(EU) 2020/1226Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1226 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 a kterým se stanoví regulační technické normy upřesňující informace, které mají být poskytnuty v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 289, 3.9.2020, s. 285-314 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 12. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. září 2020 Nabývá účinnosti: 23. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.3.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/285


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1226

ze dne 12. listopadu 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 a kterým se stanoví regulační technické normy upřesňující informace, které mají být poskytnuty v souladu s požadavky na oznámení STS sekuritizace

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 27 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/2402 od původců a sponzorů vyžaduje, aby předložili určité informace Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), pokud mají za to, že sekuritizace splňuje požadavky týkající se jednoduchých, transparentních a standardizovaných (STS) kritérií stanovených v článcích 19 až 22 a článcích 23 až 26 uvedeného nařízení. Informace, které mají být poskytnuty, se liší podle různých typů oznamovaných sekuritizací.

(2)

Aby byl příslušným orgánům umožněn výkon jejich povinností a investorům a potenciálním investorům výkon náležité péče, jsou pro určení toho, zda jsou splněna kritéria pro STS sekuritizace, zapotřebí dostatečně podrobné informace týkající se oznámení STS sekuritizace. Konkrétně by mělo být v oznámení obsaženo odůvodnění výběru faktoru homogenity a vyloučení ostatních, aby bylo možné provést informované posouzení kritéria homogenity. U některých kritérií pro STS sekuritizace postačuje prosté potvrzení souladu, zatímco jiná kritéria vyžadují další informace. Je tedy třeba rozlišovat požadavky, u kterých stačí prosté potvrzení, od těch, u kterých je zapotřebí stručného vysvětlení nebo podrobného vysvětlení.

(3)

Sekuritizace, u nichž nemusí být podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 (2) vypracován žádný prospekt (soukromé sekuritizace), umožňují stranám provádět sekuritizační transakce bez zveřejnění citlivých obchodních informací. Z toho důvodu je vhodné omezit zveřejňování informací z oznámení STS sekuritizací o těchto sekuritizacích na obchodní informace, které nejsou citlivé.

(4)

Aby se usnadnil přístup k informacím relevantním pro požadavky na STS sekuritizace, měli by mít původci a sponzoři možnost odkazovat na příslušný prospekt vypracovaný pro tuto sekuritizaci v souladu s nařízením (EU) 2017/1129, jinou relevantní podkladovou dokumentaci uvedenou v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/2402 nebo jiný dokument s informacemi relevantními pro oznámení STS sekuritizace.

(5)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil orgán ESMA.

(6)

Orgán ESMA uskutečnil k návrhům regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Informace, které mají být uvedeny v oznámení STS sekuritizace

1.   Informace, které mají být uvedeny v oznámení STS sekuritizace podle článku 27 nařízení (EU) 2017/2402, jsou následující:

a)

je-li sekuritizace sekuritizací odlišnou od komerčních papírů zajištěných aktivy, informace uvedené v příloze I tohoto nařízení;

b)

je-li sekuritizace sekuritizací komerčních papírů zajištěných aktivy, informace uvedené v příloze II tohoto nařízení;

c)

u programu komerčních papírů zajištěných aktivy (program ABCP) informace uvedené v příloze III tohoto nařízení.

2.   U sekuritizací, u nichž nemusí být podle nařízení (EU) 2017/1129 vypracován žádný prospekt, musí být k informacím, které mají být uvedeny v oznámení STS sekuritizace podle odstavce 1, doplněny následující informace:

a)

je-li sekuritizace sekuritizací odlišnou od komerčních papírů zajištěných aktivy, informace uvedené v polích STSS9 a STSS10 v příloze I tohoto nařízení;

b)

je-li sekuritizace sekuritizací komerčních papírů zajištěných aktivy, informace uvedené v polích STSAT9 a STSAT10 v příloze II tohoto nařízení;

c)

u programu ABCP informace uvedené v poli STSAP9 v příloze III tohoto nařízení.

Pro účely čl. 27 odst. 1 třetího pododstavce nařízení (EU) 2017/2402 je zveřejnění oznámení STS sekuritizace u těchto sekuritizací omezeno na informace uvedené v tomto odstavci.

Článek 2

Doplňující informace

V případech, kde následující dokumenty obsahují informace relevantní pro oznámení STS sekuritizace, může být ve sloupci „Doplňující informace“ v přílohách I, II nebo III tohoto nařízení uveden odkaz na příslušné části uvedených dokumentů, a pokud takové informace jsou uvedeny, musí být dokumentace jasně identifikována:

a)

prospekt vypracovaný podle nařízení (EU) 2017/1129;

b)

jiná podkladová dokumentace uvedená v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/2402;

c)

jiný dokument s informacemi relevantními pro oznámení STS sekuritizace.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. listopadu 2019.

Za Komisi

Jean-Claude JUNCKER

předseda


(1)  Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 4).


PŘÍLOHA I

Informace, které mají být poskytnuty orgánu ESMA ohledně sekuritizací odlišných od komerčních papírů zajištěných aktivy podle článků 19 až 22 nařízení (EU) 2017/2402

Všeobecné informace

Číslo pole

Článek nařízení (EU) 2017/2402

NÁZEV POLE

OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN  (1)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

STSS0

Čl. 27 odst. 1

První kontaktní místo

Identifikační kód právnické osoby (LEI) subjektu určeného jako první kontaktní místo a název příslušného orgánu

Bod 3.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.  (2)

STSS1

není relevantní

Identifikační kód nástroje

Je-li k dispozici, mezinárodní identifikační číslo (nebo čísla) cenného papíru (ISIN). Není-li ISIN k dispozici, pak jiný jedinečný kód cenných papírů přidělený této sekuritizaci.

Pokud možno v rámci bodu 3.1 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS2

není relevantní

Identifikační kód právnické osoby (LEI)

LEI původce/původců, sponzora/sponzorů, a je-li k dispozici, LEI původního věřitele/původních věřitelů

Bod 4.2 přílohy 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980

STSS3

není relevantní

Identifikační kód oznámení

Je-li oznamována aktualizace, jedinečné referenční číslo přidělené orgánem ESMA dříve oznámenému oznámení STS sekuritizace.

není relevantní

STSS4

není relevantní

Jednoznačný identifikační kód

Jednoznačný identifikační kód přidělený oznamujícím subjektem v souladu s čl. 11 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/[2020/1224]  (3).

není relevantní

STSS5

není relevantní

Identifikační kód prospektu

Je-li k dispozici, identifikační kód prospektu poskytnutý příslušným orgánem.

není relevantní

STSS6

není relevantní

Registr sekuritizací

Název registrovaného registru sekuritizací, je-li k dispozici.

není relevantní

STSS7

není relevantní

Název sekuritizace

Název sekuritizace.

Oddíl 4 přílohy 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980

STSS8

Článek 18 a čl. 27 odst. 3

Země usazení

Je-li k dispozici, země usazení původce/původců, sponzora/sponzorů, sekuritizační jednotky/sekuritizačních jednotek a původního věřitele/původních věřitelů.

není relevantní

STSS9

není relevantní

Klasifikace sekuritizací

Typ sekuritizace

sekuritizace odlišná od komerčních papírů zajištěných aktivy,

sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy,

program ABCP.

není relevantní

STSS10

není relevantní

Klasifikace podkladových expozic

Typ podkladové expozice zahrnující:

1)

úvěry na obytné nemovitosti, které jsou buď zajištěny jednou nebo více hypotékami na nemovitosti určené k bydlení, nebo které jsou plně zaručeny způsobilým poskytovatelem zajištění úvěrového rizika, jenž je mezi těmi, kteří jsou uvedeni v čl. 201 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, a je klasifikován ve stupni úvěrové kvality 2 nebo výše, jak je uvedeno v části třetí hlavě II kapitole 2 uvedeného nařízení;

2)

komerční úvěry zajištěné jednou nebo více hypotékami na obchodní nemovitosti, včetně kanceláří nebo jiných obchodních prostor;

3)

úvěrové přísliby poskytnuté fyzickým osobám pro účely osobní a rodinné spotřeby nebo spotřeby domácností;

4)

úvěrové přísliby, včetně úvěrů a leasingů, poskytnuté jakémukoli typu podniku nebo korporace;

5)

úvěry/leasingy na automobily;

6)

pohledávky z kreditních karet;

7)

obchodní pohledávky;

8)

ostatní podkladové expozice, které původce nebo sponzor považují za odlišný druh aktiv na základě interních metodik a parametrů;

není relevantní

STSS11

není relevantní

Datum vydání

Pokud je prospekt vypracován v souladu s nařízením (EU) 2017/1129  (4), datum schválení prospektu.

Ve všech ostatních případech se jedná o datum uzavření poslední transakce.

není relevantní

STSS12

není relevantní

Datum oznámení

Datum oznámení orgánu ESMA.

není relevantní

STSS13

Čl. 27 odst. 2

Třetí strana s povolením

Pokud třetí strana s povolením poskytla služby ověření STS sekuritizace v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402, prohlášení, že dodržení kritérií pro STS sekuritizace bylo potvrzeno touto třetí stranou (společností) s povolením.

není relevantní

STSS14

Čl. 27 odst. 2

Třetí strana s povolením

Pokud třetí strana s povolením poskytla služby ověření STS sekuritizace v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402, název této třetí strany a země jejího usazení.

není relevantní

STSS15

Čl. 27 odst. 2

Třetí strana s povolením

Pokud třetí strana s povolením poskytla služby ověření STS sekuritizace v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402, název příslušného orgánu, který jí povolení udělil.

není relevantní

STSS16

Čl. 27 odst. 5

Status STS sekuritizace

Odůvodněné oznámení od původce nebo sponzora, že daná sekuritizace již není považována za STS sekuritizaci.

není relevantní

STSS17

Čl. 27 odst. 3

Původce (nebo původní věřitel) není úvěrovou institucí

Prohlášení „Ano“ nebo „Ne“ ohledně toho, zda je původcem nebo původním věřitelem úvěrová instituce nebo investiční podnik usazený v Unii.

není relevantní

STSS18

Čl. 27 odst. 3

Potvrzení kritérií pro poskytování úvěrů

Je-li odpověď na pole STSS17 „Ne“, potvrzení, že zavedená kritéria, postupy a systémy pro poskytování úvěrů původce nebo původního věřitele jsou prováděna v souladu s článkem 9 nařízení (EU) 2017/2402.

není relevantní

STSS19

Čl. 27 odst. 3

Potvrzení o tom, že je poskytnutí úvěru předmětem dohledu.

Je-li odpověď na pole STSS17 „Ne“, potvrzení, že poskytování úvěrů podle čl. 27 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402 je předmětem dohledu.

není relevantní

Konkrétní informace

Číslo pole

Článek nařízení (EU) 2017/2402

NÁZEV POLE

Potvrzení

Stručné vysvětlení

Podrobné vysvětlení

OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN  (5)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

STSS20

Čl. 20 odst. 1

Převod podkladových expozic skutečným prodejem nebo postoupením

 

 

Stručné vysvětlení, jak je převod podkladových expozic prováděn skutečným prodejem nebo převodem se stejným právním účinkem takovým způsobem, jenž je vymahatelný vůči prodávajícímu nebo jakékoli třetí straně.

Bod 3.3 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS21

Čl. 20 odst. 2

Žádná přísná ustanovení o zpětném vymáhání („severe clawback“)

 

 

Stručné vysvětlení, zda se v sekuritizaci nachází některé z přísných ustanovení o zpětném vymáhání uvedených v čl. 20 odst. 2 písm. a) nebo b) nařízení (EU) 2017/2402, a uvedení, zda se uplatní ustanovení čl. 20 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.3 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS22

Čl. 20 odst. 3

Výjimka pro ustanovení o zpětném vymáhání („clawback“) ve vnitrostátním insolvenčním právu

 

 

Ve spojení s polem STSS21, je-li to na místě, potvrzení, zda neexistují okolnosti, které by mohly vést ke vzniku ustanovení o zpětném vymáhání podle čl. 20 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.3 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS23

Čl. 20 odst. 4

Převod v případě, že prodávající není původním věřitelem

 

 

Pokud prodávající není původním věřitelem, prohlášení potvrzující, že sekuritizace je v souladu s čl. 20 odst. 1 až čl. 20 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.3 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS24

Čl. 20 odst. 5

Převod provedený postoupením a perfektovaný později

 

 

Pokud je převod podkladových expozic prováděn postoupením a perfektován později než při uzavření sekuritizace, stručné vysvětlení, jak a zda je tato perfekce provedena alespoň prostřednictvím požadované minimální předem stanovené rozhodné události uvedené v čl. 20 odst. 5 nařízení (EU) 2017/2402.

Pokud se použijí alternativní mechanismy převodu, potvrzení, že by platební neschopností původce nebylo dotčeno ani znemožněno prosazování práv sekuritizační jednotky.

Bod 3.3 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS25

Čl. 20 odst. 6

Prohlášení a záruky

 

 

Stručné vysvětlení, jak a zda jsou prodávajícím poskytnuty prohlášení a záruky, že podkladové expozice zahrnuté v dané sekuritizaci nejsou zatíženy ani neexistuje žádný jiný důvod očekávat, že vykonatelnost skutečného prodeje nebo postoupení nebo převodu se stejným právním účinkem bude nepříznivě dotčena.

Bod 2.2.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS26

Čl. 20 odst. 7

Kritéria způsobilosti, která neumožňují aktivní diskreční správu portfolia podkladových expozic.

 

 

Stručné vysvětlení o tom, jak:

podkladové expozice převedené z prodávajícího na sekuritizační jednotku nebo postoupené této jednotce prodávajícím splňují předem stanovená, jasná a zdokumentovaná kritéria způsobilosti, která neumožňují aktivní diskreční správu portfolia těchto expozic,

je výběr a převod podkladových expozic v sekuritizaci založen na jasných procesech, které usnadňují identifikaci toho, které expozice jsou do sekuritizace vybrány nebo převedeny, a toho, že neumožňují aktivní diskreční správu portfolia.

Oddíl 2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980

STSS27

Čl. 20 odst. 8

Homogenita aktiv

 

 

Podrobné vysvětlení ohledně homogenity seskupení podkladových expozic zajišťujícího sekuritizaci. Za tímto účelem uveďte odkaz na regulační technickou normu orgánu EBA týkající se homogenity (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1851  (6)), a podrobně vysvětlete, jak jsou splněny jednotlivé podmínky uvedené v článku 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci.

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS28

Čl. 20 odst. 9

Požadavky na podkladové expozice: nejedná se o resekuritizace

 

 

Potvrzení o tom, že podkladové expozice neobsahují sekuritizované pozice a že oznamovaná sekuritizace tedy není resekuritizací.

Bod 2.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS29

Čl. 20 odst. 10

Řádnost standardů pro upisování

 

 

Podrobné vysvětlení:

zda podkladové expozice vznikaly v rámci běžné podnikatelské činnosti věřitele a zda uplatněné standardy pro upisování nebyly méně přísné než ty, které byly uplatněny v době jejich vzniku u expozic, jež sekuritizovány nebyly,

zda byly nebo budou o standardech pro upisování a jakýchkoli podstatných změnách oproti předchozím standardům pro upisování v úplnosti a bez zbytečného odkladu informováni potenciální investoři,

o tom, jak v případě sekuritizací, u nichž jsou podkladovými expozicemi úvěry na obytné nemovitosti, seskupení podkladových expozic splňuje požadavek čl. 20 odst. 10 druhého pododstavce nařízení (EU) 2017/2402,

zda posouzení úvěruschopnosti dlužníka splňuje požadavky stanovené v článku 8 směrnice 2008/48/ES  (7) nebo v čl. 18 odst. 1 až 4, odst. 5 písm. a) a odst. 6 směrnice 2014/17/EU  (8) nebo v příslušných případech rovnocenné požadavky ve třetích zemích.

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS30

Čl. 20 odst. 10

Odborné znalosti původce/věřitele

 

 

Podrobné vysvětlení, zda má původce nebo původní věřitel odborné znalosti v oblasti vytváření expozic podobné povahy, jako jsou sekuritizované expozice.

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS31

Čl. 20 odst. 11

Převedené podkladové expozice bez expozic v selhání

 

 

Podrobné vysvětlení, zda:

převedené podkladové expozice neobsahují v době výběru expozice v selhání (nebo restrukturalizované expozice) ve smyslu čl. 20 odst. 11 nařízení (EU) 2017/2402),

jsou splněny požadavky uvedené v čl. 20 odst. 11 písm. a) bodech i) a ii) nařízení (EU) 2017/2402,

jsou splněny požadavky uvedené v čl. 20 odst. 11 písm. b) nařízení (EU) 2017/2402,

jsou splněny požadavky uvedené v čl. 20 odst. 11 písm. c) nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 2.2.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS32

Čl. 20 odst. 12

Alespoň jedna splátka (uhrazená) v době převodu

 

 

Potvrzení o tom, zda v době převodu expozic měli dlužníci uhrazenou alespoň jednu splátku.

Potvrzení o tom, zda se uplatní výjimka podle čl. 20 odst. 12 nařízení (EU) 2017/2402, či nikoli.

Body 3.3 a 3.4.6 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS33

Čl. 20 odst. 13

Vyplacení držitelů nesmí být strukturováno tak, aby záviselo především na prodeji aktiv.

 

 

Podrobné vysvětlení míry závislosti vyplacení držitelů sekuritizovaných pozic na prodeji aktiv zajišťujících podkladové expozice.

Bod 3.4.1 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS34

Čl. 21 odst. 1

Soulad s požadavky na ponechání si rizika

 

 

Stručné vysvětlení toho, jak původce, sponzor nebo původní věřitel sekuritizace odlišné od komerčních papírů zajištěných aktivy splňují požadavek na ponechání si rizika stanovený v článku 6 nařízení (EU) 2017/2402.

Uvedení informace, který subjekt si ponechává podstatný čistý ekonomický podíl a která možnost k ponechání si rizika byla použita:

1)

vertikálního podílu v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402;

2)

podílu prodávajícího v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 2017/2402;

3)

náhodně zvolených expozic vedených v rozvaze v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) 2017/2402;

4)

tranše první ztráty v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. d) nařízení (EU) 2017/2402;

5)

první ztrátové expozice u každého aktiva v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. e) nařízení (EU) 2017/2402;

6)

nesplnění požadavků na ponechání si rizika stanovených v čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2402;

7)

další použité možnosti.

Bod 3.1 přílohy 9 a bod 3.4.3 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS35

Čl. 21 odst. 2

Snižování úrokových a měnových rizik

 

 

Stručné vysvětlení toho, zda jsou úroková a měnová rizika patřičně snižována a jsou přijímána opatření ke snížení těchto rizik a k potvrzení, že jsou tato opatření k dispozici investorům.

Body 3.4.2 a 3.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS36

Čl. 21 odst. 2

Deriváty zakoupené/prodané sekuritizační jednotkou

 

 

Stručné prohlášení, že sekuritizační jednotka neuzavřela derivátové smlouvy s výjimkou okolností uvedených v čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402.

Body 3.4.2 a 3.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS37

Čl. 21 odst. 2

Deriváty používající běžné standardy

 

 

Stručné vysvětlení toho, zda jsou použité zajišťovací nástroje uzavírány a dokumentovány v souladu s běžně uznávanými standardy.

Body 3.4.2 a 3.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS38

Čl. 21 odst. 3

Referenčně stanovené platby úroků vycházející z obecně používaných úrokových sazeb

 

 

Stručné vysvětlení toho, zda a jak jsou jakékoli referenčně stanovené platby úroků v rámci sekuritizovaných aktiv a závazků vypočteny na základě obecně používaných tržních úrokových sazeb nebo obecně používaných odvětvových sazeb odrážejících náklady financování.

Body 2.2.2 a 2.2.13 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS39

Čl. 21 odst. 4

Po doručení výzvy k vynucenému splacení nebo výzvy k předčasnému splacení nesmí být zablokována žádná částka

 

 

Obecně prohlášení, že všechny požadavky podle čl. 21 odst. 4 nařízení (EU) 2017/2402 jsou splněny.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS40

Čl. 21 odst. 4

a) Nesmí být zablokována žádná částka.

 

 

Potvrzení o tom, že nebude zablokována žádná částka po doručení výzvy k vynucenému splacení nebo výzvy k předčasnému splacení.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS41

Čl. 21 odst. 4

b) Hlavní příjmy musí být předány investorům.

 

 

Potvrzení o tom, že jsou hlavní příjmy z podkladových expozic předány investorům prostřednictvím postupné platby sekuritizovaných pozic podle přednosti dané sekuritizované pozice.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS42

Čl. 21 odst. 4

c) U splácení se nesmí měnit pořadí s ohledem na přednost konkrétních sekuritizací.

 

 

Potvrzení o tom, že u splácení sekuritizovaných pozic se nebude měnit pořadí s ohledem na jejich přednost.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS43

Čl. 21 odst. 4

d) Žádné ustanovení nesmí požadovat automatickou likvidaci podkladových expozic v tržní hodnotě.

 

 

Potvrzení o tom, že žádné ustanovení nepožaduje automatickou likvidaci podkladových expozic v tržní hodnotě.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS44

Čl. 21 odst. 5

Sekuritizace s nonsekvenční prioritou plateb

 

 

Potvrzení o tom, že v transakcích s nonsekvenční prioritou plateb jsou stanoveny rozhodné události související s výkonností podkladových expozic, jež povedou k tomu, že se priorita plateb vrátí k sekvenčním platbám v pořadí podle přednosti.

Potvrzení o tom, že tyto rozhodné události zahrnují přinejmenším zhoršení úvěrové kvality podkladových expozic pod předem stanovenou prahovou hodnotu.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS45

Čl. 21 odst. 6

Revolvingová sekuritizace s rozhodnými událostmi pro předčasné splacení v zájmu ukončení revolvingového období na základě stanovených rozhodných událostí

 

 

Případné stručné vysvětlení, jak jsou ustanovení čl. 21 odst. 6 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402 zohledněna v transakční dokumentaci.

Body 2.3 a 2.4 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS46

Čl. 21 odst. 6 písm. a)

a) zhoršení úvěrové kvality podkladových expozic

 

 

Případné stručné vysvětlení, jak jsou ustanovení čl. 21 odst. 6 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402 zohledněna v transakční dokumentaci.

Body 2.3 a 2.4 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS47

Čl. 21 odst. 6 písm. b)

b) událost související s platební neschopností původce nebo obsluhovatele

 

 

Případné stručné vysvětlení, jak jsou ustanovení nebo rozhodné události uvedené v čl. 21 odst. 6 písm. b) nařízení (EU) 2017/2402 zohledněny v transakční dokumentaci.

Body 2.3 a 2.4 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS48

Čl. 21 odst. 6 písm. c)

c) pokles hodnoty podkladových expozic v držení sekuritizační jednotky pod předem stanovenou prahovou hodnotu

 

 

Případné stručné vysvětlení, jak jsou ustanovení nebo rozhodné události uvedené v čl. 21 odst. 6 písm. c) nařízení (EU) 2017/2402 zohledněny v transakční dokumentaci za použití křížových odkazů na příslušné části podkladové dokumentace, kde lze informace nalézt

Body 2.3 a 2.4 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS49

Čl. 21 odst. 6 písm. d)

d) nevytvoření dostatečného objemu nových podkladových expozic dosahujících předem stanovené úvěrové kvality (rozhodná událost pro ukončení revolvingového období)

 

 

Případné stručné vysvětlení, jak jsou ustanovení čl. 21 odst. 6 písm. d) nařízení (EU) 2017/2402 zohledněna v transakční dokumentaci.

Body 2.3 a 2.4 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS50

Čl. 21 odst. 7 písm. a)

a) Informace týkající se smluvních závazků obsluhovatele, svěřenského správce a dalších poskytovatelů doplňkových služeb

 

 

Potvrzení o tom, že transakční dokumentace uvádí všechny požadované informace podle čl. 21 odst. 7 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS51

Čl. 21 odst. 7 písm. b)

b) ustanovení o kontinuitě obsluhy

 

 

Potvrzení o tom, že sekuritizační dokumentace výslovně uvádí požadované informace podle čl. 21 odst. 7 písm. b) nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS52

Čl. 21 odst. 7 písm. c)

c) ustanovení o kontinuitě protistran derivátů

 

 

Potvrzení o tom, že transakční dokumentace uvádí všechny informace podle čl. 21 odst. 7 písm. c) nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS53

Čl. 21 odst. 7 písm. c)

c) ustanovení o kontinuitě poskytovatelů likvidity a kontinuitě banky vedoucí účet

 

 

Potvrzení o tom, že transakční dokumentace uvádí všechny informace podle čl. 21 odst. 7 písm. c) nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS54

Čl. 21 odst. 8

Požadované odborné znalosti obsluhovatele a zavedené zásady a vhodné postupy a kontroly řízení rizik

 

 

Podrobné vysvětlení toho, jak jsou splněny požadavky čl. 21 odst. 8. Součástí vysvětlení mají být zásady a postupy, které mají zajistit dodržování těchto požadavků.

Bod 3.4.6 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS55

Čl. 21 odst. 9

Jasné a jednotným způsobem formulované definice v souvislosti se zacházením s problémovými úvěry

 

 

Potvrzení o tom, že podkladová dokumentace stanovuje jasným a jednotným způsobem formulované definice, nápravná opatření a kroky v souvislosti se situacemi, které mohou nastat, pokud jde o dluh, uvedenými v čl. 21 odst. 9 nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 2.2.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS56

Čl. 21 odst. 9

Priority plateb a události vyvolávající změny

 

 

Potvrzení o tom, že sekuritizační dokumentace uvádí priority plateb a události vyvolávající změny podle čl. 21 odst. 9 nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.4.7 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS57

Čl. 21 odst. 10

Včasné řešení konfliktů mezi různými kategoriemi investorů a odpovědnosti svěřenského správce

 

 

Potvrzení o tom, že jsou splněna ustanovení čl. 21 odst. 10 nařízení (EU) 2017/2402 týkající se včasného řešení konfliktů.

Body 3.4.7 a 3.4.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS58

Čl. 22 odst. 1

Údaje o historické výkonnosti v oblasti selhání a ztráty

 

 

Potvrzení o tom, že údaje, které mají být zpřístupněny podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402, jsou k dispozici, a jasné uvedení, kde lze tyto informace nalézt.

Bod 2.2.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSS59

Čl. 22 odst. 2

Podrobení vzorku podkladových expozic vnějšímu ověření

 

 

Potvrzení o tom, že se vzorek podkladových expozic před vydáním cenných papírů podrobil vnějšímu ověření vhodnou a nezávislou osobou.

není relevantní

STSS60

Čl. 22 odst. 3

Zpřístupnění modelu peněžních toků ze závazků potenciálním investorům

 

 

Potvrzení, že je model peněžních toků zpřístupněn potenciálním investorům před stanovením ceny, a jasné uvedení, kde jsou tyto informace k dispozici. Po stanovení ceny potvrzení, že tyto informace byly potenciálním investorům na žádost zpřístupněny.

není relevantní

STSS61

Čl. 22 odst. 4

Zveřejnění environmentální výkonnosti podkladových expozic skládajících se z úvěrů na obytné nemovitosti nebo úvěrů či leasingů na automobily

 

 

Stručné vysvětlení, zda jsou informace týkající se environmentální výkonnosti aktiv, která jsou financována úvěry na obytné nemovitosti nebo úvěry či leasingy na automobily, zpřístupněny podle čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402, a prohlášení, kde lze tyto informace nalézt.

není relevantní

STSS62

Čl. 22 odst. 5

Původce a sponzor odpovědní za dodržování článku 7

 

 

Potvrzení o tom, že:

původce a sponzor dodržují článek 7 nařízení (EU) 2017/2402,

informace požadované v čl. 7 odst. 1 písm. a) byly na žádost zpřístupněny potenciálním investorům před stanovením ceny,

informace požadované čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) byly zpřístupněny před stanovením ceny alespoň v pracovní nebo počáteční podobě.

není relevantní


(1)  Je-li to na místě, uveďte odkaz na příslušné části podkladové dokumentace, kde jsou tyto informace k dispozici.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 (Úř. věst. L 166, 21.6.2019, s. 26).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 ze dne 16. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace a údaje o sekuritizaci, které zpřístupní původce, sponzor a sekuritizační jednotka pro speciální účel (Úř. věst. L 289, 3.9.2020, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).

(5)  Je-li to na místě, uveďte odkaz na příslušné části podkladové dokumentace, kde jsou tyto informace k dispozici.

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1851 ze dne 28. května 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy týkající se homogenity podkladových expozic v sekuritizaci (Úř. věst. L 280, 6.11.2019, s. 1).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 66).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 34).


PŘÍLOHA II

Informace, které mají být poskytnuty orgánu ESMA ohledně sekuritizací komerčních papírů zajištěných aktivy podle článku 24 nařízení (EU) 2017/2402

Všeobecné informace

Číslo pole

Článek nařízení (EU) 2017/2402

NÁZEV POLE

OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN  (1)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

STSAT0

Čl. 27 odst. 1

První kontaktní místo

Identifikační kód právnické osoby (LEI) subjektu určeného jako první kontaktní místo a název příslušného orgánu

Bod 3.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT1

není relevantní

Identifikační kód nástroje

Je-li k dispozici, mezinárodní identifikační číslo (nebo čísla) cenného papíru (ISIN). Není-li ISIN k dispozici, pak jiný jedinečný kód cenných papírů přidělený sekuritizaci komerčních papírů zajištěných aktivy.

Pokud možno v rámci bodu 3.1 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT2

není relevantní

Identifikační kód právnické osoby (LEI)

Je-li k dispozici, LEI původce/původců a/nebo sponzora/sponzorů.

Bod 4.2 přílohy 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT3

není relevantní

Identifikační kód oznámení

Je-li oznamována aktualizace, jedinečné referenční číslo přidělené orgánem ESMA dříve oznámenému oznámení STS sekuritizace.

není relevantní

STSAT4

není relevantní

Jednoznačný identifikační kód

Jednoznačný identifikační kód přidělený oznamujícím subjektem této transakci ABCP v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.

není relevantní

STSAT5

není relevantní

Identifikační kód prospektu

Je-li k dispozici, identifikační kód prospektu poskytnutý příslušným orgánem.

není relevantní

STSAT6

není relevantní

Registr sekuritizací

Název registrovaného registru sekuritizací, je-li k dispozici.

není relevantní

STSAT7

není relevantní

Název sekuritizace

Je-li k dispozici, název sekuritizace nebo v případě, že takový název neexistuje, název kódu a použitý název.

Oddíl 4 přílohy 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980

STSAT8

Článek 18 a čl. 27 odst. 3

Země usazení

Pokud je to možné, země usazení původce/původců, sponzora/sponzorů a sekuritizační jednotky/sekuritizačních jednotek.

není relevantní

STSAT9

není relevantní

Klasifikace sekuritizací

Typ sekuritizace

sekuritizace odlišná od komerčních papírů zajištěných aktivy,

sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy,

program ABCP.

není relevantní

STSAT10

není relevantní

Klasifikace podkladových expozic

Typ podkladové expozice zahrnující:

1.

úvěry na obytné nemovitosti, které jsou buď zajištěny jednou nebo více hypotékami na nemovitosti určené k bydlení, nebo které jsou plně zaručeny způsobilým poskytovatelem zajištění úvěrového rizika, jenž je mezi těmi, kteří jsou uvedeni v čl. 201 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, a je klasifikován ve stupni úvěrové kvality 2 nebo výše, jak je uvedeno v části třetí hlavě II kapitole 2 uvedeného nařízení;

2.

komerční úvěry zajištěné jednou nebo více hypotékami na obchodní nemovitosti, včetně kanceláří nebo jiných obchodních prostor;

3.

úvěrové přísliby poskytnuté fyzickým osobám pro účely osobní a rodinné spotřeby nebo spotřeby domácností;

4.

úvěrové přísliby, včetně úvěrů a leasingů, poskytnuté jakémukoli typu podniku nebo korporace;

5.

úvěry/leasingy na automobily;

6.

pohledávky z kreditních karet;

7.

pohledávky z obchodního styku;

8.

ostatní podkladové expozice, které původce nebo sponzor považují za odlišný druh aktiv na základě interních metodik a parametrů.

není relevantní

STSAT11

není relevantní

Datum vydání

Pokud je prospekt vypracován v souladu s nařízením (EU) 2017/1129, datum schválení prospektu.

V opačném případě datum vydání sekuritizací komerčních papírů zajištěných aktivy.

není relevantní

STSAT12

není relevantní

Datum oznámení

Datum oznámení orgánu ESMA.

není relevantní

STSAT13

Čl. 27 odst. 2

Třetí strana s povolením

Pokud třetí strana s povolením poskytla služby ověření STS sekuritizace v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402, prohlášení, že dodržení kritérií pro STS sekuritizace bylo potvrzeno touto třetí stranou (společností) s povolením.

není relevantní

STSAT14

Čl. 27 odst. 2

Třetí strana s povolením

Pokud třetí strana s povolením poskytla služby ověření STS sekuritizace v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402, název této třetí strany a země jejího usazení.

není relevantní

STSAT15

Čl. 27 odst. 2

Třetí strana s povolením

Pokud třetí strana s povolením poskytla služby ověření STS sekuritizace v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení o sekuritizaci, název příslušného orgánu, který jí povolení udělil.

není relevantní

STSAT16

Čl. 27 odst. 5

Status STS sekuritizace

Zda původce a/nebo sponzor oznámil, že sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy již není považována za STS sekuritizaci, a odůvodnění tohoto oznámení.

není relevantní

STSAT17

Čl. 27 odst. 3

Původce (nebo původní věřitel) není úvěrovou institucí

Prohlášení „Ano“ nebo „Ne“ ohledně toho, zda je původcem nebo původním věřitelem úvěrová instituce nebo investiční podnik usazený v Unii.

není relevantní

STSAT18

Čl. 27 odst. 3

Potvrzení kritérií pro poskytování úvěrů

Je-li odpověď na pole STSS17 „Ne“, potvrzení, že zavedená kritéria, postupy a systémy pro poskytování úvěrů původce nebo původního věřitele jsou prováděna v souladu s článkem 9 nařízení (EU) 2017/2402.

není relevantní

STSAT19

Čl. 27 odst. 3

Potvrzení o tom, že je poskytnutí úvěru předmětem dohledu.

Je-li odpověď na pole STSS17 „Ne“, potvrzení, že poskytování úvěrů podle čl. 27 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402 je předmětem dohledu.

není relevantní

Konkrétní informace

Číslo pole

Článek nařízení (EU) 2017/2402

NÁZEV POLE

Potvrzení

Stručné vysvětlení

Podrobné vysvětlení

OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN  (2)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

STSAT20

Čl. 24 odst. 1

Podkladové expozice nabyté skutečným prodejem

 

 

Stručné vysvětlení, jak je převod podkladových expozic prováděn skutečným prodejem nebo převodem se stejným právním účinkem takovým způsobem, jenž je vymahatelný vůči prodávajícímu nebo jakékoli třetí straně.

Bod 3.3 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT21

Čl. 24 odst. 2

Žádná přísná ustanovení o zpětném vymáhání („severe clawback“)

 

 

Stručné vysvětlení, zda se v sekuritizaci nachází jakákoli přísná ustanovení o zpětném vymáhání uvedená v čl. 24 odst. 2 písm. a) nebo b) nařízení (EU) 2017/2402 a zda se uplatní ustanovení čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.3 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT22

Čl. 24 odst. 3

Výjimka pro ustanovení o zpětném vymáhání („clawback“) ve vnitrostátním insolvenčním právu

 

 

Ve spojení s polem STSS21, je-li to na místě, potvrzení, že neexistují okolnosti, které by mohly vést ke vzniku ustanovení o zpětném vymáhání podle čl. 24 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.3 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT23

Čl. 24 odst. 4

Převod v případě, že prodávající není původním věřitelem

 

 

Pokud prodávající není původním věřitelem, prohlášení potvrzující, že sekuritizace je v souladu s čl. 24 odst. 1 až čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.3 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT24

Čl. 24 odst. 5

Převod provedený postoupením a perfektovaný později.

 

 

Pokud je převod podkladových expozic prováděn postoupením a perfektován později než při uzavření sekuritizace, uveďte stručné vysvětlení, jak a zda je tato perfekce provedena alespoň prostřednictvím požadované minimální předem stanovené rozhodné události uvedené v čl. 24 odst. 5 nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.3 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT25

Čl. 24 odst. 6

Prohlášení a záruky

 

 

Stručné vysvětlení toho, zda jsou prodávajícím poskytnuty prohlášení a záruky, že aktiva zahrnutá v dané sekuritizaci nejsou zatížena ani neexistuje žádný jiný důvod očekávat, že vykonatelnost skutečného prodeje nebo postoupení nebo převodu se stejným právním účinkem bude nepříznivě dotčena.

Bod 2.2.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT26

Čl. 24 odst. 7

Kritéria způsobilosti, která neumožňují aktivní diskreční správu portfolia podkladových expozic.

 

 

Stručné vysvětlení, zda:

podkladové expozice převedené z prodávajícího na sekuritizační jednotku nebo postoupené této jednotce prodávajícím splňují předem stanovená, jasná a zdokumentovaná kritéria způsobilosti, která neumožňují aktivní diskreční správu portfolia těchto expozic,

je výběr a převod podkladových expozic v sekuritizaci založen na jasných procesech, které usnadňují identifikaci toho, které expozice jsou do sekuritizace vybrány nebo převedeny, a toho, zda neumožňují jejich aktivní diskreční správu portfolia.

Oddíl 2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980

STSAT27

Čl. 24 odst. 8

Nejedná se o resekuritizaci

 

 

Potvrzení o tom, že podkladové expozice nezahrnují sekuritizované pozice a že oznamovaná sekuritizace tedy není resekuritizací.

Bod 2.2.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT28

Čl. 24 odst. 9

Převedené podkladové expozice neobsahující expozice v selhání

 

 

Podrobné vysvětlení, jak převedené podkladové expozice případně neobsahují v době výběru expozice v selhání nebo restrukturalizované expozice uvedené ve čl. 24 odst. 9 nařízení (EU) 2017/2402. Je-li to na místě, jednoznačné prohlášení o tom, zda je sekuritizace v době sekuritizace z úvěrového hlediska jakkoli riziková podle čl. 24 odst. 9 písm. a) bodu i) nařízení (EU) 2017/2402.

Potvrzení o tom, že:

jsou v době vzniku splněny požadavky uvedené v čl. 24 odst. 9 písm. b) nařízení (EU) 2017/2402,

jsou v době výběru splněny požadavky uvedené v čl. 24 odst. 9 písm. c) nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 2.2.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT29

Čl. 24 odst. 10

Alespoň jedna splátka (uhrazená) v době převodu

 

 

Potvrzení o tom, zda v době převodu expozic měli dlužníci uhrazenou alespoň jednu splátku.

Pokud nebyla uhrazena ani jedna splátka, vysvětlení, proč tomu tak je, včetně prohlášení o tom, zda se jedná o jednu z výjimek povolených podle čl. 20 odst. 12 nařízení (EU) 2017/2402.

Body 3.3 a 3.4.6 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT30

Čl. 24 odst. 11

Vyplacení držitelů nesmí být strukturováno tak, aby záviselo především na prodeji aktiv.

 

 

Podrobné vysvětlení míry závislosti vyplacení držitelů sekuritizovaných pozic na prodeji aktiv zajišťujících podkladové expozice. Je-li to na místě, podrobné vysvětlení, zda vyplacení investorů není považováno za závislé na prodeji aktiv, jak je stanoveno v čl. 24 odst. 11 druhém pododstavci nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.4.1 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT31

Čl. 24 odst. 12

Snižování úrokových a měnových rizik

 

 

Stručné vysvětlení toho, zda a jak jsou úroková a měnová rizika náležitě snižována, a potvrzení, že opatření přijatá za tímto účelem jsou zveřejněna.

Stručné vysvětlení toho, zda jsou použité zajišťovací nástroje sjednávány a dokumentovány v souladu s běžně uznávanými standardy.

Body 3.4.2 a 3.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT32

Čl. 24 odst. 12

Deriváty zakoupené/prodané sekuritizační jednotkou

 

 

Stručné vysvětlení toho, zda sekuritizační jednotka neuzavřela derivátové smlouvy, s výjimkou situací, kdy k tomu dojde v zájmu zajištění úrokového nebo měnového rizika.

Body 3.4.2 a 3.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT33

Čl. 24 odst. 12

Deriváty v podkladových expozicích

 

 

Stručné vysvětlení přítomnosti jakýchkoliv derivátů v seskupení podkladových expozic.

Body 3.4.2 a 3.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT34

Čl. 24 odst. 12

Deriváty používající běžné standardy

 

 

Stručné vysvětlení, zda jsou sjednány a dokumentovány v souladu s běžnými standardy v oblasti mezinárodních financí nějaké deriváty povolené podle čl. 24 odst. 12.

Body 3.4.7 a 3.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT35

Čl. 24 odst. 13

Jasné a jednotným způsobem formulované definice v souvislosti se zacházením s problémovými úvěry

 

 

Potvrzení o tom, že podkladová dokumentace stanovuje jasným a jednotným způsobem formulované definice, nápravná opatření a kroky v souvislosti se situacemi, které mohou nastat, pokud jde o dluh, uvedenými v čl. 24 odst. 13 nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 2.2.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT36

Čl. 24 odst. 13

Priority plateb a události vyvolávající změny

 

 

Potvrzení o tom, že transakční dokumentace uvádí priority plateb a události vyvolávající změny podle čl. 24 odst. 13 nařízení (EU) 2017/2402.

Body 3.4.7 a 3.4.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT37

Čl. 24 odst. 14

Údaje o historické výkonnosti v oblasti selhání a ztráty

 

 

Potvrzení o tom, že údaje, které mají být zpřístupněny podle čl. 24 odst. 14 nařízení (EU) 2017/2402, jsou k dispozici, a jasné uvedení, kde jsou tyto informace zpřístupněny potenciálním investorům před stanovením ceny.

Pokud sponzor k těmto údajům nemá přístup, potvrzení, že prodávající k údajům přístup poskytl podle čl. 24 odst. 14 nařízení (EU) 2017/2402.

Potvrzení o tom, že údaje jsou zpřístupněny, a jasné uvedení, kde jsou tyto informace k dispozici a že všechny tyto údaje jsou za dobu nejméně pěti let, s výjimkou údajů o pohledávkách z obchodního styku a o dalších krátkodobých pohledávkách, u kterých tato doba nesmí být kratší než tři roky.

Bod 2.2.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT38

Čl. 24 odst. 15

Homogenita aktiv

 

 

Podrobné vysvětlení toho, jak je sekuritizace zajištěna seskupením podkladových expozic, které jsou homogenní, při zohlednění charakteristik souvisejících s peněžními toky různých druhů aktiv, včetně jejich smluvních charakteristik a charakteristik týkajících se úvěrového rizika a předčasného splacení.

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT39

Čl. 24 odst. 15

Požadavky na podkladové expozice

 

 

Potvrzení o tom, že seskupení podkladových expozic má zbytkovou váženou průměrnou životnost nejvýše jeden rok a žádná podkladová expozice nemá zbytkovou splatnost další než tři roky.

Potvrzení, zda se uplatní výjimka týkající se seskupení úvěrů a leasingů na automobily a leasingů na zařízení v souladu s čl. 24 odst. 15 třetím pododstavcem nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT40

Čl. 24 odst. 15

Požadavky na podkladové expozice

 

 

Potvrzení, je-li to na místě, že podkladové expozice:

neobsahují žádné úvěry zajištěné hypotečními úvěry na obytné nemovitosti nebo hypotečními úvěry na komerční nemovitosti nebo plně zajištěnými úvěry na obytné nemovitosti uvedenými v čl. 129 odst. 1 písm. e) prvním pododstavci nařízení (EU) č. 575/2013  (3),

obsahují dluhy, které jsou smluvně závazné a vymahatelné s právem plného postihu dlužníků, s definovanými platebními toky souvisejícími s pronájmem, jistinou, úroky nebo jiným právem na příjem z aktiv odůvodňujících takové platby,

nezahrnují převoditelné cenné papíry ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice 2014/65/EU  (4) jiné než korporátní dluhopisy nekótované v obchodním systému.

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT41

Čl. 24 odst. 16

Referenčně stanovené platby úroků vycházející z obecně používaných úrokových sazeb

 

 

Stručné vysvětlení toho, zda a jak jsou jakékoli referenčně stanovené platby úroků v rámci aktiv a závazků sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy vypočteny na základě obecně používaných tržních úrokových sazeb nebo obecně používaných odvětvových sazeb odrážejících náklady financování.

Body 2.2.2 a 2.2.13 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT42

Čl. 24 odst. 17

Po doručení výzvy k vynucenému splacení nebo výzvy k předčasnému splacení nesmí být zablokována žádná částka

 

 

Stručné vysvětlení toho, zda jsou splněny všechny požadavky čl. 24 odst. 17 nařízení (EU) 2017/2402, včetně stručného vysvětlení případů, kdy může být částka zablokována.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT43

Čl. 24 odst. 17

a) Po doručení výzvy k vynucenému splacení nebo výzvy k předčasnému splacení nesmí být zablokována žádná částka.

 

 

Potvrzení o tom, že nebude zablokována žádná částka po doručení výzvy k vynucenému splacení nebo výzvy k předčasnému splacení.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT44

Čl. 24 odst. 17

b) Hlavní příjmy musí být předány investorům.

 

 

Potvrzení o tom, že jsou hlavní příjmy z podkladových expozic předávány investorům prostřednictvím postupné platby sekuritizovaných pozic podle přednosti dané sekuritizované pozice.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT45

Čl. 24 odst. 17

c) Žádné ustanovení nesmí požadovat automatické zpeněžení podkladových expozic v tržní hodnotě.

 

 

Potvrzení o tom, že žádné ustanovení nepožaduje automatickou likvidaci podkladových expozic v tržní hodnotě.

Bod 3.4.5 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT46

Čl. 24 odst. 18

Řádnost standardů pro upisování

 

 

Podrobné vysvětlení toho, zda podkladové expozice vznikaly v rámci běžné podnikatelské činnosti prodávajícího, s uvedením, zda standardy pro upisování nejsou méně přísné než ty, které byly uplatněny pro expozice, jež sekuritizovány nebyly.

Podrobné vysvětlení, zda byli sponzor a další strany s přímou expozicí v transakci ABCP informování o jakýchkoli podstatných změnách oproti předchozím standardům pro upisování.

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT47

Čl. 24 odst. 18

Odborné znalosti prodávajícího

 

 

Podrobné vysvětlení, zda má prodávající požadované odborné znalosti v oblasti vytváření expozic podobné povahy, jako jsou sekuritizované expozice.

Bod 2.2.7 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT48

Čl. 24 odst. 19

Revolvingová sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy/rozhodné události týkající se úvěrové kvality

 

 

Podrobné vysvětlení, jak jsou ustanovení nebo rozhodné události uvedené v čl. 24 odst. 19 nařízení (EU) 2017/2402 zahrnuty do sekuritizační dokumentace.

Body 2.3 a 2.4 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT49

Čl. 24 odst. 20

Povinnosti těch, kdo se na sekuritizaci podílejí

 

 

Potvrzení o tom, že sekuritizační dokumentace obsahuje smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost sponzora, obsluhovatele, případného svěřenského správce a jiných poskytovatelů pomocných služeb.

Bod 3.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT50

Čl. 24 odst. 20

Ustanovení o kontinuitě obsluhy

 

 

Potvrzení o tom, že sekuritizační dokumentace obsahuje postupy a povinnosti nezbytné k zajištění toho, aby selhání nebo platební neschopnost obsluhovatele nevedly k ukončení obsluhy.

Bod 3.7 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT51

Čl. 24 odst. 20

ustanovení o kontinuitě protistran derivátů a kontinuitě banky vedoucí účet

 

 

Potvrzení o tom, že sekuritizační dokumentace obsahuje ustanovení zajišťující, aby byly protistrany derivátů a banky vedoucí účet v případě svého selhání, platební neschopnosti a jiných specifikovaných událostí podle potřeby nahrazeny

Bod 3.8 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAT52

Čl. 24 odst. 20

Finanční stabilita sponzora

 

 

Potvrzení o tom, že sekuritizační dokumentace obsahuje ustanovení ohledně způsobu, jakým sponzor splňuje požadavky čl. 25 odst. 3. nařízení (EU) 2017/2402.

Bod 3.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.


(1)  Je-li to na místě, uveďte odkaz na příslušné části podkladové dokumentace, kde jsou tyto informace k dispozici.

(2)  Je-li to na místě, uveďte odkaz na příslušné části podkladové dokumentace, kde jsou tyto informace k dispozici.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).


PŘÍLOHA III

Informace, které mají být poskytnuty orgánu ESMA ohledně ABCP programů podle článků 25 a 26 nařízení (EU) 2017/2402

Všeobecné informace

Číslo pole

Článek nařízení (EU) 2017/2402

NÁZEV POLE

OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN  (1)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

STSAP0

Čl. 27 odst. 1

První kontaktní místo

Identifikační kód právnické osoby (LEI) subjektu určeného jako první kontaktní místo a název příslušného orgánu

Bod 3.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAP1

není relevantní

Identifikační kód nástroje

Případně mezinárodní identifikační čísla cenného papíru (ISIN) přidělená programům ABCP.

Pokud možno v rámci bodu 3.1 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAP2

není relevantní

Identifikační kód právnické osoby (LEI)

Je-li k dispozici, LEI sponzora/sponzorů a/nebo ABCP programu/programů.

Bod 4.2 přílohy 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAP3

není relevantní

Identifikační kód oznámení

Je-li oznamována aktualizace, jedinečné referenční číslo přidělené orgánem ESMA dříve oznámenému oznámení STS sekuritizace.

není relevantní

STSAP4

není relevantní

Jednoznačný identifikační kód

Jednoznačný identifikační kód přidělený oznamujícím subjektem tomuto programu ABCP v souladu s čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.

není relevantní

STSAP5

není relevantní

Identifikační kód prospektu

Je-li k dispozici, identifikační kód prospektu poskytnutý příslušným orgánem.

není relevantní

STSAP6

není relevantní

Registr sekuritizací

Název registrovaného registru sekuritizací, je-li k dispozici.

není relevantní

STSAP7

není relevantní

Název sekuritizace

Název programu ABCP

Oddíl 4 přílohy 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980

STSAP8

Článek 18 a čl. 27 odst. 3

Země usazení

Země usazení sponzora/sponzorů

Bod 4.3 přílohy 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAP9

není relevantní

Klasifikace sekuritizací

Typ sekuritizace (sekuritizace odlišná od komerčních papírů zajištěných aktivy, sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy, program ABCP)

není relevantní

STSAP10

není relevantní

Den emise

Datum první emise programu ABCP

Bod 4 přílohy 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAP11

není relevantní

Datum oznámení

Datum oznámení STS sekuritizace orgánu ESMA

není relevantní

STSAP12

Čl. 27 odst. 2

Třetí strana s povolením

Pokud třetí strana s povolením poskytla služby ověření STS sekuritizace v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402, prohlášení, že dodržení kritérií pro STS sekuritizace bylo potvrzeno touto třetí stranou (společností) s povolením.

není relevantní

STSAP13

Čl. 27 odst. 2

Třetí strana s povolením

Pokud třetí strana s povolením poskytla služby ověření STS sekuritizace v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402, název této třetí strany a její místo usazení.

není relevantní

STSAP14

Čl. 27 odst. 2

Třetí strana s povolením

Pokud třetí strana s povolením poskytla služby ověření STS sekuritizace v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402, název příslušného orgánu, který jí povolení udělil.

není relevantní

STSAP15

Čl. 27 odst. 5

Status STS sekuritizace

Oznámení od sponzora, že ABCP program již není považován za STS sekuritizaci, a odůvodnění této změny.

není relevantní

Konkrétní informace

Číslo pole

Článek nařízení (EU) 2017/2402

NÁZEV POLE

Potvrzení

Stručné vysvětlení

Podrobné vysvětlení

OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN  (2)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

STSAP16

Čl. 25 odst. 1

Sponzorem je úvěrová instituce podléhající dohledu

 

 

Potvrzení o tom, že sponzorem je úvěrová instituce podléhající dohledu a odkaz na dokument, který tento status prokazuje.

není relevantní

STSAP17

Čl. 25 odst. 2

Podpora sponzora jako poskytovatele likviditního příslibu

 

 

Potvrzení o tom, že sponzor programu ABCP poskytuje likviditní příslib a že podporuje veškeré sekuritizované pozice v programu ABCP, včetně popisu likviditního příslibu a odkazu na jakýkoli dokument dokládající toto poskytnutí.

není relevantní

STSAP18

Čl. 25 odst. 3

Prokázání příslušnému orgánu úvěrové instituce

 

 

Potvrzení o tom, že úloha sponzora úvěrové instituce neohrožuje její solventnost a likviditu, a je-li k dispozici, odkaz na dokument, který prokázání tohoto stavu příslušnému orgánu dokládá.

není relevantní

STSAP19

Čl. 25 odst. 4

Dodržování požadavků na náležitou péči sponzora

 

 

Potvrzení o tom, že sponzor dodržuje požadavky na náležitou péče stanovené v čl. 5 odst. 1, resp. 3 nařízení (EU) 2017/2402. Potvrzení o tom, že sponzor ověřil, že prodávající má kapacity pro obsluhování a postupy inkasa, jež splňují požadavky uvedené v čl. 265 odst. 2 písm. i) až p) nařízení (EU) č. 575/2013 nebo rovnocenné požadavky ve třetích zemích.

není relevantní

STSAP20

Čl. 25 odst. 5

Prodávající (na úrovni transakce) nebo sponzor (na úrovni programu ABCP) musí splňovat požadavek na ponechání si rizika stanovený v článku 6.

 

 

Stručné vysvětlení toho, jak prodávající (sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy) a sponzor (program ABCP) splňují požadavky na ponechání si rizika stanovené v článku 6 nařízení (EU) 2017/2402, a zároveň upřesnění možnosti použité pro ponechání si rizika včetně:

1)

vertikálního podílu – tj. čl. 6 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402;

2)

podílu prodávajícího – tj. čl. 6 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 2017/2402;

3)

náhodně zvolených expozic vedených v rozvaze – tj. čl. 6 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) 2017/2402;

4)

tranše první ztráty – tj. čl. 6 odst. 3 písm. d) nařízení (EU) 2017/2402;

5)

první ztrátové expozice u každého aktiva – tj. čl. 6 odst. 3 písm. e) nařízení (EU) 2017/2402;

6)

nesplnění požadavků na ponechání si rizika – tj. čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2402;

7)

jiné.

Bod 3.4.3 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.

STSAP21

Čl. 25 odst. 6

Dodržování článku 7 na úrovni programu ABCP (požadavky na transparentnost)

 

 

Potvrzení o tom, že:

je sponzor odpovědný za dodržování článku 7 nařízení (EU) 2017/2402,

sponzor dodržuje článek 7 na úrovni programu ABCP;,

sponzor zpřístupnil potenciálním investorům před stanovením ceny a na jejich žádost: souhrnné informace požadované podle čl. 7 odst. 1 písm. a) prvního pododstavce nařízení (EU) 2017/2402 a informace požadované podle čl. 7 odst. 1 písm. b) až e) prvního pododstavce nařízení (EU) 2017/2402 alespoň v pracovní nebo počáteční podobě.

není relevantní

STSAP22

Čl. 25 odst. 7

Vyčerpání likviditního příslibu, pokud sponzor neobnoví závazek financování likviditního příslibu

 

 

Stručné vysvětlení od sponzora, zda bude likviditní příslib vyčerpán a cenné papíry, u nichž nastane splatnost, se vyplatí, pokud sponzor neobnoví závazek financování likviditního příslibu do uplynutí doby jeho platnosti.

není relevantní

STSAP23

Čl. 26 odst. 1

Soulad sekuritizací komerčních papírů zajištěných aktivy v rámci programu ABCP s čl. 24 odst. 1 až 8 a čl. 24 odst. 12 až 20

 

 

Potvrzení o tom, zda všechny sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy v rámci programu splňují následující požadavky:

ustanovení čl. 24 odst. 1 až 8 nařízení (EU) 2017/2402,

ustanovení čl. 24 odst. 12 až 20 nařízení (EU) 2017/2402,

není relevantní

STSAP24

Čl. 26 odst. 1 druhý a třetí pododstavec

Nejvýše 5 % souhrnného objemu podkladových expozic transakcí ABCP může být dočasně v nesouladu s určitými požadavky.

 

 

Podrobné vysvětlení toho, které (pokud vůbec nějaké) požadavky čl. 24 odst. 9, 10 nebo 11 nařízení (EU) 2017/2402 nejsou dočasně splněny, a procentní podíl souhrnného objemu podkladových expozic sekuritizací komerčních papírů zajištěných aktivy, které toto porušení představuje, a proč program tyto požadavky dočasně porušil. Potvrzení o tom, že se vzorek podkladových expozic pravidelně podrobuje vnějšímu ověření shody vhodnou nezávislou osobou.

není relevantní

STSAP25

Čl. 26 odst. 2

Zbytková vážená průměrná životnost podkladové expozice programu ABCP nesmí být delší než dva roky.

 

 

Potvrzení o tom, že zbytková vážená průměrná životnost podkladové expozice programu ABCP není delší než dva roky.

není relevantní

STSAP26

Čl. 26 odst. 3

Plně podporovaný program ABCP (podpora sponzora)

 

 

Stručné vysvětlení, zda je, nebo není program ABCP plně podporován sponzorem v souladu s čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402.

není relevantní

STSAP27

Čl. 26 odst. 4

Žádné resekuritizace a žádné úvěrové posílení zavádějící druhou vrstvu tranší na úrovni programu ABCP

 

 

Potvrzení o tom, že program ABCP neobsahuje žádnou resekuritizaci a úvěrové posílení nezavádí druhou vrstvu tranší na úrovni programu.

není relevantní

STSAP28

Čl. 26 odst. 5

Žádné kupní opce

 

 

Potvrzení o tom, že program ABCP nezahrnuje kupní opce nebo ustanovení, která mají vliv na jejich konečnou splatnost, které mohou být uplatněny dle vlastního uvážení prodejce, sponzora nebo sekuritizační jednotky

není relevantní

STSAP29

Čl. 26 odst. 6

Úroková a měnová rizika v programu ABCP byla patřičně snižována a zdokumentována.

 

 

Podrobné vysvětlení toho, zda a jak jsou patřičně snižována úroková a měnová rizika na úrovni programu ABCP, stejně jako opatření používaná ke zmírnění těchto rizik, včetně toho, zda sekuritizační jednotka uzavírá derivátové smlouvy z jiných důvodů než případy uvedené v čl. 26 odst. 6 nařízení (EU) 2017/2402, a popis, jak jsou tyto deriváty sjednávány a dokumentovány, zejména zda se tak děje podle běžných standardů v oblasti mezinárodních financí

není relevantní

STSAP30

Čl. 26 odst. 7 písm. a)

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (odpovědnost svěřenského správce vůči investorům)

 

 

Potvrzení o tom, že odpovědnost svěřenského správce a dalších subjektů, které mají fiduciární povinnost vůči investorům, pokud zde nějaké jsou, je v dokumentaci programu ABCP jasně určena.

není relevantní

STSAP31

Čl. 26 odst. 7 písm. b)

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (smluvní závazky sponzora)

 

 

Potvrzení o tom, že smluvní závazky, povinnosti a odpovědnost sponzora, obsluhovatele, případného svěřenského správce a jiných poskytovatelů pomocných služeb, pokud zde nějaké jsou, jsou v dokumentaci programu ABCP jasně určeny.

není relevantní

STSAP32

Čl. 26 odst. 7 písm. c)

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (postup a povinnosti v případě selhání obsluhovatele)

 

 

Potvrzení o tom, že dokumentace programu ABCP obsahuje postupy a povinnosti týkající se selhání nebo platební neschopnosti obsluhovatele, aby byla zajištěna kontinuita obsluhy.

není relevantní

STSAP33

Čl. 26 odst. 7 písm. d)

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (ustanovení zajišťující nahrazení protistran derivátů a banky vedoucí účet)

 

 

Potvrzení o tom, že jsou splněny požadavky podle čl. 26 odst. 7 písm. d) nařízení (EU) 2017/2402 týkající se ustanovení pro nahrazení protistran derivátů a banky vedoucí účet na úrovni programu ABCP v případě jejich selhání, platební neschopnosti a jiných specifikovaných událostí, které nejsou zahrnuty v likviditním příslibu

není relevantní

STSAP34

Čl. 26 odst. 7 písm. e)

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (postupy pro zajištění závazku financování)

 

 

Potvrzení, že dokumentace programu ABCP obsahuje postupy zajišťující, že při specifikovaných událostech, selhání nebo platební neschopnosti sponzora budou podniknuta nápravná opatření za účelem zajištění závazku financování nebo nahrazení poskytovatele likviditního příslibu.

Prohlášení uvádějící příslušné stránky prospektu nebo jiné podkladové dokumentace, které obsahují informace týkající se požadavků stanovených v čl. 26 odst. 7 písm. e) nařízení (EU) 2017/2402.

není relevantní

STSAP35

Čl. 26 odst. 7 písm. f)

Požadavky na dokumentaci programu ABCP (likviditní příslib a cenné papíry, u nichž nastane splatnost, se vyplatí, pokud sponzor neobnoví závazek financování likviditního příslibu do uplynutí doby jeho platnosti).

 

 

Potvrzení o tom, že dokumentace programu ABCP obsahuje ustanovení zajišťující, že se likviditního příslib vyčerpá a že cenné papíry, u nichž nastane splatnost, se vyplatí, pokud sponzor neobnoví závazek financování likviditního příslibu do uplynutí doby jeho platnosti.

Prohlášení uvádějící příslušné stránky prospektu nebo jiné podkladové dokumentace, které obsahují informace týkající se požadavků stanovených v čl. 26 odst. 7 písm. f) nařízení (EU) 2017/2402.

není relevantní

STSAP36

Čl. 26 odst. 8

Odborné znalosti obsluhovatele

 

 

Podrobné vysvětlení toho, jak jsou splněny požadavky čl. 26 odst. 8 nařízení (EU) 2017/2402, včetně zásad a postupů zajišťujících dodržování těchto požadavků.

Prohlášení uvádějící příslušné stránky prospektu nebo jiné podkladové dokumentace, které obsahují příslušná vysvětlení, aby byly splněny požadavky stanovené v čl. 26 odst. 8 nařízení (EU) 2017/2402 (dle kontextu) („odborné znalosti obsluhovatele, zásady, postupy a řízení rizik“).

Bod 3.2 přílohy 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980.


(1)  Je-li to na místě, uveďte odkaz na příslušné části podkladové dokumentace, kde jsou tyto informace k dispozici.

(2)  Je-li to na místě, uveďte odkaz na příslušné části podkladové dokumentace, kde jsou tyto informace k dispozici.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU