do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 2 písm. i), čl. 12 odst. 1, 4 a 5, čl. 13 odst. 2, články 15 a 16 a čl. 19 písm. a) a b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/659 (3) stanoví seznam třetích zemí a částí území třetích zemí, z nichž je povolen vstup koňovitých a jejich spermatu, vajíček a embryí do Unie. Uvedené nařízení rovněž stanoví veterinární podmínky a požadavky na veterinární osvědčení vztahující se na uvedené zásilky.

(2)

Směrnice 2009/156/ES stanoví veterinární pravidla pro dovoz koňovitých do Unie. Stanoví, že koňovití dovážení do Unie musí pocházet ze třetí země, která je prostá moru koní.

(3)

Směrnice 92/65/EHS stanoví veterinární předpisy pro dovoz spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie. Stanoví, že do Unie mohou být dováženy pouze ty komodity, které pocházejí ze třetí země nebo části území třetí země uvedených na seznamu třetích zemí sestaveném v souladu s uvedenou směrnicí.

(4)

Zvláštní pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zárodečných produktů v režimu tranzitu přes území Unie, včetně koňovitých a jejich zárodečných produktů, jsou stanovena v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 (4).

(5)

Dne 1. září 2020 potvrdilo ministerstvo veterinární správy Malajsie pozitivní výsledky testu na zjištění genomu viru moru koní prováděného na vzorcích odebraných od koní ve státě Terrenganu, na severovýchodě Malajského poloostrova, nejméně 60 km od hranice s Thajskem. Ministerstvo veterinární správy Malajsie řádně oznámilo kontroly přemísťování koní v celé uvedené třetí zemi a informovalo Světovou organizaci pro zdraví zvířat (OIE).

(6)

Vstup koňovitých a zárodečných produktů koňovitých z Malajského poloostrova do Unie by již neměl být povolen. Položka týkající se Malajsie v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2018/659 by proto měla být změněna tak, aby již nebyl povolen vstup koňovitých a zárodečných produktů koňovitých z Malajského poloostrova do Unie.

(7)

Prováděcí nařízení (EU) 2018/659 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Vzhledem k rizikům pro zdraví zvířat by změna položky pro Malajsii v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2018/659 měla nabýt účinku co nejdříve.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze I prováděcího nařízení (EU) 2018/659 se položka pro Malajsii nahrazuje tímto:

„MY

Malajsie

MY-0

Celá země

 

MY-1

Poloostrov

G

—“

 

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. září 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/659 ze dne 12. dubna 2018 o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie (Úř. věst. L 110, 30.4.2018, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky a další přepravy přes území Unie, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010, (EU) č. 142/2011, (EU) č. 28/2012, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 a rozhodnutí Komise 2007/777/ES (Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 73).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU