(EU) 2020/1252Nařízení Komise (EU) 2020/1252 ze dne 2. září 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí 1 a 2 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

Publikováno: Úř. věst. L 291, 7.9.2020, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 2. září 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. září 2020 Nabývá účinnosti: 8. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.7.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1252

ze dne 2. září 2020,

kterým se stanoví ukončení rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí 1 a 2 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2020/123 (2) stanoví kvóty na rok 2020.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky tresky obecné ve vodách Norska oblastí 1 a 2, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou Španělska nebo plavidly v něm registrovanými, kvótu přidělenou na rok 2020 vyčerpaly.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2020 Španělsku pro populaci tresky obecné ve vodách Norska oblastí 1 a 2 uvedená v příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v článku 1 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska nebo registrovanými ve Španělsku se zakazuje od data stanoveného v příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. září 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Virginijus SINKEVIČIUS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2020/123 ze dne 27. ledna 2020, kterým se pro rok 2020 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 25, 30.1.2020, s. 1).


PŘÍLOHA

Č.

11/TQ123

Členský stát

Španělsko

Populace

COD/1N2AB

Druh

Treska obecná (Gadus morhua)

Oblast

Vody Norska oblastí 1 a 2

Datum ukončení

18. 8. 2020


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU