(EU) 2020/1247Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1247 ze dne 2. září 2020 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2020 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech

Publikováno: Úř. věst. L 288, 3.9.2020, s. 21-25 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. září 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. září 2020 Nabývá účinnosti: 10. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.3.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 288/21


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1247

ze dne 2. září 2020

o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2020 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 105 odst. 1, 2 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rybolovné kvóty na rok 2019 byly stanoveny:

nařízením Rady (EU) 2018/1628 (2),

nařízením Rady (EU) 2018/2025 (3),

nařízením Rady (EU) 2018/2058 (4) a

nařízením Rady (EU) 2019/124 (5).

(2)

Rybolovné kvóty na rok 2020 byly stanoveny:

nařízením Rady (EU) 2018/2025,

nařízením Rady (EU) 2019/1838 (6),

nařízením Rady (EU) 2019/2236 (7) a

nařízením Rady (EU) 2020/123 (8).

(3)

Podle čl. 105 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 platí, že zjistí-li Komise, že členský stát překročil přidělené rybolovné kvóty, provede odpočty z budoucích rybolovných kvót tohoto členského státu.

(4)

Podle čl. 105 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1224/2009 se tyto odpočty provedou v následujícím roce nebo letech pomocí příslušných násobících koeficientů, jež jsou v uvedeném článku stanoveny.

(5)

Některé členské státy překročily své rybolovné kvóty na rok 2019. Za nadměrný odlov populací je proto vhodné provést odpočty z rybolovných kvót, které jim byly přiděleny na rok 2020, a v příslušných případech na roky následující.

(6)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/1726 (9) a prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/112 (10) byly pro některé členské státy a druhy stanoveny odpočty z rybolovných kvót na rok 2019. V případě některých členských států však byly uplatnitelné odpočty u některých druhů vyšší než dostupná odpovídající kvóta na rok 2019, a v uvedeném roce tudíž nemohly být provedeny v plném rozsahu. Aby bylo zajištěno, že i v takových případech bude u příslušných populací proveden plný odpočet, je třeba zbývající množství zohlednit při stanovování odpočtů z kvót na rok 2020, případně na roky následující.

(7)

Odpočty z rybolovných kvót stanovené tímto nařízením by měly být uplatněny, aniž by byly dotčeny odpočty uplatnitelné na kvóty na rok 2020 podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 185/2013 (11).

(8)

Jelikož jsou kvóty vyjádřeny v tunách, neměla by být brána v úvahu nadměrně odlovená množství menší než jedna tuna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Rybolovné kvóty stanovené nařízeními (EU) 2018/2025, (EU) 2019/1838, (EU) 2019/2236 a (EU) 2020/123 na rok 2020 se snižují tak, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení.

2.   Odstavec 1 se použije, aniž by byly dotčeny odpočty stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 185/2013.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. září 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2018/1628 ze dne 30. října 2018, kterým se pro rok 2019 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2018/120, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách (Úř. věst. L 272, 31.10.2018, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (EU) 2018/2025 ze dne 17. prosince 2018, kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie (Úř. věst. L 325, 20.12.2018, s. 7).

(4)  Nařízení Rady (EU) 2018/2058 ze dne 17. prosince 2018, kterým se pro rok 2019 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři (Úř. věst. L 329, 27.12.2018, s. 8).

(5)  Nařízení Rady (EU) 2019/124 ze dne 30. ledna 2019, kterým se pro rok 2019 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 29, 31.1.2019, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (EU) 2019/1838 ze dne 30. října 2019, kterým se pro rok 2020 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2019/124, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách (Úř. věst. L 281, 31.10.2019, s. 1).

(7)  Nařízení Rady (EU) 2019/2236 ze dne 16. prosince 2019, kterým se na rok 2020 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, jež se použijí ve Středozemním moři a v Černém moři (Úř. věst. L 336, 30.12.2019, s. 14).

(8)  Nařízení Rady (EU) 2020/123 ze dne 27. ledna 2020, kterým se pro rok 2020 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 25, 30.1.2020, s. 1).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1726 ze dne úterý 15. října 2019 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2019 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech (Úř. věst. L 263, 16.10.2019, s. 3).

(10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/112 ze dne 22. ledna 2020 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2019 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení (EU) 2019/1726 (Úř. věst. L 21, 27.1.2020, s. 6).

(11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 185/2013 ze dne 5. března 2013, kterým se stanoví odpočty z některých rybolovných kvót přidělených Španělsku na rok 2013 a následující roky z důvodu překročení určité kvóty pro makrelu obecnou v roce 2009 (Úř. věst. L 62, 6.3.2013, s. 1).


PŘÍLOHA

ODPOČTY Z RYBOLOVNÝCH KVÓT NA ROK 2020 U NADMĚRNĚ ODLOVENÝCH POPULACÍ

Členský stát

Kód druhu

Kód oblasti

Název druhu

Název oblasti

Původní kvóta na rok 2019 (v kilogramech)

Povolené vykládky v roce 2019 (celkové upravené množství v kilogramech) (1)

Celkové úlovky v roce 2019 (množství v kilogramech)

Čerpání kvóty v poměru k povoleným vykládkám

Přečerpání v poměru k povolené vykládce (množství v kilogramech)

Násobící koeficient (2)

Dodatečný násobící koeficient (3), (4)

Zatím neprovedené odpočty z předchozích let (5) (množství v kilogramech)

Odpočty, které se mají provést v roce 2020 (množství v kilogramech)

DE

HER

4AB.

Sleď obecný

Vody Unie a vody Norska oblasti 4 severně od 53° 30′ s. š.

39 404 000

25 460 900

27 182 070

106,76 %

1 721 170

/

/

/

1 721 170

DE

MAC

2CX14-

Makrela obecná

3a a 4; vody Unie oblastí 2a, 3b, 3c a subdivizí 22–32

441 000

14 859 024

15 542 581

104,60 %

683 557

/

/

/

683 557

DK

MAC

2CX14-

Makrela obecná

6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 2a, 12 a 14

/

2 688 463

2 693 920

100,20 %

5 457

/

/

/

5 457

DK

MAC

2A34.

Makrela obecná

3a a 4; vody Unie oblastí 2a, 3b, 3c a subdivizí 22–32

14 480 000

13 330 744

14 022 305

105,19 %

691 561

/

/

/

691 561

DK

MAC

2A4A-N

Makrela obecná

Vody Norska oblasti 2a a 4a

10 242 000

10 252 106

11 197 228

109,22 %

945 122

/

/

/

945 122

DK

POK

1N2AB.

Treska tmavá

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

17 000

50 968

299,81 %

33 968

1,00

/

/

33 968

ES

BET

ATLANT

Tuňák velkooký

Atlantský oceán

9 415 300

8 941 151

9 095 090

101,72 %

153 939

/

C (6)

/

153 939

ES

COD

1/2B.

Treska obecná

1 a 2b

11 562 000

8 455 844

8 463 118

100,09 %

7 274

/

/

/

7 274

ES

GHL

1N2AB.

Platýs černý

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

2 000

14 225

711,25 %

12 225

1,00

A

/

18 338

ES

OTH

1N2AB.

Jiné druhy

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

31 800

35 695

112,25 %

3 895

1,00

/

/

3 895

ES

POK

1N2AB.

Treska tmavá

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

196 000

198 607

101,33 %

2 607

/

/

/

2 607

ES

RED

N3LN.

Okouníci rodu Sebastes

NAFO 3LN

/

515 100

517 806

100,53 %

2 706

/

/

/

2 706

ES

RJU

9-C.

Rejnok vlnitý

Vody Unie oblasti 9

15 000

15 000

15 511

103,41 %

511 (7)

neuvedeno

neuvedeno

2 067

2 067

FR

BET

ATLANT

Tuňák velkooký

Atlantský oceán

4 167 700

4 167 700

4 687 551

112,47 %

519 851

1,20

C

/

883 747

FR

RJE

7FG.

Rejnok světloskvrnný

Vody Unie oblasti 7f a 7g

79 000

90 399

91 485

101,20 %

1 086

/

/

/

1 086

FR

RJU

7DE.

Rejnok vlnitý

Vody Unie oblastí 7d a 7e

103 000

168 000

177 718

105,78 %

9 718

/

/

/

9 718

FR

SWO

AS05N

Mečoun obecný

Atlantský oceán jižně od 5° s. š.

/

/

3 500

neuvedeno

3 500

/

/

/

3 500

GB

COD

N1GL14

Treska obecná

Vody Grónska oblasti NAFO 1F a vody Grónska oblastí 5, 12 a 14

364 000

353 500

353 500

100 %

0

/

/

4 167

4 167

GB

HER

4AB.

Sleď obecný

Vody Unie a vody Norska oblasti 4 severně od 53° 30′ s. š.

55 583 000

62 320 196

62 607 628

100,46 %

287 432

/

/

/

287 432

GB

MAC

2CX14-

Makrela obecná

6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 2a, 12 a 14

152 115 000

145 768 635

154 072 694

105,70 %

8 304 059

/

A (6)

/

8 304 059

GB

RJU

7DE.

Rejnok vlnitý

Vody Unie oblastí 7d a 7e

58 000

61 200

63 133

103,16 %

1 933

/

/

/

1 933

EL

BFT

AE45WM

Tuňák obecný

Atlantský oceán, východně od 45° z. d., a Středozemní moře

285 110

304 110

312 690

102,82 %

8 580

/

C (6)

/

8 580

IE

ALB

AN05N

Severoatlantský tuňák křídlatý

Atlantský oceán severně od 5° s. š.

2 854 300

3 115 420

3 213 170

103,14 %

97 750

/

C (6)

/

97 750

NL

HER

4CXB7D

Sleď obecný

4c, 7d, s výjimkou populace v oblasti Blackwater

18 162 000

19 497 305

19 512 481

100,08 %

15 176

/

/

/

15 176

NL

MAC

2A34.

Makrela obecná

3a a 4; vody Unie oblastí 2a, 3b, 3c a subdivizí 22–32

1 342 000

1 494 000

2 012 324

134,69 %

518 324

1,40

/

/

725 654

PT

ALB

AN05N

Severoatlantský tuňák křídlatý

Atlantský oceán severně od 5° s. š.

1 994 200

1 794 200

2 463 161

137,28 %

668 961

1,40

C

/

1 271 026

PT

ALF

3X14-

Pilonoši rodu Beryx

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14

164 000

149 034

156 756

105,18 %

7 722

/

A (6)

/

7 722

PT

BUM

ATLANT

Marlín modrý

Atlantský oceán

50 440

7 076

18 016

254,61 %

10 940

1,00

A

/

16 410

PT

RJU

9-C.

Rejnok vlnitý

Vody Unie oblasti 9

15 000

21 705

24 589

113,29 %

2 884

1,00

/

/

2 884

PT

SWO

AN05N

Mečoun obecný

Atlantský oceán severně od 5° s. š.

1 010 390

2 410 390

2 414 333

100,16 %

3 943

/

/

/

3 943

SE

MAC

2A34.

Makrela obecná

3a a 4; vody Unie oblastí 2a, 3b, 3c a subdivizí 22–32

4 034 000

2 945 203

3 075 839

104,44 %

130 636

/

/

/

130 636


(1)  Kvóty dostupné členskému státu podle příslušných nařízení o rybolovných právech po zohlednění výměny rybolovných práv v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22), převodu kvót z roku 2018 do roku 2019 v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3) a s čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo přerozdělení a odpočtu rybolovných práv v souladu s články 37 a 105 nařízení (ES) č. 1224/2009.

(2)  Podle čl. 105 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009. Ve všech případech přečerpání, které se rovná nejvýše 100 tunám, se uplatní odpočet rovnající se přečerpání násobenému koeficientem 1,00.

(3)  Podle čl. 105 odst. 3 nařízení (ES) č. 1224/2009 a za předpokladu, že rozsah přečerpání překročí 10 %.

(4)  Písmeno „A“ značí, že byl uplatněn dodatečný násobící koeficient 1,5 z důvodu opakovaného přečerpání v letech 2017, 2018 a 2019. Písmeno „C“ značí, že byl uplatněn dodatečný násobící koeficient 1,5, jelikož se na populaci vztahuje víceletý plán.

(5)  Zbývající množství z předchozího roku/předchozích let.

(6)  Dodatečný násobící koeficient se nepoužije, protože přečerpání nepřesahuje 10 % povolených vykládek.

(7)  Množství menší než jedna tuna se nezohledňují.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU