(EU) 2020/1255Nařízení Komise (EU) 2020/1255 ze dne 7. září 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v tradičně uzeném mase a uzených masných výrobcích a tradičně uzených rybách a uzených produktech rybolovu, a kterým se stanoví maximální limit PAU v prášcích z potravin rostlinného původu používaných k přípravě nápojů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 293, 8.9.2020, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 7. září 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. září 2020 Nabývá účinnosti: 28. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1255

ze dne 7. září 2020,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v tradičně uzeném mase a uzených masných výrobcích a tradičně uzených rybách a uzených produktech rybolovu, a kterým se stanoví maximální limit PAU v prášcích z potravin rostlinného původu používaných k přípravě nápojů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 (2) stanoví maximální limity polycyklických aromatických uhlovodíků (dále jen „PAU“) v potravinách, včetně tradičně uzeného masa a uzených masných výrobků a uzených ryb a uzených produktů rybolovu.

(2)

Podle uvedeného nařízení musí být maximální limity PAU stanoveny na co nejnižší rozumně dosažitelné úrovni („ALARA“) na základě dodržování správných výrobních a zemědělských/rybolovných postupů. V roce 2011 z údajů týkajících se uzených ryb a uzeného masa vyplynulo, že lze dosáhnout nižších maximálních limitů. V některých případech bylo nicméně zapotřebí provést úpravy technologie uzení. Před tím, než se maximální limity staly dne 1. září 2014 použitelnými, bylo proto pro uzené maso a masné výrobky a pro uzené ryby a uzené produkty rybolovu stanoveno tříleté přechodné období.

(3)

Navzdory uplatňování správných postupů uzení bylo však v roce 2014 zjištěno, že v Irsku, Španělsku, Chorvatsku, na Kypru, v Lotyšsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovenské republice, Finsku, Švédsku a Spojeném království u některých druhů tradičně uzeného masa a uzených masných výrobků a v Irsku, Lotyšsku, Rumunsku, Finsku, Švédsku a Spojeném království u některých tradičně uzených ryb a uzených produktů rybolovu nebyly nižší úrovně PAU dosažitelné. V uvedených případech by úpravy postupů uzení tak, aby byly v souladu s nižšími maximálními limity PAU, nemohlo být dosaženo, aniž by se podstatně změnily organoleptické vlastnosti uvedených potravin.

(4)

Na základě výše uvedených úvah a podle čl. 7 odst. 6 a 7 nařízení (ES) č. 1881/2006 byla dotčeným členským státům poskytnuta dočasná odchylka od uplatňování nižších maximálních limitů PAU od 1. září 2014 pro účely uvádění na trh tradičně uzeného masa a uzených masných výrobků a/nebo uzených ryb a uzených produktů rybolovu, uzených na jejich území a určených ke spotřebě na jejich území. Na uvedené uzené výrobky se i nadále vztahovaly maximální limity platné před 1. zářím 2014. Uvedená výjimka se vztahovala obecně na veškeré uzené maso a uzené masné výrobky a/nebo uzené ryby a uzené produkty rybolovu bez uvedení konkrétních názvů potravin.

(5)

V souladu s čl. 7 odst. 6 a 7 nařízení (ES) č. 1881/2006 příslušné členské státy pokračovaly v monitorování přítomnosti PAU v uvedených výrobcích a zavedly v rámci možností programy k uplatňování správných postupů uzení. Situace byla rovněž znovu posouzena v roce 2018 na základě podrobných informací poskytnutých dotčenými členskými státy, včetně údajů o monitorování přítomnosti PAU v tradičně uzeném mase a uzených masných výrobcích a uzených rybách a uzených produktech rybolovu a informací o provádění správných postupů uzení a o změnách organoleptických vlastností. Po podrobném posouzení poskytnutých informací byl učiněn závěr, že u některých druhů tradičně uzeného masa a uzených masných výrobků v Irsku, Španělsku, Chorvatsku, na Kypru, v Lotyšsku, Polsku, Portugalsku, Slovenské republice, Finsku a Švédsku a u některých tradičně uzených ryb a uzených produktů rybolovu v Lotyšsku, Finsku a Švédsku nebylo možné dosáhnout nižších limitů PAU změnou postupů uzení v mezích toho, co je ekonomicky proveditelné a možné, aniž by došlo ke ztrátě typických organoleptických vlastností. Proto by měla být pro některé druhy tradičně uzeného masa a uzených masných výrobků, ryb a uzených produktů rybolovu v dotčených členských státech udělena odchylka pro místní produkci a spotřebu bez časového omezení.

(6)

Kromě toho bylo zjištěno, že některé prášky z potravin rostlinného původu používané pro přípravu nápojů obsahují velké množství PAU v důsledku nevhodných postupů sušení používaných u uvedených prášků. Jelikož PAU jsou genotoxické karcinogeny, je proto nezbytné stanovit maximální limity pro PAU v uvedených prášcích, dosažitelné použitím správných postupů sušení, aby se zajistila vysoká úroveň ochrany lidského zdraví.

(7)

Nařízení (ES) č. 1881/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 1881/2006

Nařízení (ES) č. 1881/2006 se mění takto:

1)

V článku 7 se odstavce 6 a 7 nahrazují tímto:

„6.   Odchylně od článku 1 mohou níže uvedené členské státy povolit uvádět na svůj trh níže uvedené tradičně uzené maso a uzené masné výrobky, které byly vyuzeny na jejich území a jsou určeny ke spotřebě na jejich území, s limity polycyklických aromatických uhlovodíků přesahujícími limity stanovené v bodě 6.1.4 přílohy, pokud uvedené výrobky splňují maximální limity platné před 1. zářím 2014, tj. 5,0 μg/kg pro benzo[a]pyren a 30,0 μg/kg pro sumu benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu a chrysenu:

Irsko, Chorvatsko, Kypr, Španělsko, Polsko a Portugalsko: tradičně uzené maso a masné výrobky,

Lotyšsko: tradičně uzené vepřové maso, kuřecí maso uzené za tepla, uzenky a salámy uzené za tepla a maso volně žijící zvěře uzené za tepla,

Slovenská republika: solené tradičně uzené maso, tradičně uzená slanina, tradičně uzená klobása, přičemž „tradičně uzeným“ se rozumí tvorba kouře spalováním dřeva (dřevěných polen, dřevěných pilin, dřevěných štěpků) v udírně,

Finsko: tradičně za tepla uzené maso a masné výrobky,

Švédsko: maso a masné výrobky uzené nad žhavým dřevem nebo jinými rostlinnými materiály.

Uvedené členské státy a dotčení provozovatelé potravinářských podniků nadále monitorují přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků v tradičně uzeném mase a uzených masných výrobcích uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce a zajistí, aby se pokud možno uplatňovaly správné postupy uzení, aniž by docházelo ke ztrátě typických organoleptických vlastností uvedených výrobků.

7.   Odchylně od článku 1 mohou níže uvedené členské státy povolit uvádět na svůj trh níže uvedené tradičně uzené ryby a uzené produkty rybolovu, které byly vyuzeny na jejich území a jsou určeny ke spotřebě na jejich území, s limity polycyklických aromatických uhlovodíků přesahujícími limity stanovené v bodě 6.1.5 přílohy, pokud uvedené uzené výrobky splňují maximální limity platné před 1. zářím 2014, tj. 5,0 μg/kg pro benzo[a]pyren a 30,0 μg/kg pro sumu benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu a chrysenu:

Lotyšsko: tradičně za tepla uzené ryby,

Finsko: tradičně za tepla uzené malé ryby a produkty rybolovu z malých ryb,

Švédsko: ryby a produkty rybolovu uzené nad žhavým dřevem nebo jinými rostlinnými materiály.

Uvedené členské státy a dotčení provozovatelé potravinářských podniků nadále monitorují přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků v tradičně uzených rybách a uzených produktech rybolovu uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce a zajistí, aby se pokud možno uplatňovaly správné postupy uzení, aniž by docházelo ke ztrátě typických organoleptických vlastností uvedených výrobků.“

2)

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Potraviny uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před jeho vstupem v platnost, mohou po uvedeném datu zůstat na trhu do dne 28. března 2021.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. zářím 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).


PŘÍLOHA

V oddíle 6 přílohy nařízení (ES) č. 1881/2006 se za položku 6.1.15 „Sušené koření s výjimkou kardamomu a uzené Capsicum spp.“ vkládá nová položka, která zní:

„6.1.16

Prášky z potravin rostlinného původu pro přípravu nápojů s výjimkou výrobků uvedených v bodech 6.1.2 a 6.1.11 (*1)

10,0

50,0


(*1)  Přípravou nápojů se označuje použití prášků, které jsou jemně mleté a mají se rozmíchat, aby vznikl nápoj.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU