(EU) 2020/1243Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1243 ze dne 1. září 2020, kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta), hlaváče Ferrerova (Pseudaphia ferreri) a modráka ostronosého (Spicara smaris) v některých teritoriálních vodách Španělska (Baleárské ostrovy)

Publikováno: Úř. věst. L 286, 2.9.2020, s. 5-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 1. září 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. září 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 30. dubna 2023

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.2.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 286/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1243

ze dne 1. září 2020,

kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta), hlaváče Ferrerova (Pseudaphia ferreri) a modráka ostronosého (Spicara smaris) v některých teritoriálních vodách Španělska (Baleárské ostrovy)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (1), a zejména na čl. 13 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006 zakazuje používat vlečná lovná zařízení do 3 námořních mil od pobřeží nebo do izobáty 50 m, je-li této hloubky dosaženo v menší vzdálenosti od pobřeží.

(2)

Na žádost členského státu může Komise povolit odchylku od čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006, je-li splněno několik podmínek stanovených v čl. 13 odst. 5 a 9.

(3)

Odchylka od čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce pro používání lodních nevodů k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta), hlaváče Ferrerova (Pseudaphia ferreri) a modráka ostronosého (Spicara smaris) ve španělských teritoriálních vodách Baleárských ostrovů byla poprvé udělena prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1233/2013 do 31. prosince 2016 (2). Uvedená odchylka byla založena na dodatečné odchylce od minimální velikosti ok, kterou Španělsko přijalo podle čl. 9 odst. 7 nařízení (ES) č. 1967/2006, jelikož bez této odchylky by příslušný rybolov nemohl být provozován a musel by být ukončen.

(4)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/662 (3) bylo uděleno prodloužení odchylky do 31. prosince 2019, přičemž byl zohledněn plán řízení přijatý Španělskem podle článku 19 nařízení (ES) č. 1967/2006 a týkající se rybolovu, na který se vztahovala odchylka.

(5)

Dne 3. září 2019 požádaly španělské orgány Komisi o prodloužení odchylky od čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce na dobu po 31. prosinci 2019. Španělsko předložilo návrh nového plánu řízení na období let 2019–2022, který se bude řídit stávajícími vnitrostátními předpisy (4). Španělsko poskytlo aktuální informace odůvodňující prodloužení platnosti odchylky.

(6)

Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) posoudil návrh plánu řízení v listopadu 2019 (5) a žádost o prodloužení odchylky v březnu 2020 (6).

(7)

VTHVR dospěl k závěru, že plán řízení pro lodní nevody na Baleárských ostrovech týkající se období let 2016–2019 byl řádně prováděn a podmínky, na jejichž základě byla v roce 2016 odchylka týkající se minimální vzdálenosti od pobřeží a minimální hloubky udělena, jsou i nadále plněny. VTHVR konstatuje, že toto lovné zařízení je podle všeho vysoce selektivní.

(8)

Výbor navrhl určité úpravy, zejména tím, že v souladu s nedávnými úlovky stanovil sezónní celkový přípustný odlov (TAC) a vyjasnil možný dopad, který by ve dvou zálivech mohl mít rybolov hlaváčovitých pomocí nevodů (tzv. jonquiller) na mořské dno s výskytem mořských řas.

(9)

S ohledem na hodnocení VTHVR Komise konstatuje, že se španělské orgány v dopise zaslaném Komisi dne 4. června 2020 (7) zavázaly k přizpůsobení sezónního TAC průměrným úlovkům zaznamenaným během posledních let a k zahájení vědecké studie s cílem objasnit, zda rybolov v dotčených dvou zálivech má dopad na mořské dno s výskytem mořských řas. Španělsko se rovněž zavázalo, že rybolov v dotčených dvou zálivech zakáže alespoň do doby, než VTHVR vědeckou studii posoudí, a že bude Komisi informovat o opatřeních navazujících na výše uvedené závazky.

(10)

Odchylka, o niž Španělsko požádalo, splňuje podmínky stanovené v čl. 13 odst. 5 a 9 nařízení (ES) č. 1967/2006.

(11)

Vzhledem k malé rozloze kontinentálního šelfu a prostorovému rozšíření cílového druhu, který se vyskytuje výhradně v některých zónách v pobřežních oblastech v hloubce menší než 50 m, zde existují zvláštní zeměpisná omezení.

(12)

Zmíněná rybolovná činnost nemá významný dopad na mořské prostředí, neboť lodní nevody jsou taženy ve vodním sloupci. V důsledku používání echolotů je rybolov vysoce selektivní s omezeným množstvím vedlejších úlovků. Nežádoucí úlovky se navíc okamžitě vypouštějí živé s velmi vysokou mírou přežití.

(13)

Odchylka požadovaná Španělskem se týká omezeného počtu plavidel, a to 55 plavidel.

(14)

Rybolovnou činnost nelze provádět pomocí jiného zařízení, neboť lodní nevody jsou jediným regulovaným zařízením, s nímž smí být loveny tyto tři cílové druhy vytvářející hejna v mělkých pobřežních vodách.

(15)

Žádost se týká plavidel, jež jsou registrována v námořním soupisu spravovaném Generálním ředitelstvím pro rybolov a mořské prostředí Baleárských ostrovů, působí v odvětví rybolovu více než pět let a jsou provozována podle plánu řízení, který reguluje lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta), hlaváče Ferrerova (Pseudaphia ferreri) a modráka ostronosého (Spicara smaris). Tato plavidla jsou uvedena na seznamu, který byl oznámen Komisi v souladu s požadavky čl. 13 odst. 9 nařízení (ES) č. 1967/2006.

(16)

Plán řízení zaručuje, že v budoucnu nedojde ke zvýšení intenzity rybolovu, protože oprávnění k rybolovu se vydávají pouze určeným 55 plavidlům, z nichž žádné nepřesahuje délku 12 m a výkon 198,5 kW. Kromě toho se stanoví maximální kumulovaná prostornost a výkon a je-li dosaženo sezónního TAC, rybolov se až do příštího období rybolovu ukončí.

(17)

Dotčené rybolovné činnosti splňují požadavky čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006, jenž za určitých podmínek povoluje rybolov nad chráněnými stanovišti, je-li prováděn tak, že se lovné zařízení nedotýká dna s výskytem mořských řas.

(18)

Dotčené rybolovné činnosti by se navíc nemohly uskutečnit bez odchylky od minimální povolené velikosti ok.

(19)

Vzhledem k tomu, že jsou dotčené rybolovné činnosti vysoce selektivní, mají jen nepatrný dopad na životní prostředí a nevztahují se na ně opatření čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1967/2006, Španělsko u nich v minulosti povolilo odchylku od minimální velikosti ok podle čl. 9 odst. 7 nařízení (ES) č. 1967/2006.

(20)

Článek 9 nařízení (ES) č. 1967/2006 byl zrušen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 (8). Podle bodu 4 části B přílohy IX nařízení (EU) 2019/1241 však odchylky od minimální velikosti ok přijaté na základě článku 9 nařízení (ES) č. 1967/2006, jež byly platné k 14. srpnu 2019, mohou platit i nadále za předpokladu, že nepovedou ke zvýšení úlovků nedospělých jedinců. Tato prodloužená odchylka je v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 15 odst. 5 a v bodě 4 části B přílohy IX nařízení (EU) 2019/1241, neboť nevede ke zhoršení norem v oblasti selektivity, zejména ke zvýšení úlovků nedospělých jedinců, platných ke dni 14. srpna 2019, a jejím smyslem je dosažení cílů a záměrů stanovených v článcích 3 a 4 uvedeného nařízení.

(21)

Dotčené rybolovné činnosti splňují požadavky na vedení záznamů stanovené v článku 14 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (9).

(22)

Dotčené rybolovné činnosti se provádějí ve velmi malé vzdálenosti od pobřeží, a nenarušují proto rybolovné činnosti jiných plavidel.

(23)

Dotčené rybolovné činnosti jsou upraveny ve španělském plánu řízení, aby bylo zajištěno, že úlovky druhů uvedených v příloze IX nařízení (EU) 2019/1241 jsou minimální.

(24)

Lodní nevody se nezaměřují na hlavonožce.

(25)

Španělský plán řízení zahrnuje opatření na sledování rybolovných činností, jak je uvedeno v čl. 13 odst. 9 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1967/2006.

(26)

Požadovaná odchylka by proto měla být povolena.

(27)

Španělsko by mělo Komisi včas podat zprávu v souladu s plánem sledování stanoveným ve španělském plánu řízení.

(28)

Omezené trvání odchylky umožní včasná nápravná řídicí opatření, pokud sledování plánu řízení poukáže na špatný stav ochrany lovené populace, a zároveň poskytne prostor pro zlepšení vědeckých poznatků pro účinnější plán řízení. Skončení platnosti odchylky by mělo být stanoveno na konec rybolovného období. Odchylka by proto měla platit do dne 30. dubna 2023.

(29)

Jelikož platnost odchylky povolené prováděcím nařízením (EU) 2019/662 skončila dne 31. prosince 2019, mělo by se toto nařízení v zájmu zajištění právní kontinuity použít s účinkem od 1. ledna 2020. Z důvodu právní jistoty by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve.

(30)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylka

Ustanovení čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1967/2006 se nepoužije v teritoriálních vodách Španělska přiléhajících k pobřeží Baleárských ostrovů na lov hlaváče průsvitného (Aphia minuta), hlaváče Ferrerova (Pseudaphia ferreri) a modráka ostronosého (Spicara smaris) lodními nevody, které používají plavidla splňující tyto požadavky:

a)

jsou registrovaná v námořním soupisu spravovaném Generálním ředitelstvím pro rybolov a mořské prostředí Baleárských ostrovů;

b)

působí v odvětví rybolovu více než pět let a nesmí u nich být v budoucnu zvýšena stávající intenzita rybolovu;

c)

mají povolení k rybolovu a provozují činnost podle plánu řízení přijatého Španělskem v souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 1967/2006.

Článek 2

Plán sledování a podávání zpráv

Španělsko předloží Komisi poprvé do 30. září 2020 a poté každých 12 měsíců zprávu vypracovanou podle plánu sledování stanoveného v plánu řízení uvedeném v čl. 1 písm. c).

Článek 3

Vstup v platnost a doba použitelnosti

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2020 do dne 30. dubna 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. září 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1233/2013 ze dne 29. listopadu 2013, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta) a hlaváče Ferrerova (Pseudaphia ferreri) a modráka ostronosého (Spicara smaris) v některých teritoriálních vodách Španělska (Baleárské ostrovy) (Úř. věst. L 322, 3.12.2013, s. 17).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/662 ze dne 25. dubna 2019, kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta), hlaváče Ferrerova (Pseudaphia ferreri) a modráka ostronosého (Spicara smaris) v některých teritoriálních vodách Španělska (Baleárské ostrovy) (Úř. věst. L 112, 26.4.2019, s. 16).

(4)  Decreto 19/2019, de 15 de marzo, por el que se establece el Plan de Gestión Pluriinsular para la PESCA con Artes de Tiro Tradicionales en aguas de las Illes Balears (BOIB No 035, 16.3.2019, s. 9442).

(5)  Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství – zpráva z 62. plenárního zasedání (PLEN-19–03), Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk, 2019, ISBN 978-92-76-14169-3, doi:10.2760/1597, JRC118961.

(6)  Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství – zpráva z 63. plenárního zasedání (PLEN-20–01), Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk, 2020, ISBN 978-92-76-18117-0, doi:10.2760/465398, JRC120479.

(7)  Ares(2020)2879866.

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105).

(9)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU