(EU) 2020/1239Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1239 ze dne 17. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o sledování a hodnocení provádění školního projektu a souvisejících kontrol na místě

Publikováno: Úř. věst. L 284, 1.9.2020, s. 3-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. září 2020 Nabývá účinnosti: 4. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.1.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 284/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1239

ze dne 17. června 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o sledování a hodnocení provádění školního projektu a souvisejících kontrol na místě

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 25 písm. d) a čl. 223 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 (3) jsou členské státy povinny sledovat a hodnotit provádění svého školního projektu a výsledky oznámit Komisi. Za účelem účinného a jednotného přístupu k hodnocení školního projektu v Unii by měl být upřesněn formát a obsah hodnotících zpráv, které mají členské státy předkládat Komisi.

(2)

Článek 10 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39 (4) stanoví rozsah, obsah, načasování a podávání zpráv o kontrolách na místě prováděných členskými státy. S ohledem na získané zkušenosti je třeba dále objasnit záznamy, které mají být ověřeny v rámci kontrol na místě. Kromě toho by mělo být prodlouženo období pro provádění kontrol na místě i pro dokončení kontrolních zpráv a konečné datum by mělo být odloženo s ohledem na žádosti o podporu předkládané po uplynutí lhůty stanovené v čl. 4 odst. 5 uvedeného nařízení.

(3)

Prováděcí nařízení (EU) 2017/39 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2017/39 se mění takto:

1)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

Článek 8

Sledování a hodnocení

1.   Sledování podle článku 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 čerpá z údajů vyplývajících z řídicích a kontrolních povinností včetně těch, které jsou stanoveny v článcích 4 a 5 tohoto nařízení.

Členské státy předkládají Komisi svou výroční kontrolní zprávu podle čl. 9 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 do 31. ledna kalendářního roku následujícího po skončení dotyčného školního roku.

Členské státy předloží Komisi svou výroční kontrolní zprávu týkající se provedených kontrol na místě a příslušných zjištění podle čl. 9 odst. 4 uvedeného nařízení do 31. října kalendářního roku následujícího po skončení dotyčného školního roku.

2.   Hodnotící zpráva nebo, pokud členský stát provádí školní projekt na regionální úrovni, odpovídající počet hodnotících zpráv podle čl. 9 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 se týká provádění školního projektu v prvních pěti školních letech každého období, na něž se vztahuje strategie vypracovaná na vnitrostátní nebo regionální úrovni podle čl. 23 odst. 8 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Členské státy předkládají Komisi svou hodnotící zprávu nebo hodnotící zprávy do 1. března kalendářního roku následujícího po skončení uvedeného období pěti školních let. První hodnotící zprávy se předkládají do 1. března 2023.

Minimální požadavky na formát a obsah hodnotící zprávy nebo hodnotících zpráv jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení. Členské státy zajistí, aby zpráva nebo zprávy předkládané Komisi neobsahovaly žádné osobní údaje.

3.   Komise zveřejní výroční kontrolní zprávy předkládané podle odst. 1 druhého pododstavce a hodnotící zprávy předkládané podle odstavce 2.“

2)

Článek 10 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

záznamů uvedených v článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, včetně finančních záznamů, jako jsou nákupní a prodejní faktury, dodací listy, výpisy z bankovních účtů a jejich záznamy v účetnictví;“;

b)

v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Kontroly na místě se provádějí v průběhu školního roku, k němuž se vztahují (období N), a/nebo během následujících devíti měsíců (období N + 1).“;

c)

v odstavci 6 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Všechny kontrolní zprávy jsou dokončeny nejpozději devět měsíců po skončení školního roku.“;

d)

odstavec 7 se zrušuje.

3)

Doplňuje se příloha ve znění uvedeném v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, a mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (Úř. věst. L 5, 10.1.2017, s. 11).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/39 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení (Úř. věst. L 5, 10.1.2017, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Minimální požadavky na formát a obsah hodnoticích zpráv podle čl. 8 odst. 2

1.   Shrnutí

Zjištění plynoucí z hodnocení

Závěry a doporučení

2.   Úvod

Účel a rozsah hodnotící zprávy

Stručný popis postupu hodnocení

3.   Metodika

Struktura hodnocení a použité metody

Hodnoticí otázky, hodnoticí kritéria, indikátory

Zdroje údajů a techniky jejich sběru

Zjištěná omezení a nalezená řešení

4.   Posouzení fungování školního projektu

Intervenční logika nebo spojení mezi zjištěnými potřebami, cíli stanovenými ve strategii a provedenými činnostmi

Hlavní vzorce nebo trendy u zúčastněných škol/dětí

Dodávka/distribuce ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků do škol a priorita pro čerstvé ovoce a zeleninu a konzumní mléko

Doprovodná vzdělávací opatření

Komunikační a informační akce

Hlavní ujednání a ustanovení týkající se provádění

Zapojení orgánů pro oblast zdraví/výživy, dalších veřejných orgánů a soukromých zúčastněných subjektů účastnících se plánování, provádění, sledování a hodnocení projektu

5.   Odpovědi na společné hodnoticí otázky

5.1.   Do jaké míry přispěl školní projekt ke zvýšení celkové spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků dětmi v souladu s vnitrostátními doporučeními pro zdravé stravování cílové věkové skupiny?

Indikátory:

Změna v přímé a nepřímé spotřebě čerstvého ovoce a zeleniny dětmi (množství a/nebo frekvence)

Změna v přímé a nepřímé spotřebě konzumního mléka dětmi (množství a/nebo frekvence)

Změna v procentním podílu dětí, které zkonzumují doporučené denní množství ovoce a zeleniny

Změna v procentním podílu dětí, které zkonzumují denní množství konzumního mléka a dalších mléčných výrobků bez přidaného cukru, potravinářských aromat, ovoce, ořechů nebo kakaa doporučené vnitrostátními orgány odpovědnými za zdraví a výživu a které dodržují vnitrostátní doporučená množství tuku a sodíku pro cílovou věkovou skupinu

5.2.   Do jaké míry se děti na základě školního projektu poučily o zdravých stravovacích návycích?

Indikátory:

Změna přístupu dětí ke spotřebě ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků v souladu s vnitrostátními doporučeními pro zdravé stravování cílové věkové skupiny

Změna ve znalostech dětí ohledně přínosů pro zdraví, které má spotřeba čerstvého ovoce, zeleniny, konzumního mléka a mléčných výrobků bez přidaného cukru, potravinářských aromat, ovoce, ořechů nebo kakaa v souladu s vnitrostátními doporučenými množstvími tuku a sodíku pro cílovou věkovou skupinu

6.   Závěry a doporučení

Účinnost projektu

Získané zkušenosti

Návrhy na zlepšení

7.   Přílohy

Technické údaje týkající se hodnocení, včetně dotazníků, odkazů a zdrojů.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU