(EU) 2020/1242Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1242 ze dne 1. září 2020, kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta) ve španělských teritoriálních vodách Autonomní oblasti regionu Murcie

Publikováno: Úř. věst. L 286, 2.9.2020, s. 1-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 1. září 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. září 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 1. března 2023

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.2.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 286/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1242

ze dne 1. září 2020,

kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta) ve španělských teritoriálních vodách Autonomní oblasti regionu Murcie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (1), a zejména na čl. 13 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006 zakazuje používat vlečná lovná zařízení do 3 námořních mil od pobřeží nebo do izobáty 50 m, je-li této hloubky dosaženo v menší vzdálenosti od pobřeží.

(2)

Na žádost členského státu může Komise povolit odchylku od čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1967/2006, je-li splněna řada podmínek stanovených v čl. 13 odst. 5 a 9.

(3)

Odchylka od čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce pro používání lodních nevodů k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta) ve španělských teritoriálních vodách Autonomní oblasti regionu Murcie byla poprvé povolena do 31. prosince 2016 prováděcím nařízením Komise (EU) č. 773/2013 (2). Tato odchylka byla založena na dodatečné odchylce od minimální velikosti ok přijaté Španělskem podle čl. 9 odst. 7 nařízení (ES) č. 1967/2006, neboť bez této odchylky by k příslušnému rybolovu nemohlo dojít a rybolov by musel být jednoduše ukončen.

(4)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/677 (3) bylo s ohledem na plán řízení rybolovu, na nějž se odchylka vztahovala, vypracovaný podle článku 19 nařízení (ES) č. 1967/2006 Španělskem povoleno prodloužení odchylky do 31. prosince 2019.

(5)

Španělsko v letech 2017, 2018 a 2019 předložilo vědecké zprávy o provádění tohoto plánu řízení.

(6)

Dne 26. června 2019 požádalo Španělsko Komisi o prodloužení odchylky od čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce na období po 31. prosinci 2019. V souladu s článkem 19 nařízení (ES) č. 1967/2006 poskytlo Španělsko návrh nového plánu řízení upravujícího lov hlaváče průsvitného (Aphia minuta) ve vnitrozemských vodách regionu Murcie, jakož i aktuální informace odůvodňující obnovení odchylky.

(7)

Požadované prodloužení odchylky a související návrh plánu řízení posoudil v září 2019 Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) (4). Výbor VTHVR dospěl k závěru, že plán řízení pro lodní nevody v regionu Murcie byl v období 2016–2019 řádně prováděn a že podmínky, za nichž byla odchylka týkající se minimální vzdálenosti od pobřeží a minimální hloubky moře v roce 2016 povolena, jsou i nadále splněny. Výbor VTHVR uvádí, že lovná zařízení jsou zjevně vysoce selektivní.

(8)

Španělsko tento nový plán řízení (5) přijalo dne 21. prosince 2019.

(9)

Odchylka, o niž Španělsko požádalo, splňuje podmínky stanovené v čl. 13 odst. 5 a 9 nařízení (ES) č. 1967/2006.

(10)

Vzhledem k malé rozloze kontinentálního šelfu a omezenému rozšíření rybolovných oblastí vhodných pro rybolov pomocí traulerů zde existují zvláštní zeměpisná omezení, neboť cílový druh je výlučně omezen na některé zóny v pobřežních oblastech v hloubce menší než 50 m.

(11)

Rybolov nemá významný dopad na mořské prostředí, protože lodní nevody jsou taženy ve vodním sloupci a nedotýkají se mořského dna. Díky používání echolotů je rybolov vysoce selektivní a dochází k malému množství vedlejších úlovků. Kromě toho jsou nežádoucí úlovky okamžitě vypouštěny živé, což zaručuje vysokou schopnost přežití.

(12)

Odchylka požadovaná Španělskem se týká omezeného počtu plavidel, a to pouze 27 plavidel.

(13)

Rybolov nelze provádět s jiným lovným zařízením, neboť lodní nevody jsou jediným regulovaným zařízením, kterým se smí chytat druhy tak malé jako hlaváč průsvitný, které se sdružují v hejnech v mělkých pobřežních vodách.

(14)

Plavidla jsou registrována ve španělském národním soupisu provozní flotily, působí v odvětví rybolovu více než pět let a budou provozována podle plánu řízení.

(15)

Plán řízení zaručuje, že v budoucnu nedojde ke zvýšení intenzity rybolovu, protože oprávnění k rybolovu bude vydáno 27 plavidlům s maximální kapacitou 116 k/plavidlo. Rybolov nadále probíhá v pracovní dny (pondělí–pátek) během prosince, ledna a února. Kromě toho byla maximální kvóta na rybolovné období snížena na 18,2 tuny. Pokud bude překročena, bude rybolov na základě plánu řízení zakázán až do příštího období.

(16)

Dotyčný rybolov splňuje požadavky čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006, jež prostřednictvím odchylky umožňuje rybolov nad chráněnými stanovišti, je-li provozován za určitých podmínek, aniž by docházelo k dotyku s mořským dnem s výskytem mořských řas.

(17)

Kromě toho by k dotyčnému rybolovu nemohlo dojít bez odchylky od minimální použitelné velikosti ok.

(18)

Protože je však tento rybolov vysoce selektivní, má jen nepatrný dopad na mořské prostředí a nevztahují se na něj ustanovení čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1967/2006, povolilo u něj Španělsko v minulosti odchylku od minimální velikosti ok podle čl. 9 odst. 7 nařízení (ES) č. 1967/2006.

(19)

Článek 9 nařízení (ES) č. 1967/2006 byl zrušen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 (6). Podle bodu 4 části B přílohy IX nařízení (EU) 2019/1241 však odchylky od minimální velikosti ok přijaté na základě článku 9 nařízení (ES) č. 1967/2006, které byly v platnosti ke dni 14. srpna 2019, mohou platit nadále, pokud nevedou ke zvýšení úlovků nedospělých jedinců. Prodloužení odchylky, které požaduje Španělsko, je v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 15 odst. 5 a v bodě 4 části B přílohy IX nařízení (EU) 2019/1241, neboť nevede ke zhoršení norem v oblasti selektivity, zejména ke zvýšení úlovků nedospělých jedinců, platných ke dni 14. srpna 2019, a jeho smyslem je dosažení cílů a záměrů stanovených v článcích 3 a 4 uvedeného nařízení.

(20)

Dotyčné rybolovné činnosti splňují požadavky na vedení záznamů stanovené v článku 14 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (7).

(21)

Dotyčný rybolov se provádí ve velmi malé vzdálenosti od pobřeží, a nenarušuje proto rybolovné činnosti jiných plavidel.

(22)

Dotyčný rybolov je upraven ve španělském plánu řízení, aby bylo zajištěno, že úlovky druhů uvedených v příloze IX nařízení (EU) 2019/1241 jsou minimální.

(23)

Lodní nevody se nezaměřují na hlavonožce.

(24)

V souladu s čl. 13 odst. 9 třetím pododstavcem nařízení (ES) č. 1967/2006 zahrnuje španělský plán řízení opatření na sledování rybolovu.

(25)

Požadovaná odchylka by proto měla být povolena.

(26)

Španělsko by mělo Komisi včas podat zprávu v souladu s plánem sledování stanoveném ve španělském plánu řízení.

(27)

Omezené trvání odchylky umožní zajistit včasná nápravná řídicí opatření, pokud sledování plánu řízení poukáže na špatný stav ochrany lovené populace, a zároveň poskytne prostor pro posílení vědeckých poznatků pro účinnější plán řízení. Skončení platnosti odchylky by tudíž mělo být stanoveno na konec rybolovného období. Odchylka by proto měla platit do dne 1. března 2023.

(28)

Jelikož platnost odchylky povolené prováděcím nařízením (EU) 2017/677 skončila dne 31. prosince 2019, mělo by se toto nařízení v zájmu zajištění právní kontinuity použít s účinkem od 1. ledna 2020. Z důvodu právní jistoty by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve.

(29)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylka

Ustanovení čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1967/2006 se nepoužije ve španělských teritoriálních vodách Autonomní oblasti regionu Murcie na lov hlaváče průsvitného (Aphia minuta) lodními nevody, které používají plavidla splňující tyto požadavky:

a)

jsou registrována v námořním soupisu Generálního ředitelství pro zemědělství, chov hospodářských zvířat, rybolov a akvakulturu Autonomní oblasti regionu Murcie;

b)

působí v odvětví rybolovu více než pět let a nesmí u nich dojít k žádnému budoucímu zvýšení stávající intenzity rybolovu;

c)

mají povolení k rybolovu a provozují činnost podle plánu řízení přijatého Španělskem v souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 1967/2006.

Článek 2

Plán sledování a podávání zpráv

Španělsko předloží Komisi poprvé do 1. října 2020 a poté každých dvanáct měsíců zprávu vypracovanou podle plánu sledování stanoveného v plánu řízení uvedeném v čl. 1 písm. c).

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2020 do dne 1. března 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. září 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 773/2013 ze dne 12. srpna 2013, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta) v některých teritoriálních vodách Španělska (Murcie) (Úř. věst. L 217, 13.8.2013, s. 28).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/677 ze dne 10. dubna 2017, kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu hlaváče průsvitného (Aphia minuta) v některých teritoriálních vodách Španělska (Murcie) (Úř. věst. L 98, 11.4.2017, s. 4).

(4)  Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR). Plán řízení pro lodní nevody v Murcii, Španělsko (STECF-19-19). Úřad pro publikace Evropské unie, Lucemburk, 2019, ISBN 978-92-76-11879-4, doi:10.2760/890396, JRC118074.

(5)  „Orden de 19 de diciembre de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, PESCA y Medio Ambiente, por la que se regula la pesquería del chanquete (Aphia minuta) en aguas interiores de la Región de Murcia“, Úřední věstník regionu Murcie, č. 294, 21.12.2019, s. 35423.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU