(EU) 2020/1227Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1227 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro poskytování informací v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 289, 3.9.2020, s. 315-329 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. září 2020 Nabývá účinnosti: 23. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.3.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/315


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1227

ze dne 12. listopadu 2019,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro poskytování informací v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 27 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se usnadnila účinná a harmonizovaná oznámení, měly by být informace o sekuritizacích, které splňují požadavky na jednoduchá, transparentní a standardizovaná kritéria (STS) stanovené v článcích 19 až 22 a článcích 23 až 26 nařízení (EU) 2017/2402, oznamovány Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (orgánu ESMA) v jednotném formátu a v souladu s jednotnými normami.

(2)

Poskytování informací v harmonizovaném formátu umožňuje účinný sběr údajů orgánem ESMA a usnadňuje investorům a příslušným orgánům kontroly shody a posouzení úplnosti. Proto by měl být stanoven formát pro jednotlivá pole, která mají být vykázána v oznámení STS sekuritizace, a veškeré informace předložené orgánu ESMA by měly být předkládány elektronicky.

(3)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem ESMA v souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2).

(4)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, ze kterých toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou článkem 37 nařízení (EU) č. 1095/2010,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Šablony pro oznámení STS sekuritizace

1.   Informace uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) a v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1226 (3) se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze I tohoto nařízení.

2.   Informace uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) a v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1226 se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze II tohoto nařízení.

3.   Informace uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. c) a v čl. 1 odst. 2 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1226 se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze III tohoto nařízení.

4.   Pokud informace, které mají být podle tohoto článku poskytnuty, nejsou dostupné nebo nejsou požadovány z důvodu uplatnění přechodných ustanovení podle článku 43 nařízení (EU) 2017/2402, uvede se v oznámení „Nepoužije se z důvodu uplatňování přechodných ustanovení“ v příslušném poli nebo polích příloh tohoto nařízení.

5.   Informace uvedené v tomto článku se předkládají v elektronické a strojově čitelné formě.

6.   „Doplňující informace“ uvedené v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1226 se uvedou v poli „Vyplňte“ příloh I až III tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. listopadu 2019.

Za Komisi

předseda

Jean CLAUDE JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1226 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 a kterým se stanoví regulační technické normy upřesňující informace, které mají být poskytnuty v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace (viz strana 285 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA I

Formáty pole, které se mají použít pro oznamovací formulář STS sekuritizace

SYMBOL

TYP DAT

DEFINICE

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text. Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerické znaky

Dvoupísmenný kód země podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerické znaky

Třípísmenný kód měny podle kódů měn ISO 4217 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{DATEFORMAT}

Formát data podle ISO 8601

Formátování dat: RRRR-MM-DD

{Y/N}

1 alfanumerický znak

„správně“ – Y

„nesprávně“ – N

{ISIN}

12 alfanumerických znaků

Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166

{LEI}

20 alfanumerických znaků

Identifikátor právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442

Formulář oznámení STS pro sekuritizace jiné než ABCP

KÓD POLE

NÁZEV POLE

VYPLŇTE

FORMÁT POLE

STSS0

První kontaktní místo

 

{ALPHANUM-1000}

STSS1

Identifikační kód nástroje

 

{ISIN}

STSS2

LEI původce nebo sponzora nebo původního věřitele

 

{LEI}

STSS3

Identifikační kód oznámení

 

{ALPHANUM-100}

STSS4

Jednoznačný identifikační kód

 

{ALPHANUM-100}

STSS5

Identifikační kód prospektu

 

{ALPHANUM-100}

STSS6

Registr sekuritizací

 

{ALPHANUM-1000}

STSS7

Název sekuritizace

 

{ALPHANUM-100}

STSS8

Země usazení

 

{COUNTRYCODE_2}

STSS9

Klasifikace sekuritizací

 

{LIST}

STSS10

Typ podkladových expozic

 

{LIST}

STSS11

Datum emise

 

{DATEFORMAT}

STSS12

Datum oznámení

 

{DATEFORMAT}

STSS13

Třetí strana s povolením

 

{ALPHANUM-100}

STSS14

Třetí strana s povolením (název a země usazení)

 

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSS15

Příslušný orgán, který povolil třetí stranu

 

{ALPHANUM-100}

STSS16

Status STS sekuritizace

 

{ALPHANUM-1000}

STSS17

Původce (nebo původní věřitel) není úvěrovou institucí EU

 

{Y/N}

STSS18

Potvrzení kritérií pro poskytování úvěrů

 

{ALPHANUM-1000}

STSS19

Prohlášení, že kritéria pro poskytování úvěrů podléhají dohledu

 

{ALPHANUM-1000}

STSS20

Podkladové expozice nabyté skutečným prodejem

 

{ALPHANUM-10000}

STSS21

Žádná přísná ustanovení o zpětném vymáhání („severe clawback“)

 

{ALPHANUM-10000}

STSS22

Výjimka pro ustanovení o zpětném vymáhání („clawback“) ve vnitrostátním insolvenčním právu

 

{ALPHANUM-1000}

STSS23

Převod v případě, že prodávající není původním věřitelem

 

{ALPHANUM-1000}

STSS24

Převod provedený postoupením a perfektovaný později

 

{ALPHANUM-10000}

STSS25

Prohlášení a záruky

 

{ALPHANUM-10000}

STSS26

Kritéria pro aktivní řízení portfolia

 

{ALPHANUM-10000}

STSS27

Homogenita aktiv

 

{ALPHANUM}

STSS28

Požadavky na podkladové expozice/nejedná se o resekuritizace

 

{ALPHANUM-1000}

STSS29

Řádnost standardů pro upisování

 

{ALPHANUM}

STSS30

Odborné znalosti původce/věřitele

 

{ALPHANUM}

STSS31

Aktiva se selháním

 

{ALPHANUM}

STSS32

Alespoň jedna splátka (uhrazená) v době převodu

 

{ALPHANUM-1000}

STSS33

Vyplacení držitelů/prodej aktiv.

 

{ALPHANUM}

STSS34

Soulad s požadavky na ponechání si rizika

 

{LIST}

STSS35

Snižování úrokových a měnových rizik

 

{ALPHANUM-10000}

STSS36

Deriváty zakoupené/prodané sekuritizační jednotkou

 

{ALPHANUM-10000}

STSS37

Deriváty používající běžné standardy

 

{ALPHANUM-10000}

STSS38

Referenčně stanovené platby úroků vycházející z obecně používaných úrokových sazeb

 

{ALPHANUM-10000}

STSS39

Po doručení výzvy k vynucenému splacení nebo výzvy k předčasnému splacení nesmí být zablokována žádná částka

 

{ALPHANUM-10000}

STSS40

Nesmí být zablokována žádná částka

 

{ALPHANUM-1000}

STSS41

Hlavní příjmy musí být předány investorům

 

{ALPHANUM-1000}

STSS42

U splácení se nesmí měnit pořadí s ohledem na přednost konkrétních sekuritizací

 

{ALPHANUM-1000}

STSS43

Žádné ustanovení nesmí požadovat automatické zpeněžení podkladových expozic v tržní hodnotě.

 

{ALPHANUM-1000}

STSS44

Sekuritizace s nonsekvenční prioritou plateb

 

{ALPHANUM-1000}

STSS45

Revolvingová sekuritizace s rozhodnými událostmi pro předčasné splacení v zájmu ukončení revolvingového období na základě stanovených rozhodných událostí

 

{ALPHANUM-10000}

STSS46

Zhoršení úvěrové kvality podkladových expozic

 

{ALPHANUM-10000}

STSS47

Událost související s platební neschopností původce nebo obsluhovatele

 

{ALPHANUM-10000}

STSS48

Pokles hodnoty podkladových expozic v držení sekuritizační jednotky pod předem stanovenou prahovou hodnotu

 

{ALPHANUM-10000}

STSS49

Nevytvoření dostatečného objemu nových podkladových expozic dosahujících předem stanovené úvěrové kvality (rozhodná událost pro ukončení revolvingového období)

 

{ALPHANUM-10000}

STSS50

Informace týkající se smluvních závazků obsluhovatele, svěřenského správce a dalších poskytovatelů doplňkových služeb

 

{ALPHANUM-1000}

STSS51

Ustanovení o kontinuitě obsluhy

 

{ALPHANUM-1000}

STSS52

Ustanovení o kontinuitě protistran derivátů

 

{ALPHANUM-1000}

STSS53

Ustanovení o kontinuitě poskytovatelů likvidity a kontinuitě banky vedoucí účet

 

{ALPHANUM-1000}

STSS54

Požadované odborné znalosti obsluhovatele a zavedené zásady a vhodné postupy a kontroly řízení rizik

 

{ALPHANUM}

STSS55

Jasné a jednotné definice (problémové úvěry)

 

{ALPHANUM-1000}

STSS56

Priority plateb a události vyvolávající změny

 

{ALPHANUM-1000}

STSS57

Včasné řešení konfliktů mezi různými kategoriemi investorů a odpovědnosti svěřenských správců

 

{ALPHANUM-1000}

STSS58

Údaje o historické výkonnosti v oblasti selhání a ztráty

 

{ALPHANUM-1000}

STSS59

Podrobení vzorku podkladových expozic vnějšímu ověření

 

{ALPHANUM-1000}

STSS60

Zpřístupnění modelu peněžních toků ze závazků potenciálním investorům

 

{ALPHANUM-1000}

STSS61

Environmentální výkonnost/úvěry na obytné nemovitosti či úvěry nebo leasingy na automobily

 

{ALPHANUM-10000}

STSS62

Původce a sponzor odpovědní za dodržování článku 7 nařízení (EU) 2017/2402

 

{ALPHANUM-1000}


PŘÍLOHA II

Formáty pole, které se mají použít pro oznamovací formulář STS sekuritizace

SYMBOL

TYP DAT

DEFINICE

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text. Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerické znaky

Dvoupísmenný kód země podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerické znaky

Třípísmenný kód měny podle kódů měn ISO 4217 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{DATEFORMAT}

Formát data podle ISO 8601

Formátování dat: RRRR-MM-DD

{Y/N}

1 alfanumerický znak

„správně“ – Y

„nesprávně“ – N

{ISIN}

12 alfanumerických znaků

Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166

{LEI}

20 alfanumerických znaků

Identifikátor právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442

Formulář oznámení STS pro sekuritizace ABCP

KÓD POLE

NÁZEV POLE

VYPLŇTE

FORMÁT POLE

STSAT0

První kontaktní místo

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT1

Identifikační kód nástroje

 

{ISIN}

STSAT2

LEI původce nebo sponzora nebo původního věřitele

 

{LEI}

STSAT3

Identifikační kód oznámení

 

{ALPHANUM-100}

STSAT4

Jednoznačný identifikační kód

 

{ALPHANUM-100}

STSAT5

Identifikační kód prospektu

 

{ALPHANUM-100}

STSAT6

Registr sekuritizací

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT7

Název sekuritizace

 

{ALPHANUM-100}

STSAT8

Sídlo

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT9

Typ sekuritizace

 

{LIST}

STSAT10

Typ podkladových expozic

 

{LIST}

STSAT11

Datum emise

 

{DATEFORMAT}

STSAT12

Datum oznámení

 

{DATEFORMAT}

STSAT13

Třetí strana s povolením

 

{ALPHANUM-100}

STSAT14

Třetí strana s povolením (název a země usazení)

 

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAT15

Příslušný orgán, který povolil třetí stranu

 

{ALPHANUM-100}

STSAT16

Status STS sekuritizace

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT17

Původce (nebo původní věřitel) není úvěrovou institucí EU

 

{Y/N}

STSAT18

Potvrzení kritérií pro poskytování úvěrů

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT19

Prohlášení, že kritéria pro poskytování úvěrů podléhají dohledu

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT20

Podkladové expozice nabyté skutečným prodejem

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT21

Žádná přísná ustanovení o zpětném vymáhání („severe clawback“)

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT22

Výjimka pro ustanovení o zpětném vymáhání („clawback“) ve vnitrostátním insolvenčním právu

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT23

Převod v případě, že prodávající není původním věřitelem

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT24

Převod provedený postoupením a perfektovaný později

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT25

Prohlášení a záruky

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT26

Kritéria pro aktivní řízení portfolia

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT27

Nejedná se o resekuritizaci

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT28

Převedené podkladové expozice neobsahující expozice v selhání

 

{ALPHANUM}

STSAT29

Alespoň jedna splátka uhrazená v době převodu

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT30

Vyplacení držitelů/prodej aktiv.

 

{ALPHANUM}

STSAT31

Snižování úrokových a měnových rizik

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT32

Deriváty zakoupené/prodané sekuritizační jednotkou

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT33

Deriváty v podkladových expozicích

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT34

Deriváty používající běžné standardy

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT35

Jasné a jednotným způsobem formulované definice v souvislosti se zacházením s problémovými úvěry

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT36

Priority plateb a události vyvolávající změny

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT37

Údaje o historické výkonnosti v oblasti selhání a ztráty

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT38

Homogenita aktiv

 

{ALPHANUM}

STSAT39

Požadavky na podkladové expozice

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT40

Požadavky na podkladové expozice

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT41

Referenčně stanovené platby úroků vycházející z obecně používaných úrokových sazeb

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT42

Po doručení výzvy k vynucenému splacení nebo výzvy k předčasnému splacení nesmí být zablokován žádný peněžní tok

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT43

Nesmí být zablokována žádná částka/vynucené splacení nebo předčasné splacení

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT44

Hlavní příjmy musí být předány investorům

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT45

Žádné ustanovení nesmí požadovat automatické zpeněžení podkladových expozic v tržní hodnotě.

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT46

Řádnost standardů pro upisování

 

{ALPHANUM}

STSAT47

Odborné znalosti prodávajícího

 

{ALPHANUM}

STSAT48

Revolvingová transakce komerčních papírů zajištěných aktivy/rozhodné události týkající se úvěrové kvality

 

{ALPHANUM}

STSAT49

Povinnosti těch, kdo se na sekuritizaci podílejí

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT50

Ustanovení o kontinuitě obsluhy

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT51

Ustanovení o kontinuitě protistran derivátů a kontinuitě banky vedoucí účet

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT52

Finanční stabilita sponzora

 

{ALPHANUM-1000}


PŘÍLOHA III

Formáty pole, které se mají použít pro oznamovací formulář STS sekuritizace

SYMBOL

TYP DAT

DEFINICE

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text. Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerické znaky

Dvoupísmenný kód země podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerické znaky

Třípísmenný kód měny podle kódů měn ISO 4217 Je třeba zanést ve formátu ASCII (žádné znaky s diakritikou).

{DATEFORMAT}

Formát data podle ISO 8601

Formátování dat: RRRR-MM-DD

{Y/N}

1 alfanumerický znak

„správně“ – Y

„nesprávně“ – N

{ISIN}

12 alfanumerických znaků

Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166

{LEI}

20 alfanumerických znaků

Identifikátor právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442

Formulář oznámení STS sekuritizace pro program ABCP

KÓD POLE

NÁZEV POLE

VYPLŇTE

FORMÁT POLE

STSAP0

První kontaktní místo

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP1

Identifikační kód nástroje

 

{ISIN}

STSAP2

LEI sponzora

 

{LEI}

STSAP3

Identifikační kód oznámení

 

{ALPHANUM-100}

STSAP4

Jednoznačný identifikační kód

 

{ALPHANUM-100}

STSAP5

Identifikační kód prospektu

 

{ALPHANUM-100}

STSAP6

Registr sekuritizací

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP7

Název programu ABCP

 

{ALPHANUM-100}

STSAP8

Země usazení

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP9

Klasifikace nástroje

 

{LIST}

STSAP10

Datum emise

 

{DATEFORMAT}

STSAP11

Datum oznámení

 

{DATEFORMAT}

STSAP12

Třetí strana s povolením

 

{ALPHANUM-100}

STSAP13

Třetí strana s povolením (název a země usazení)

 

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAP14

Příslušný orgán, který povolil třetí stranu

 

{ALPHANUM-100}

STSAP15

Status STS sekuritizace

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP16

Sponzorem je úvěrová instituce podléhající dohledu

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP17

Podpora sponzora jako poskytovatele likvidity

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP18

Prokázání příslušnému orgánu úvěrové instituce

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP19

Dodržování požadavků na náležitou péči sponzora

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP20

Dodržování požadavků na ponechání si rizika (na úrovni transakce/programu)

 

{LIST}

STSAP21

Dodržování článku 7 nařízení (EU) 2017/2402 na úrovni programu ABCP

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP22

Čerpaná likvidita v případě, že není obnoven likviditní příslib

 

{ALPHANUM-10000}

STSAP23

Soulad transakcí komerčních papírů zajištěných aktivy v rámci programu ABCP s čl. 24 odst. 1 až 8 a čl. 24 odst. 12 až 20 nařízení (EU) 2017/2402

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP24

Nejvýše 5 % souhrnného objemu podkladových expozic je dočasně v nesouladu

 

{ALPHANUM}

STSAP25

Zbývající vážený průměr životnosti nejvýše dva roky

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP26

Plně podporovaný program ABCP (podpora sponzora)

 

{ALPHANUM-10000}

STSAP27

Žádné resekuritizace a žádné úvěrové posílení zavádějící druhou vrstvu tranší na úrovni programu ABCP

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP28

Žádné kupní opce

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP29

Úroková a měnová rizika v programu ABCP jsou patřičně snižována a zdokumentována

 

{ALPHANUM}

STSAP30

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (odpovědnost svěřenského správce vůči investorům)

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP31

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (smluvní závazky sponzora)

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP32

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (postup a povinnosti v případě selhání obsluhovatele)

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP33

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (ustanovení zajišťující nahrazení protistran derivátů a banky vedoucí účet)

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP34

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (postupy pro zajištění závazku financování)

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP35

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (likviditní příslib a cenné papíry, u nichž nastane splatnost, se vyplatí, pokud sponzor neobnoví závazek financování likviditního příslibu do uplynutí doby jeho platnosti).

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP36

Odborné znalosti obsluhovatele

 

{ALPHANUM}


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU