(EU) 2020/1238Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1238 ze dne 17. června 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, pokud jde o hodnocení provádění školního projektu

Publikováno: Úř. věst. L 284, 1.9.2020, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 17. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. září 2020 Nabývá účinnosti: 4. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.1.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 284/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1238

ze dne 17. června 2020,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, pokud jde o hodnocení provádění školního projektu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 24 odst. 2 písm. b) a čl. 223 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 9 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 (2) jsou členské státy povinny hodnotit provádění svého školního projektu za účelem posouzení jeho účinnosti v porovnání s jeho cíli, jimiž je zvýšení spotřeby vybraných zemědělských produktů dětmi a jejich vzdělávání o zdravých stravovacích návycích. Pro posílení transparentnosti a odpovědnosti při využívání podpory Unie by měla být upřesněna povaha a druh informací, které mají členské státy oznamovat Komisi ve svých hodnotících zprávách.

(2)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 se mění takto:

1)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy hodnotí provádění školního projektu za účelem posouzení jeho účinnosti v porovnání s jeho cíli, jimiž je zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků dětmi a jejich vzdělávání o zdravých stravovacích návycích. Výsledky tohoto hodnocení se předloží Komisi prostřednictvím hodnotící zprávy. Členský stát, který školní projekt provádí na regionální úrovni, se může rozhodnout předložit odpovídající počet hodnotících zpráv.“

2)

V odst. 5 prvním pododstavci se návětí nahrazuje tímto:

„Jestliže členský stát nepředloží Komisi svou hodnotící zprávu či hodnotící zprávy s výsledky hodnocení podle odstavce 2 tohoto článku ve lhůtách uvedených v čl. 8 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2017/39, výše následujícího konečného přidělení podpory se sníží:“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, a mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (Úř. věst. L 5, 10.1.2017, s. 11).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU