(EU) 2020/1225Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1225 ze dne 29. října 2019, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a standardizované šablony pro poskytování informací a podrobností o sekuritizaci původcem, sponzorem a sekuritizační jednotkou (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 289, 3.9.2020, s. 217-284 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. září 2020 Nabývá účinnosti: 23. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.3.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/217


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1225

ze dne 29. října 2019,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a standardizované šablony pro poskytování informací a podrobností o sekuritizaci původcem, sponzorem a sekuritizační jednotkou

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 a čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Oblast působnosti čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2017/2402 se vztahuje na všechny sekuritizace, včetně sekuritizací, pro něž musí být sestaven prospekt podle nařízení (EU) 2017/1129 (2) (obecně označovaných jako „veřejné“ sekuritizace), a sekuritizací, u nichž není nutné sestavit prospekt (obecně označovaných jako „soukromé“ sekuritizace). Ustanovení čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2402 se týká sekuritizací, o nichž jsou informace poskytovány prostřednictvím registru sekuritizací, který nezahrnuje soukromé sekuritizace.

(2)

Sekuritizace jsou složité a různorodé. Aby mohli investoři, potenciální investoři, příslušné orgány a v případě veřejných sekuritizací jiné subjekty uvedené v čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402 účinně shromažďovat a posuzovat údaje, měly by být informace uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. a) a e) a v čl. 17 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402 poskytovány v harmonizovaném formátu. Kromě toho, pokud mají být informace poskytnuty prostřednictvím registru sekuritizací, usnadňuje harmonizovaný formát i bezproblémové seskupování a porovnávání mezi registry.

(3)

Náklady pro účastníky trhu by měly být minimalizovány. Formát vykazování údajů o sekuritizacích by tudíž měl být v co největší možné míře podobný formátu, který je předepsán pro vykazování derivátových smluv podle článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (3) a pro vykazování podrobností obchodů zajišťujících financování (SFT) podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 (4). Kromě toho, pokud jsou informace poskytnuty prostřednictvím registru sekuritizací, měl by formát vykazování zohledňovat i řešení, která vyvinuly stávající subjekty, které shromažďují údaje o sekuritizacích. Je tudíž vhodné vyžadovat použití formátu XML, který je běžně používán pro vykazování informací o úvěrech a jiných podobných podkladových expozicích, i v kontextu vykazování sekuritizací.

(4)

Ustanovení tohoto nařízení spolu úzce souvisejí, neboť určují formát a šablony, pomocí nichž mají původce, sponzor nebo sekuritizační jednotka pro speciální účel poskytnout informace o dané sekuritizaci různým stranám, jak požaduje nařízení (EU) 2017/2402. Pro zajištění soudržnosti mezi těmito ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a pro poskytnutí uceleného přehledu všech významných informací o určité sekuritizaci a efektivního přístupu k těmto informacím je nutné zahrnout tyto prováděcí technické normy do jediného nařízení.

(5)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(6)

Orgán ESMA provedl otevřenou veřejnou konzultaci týkající se návrhu prováděcích technických norem, ze kterého toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (5),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

ODDÍL 1

ŠABLONY PRO VŠECHNY SEKURITIZACE

Článek 1

Šablony pro podkladové expozice

1.   Informace uvedené v čl. 2 odst. 1 a 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 (6) se poskytují pomocí těchto šablon:

a)

šablona stanovená v příloze II tohoto nařízení pro úvěry poskytnuté soukromým domácnostem a zajištěné rezidenční nemovitostí, bez ohledu na účel úvěru;

b)

šablona stanovená v příloze III tohoto nařízení pro úvěry za účelem nabytí komerční nemovitosti nebo zajištěné komerční nemovitostí;

c)

šablona stanovená v příloze IV tohoto nařízení pro podkladové expozice vůči podnikům, včetně podkladových expozic vůči mikropodnikům a malým a středním podnikům;

d)

šablona stanovená v příloze V tohoto nařízení pro podkladové expozice týkající se automobilů, včetně půjček a leasingů poskytnutých právnickým nebo fyzickým osobám, které jsou zajištěny automobily;

e)

šablona stanovená v příloze VI tohoto nařízení pro podkladové expozice vůči spotřebitelům;

f)

šablona stanovená v příloze VII tohoto nařízení pro podkladové expozice z kreditních karet;

g)

šablona stanovená v příloze VIII tohoto nařízení pro podkladové expozice z leasingu;

h)

šablona stanovená v příloze IX tohoto nařízení pro podkladové expozice, které nespadají do žádné z kategorií uvedených v písmenech a) až g).

2.   Informace uvedené v čl. 2 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí těchto šablon:

a)

šablony stanovené v odstavci 1 tohoto článku podle druhu podkladové expozice;

b)

šablona stanovená v příloze X pro sekuritizace nevýkonných expozic podle čl. 2 odst. 3 druhého pododstavce nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/….

3.   Informace uvedené v čl. 2 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze XI.

Článek 2

Šablony zpráv pro investory

1.   Informace uvedené v čl. 3 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze XII.

2.   Informace uvedené v čl. 3 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze XIII.

ODDÍL 2

ŠABLONY PRO SEKURITIZACE, PRO NĚŽ MUSÍ BÝT SESTAVEN PROSPEKT (VEŘEJNÉ SEKURITIZACE)

Článek 3

Šablony pro vnitřní informace

1.   Informace uvedené v čl. 6 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze XIV.

2.   Informace uvedené v čl. 6 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze XV.

Článek 4

Šablony pro významné události

1.   Informace uvedené v čl. 7 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se zpřístupňují pomocí šablony stanovené v příloze XIV.

2.   Informace uvedené v čl. 7 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze XV.

Oddíl 3

Společná ustanovení

Článek 5

Formát informací

1.   Formát informací uváděných v šablonách, které jsou stanoveny v přílohách I až XV, musí být v souladu s odpovídajícím formátem stanoveným v tabulce 1 přílohy I.

2.   Informace se poskytují v elektronické a strojově čitelné podobě prostřednictvím společných šablon XML.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. října 2019.

Za Komisi

předseda

Jean Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 ze dne 16. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace a podrobnosti o sekuritizaci, které má poskytnout původce, sponzor a sekuritizační jednotka (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA I

Formáty polí

SYMBOL

TYP DAT

DEFINICE

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text. Zadává se ve formátu ASCII velkými písmeny (bez znaků s diakritikou).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerické znaky

Dvoupísmenný kód země podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2. Zadává se ve formátu ASCII (bez znaků s diakritikou).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerické znaky

Třípísmenný kód měny podle kódů měn ISO 4217. Zadává se ve formátu ASCII (bez znaků s diakritikou).

{YEAR}

Formát roku podle ISO 8601

Roky se uvádějí v tomto formátu: RRRR

{DATEFORMAT}

Formát data podle ISO 8601

Data se uvádějí v tomto formátu: RRRR-MM-DD

{MONETARY}

0–18 číslic, z nichž až 5 míst může být zlomková část

Počet měnových jednotek specifikovaný v určité měně, kde měnová jednotka je uvedena explicitně a je v souladu s normou ISO 4217.

{NUMERIC}

0–18 číslic, z nichž až 5 míst může být zlomková část

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

{INTEGER-n}

Až n-místné celé číslo

Numerické pole pro kladné i záporné celé hodnoty.

{Y/N}

1 alfanumerický znak

„true“ – ano

„false“ – ne

{ISIN}

12 alfanumerických znaků

Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166

{LEI}

20 alfanumerických znaků

Identifikační kód právnické osoby podle normy ISO 17442

{LIST}

 

Jak je uvedeno v konkrétním popisu pole.

{NUTS}

5 alfanumerických znaků

Odkazuje klasifikaci územních statistických jednotek, kterou vede Eurostat. Informace musí být zpřístupněny na úrovni NUTS3.http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/

{NACE}

7 alfanumerických znaků

Odkazuje na statistickou klasifikaci ekonomických činností v Evropské unii, která je vedena na webových stránkách uvedených v tomto poli definic a je stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006  (1).

Pro každou ekonomickou činnost musí být zpřístupněna nejpodrobnější úroveň klasifikace (tj. úplný kód – úroveň 6 nebo 7 znaků včetně desetinných míst). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

{PERCENTAGE}

0–11 číslic, z nichž až 10 míst může být zlomková část.

Míra vyjádřená jako procento, tj. v setinách, např. 0,7 je 7/10 procenta a 7,0 je 7 %.

{TELEPHONE}

Znak „+“, po němž následuje kód země (1 až 3 znaky), pak „-“ a nakonec jakákoli kombinace čísel, znaků „(“,“)“, „+“ a „-“ (až 30 znaků).

Shromažďování informací, které určují konkrétní telefonní číslo definované společnostmi telekomunikačních služeb.

{ESA}

7 alfanumerických znaků

Sektor v Evropském systému účtů (2010), pomocí kódů stanovených v tabulce 1 přílohy I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224  (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf

{WATCHLIST}

2 alfanumerické znaky

Kód kontrolního seznamu obsluhovatele stanovený v tabulce 2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 ze dne 16. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace a podrobnosti o sekuritizaci, má poskytnout původce, sponzor a sekuritizační jednotka (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA II

Šablona pro podkladové expozice – Rezidenční nemovitosti (RRE)

KÓD POLE

NÁZEV POLE

FORMÁT

Oddíl informací o podkladových expozicích

RREL1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

RREL2

Původní identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

RREL3

Nový identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

RREL4

Původní identifikační kód dlužníka

{ALPHANUM-1000}

RREL5

Nový identifikační kód dlužníka

{ALPHANUM-1000}

RREL6

Den uzávěrky shromažďování údajů

{DATEFORMAT}

RREL7

Den zařazení do seskupení

{DATEFORMAT}

RREL8

Den zpětného odkupu

{DATEFORMAT}

RREL9

Den splacení

{DATEFORMAT}

RREL10

Rezident

{Y/N}

RREL11

Zeměpisný region – dlužník

{NUTS}

RREL12

Klasifikace zeměpisného regionu

{YEAR}

RREL13

Zaměstnanecký status

{LIST}

RREL14

Rizikový dlužník

{Y/N}

RREL15

Druh zákazníka

{LIST}

RREL16

Hlavní příjem

{MONETARY}

RREL17

Druh hlavního příjmu

{LIST}

RREL18

Měna hlavního příjmu

{CURRENCYCODE_3}

RREL19

Ověření hlavního příjmu

{LIST}

RREL20

Vedlejší příjem

{MONETARY}

RREL21

Ověření vedlejšího příjmu

{LIST}

RREL22

Zvláštní režim

{ALPHANUM-10000}

RREL23

Den vzniku

{DATEFORMAT}

RREL24

Den splatnosti

{DATEFORMAT}

RREL25

Původní období

{INTEGER-9999}

RREL26

Poskytovatel

{LIST}

RREL27

Účel

{LIST}

RREL28

Denominace měny

{CURRENCYCODE_3}

RREL29

Původní zůstatek jistiny

{MONETARY}

RREL30

Současný zůstatek jistiny

{MONETARY}

RREL31

Předchozí zůstatky jistiny

{MONETARY}

RREL32

Podkladové expozice se stejnou předností

{MONETARY}

RREL33

Celkový úvěrový limit

{MONETARY}

RREL34

Kupní cena

{PERCENTAGE}

RREL35

Způsob umořování

{LIST}

RREL36

Den konce doby odkladu pro jistinu

{DATEFORMAT}

RREL37

Plánovaná četnost splátek jistiny

{LIST}

RREL38

Plánovaná četnost splátek úroku

{LIST}

RREL39

Splátka

{MONETARY}

RREL40

Poměr dluhu k příjmům

{PERCENTAGE}

RREL41

Výše balonové splátky

{MONETARY}

RREL42

Druh úrokové sazby

{LIST}

RREL43

Současná úroková sazba

{PERCENTAGE}

RREL44

Index současné úrokové sazby

{LIST}

RREL45

Doba platnosti indexu současné úrokové sazby

{LIST}

RREL46

Marže současné úrokové sazby

{PERCENTAGE}

RREL47

Interval úpravy úrokové sazby

{INTEGER-9999}

RREL48

Maximální úroková sazba

{PERCENTAGE}

RREL49

Minimální úroková sazba

{PERCENTAGE}

RREL50

Marže 1. revize

{PERCENTAGE}

RREL51

Den 1. revize úrokové sazby

{DATEFORMAT}

RREL52

Marže 2. revize

{PERCENTAGE}

RREL53

Den 2. revize úrokové sazby

{DATEFORMAT}

RREL54

Marže 3. revize

{PERCENTAGE}

RREL55

Den 3. revize úrokové sazby

{DATEFORMAT}

RREL56

Index zrevidované úrokové sazby

{LIST}

RREL57

Doba platnosti indexu zrevidované úrokové sazby

{LIST}

RREL58

Počet plateb před sekuritizací

{INTEGER-9999}

RREL59

Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok

{PERCENTAGE}

RREL60

Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici

{DATEFORMAT}

RREL61

Poplatek za předčasné splacení

{MONETARY}

RREL62

Poslední den s poplatkem za předčasné splacení

{DATEFORMAT}

RREL63

Den předčasné splátky

{DATEFORMAT}

RREL64

Kumulativní předčasné splátky

{MONETARY}

RREL65

Den restrukturalizace

{DATEFORMAT}

RREL66

Poslední den po splatnosti

{DATEFORMAT}

RREL67

Zůstatek po splatnosti

{MONETARY}

RREL68

Počet dnů po splatnosti

{INTEGER-9999}

RREL69

Stav účtu

{LIST}

RREL70

Důvod selhání nebo realizace zástavy

{LIST}

RREL71

Částka v selhání

{MONETARY}

RREL72

Den selhání

{DATEFORMAT}

RREL73

Alokované ztráty

{MONETARY}

RREL74

Kumulativní vymožené částky

{MONETARY}

RREL75

Soudní řízení

{Y/N}

RREL76

Postih

{Y/N}

RREL77

Částka vkladu

{MONETARY}

RREL78

Poskytovatel pojištění nebo investice

{ALPHANUM-1000}

RREL79

Název původního věřitele

{ALPHANUM-100}

RREL80

Identifikační kód právnické osoby původního věřitele

{LEI}

RREL81

Země usazení původního věřitele

{COUNTRYCODE_2}

RREL82

Název původce

{ALPHANUM-100}

RREL83

Identifikační kód právnické osoby původce

{LEI}

RREL84

Země usazení původce

{COUNTRYCODE_2}

Oddíl informací o kolaterálu

RREC1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

RREC2

Identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

RREC3

Původní identifikační kód kolaterálu

{ALPHANUM-1000}

RREC4

Nový identifikační kód kolaterálu

{ALPHANUM-1000}

RREC5

Druh kolaterálu

{LIST}

RREC6

Zeměpisný region – kolaterál

{NUTS}

RREC7

Druh využití

{LIST}

RREC8

Zástavní právo

{INTEGER-9999}

RREC9

Druh nemovitosti

{LIST}

RREC10

Hodnota podle certifikátu energetické náročnosti

{LIST}

RREC11

Název poskytovatele certifikátu energetické náročnosti

{ALPHANUM-100}

RREC12

Současný poměr úvěru k hodnotě

{PERCENTAGE}

RREC13

Výše současného ocenění

{MONETARY}

RREC14

Metoda současného ocenění

{LIST}

RREC15

Den současného ocenění

{DATEFORMAT}

RREC16

Původní poměr úvěru k hodnotě

{PERCENTAGE}

RREC17

Výše původního ocenění

{MONETARY}

RREC18

Metoda původního ocenění

{LIST}

RREC19

Den původního ocenění

{DATEFORMAT}

RREC20

Den prodeje

{DATEFORMAT}

RREC21

Prodejní cena

{MONETARY}

RREC22

Měna kolaterálu

{CURRENCYCODE_3}

RREC23

Druh ručitele

{LIST}


PŘÍLOHA III

Šablona pro podkladové expozice – Komerční nemovitosti (CRE)

KÓD POLE

NÁZEV POLE

FORMÁT

Oddíl informací o podkladových expozicích

CREL1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

CREL2

Původní identifikační kód dlužníka

{ALPHANUM-1000}

CREL3

Nový identifikační kód dlužníka

{ALPHANUM-1000}

CREL4

Původní identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

CREL5

Nový identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

CREL6

Den uzávěrky shromažďování údajů

{DATEFORMAT}

CREL7

Den zařazení do seskupení

{DATEFORMAT}

CREL8

Den restrukturalizace

{DATEFORMAT}

CREL9

Den zpětného odkupu

{DATEFORMAT}

CREL10

Den nahrazení

{DATEFORMAT}

CREL11

Den splacení

{DATEFORMAT}

CREL12

Zeměpisný region – dlužník

{NUTS}

CREL13

Klasifikace zeměpisného regionu

{YEAR}

CREL14

Zvláštní režim

{ALPHANUM-10000}

CREL15

Den vzniku

{DATEFORMAT}

CREL16

Den začátku umořování

{DATEFORMAT}

CREL17

Den splatnosti ke dni sekuritizace

{DATEFORMAT}

CREL18

Den splatnosti

{DATEFORMAT}

CREL19

Původní období

{INTEGER-9999}

CREL20

Doba trvání možnosti prodloužení

{INTEGER-9999}

CREL21

Povaha možnosti prodloužení

{LIST}

CREL22

Denominace měny

{CURRENCYCODE_3}

CREL23

Současný zůstatek jistiny

{MONETARY}

CREL24

Původní zůstatek jistiny

{MONETARY}

CREL25

Původní zůstatek jistiny ke dni sekuritizace

{MONETARY}

CREL26

Přislíbený nevyčerpaný zůstatek podkladové expozice

{MONETARY}

CREL27

Celkové jiné nesplacené částky

{MONETARY}

CREL28

Kupní cena

{PERCENTAGE}

CREL29

Poslední den využití

{DATEFORMAT}

CREL30

Účel

{LIST}

CREL31

Struktura

{LIST}

CREL32

Kaskáda A–B plánovaných plateb úroků před vymáháním

{LIST}

CREL33

Kaskáda plánovaných plateb jistiny před vymáháním

{LIST}

CREL34

Alokace plateb jistiny na prioritní úvěr

{PERCENTAGE}

CREL35

Druh kaskády

{LIST}

CREL36

Kupní cena podkladové expozice v selhání

{PERCENTAGE}

CREL37

Jsou možné nápravné platby?

{LIST}

CREL38

Omezení prodeje podřízeného úvěru?

{Y/N}

CREL39

Je držitel podřízeného úvěru přidružen k dlužníkovi?

{Y/N}

CREL40

Kontrola procesu řešení ze strany držitele podřízeného úvěru

{Y/N}

CREL41

Představuje nesplácení pohledávek vyššího pořadí selhání podkladové expozice?

{Y/N}

CREL42

Představuje nesplácení podkladových expozic stejného pořadí selhání nemovitosti?

{Y/N}

CREL43

Souhlas majitele dluhopisu

{Y/N}

CREL44

Naplánované setkání majitelů dluhopisů

{DATEFORMAT}

CREL45

Syndikována

{Y/N}

CREL46

Účast sekuritizační jednotky pro speciální účel

{LIST}

CREL47

Důsledky nedodržení finančních podmínek

{LIST}

CREL48

Sankce za neposkytnutí finančních informací

{Y/N}

CREL49

Postih

{Y/N}

CREL50

Postih – třetí strana

{Y/N}

CREL51

Standard obsluhy dluhu

{Y/N}

CREL52

Částky na vázaném účtu

{MONETARY}

CREL53

Inkaso částek na vázaném účtu

{Y/N}

CREL54

Inkaso jiných rezervních částek

{Y/N}

CREL55

Rozhodná událost pro uložení částek na vázaný účet

{LIST}

CREL56

Cílová výše částek na vázaném účtu/rezerv

{MONETARY}

CREL57

Podmínky uvolnění vázaného účtu

{ALPHANUM-1000}

CREL58

Podmínky čerpání hotovostní rezervy

{LIST}

CREL59

Měna vázaného účtu

{CURRENCYCODE_3}

CREL60

Měna vázaných plateb

{CURRENCYCODE_3}

CREL61

Celkový zůstatek rezervy

{MONETARY}

CREL62

Měna zůstatku rezervy

{CURRENCYCODE_3}

CREL63

Rozhodná událost pro uložení částek na vázaný účet nastala

{Y/N}

CREL64

Částky uložené na vázané účty v průběhu běžného období

{MONETARY}

CREL65

Výnosy

{MONETARY}

CREL66

Provozní náklady ke dni sekuritizace

{MONETARY}

CREL67

Investiční výdaje ke dni sekuritizace

{MONETARY}

CREL68

Měna účetní závěrky

{CURRENCYCODE_3}

CREL69

Dlužník porušil povinnost poskytovat zprávy

{Y/N}

CREL70

Metoda výpočtu poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu

{LIST}

CREL71

Ukazatel poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu ke dni sekuritizace

{LIST}

CREL72

Nejnovější ukazatel poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu

{LIST}

CREL73

Poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu ke dni sekuritizace

{PERCENTAGE}

CREL74

Stávající poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu

{PERCENTAGE}

CREL75

Původní poměr úvěru k hodnotě

{PERCENTAGE}

CREL76

Současný poměr úvěru k hodnotě

{PERCENTAGE}

CREL77

Poměr úrokového krytí ke dni sekuritizace

{PERCENTAGE}

CREL78

Stávající poměr úrokového krytí

{PERCENTAGE}

CREL79

Metoda výpočtu ukazatele úrokového krytí

{LIST}

CREL80

Počet nemovitostí ke dni sekuritizace

{INTEGER-9999}

CREL81

Počet nemovitostí ke dni uzávěrky shromažďování údajů

{INTEGER-9999}

CREL82

Nemovitosti sloužící jako zajištění podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

CREL83

Hodnota portfolia nemovitostí ke dni sekuritizace

{MONETARY}

CREL84

Měna použitá k ocenění portfolia nemovitostí ke dni sekuritizace

{CURRENCYCODE_3}

CREL85

Stav nemovitostí

{LIST}

CREL86

Den ocenění ke dni sekuritizace

{DATEFORMAT}

CREL87

Způsob umořování

{LIST}

CREL88

Den konce doby odkladu pro jistinu

{DATEFORMAT}

CREL89

Počet dnů odkladu splatnosti

{INTEGER-9999}

CREL90

Plánovaná četnost splátek jistiny

{LIST}

CREL91

Plánovaná četnost splátek úroku

{LIST}

CREL92

Počet plateb před sekuritizací

{INTEGER-9999}

CREL93

Popis podmínek předčasného splacení

{ALPHANUM-100}

CREL94

Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici

{DATEFORMAT}

CREL95

Datum konce udržovacího výnosu

{DATEFORMAT}

CREL96

Poplatek za předčasné splacení

{MONETARY}

CREL97

Poslední den s poplatkem za předčasné splacení

{DATEFORMAT}

CREL98

Mimořádná inkasa jistiny

{MONETARY}

CREL99

Den likvidace/předčasného splacení

{DATEFORMAT}

CREL100

Kód likvidace/předčasného splacení

{LIST}

CREL101

Přeplatek/nedoplatek úroku při předčasné splátce

{MONETARY}

CREL102

Den splátky

{DATEFORMAT}

CREL103

Následující den úpravy splátek

{DATEFORMAT}

CREL104

Následující den splátky

{DATEFORMAT}

CREL105

Splátka

{MONETARY}

CREL106

Původní úroková sazba

{PERCENTAGE}

CREL107

Úroková sazba ke dni sekuritizace

{PERCENTAGE}

CREL108

První den úpravy splátek

{DATEFORMAT}

CREL109

Druh úrokové sazby

{LIST}

CREL110

Současná úroková sazba

{PERCENTAGE}

CREL111

Index současné úrokové sazby

{LIST}

CREL112

Doba platnosti indexu současné úrokové sazby

{LIST}

CREL113

Marže současné úrokové sazby

{PERCENTAGE}

CREL114

Interval úpravy úrokové sazby

{INTEGER-9999}

CREL115

Současná indexová sazba

{PERCENTAGE}

CREL116

Den stanovení indexu

{DATEFORMAT}

CREL117

Dodatečné zaokrouhlení

{PERCENTAGE}

CREL118

Maximální úroková sazba

{PERCENTAGE}

CREL119

Minimální úroková sazba

{PERCENTAGE}

CREL120

Současná sazba úroků z prodlení

{PERCENTAGE}

CREL121

Povolena akumulace úroku

{Y/N}

CREL122

Metoda počítání dnů

{LIST}

CREL123

Celková plánovaná splatná jistina a úrok

{MONETARY}

CREL124

Celková plánovaná zaplacená jistina a úrok

{MONETARY}

CREL125

Záporné umořování

{MONETARY}

CREL126

Odložený úrok

{MONETARY}

CREL127

Celkové nedoplatky jistiny a úroku

{MONETARY}

CREL128

Poslední den po splatnosti

{DATEFORMAT}

CREL129

Zůstatek po splatnosti

{MONETARY}

CREL130

Počet dnů po splatnosti

{INTEGER-9999}

CREL131

Důvod selhání nebo realizace zástavy

{LIST}

CREL132

Částka v selhání

{MONETARY}

CREL133

Den selhání

{DATEFORMAT}

CREL134

Úrok splácen zpětně

{Y/N}

CREL135

Skutečný úrok z prodlení

{MONETARY}

CREL136

Stav účtu

{LIST}

CREL137

Alokované ztráty

{MONETARY}

CREL138

Čistý výnos z likvidace

{MONETARY}

CREL139

Náklady na likvidaci

{MONETARY}

CREL140

Předpokládaný harmonogram vymáhání

{INTEGER-9999}

CREL141

Kumulativní vymožené částky

{MONETARY}

CREL142

Den zahájení vymáhání

{DATEFORMAT}

CREL143

Kód strategie řešení

{LIST}

CREL144

Úprava

{LIST}

CREL145

Stav z hlediska zvláštní obsluhy

{Y/N}

CREL146

Poslední den převedení podkladové expozice na speciálního obsluhovatele

{DATEFORMAT}

CREL147

Poslední den vrácení podkladové expozice primárnímu obsluhovateli

{DATEFORMAT}

CREL148

Stanovení nemožnosti vymožení

{Y/N}

CREL149

Porušení úvěrových podmínek/rozhodná událost

{LIST}

CREL150

Den porušení podmínek

{DATEFORMAT}

CREL151

Den nápravy porušení podmínek

{DATEFORMAT}

CREL152

Kód kontrolního seznamu obsluhovatele

{WATCHLIST}

CREL153

Datum kontrolního seznamu obsluhovatele

{DATEFORMAT}

CREL154

Poskytovatel úrokového swapu

{ALPHANUM-1000}

CREL155

Identifikační kód právnické osoby poskytovatele úrokového swapu

{LEI}

CREL156

Den splatnosti úrokového swapu

{DATEFORMAT}

CREL157

Pomyslná hodnota úrokového swapu

{MONETARY}

CREL158

Poskytovatel měnového swapu

{ALPHANUM-1000}

CREL159

Identifikační kód právnické osoby poskytovatele měnového swapu

{LEI}

CREL160

Den splatnosti měnového swapu

{DATEFORMAT}

CREL161

Pomyslná hodnota měnového swapu

{MONETARY}

CREL162

Směnný kurz pro swap

{PERCENTAGE}

CREL163

Poskytovatel jiného swapu

{ALPHANUM-1000}

CREL164

Identifikační kód právnické osoby poskytovatele jiného swapu

{LEI}

CREL165

Dlužník je povinen hradit poplatek za předčasné ukončení swapu

{LIST}

CREL166

Úplné nebo částečné ukončení swapu v běžném období

{LIST}

CREL167

Čistá pravidelná platba od poskytovatele swapu

{MONETARY}

CREL168

Poplatek hrazený poskytovateli swapu podkladové expozice za předčasné ukončení

{MONETARY}

CREL169

Nedoplatek na poplatku za předčasné ukončení swapu

{MONETARY}

CREL170

Poplatek hrazený protistranou swapu za předčasné ukončení

{MONETARY}

CREL171

Den příští úpravy swapu

{DATEFORMAT}

CREL172

Sponzor

{ALPHANUM-100}

CREL173

Identifikační kód právnické osoby korespondentské banky pro účely syndikace

{LEI}

CREL174

Identifikační kód právnické osoby obsluhovatele

{LEI}

CREL175

Název obsluhovatele

{ALPHANUM-100}

CREL176

Název původce

{ALPHANUM-100}

CREL177

Identifikační kód právnické osoby původce

{LEI}

CREL178

Země usazení původce

{COUNTRYCODE_2}

CREL179

Název původního věřitele

{ALPHANUM-100}

CREL180

Identifikační kód právnické osoby původního věřitele

{LEI}

CREL181

Země usazení původního věřitele

{COUNTRYCODE_2}

Oddíl informací o kolaterálu

CREC1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

CREC2

Identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

CREC3

Původní identifikační kód kolaterálu

{ALPHANUM-1000}

CREC4

Nový identifikační kód kolaterálu

{ALPHANUM-1000}

CREC5

Druh kolaterálu

{LIST}

CREC6

Název nemovitosti

{ALPHANUM-100}

CREC7

Adresa nemovitosti

{ALPHANUM-1000}

CREC8

Zeměpisný region – kolaterál

{NUTS}

CREC9

PSČ nemovitosti

{ALPHANUM-100}

CREC10

Zástavní právo

{INTEGER-9999}

CREC11

Stav nemovitosti

{LIST}

CREC12

Druh nemovitosti

{LIST}

CREC13

Forma vlastnictví nemovitosti

{LIST}

CREC14

Den současného ocenění

{DATEFORMAT}

CREC15

Výše současného ocenění

{MONETARY}

CREC16

Metoda současného ocenění

{LIST}

CREC17

Základ současného ocenění

{LIST}

CREC18

Metoda původního ocenění

{LIST}

CREC19

Den sekuritizace kolaterálu

{DATEFORMAT}

CREC20

Přidělený procentní podíl podkladové expozice ke dni sekuritizace

{PERCENTAGE}

CREC21

Současný přidělený procentní podíl podkladové expozice

{PERCENTAGE}

CREC22

Ocenění ke dni sekuritizace

{MONETARY}

CREC23

Název znalecké společnosti při sekuritizaci

{ALPHANUM-100}

CREC24

Den ocenění ke dni sekuritizace

{DATEFORMAT}

CREC25

Rok, v němž byla postavena

{YEAR}

CREC26

Rok poslední rekonstrukce

{YEAR}

CREC27

Počet jednotek

{INTEGER-999999999}

CREC28

Čisté metry čtvereční

{INTEGER-999999999}

CREC29

Nebytová plocha

{INTEGER-999999999}

CREC30

Obytná plocha

{INTEGER-999999999}

CREC31

Validace čisté vnitřní podlahové plochy

{Y/N}

CREC32

Obsazenost ke dni

{DATEFORMAT}

CREC33

Ekonomická obsazenost ke dni sekuritizace

{PERCENTAGE}

CREC34

Fyzická obsazenost ke dni sekuritizace

{PERCENTAGE}

CREC35

Hodnota volných nemovitostí způsobilých k užívání ke dni sekuritizace

{MONETARY}

CREC36

Den finančních údajů ke dni sekuritizace

{DATEFORMAT}

CREC37

Provozní výsledek ke dni sekuritizace

{MONETARY}

CREC38

Nejnovější finanční údaje ke dni zahájení

{DATEFORMAT}

CREC39

Nejnovější finanční údaje ke dni ukončení

{DATEFORMAT}

CREC40

Nejnovější výnosy

{MONETARY}

CREC41

Nejnovější provozní náklady

{MONETARY}

CREC42

Nejnovější investiční výdaje

{MONETARY}

CREC43

Splatné nájemné z pozemků

{MONETARY}

CREC44

Vážený průměr trvání nájmu

{INTEGER-9999}

CREC45

Den, kdy vyprší nárok nájemce

{DATEFORMAT}

CREC46

Roční smluvní výnos z pronájmu

{MONETARY}

CREC47

Příjmy, jež přestanou plynout za 1 až 12 měsíců

{PERCENTAGE}

CREC48

Příjmy, jež přestanou plynout za 13 až 24 měsíců

{PERCENTAGE}

CREC49

Příjmy, jež přestanou plynout za 25 až 36 měsíců

{PERCENTAGE}

CREC50

Příjmy, jež přestanou plynout za 37 až 48 měsíců

{PERCENTAGE}

CREC51

Příjmy, jež přestanou plynout za 49 nebo více měsíců

{PERCENTAGE}

Oddíl informací o nájemcích

CRET1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

CRET2

Identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

CRET3

Identifikační kód kolaterálu

{ALPHANUM-1000}

CRET4

Identifikační kód nájemce

{ALPHANUM-1000}

CRET5

Název/jméno nájemce

{ALPHANUM-100}

CRET6

Kód odvětví NACE

{NACE}

CRET7

Den uplynutí nájemního vztahu

{DATEFORMAT}

CRET8

Splatné nájemné

{MONETARY}

CRET9

Měna nájemného

{CURRENCYCODE_3}


PŘÍLOHA IV

Šablona pro podkladové expozice – Podniky

KÓD POLE

NÁZEV POLE

FORMÁT

Oddíl informací o podkladových expozicích

CRPL1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

CRPL2

Původní identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

CRPL3

Nový identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

CRPL4

Původní identifikační kód dlužníka

{ALPHANUM-1000}

CRPL5

Nový identifikační kód dlužníka

{ALPHANUM-1000}

CRPL6

Den uzávěrky shromažďování údajů

{DATEFORMAT}

CRPL7

Den zařazení do seskupení

{DATEFORMAT}

CRPL8

Den zpětného odkupu

{DATEFORMAT}

CRPL9

Den splacení

{DATEFORMAT}

CRPL10

Zeměpisný region – dlužník

{NUTS}

CRPL11

Klasifikace zeměpisného regionu

{YEAR}

CRPL12

Rizikový dlužník

{Y/N}

CRPL13

Druh zákazníka

{LIST}

CRPL14

Kód odvětví NACE

{NACE}

CRPL15

Segment dlužníka – Basel III

{LIST}

CRPL16

Velikost podniku

{LIST}

CRPL17

Výnosy

{MONETARY}

CRPL18

Celkový dluh

{MONETARY}

CRPL19

EBITDA

{MONETARY}

CRPL20

Hodnota podniku

{MONETARY}

CRPL21

Volný peněžní tok

{MONETARY}

CRPL22

Den finančních údajů

{DATEFORMAT}

CRPL23

Měna účetní závěrky

{CURRENCYCODE_3}

CRPL24

Druh dluhu

{LIST}

CRPL25

Sekuritizované pohledávky

{LIST}

CRPL26

Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru

{ISIN}

CRPL27

Seniorita

{LIST}

CRPL28

Syndikována

{Y/N}

CRPL29

Transakce s vysokou finanční pákou

{Y/N}

CRPL30

Řízeno v rámci zajištěného úvěrového závazku

{Y/N}

CRPL31

Platba věcným plněním

{Y/N}

CRPL32

Zvláštní režim

{ALPHANUM-10000}

CRPL33

Den vzniku

{DATEFORMAT}

CRPL34

Den splatnosti

{DATEFORMAT}

CRPL35

Poskytovatel

{LIST}

CRPL36

Účel

{LIST}

CRPL37

Denominace měny

{CURRENCYCODE_3}

CRPL38

Původní zůstatek jistiny

{MONETARY}

CRPL39

Současný zůstatek jistiny

{MONETARY}

CRPL40

Předchozí zůstatky jistiny

{MONETARY}

CRPL41

Tržní hodnota

{MONETARY}

CRPL42

Celkový úvěrový limit

{MONETARY}

CRPL43

Kupní cena

{PERCENTAGE}

CRPL44

Den prodejní opce

{DATEFORMAT}

CRPL45

Realizační cena prodejní opce

{MONETARY}

CRPL46

Způsob umořování

{LIST}

CRPL47

Den konce doby odkladu pro jistinu

{DATEFORMAT}

CRPL48

Plánovaná četnost splátek jistiny

{LIST}

CRPL49

Plánovaná četnost splátek úroku

{LIST}

CRPL50

Splátka

{MONETARY}

CRPL51

Výše balonové splátky

{MONETARY}

CRPL52

Druh úrokové sazby

{LIST}

CRPL53

Současná úroková sazba

{PERCENTAGE}

CRPL54

Index současné úrokové sazby

{LIST}

CRPL55

Doba platnosti indexu současné úrokové sazby

{LIST}

CRPL56

Marže současné úrokové sazby

{PERCENTAGE}

CRPL57

Interval úpravy úrokové sazby

{INTEGER-9999}

CRPL58

Maximální úroková sazba

{PERCENTAGE}

CRPL59

Minimální úroková sazba

{PERCENTAGE}

CRPL60

Marže 1. revize

{PERCENTAGE}

CRPL61

Den 1. revize úrokové sazby

{DATEFORMAT}

CRPL62

Marže 2. revize

{PERCENTAGE}

CRPL63

Den 2. revize úrokové sazby

{DATEFORMAT}

CRPL64

Marže 3. revize

{PERCENTAGE}

CRPL65

Den 3. revize úrokové sazby

{DATEFORMAT}

CRPL66

Index zrevidované úrokové sazby

{LIST}

CRPL67

Doba platnosti indexu zrevidované úrokové sazby

{LIST}

CRPL68

Počet plateb před sekuritizací

{INTEGER-9999}

CRPL69

Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok

{PERCENTAGE}

CRPL70

Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici

{DATEFORMAT}

CRPL71

Poplatek za předčasné splacení

{MONETARY}

CRPL72

Poslední den s poplatkem za předčasné splacení

{DATEFORMAT}

CRPL73

Den předčasné splátky

{DATEFORMAT}

CRPL74

Kumulativní předčasné splátky

{MONETARY}

CRPL75

Den restrukturalizace

{DATEFORMAT}

CRPL76

Poslední den po splatnosti

{DATEFORMAT}

CRPL77

Zůstatek po splatnosti

{MONETARY}

CRPL78

Počet dnů po splatnosti

{INTEGER-9999}

CRPL79

Stav účtu

{LIST}

CRPL80

Důvod selhání nebo realizace zástavy

{LIST}

CRPL81

Částka v selhání

{MONETARY}

CRPL82

Den selhání

{DATEFORMAT}

CRPL83

Alokované ztráty

{MONETARY}

CRPL84

Kumulativní vymožené částky

{MONETARY}

CRPL85

Zdroj vymožených částek

{LIST}

CRPL86

Postih

{Y/N}

CRPL87

Částka vkladu

{MONETARY}

CRPL88

Pomyslná hodnota úrokového swapu

{MONETARY}

CRPL89

Identifikační kód právnické osoby poskytovatele úrokového swapu

{LEI}

CRPL90

Poskytovatel úrokového swapu

{ALPHANUM-1000}

CRPL91

Den splatnosti úrokového swapu

{DATEFORMAT}

CRPL92

Pomyslná hodnota měnového swapu

{MONETARY}

CRPL93

Identifikační kód právnické osoby poskytovatele měnového swapu

{LEI}

CRPL94

Poskytovatel měnového swapu

{ALPHANUM-1000}

CRPL95

Den splatnosti měnového swapu

{DATEFORMAT}

CRPL96

Název původního věřitele

{ALPHANUM-100}

CRPL97

Identifikační kód právnické osoby původního věřitele

{LEI}

CRPL98

Země usazení původního věřitele

{COUNTRYCODE_2}

CRPL99

Název původce

{ALPHANUM-100}

CRPL100

Identifikační kód právnické osoby původce

{LEI}

CRPL101

Země usazení původce

{COUNTRYCODE_2}

Oddíl informací o kolaterálu

CRPC1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

CRPC2

Identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

CRPC3

Původní identifikační kód kolaterálu

{ALPHANUM-1000}

CRPC4

Nový identifikační kód kolaterálu

{ALPHANUM-1000}

CRPC5

Zeměpisný region – kolaterál

{NUTS}

CRPC6

Druh cenného papíru

{LIST}

CRPC7

Druh zajištění

{LIST}

CRPC8

Zástavní právo

{INTEGER-9999}

CRPC9

Druh kolaterálu

{LIST}

CRPC10

Výše současného ocenění

{MONETARY}

CRPC11

Metoda současného ocenění

{LIST}

CRPC12

Den současného ocenění

{DATEFORMAT}

CRPC13

Výše původního ocenění

{MONETARY}

CRPC14

Metoda původního ocenění

{LIST}

CRPC15

Den původního ocenění

{DATEFORMAT}

CRPC16

Den prodeje

{DATEFORMAT}

CRPC17

Prodejní cena

{MONETARY}

CRPC18

Měna kolaterálu

{CURRENCYCODE_3}

CRPC19

Země ručitele

{COUNTRYCODE_2}

CRPC20

Subsektor ručitele podle systému ESA

{ESA}


PŘÍLOHA V

Šablona pro podkladové expozice – Automobily

KÓD POLE

NÁZEV POLE

FORMÁT

Oddíl informací o podkladových expozicích

AUTL1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

AUTL2

Původní identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

AUTL3

Nový identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

AUTL4

Původní identifikační kód dlužníka

{ALPHANUM-1000}

AUTL5

Nový identifikační kód dlužníka

{ALPHANUM-1000}

AUTL6

Den uzávěrky shromažďování údajů

{DATEFORMAT}

AUTL7

Den zařazení do seskupení

{DATEFORMAT}

AUTL8

Den zpětného odkupu

{DATEFORMAT}

AUTL9

Den splacení

{DATEFORMAT}

AUTL10

Zeměpisný region – dlužník

{NUTS}

AUTL11

Klasifikace zeměpisného regionu

{YEAR}

AUTL12

Zaměstnanecký status

{LIST}

AUTL13

Rizikový dlužník

{Y/N}

AUTL14

Právní forma dlužníka

{LIST}

AUTL15

Druh zákazníka

{LIST}

AUTL16

Hlavní příjem

{MONETARY}

AUTL17

Druh hlavního příjmu

{LIST}

AUTL18

Měna hlavního příjmu

{CURRENCYCODE_3}

AUTL19

Ověření hlavního příjmu

{LIST}

AUTL20

Výnosy

{MONETARY}

AUTL21

Měna účetní závěrky

{CURRENCYCODE_3}

AUTL22

Zvláštní režim

{ALPHANUM-10000}

AUTL23

Druh produktu

{LIST}

AUTL24

Den vzniku

{DATEFORMAT}

AUTL25

Den splatnosti

{DATEFORMAT}

AUTL26

Původní období

{INTEGER-9999}

AUTL27

Poskytovatel

{LIST}

AUTL28

Denominace měny

{CURRENCYCODE_3}

AUTL29

Původní zůstatek jistiny

{MONETARY}

AUTL30

Současný zůstatek jistiny

{MONETARY}

AUTL31

Kupní cena

{PERCENTAGE}

AUTL32

Způsob umořování

{LIST}

AUTL33

Den konce doby odkladu pro jistinu

{DATEFORMAT}

AUTL34

Plánovaná četnost splátek jistiny

{LIST}

AUTL35

Plánovaná četnost splátek úroku

{LIST}

AUTL36

Způsob platby

{LIST}

AUTL37

Splátka

{MONETARY}

AUTL38

Výše balonové splátky

{MONETARY}

AUTL39

Výše zálohy

{MONETARY}

AUTL40

Současná úroková sazba

{PERCENTAGE}

AUTL41

Index současné úrokové sazby

{LIST}

AUTL42

Doba platnosti indexu současné úrokové sazby

{LIST}

AUTL43

Marže současné úrokové sazby

{PERCENTAGE}

AUTL44

Interval úpravy úrokové sazby

{INTEGER-9999}

AUTL45

Maximální úroková sazba

{PERCENTAGE}

AUTL46

Minimální úroková sazba

{PERCENTAGE}

AUTL47

Počet plateb před sekuritizací

{INTEGER-9999}

AUTL48

Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok

{PERCENTAGE}

AUTL49

Poplatek za předčasné splacení

{MONETARY}

AUTL50

Poslední den s poplatkem za předčasné splacení

{DATEFORMAT}

AUTL51

Den předčasné splátky

{DATEFORMAT}

AUTL52

Kumulativní předčasné splátky

{MONETARY}

AUTL53

Výrobce

{ALPHANUM-100}

AUTL54

Model

{ALPHANUM-100}

AUTL55

Rok registrace

{YEAR}

AUTL56

Nové, nebo použité

{LIST}

AUTL57

Hodnota podle certifikátu energetické náročnosti

{LIST}

AUTL58

Název poskytovatele certifikátu energetické náročnosti

{ALPHANUM-100}

AUTL59

Původní poměr úvěru k hodnotě

{PERCENTAGE}

AUTL60

Výše původního ocenění

{MONETARY}

AUTL61

Počáteční zůstatková hodnota vozidla

{MONETARY}

AUTL62

Cena opce na koupi

{MONETARY}

AUTL63

Sekuritizovaná zůstatková hodnota

{MONETARY}

AUTL64

Aktualizovaná zůstatková hodnota vozidla

{MONETARY}

AUTL65

Den aktualizace zůstatkové hodnoty vozidla

{DATEFORMAT}

AUTL66

Den restrukturalizace

{DATEFORMAT}

AUTL67

Poslední den po splatnosti

{DATEFORMAT}

AUTL68

Zůstatek po splatnosti

{MONETARY}

AUTL69

Počet dnů po splatnosti

{INTEGER-9999}

AUTL70

Stav účtu

{LIST}

AUTL71

Důvod selhání nebo realizace zástavy

{LIST}

AUTL72

Částka v selhání

{MONETARY}

AUTL73

Den selhání

{DATEFORMAT}

AUTL74

Alokované ztráty

{MONETARY}

AUTL75

Ztráta z rozdílu mezi tržní a zůstatkovou cenou

{MONETARY}

AUTL76

Kumulativní vymožené částky

{MONETARY}

AUTL77

Prodejní cena

{MONETARY}

AUTL78

Částka vkladu

{MONETARY}

AUTL79

Název původního věřitele

{ALPHANUM-100}

AUTL80

Identifikační kód právnické osoby původního věřitele

{LEI}

AUTL81

Země usazení původního věřitele

{COUNTRYCODE_2}

AUTL82

Název původce

{ALPHANUM-100}

AUTL83

Identifikační kód právnické osoby původce

{LEI}

AUTL84

Země usazení původce

{COUNTRYCODE_2}


PŘÍLOHA VI

Šablona pro podkladové expozice – Spotřebitelé

KÓD POLE

NÁZEV POLE

FORMÁT

Oddíl informací o podkladových expozicích

CMRL1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

CMRL2

Původní identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

CMRL3

Nový identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

CMRL4

Původní identifikační kód dlužníka

{ALPHANUM-1000}

CMRL5

Nový identifikační kód dlužníka

{ALPHANUM-1000}

CMRL6

Den uzávěrky shromažďování údajů

{DATEFORMAT}

CMRL7

Den zařazení do seskupení

{DATEFORMAT}

CMRL8

Den zpětného odkupu

{DATEFORMAT}

CMRL9

Den splacení

{DATEFORMAT}

CMRL10

Zeměpisný region – dlužník

{NUTS}

CMRL11

Klasifikace zeměpisného regionu

{YEAR}

CMRL12

Zaměstnanecký status

{LIST}

CMRL13

Rizikový dlužník

{Y/N}

CMRL14

Druh zákazníka

{LIST}

CMRL15

Hlavní příjem

{MONETARY}

CMRL16

Druh hlavního příjmu

{LIST}

CMRL17

Měna hlavního příjmu

{CURRENCYCODE_3}

CMRL18

Ověření hlavního příjmu

{LIST}

CMRL19

Zajištěno obstavením platu/starobního důchodu

{Y/N}

CMRL20

Zvláštní režim

{ALPHANUM-10000}

CMRL21

Den vzniku

{DATEFORMAT}

CMRL22

Den splatnosti

{DATEFORMAT}

CMRL23

Původní období

{INTEGER-9999}

CMRL24

Poskytovatel

{LIST}

CMRL25

Účel

{LIST}

CMRL26

Denominace měny

{CURRENCYCODE_3}

CMRL27

Původní zůstatek jistiny

{MONETARY}

CMRL28

Současný zůstatek jistiny

{MONETARY}

CMRL29

Celkový úvěrový limit

{MONETARY}

CMRL30

Den konce revolvingového období

{DATEFORMAT}

CMRL31

Kupní cena

{PERCENTAGE}

CMRL32

Způsob umořování

{LIST}

CMRL33

Den konce doby odkladu pro jistinu

{DATEFORMAT}

CMRL34

Plánovaná četnost splátek jistiny

{LIST}

CMRL35

Plánovaná četnost splátek úroku

{LIST}

CMRL36

Splátka

{MONETARY}

CMRL37

Současná úroková sazba

{PERCENTAGE}

CMRL38

Index současné úrokové sazby

{LIST}

CMRL39

Doba platnosti indexu současné úrokové sazby

{LIST}

CMRL40

Marže současné úrokové sazby

{PERCENTAGE}

CMRL41

Interval úpravy úrokové sazby

{INTEGER-9999}

CMRL42

Maximální úroková sazba

{PERCENTAGE}

CMRL43

Minimální úroková sazba

{PERCENTAGE}

CMRL44

Počet plateb před sekuritizací

{INTEGER-9999}

CMRL45

Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok

{PERCENTAGE}

CMRL46

Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici

{DATEFORMAT}

CMRL47

Poplatek za předčasné splacení

{MONETARY}

CMRL48

Poslední den s poplatkem za předčasné splacení

{DATEFORMAT}

CMRL49

Den předčasné splátky

{DATEFORMAT}

CMRL50

Kumulativní předčasné splátky

{MONETARY}

CMRL51

Den restrukturalizace

{DATEFORMAT}

CMRL52

Poslední den po splatnosti

{DATEFORMAT}

CMRL53

Zůstatek po splatnosti

{MONETARY}

CMRL54

Počet dnů po splatnosti

{INTEGER-9999}

CMRL55

Stav účtu

{LIST}

CMRL56

Důvod selhání nebo realizace zástavy

{LIST}

CMRL57

Částka v selhání

{MONETARY}

CMRL58

Den selhání

{DATEFORMAT}

CMRL59

Alokované ztráty

{MONETARY}

CMRL60

Kumulativní vymožené částky

{MONETARY}

CMRL61

Částka vkladu

{MONETARY}

CMRL62

Název původního věřitele

{ALPHANUM-100}

CMRL63

Identifikační kód právnické osoby původního věřitele

{LEI}

CMRL64

Země usazení původního věřitele

{COUNTRYCODE_2}

CMRL65

Název původce

{ALPHANUM-100}

CMRL66

Identifikační kód právnické osoby původce

{LEI}

CMRL67

Země usazení původce

{COUNTRYCODE_2}

CMRL68

Hodnota podle certifikátu energetické náročnosti

{LIST}

CMRL69

Název poskytovatele certifikátu energetické náročnosti

{ALPHANUM-100}


PŘÍLOHA VII

Šablona pro podkladové expozice – Kreditní karty

KÓD POLE

NÁZEV POLE

FORMÁT

Oddíl informací o podkladových expozicích

CCDL1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

CCDL2

Původní identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

CCDL3

Nový identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

CCDL4

Původní identifikační kód dlužníka

{ALPHANUM-1000}

CCDL5

Nový identifikační kód dlužníka

{ALPHANUM-1000}

CCDL6

Den uzávěrky shromažďování údajů

{DATEFORMAT}

CCDL7

Den zařazení do seskupení

{DATEFORMAT}

CCDL8

Den zpětného odkupu

{DATEFORMAT}

CCDL9

Zeměpisný region – dlužník

{NUTS}

CCDL10

Klasifikace zeměpisného regionu

{YEAR}

CCDL11

Zaměstnanecký status

{LIST}

CCDL12

Rizikový dlužník

{Y/N}

CCDL13

Druh zákazníka

{LIST}

CCDL14

Hlavní příjem

{MONETARY}

CCDL15

Druh hlavního příjmu

{LIST}

CCDL16

Měna hlavního příjmu

{CURRENCYCODE_3}

CCDL17

Ověření hlavního příjmu

{LIST}

CCDL18

Zvláštní režim

{ALPHANUM-10000}

CCDL19

Den vzniku

{DATEFORMAT}

CCDL20

Poskytovatel

{LIST}

CCDL21

Denominace měny

{CURRENCYCODE_3}

CCDL22

Současný zůstatek jistiny

{MONETARY}

CCDL23

Celkový úvěrový limit

{MONETARY}

CCDL24

Kupní cena

{PERCENTAGE}

CCDL25

Den konce doby odkladu pro jistinu

{DATEFORMAT}

CCDL26

Plánovaná četnost splátek jistiny

{LIST}

CCDL27

Plánovaná četnost splátek úroku

{LIST}

CCDL28

Splátka

{MONETARY}

CCDL29

Současná úroková sazba

{PERCENTAGE}

CCDL30

Index současné úrokové sazby

{LIST}

CCDL31

Doba platnosti indexu současné úrokové sazby

{LIST}

CCDL32

Počet plateb před sekuritizací

{INTEGER-9999}

CCDL33

Den restrukturalizace

{DATEFORMAT}

CCDL34

Poslední den po splatnosti

{DATEFORMAT}

CCDL35

Počet dnů po splatnosti

{INTEGER-9999}

CCDL36

Zůstatek po splatnosti

{MONETARY}

CCDL37

Stav účtu

{LIST}

CCDL38

Důvod selhání nebo realizace zástavy

{LIST}

CCDL39

Částka v selhání

{MONETARY}

CCDL40

Den selhání

{DATEFORMAT}

CCDL41

Kumulativní vymožené částky

{MONETARY}

CCDL42

Název původního věřitele

{ALPHANUM-100}

CCDL43

Identifikační kód právnické osoby původního věřitele

{LEI}

CCDL44

Země usazení původního věřitele

{COUNTRYCODE_2}

CCDL45

Název původce

{ALPHANUM-100}

CCDL46

Identifikační kód právnické osoby původce

{LEI}

CCDL47

Země usazení původce

{COUNTRYCODE_2}


PŘÍLOHA VIII

Šablona pro podkladové expozice – Leasing

KÓD POLE

NÁZEV POLE

FORMÁT

Oddíl informací o podkladových expozicích

LESL1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

LESL2

Původní identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

LESL3

Nový identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

LESL4

Původní identifikační kód dlužníka

{ALPHANUM-1000}

LESL5

Nový identifikační kód dlužníka

{ALPHANUM-1000}

LESL6

Den uzávěrky shromažďování údajů

{DATEFORMAT}

LESL7

Den zařazení do seskupení

{DATEFORMAT}

LESL8

Den zpětného odkupu

{DATEFORMAT}

LESL9

Den splacení

{DATEFORMAT}

LESL10

Zeměpisný region – dlužník

{NUTS}

LESL11

Klasifikace zeměpisného regionu

{YEAR}

LESL12

Rizikový dlužník

{Y/N}

LESL13

Segment dlužníka – Basel III

{LIST}

LESL14

Druh zákazníka

{LIST}

LESL15

Kód odvětví NACE

{NACE}

LESL16

Velikost podniku

{LIST}

LESL17

Výnosy

{MONETARY}

LESL18

Měna účetní závěrky

{CURRENCYCODE_3}

LESL19

Druh produktu

{LIST}

LESL20

Syndikována

{Y/N}

LESL21

Zvláštní režim

{ALPHANUM-10000}

LESL22

Den vzniku

{DATEFORMAT}

LESL23

Den splatnosti

{DATEFORMAT}

LESL24

Původní období

{INTEGER-9999}

LESL25

Poskytovatel

{LIST}

LESL26

Denominace měny

{CURRENCYCODE_3}

LESL27

Původní zůstatek jistiny

{MONETARY}

LESL28

Současný zůstatek jistiny

{MONETARY}

LESL29

Kupní cena

{PERCENTAGE}

LESL30

Sekuritizovaná zůstatková hodnota

{MONETARY}

LESL31

Způsob umořování

{LIST}

LESL32

Den konce doby odkladu pro jistinu

{DATEFORMAT}

LESL33

Plánovaná četnost splátek jistiny

{LIST}

LESL34

Plánovaná četnost splátek úroku

{LIST}

LESL35

Splátka

{MONETARY}

LESL36

Současná úroková sazba

{PERCENTAGE}

LESL37

Index současné úrokové sazby

{LIST}

LESL38

Doba platnosti indexu současné úrokové sazby

{LIST}

LESL39

Marže současné úrokové sazby

{PERCENTAGE}

LESL40

Interval úpravy úrokové sazby

{INTEGER-9999}

LESL41

Maximální úroková sazba

{PERCENTAGE}

LESL42

Minimální úroková sazba

{PERCENTAGE}

LESL43

Počet plateb před sekuritizací

{INTEGER-9999}

LESL44

Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok

{PERCENTAGE}

LESL45

Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici

{DATEFORMAT}

LESL46

Poplatek za předčasné splacení

{MONETARY}

LESL47

Poslední den s poplatkem za předčasné splacení

{DATEFORMAT}

LESL48

Den předčasné splátky

{DATEFORMAT}

LESL49

Kumulativní předčasné splátky

{MONETARY}

LESL50

Cena opce na koupi

{MONETARY}

LESL51

Výše zálohy

{MONETARY}

LESL52

Současná zůstatková hodnota aktiva

{MONETARY}

LESL53

Den restrukturalizace

{DATEFORMAT}

LESL54

Poslední den po splatnosti

{DATEFORMAT}

LESL55

Zůstatek po splatnosti

{MONETARY}

LESL56

Počet dnů po splatnosti

{INTEGER-9999}

LESL57

Stav účtu

{LIST}

LESL58

Důvod selhání nebo realizace zástavy

{LIST}

LESL59

Částka v selhání

{MONETARY}

LESL60

Den selhání

{DATEFORMAT}

LESL61

Alokované ztráty

{MONETARY}

LESL62

Kumulativní vymožené částky

{MONETARY}

LESL63

Zdroj vymožených částek

{LIST}

LESL64

Částka vkladu

{MONETARY}

LESL65

Zeměpisný region – kolaterál

{NUTS}

LESL66

Výrobce

{ALPHANUM-100}

LESL67

Model

{ALPHANUM-100}

LESL68

Rok výroby/výstavby

{YEAR}

LESL69

Nové, nebo použité

{LIST}

LESL70

Původní zůstatková hodnota aktiva

{MONETARY}

LESL71

Druh kolaterálu

{LIST}

LESL72

Výše původního ocenění

{MONETARY}

LESL73

Metoda původního ocenění

{LIST}

LESL74

Den původního ocenění

{DATEFORMAT}

LESL75

Výše současného ocenění

{MONETARY}

LESL76

Metoda současného ocenění

{LIST}

LESL77

Den současného ocenění

{DATEFORMAT}

LESL78

Počet pronajatých položek

{INTEGER-9999}

LESL79

Název původního věřitele

{ALPHANUM-100}

LESL80

Identifikační kód právnické osoby původního věřitele

{LEI}

LESL81

Země usazení původního věřitele

{COUNTRYCODE_2}

LESL82

Název původce

{ALPHANUM-100}

LESL83

Identifikační kód právnické osoby původce

{LEI}

LESL84

Země usazení původce

{COUNTRYCODE_2}


PŘÍLOHA IX

Šablona pro podkladové expozice – Ezoterické

KÓD POLE

NÁZEV POLE

FORMÁT

Oddíl informací o podkladových expozicích

ESTL1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

ESTL2

Původní identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

ESTL3

Nový identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

ESTL4

Původní identifikační kód dlužníka

{ALPHANUM-1000}

ESTL5

Nový identifikační kód dlužníka

{ALPHANUM-1000}

ESTL6

Den uzávěrky shromažďování údajů

{DATEFORMAT}

ESTL7

Den zařazení do seskupení

{DATEFORMAT}

ESTL8

Den zpětného odkupu

{DATEFORMAT}

ESTL9

Den splacení

{DATEFORMAT}

ESTL10

Popis

{ALPHANUM-1000}

ESTL11

Zeměpisný region – dlužník

{NUTS}

ESTL12

Klasifikace zeměpisného regionu

{YEAR}

ESTL13

Zaměstnanecký status

{LIST}

ESTL14

Rizikový dlužník

{Y/N}

ESTL15

Právní forma dlužníka

{LIST}

ESTL16

Kód odvětví NACE

{NACE}

ESTL17

Hlavní příjem

{MONETARY}

ESTL18

Druh hlavního příjmu

{LIST}

ESTL19

Měna hlavního příjmu

{CURRENCYCODE_3}

ESTL20

Ověření hlavního příjmu

{LIST}

ESTL21

Výnosy

{MONETARY}

ESTL22

Měna účetní závěrky

{CURRENCYCODE_3}

ESTL23

Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru

{ISIN}

ESTL24

Den vzniku

{DATEFORMAT}

ESTL25

Den splatnosti

{DATEFORMAT}

ESTL26

Denominace měny

{CURRENCYCODE_3}

ESTL27

Původní zůstatek jistiny

{MONETARY}

ESTL28

Současný zůstatek jistiny

{MONETARY}

ESTL29

Celkový úvěrový limit

{MONETARY}

ESTL30

Kupní cena

{PERCENTAGE}

ESTL31

Způsob umořování

{LIST}

ESTL32

Den konce doby odkladu pro jistinu

{DATEFORMAT}

ESTL33

Plánovaná četnost splátek jistiny

{LIST}

ESTL34

Plánovaná četnost splátek úroku

{LIST}

ESTL35

Splátka

{MONETARY}

ESTL36

Poměr dluhu k příjmům

{PERCENTAGE}

ESTL37

Výše balonové splátky

{MONETARY}

ESTL38

Interval úpravy úrokové sazby

{INTEGER-9999}

ESTL39

Současná úroková sazba

{PERCENTAGE}

ESTL40

Index současné úrokové sazby

{LIST}

ESTL41

Doba platnosti indexu současné úrokové sazby

{LIST}

ESTL42

Marže současné úrokové sazby

{PERCENTAGE}

ESTL43

Maximální úroková sazba

{PERCENTAGE}

ESTL44

Minimální úroková sazba

{PERCENTAGE}

ESTL45

Počet plateb před sekuritizací

{INTEGER-9999}

ESTL46

Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok

{PERCENTAGE}

ESTL47

Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici

{DATEFORMAT}

ESTL48

Poplatek za předčasné splacení

{MONETARY}

ESTL49

Poslední den s poplatkem za předčasné splacení

{DATEFORMAT}

ESTL50

Den předčasné splátky

{DATEFORMAT}

ESTL51

Kumulativní předčasné splátky

{MONETARY}

ESTL52

Poslední den po splatnosti

{DATEFORMAT}

ESTL53

Zůstatek po splatnosti

{MONETARY}

ESTL54

Počet dnů po splatnosti

{INTEGER-9999}

ESTL55

Stav účtu

{LIST}

ESTL56

Důvod selhání nebo realizace zástavy

{LIST}

ESTL57

Částka v selhání

{MONETARY}

ESTL58

Den selhání

{DATEFORMAT}

ESTL59

Alokované ztráty

{MONETARY}

ESTL60

Kumulativní vymožené částky

{MONETARY}

ESTL61

Název původce

{ALPHANUM-100}

ESTL62

Identifikační kód právnické osoby původce

{LEI}

ESTL63

Země usazení původce

{COUNTRYCODE_2}

ESTL64

Název původního věřitele

{ALPHANUM-100}

ESTL65

Identifikační kód právnické osoby původního věřitele

{LEI}

ESTL66

Země usazení původního věřitele

{COUNTRYCODE_2}

Oddíl informací o kolaterálu

ESTC1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

ESTC2

Identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

ESTC3

Původní identifikační kód kolaterálu

{ALPHANUM-1000}

ESTC4

Nový identifikační kód kolaterálu

{ALPHANUM-1000}

ESTC5

Zeměpisný region – kolaterál

{NUTS}

ESTC6

Druh cenného papíru

{LIST}

ESTC7

Druh zajištění

{LIST}

ESTC8

Zástavní právo

{INTEGER-9999}

ESTC9

Druh kolaterálu

{LIST}

ESTC10

Výše současného ocenění

{MONETARY}

ESTC11

Metoda současného ocenění

{LIST}

ESTC12

Den současného ocenění

{DATEFORMAT}

ESTC13

Současný poměr úvěru k hodnotě

{PERCENTAGE}

ESTC14

Výše původního ocenění

{MONETARY}

ESTC15

Metoda původního ocenění

{LIST}

ESTC16

Den původního ocenění

{DATEFORMAT}

ESTC17

Původní poměr úvěru k hodnotě

{PERCENTAGE}

ESTC18

Den prodeje

{DATEFORMAT}

ESTC19

Prodejní cena

{MONETARY}

ESTC20

Měna kolaterálu

{CURRENCYCODE_3}


PŘÍLOHA X

Šablona pro podkladové expozice – Dodatek pro nevýkonné expozice

KÓD POLE

NÁZEV POLE

FORMÁT

Oddíl informací o podkladových expozicích

NPEL1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

NPEL2

Původní identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

NPEL3

Nový identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

NPEL4

Původní identifikační kód dlužníka

{ALPHANUM-1000}

NPEL5

Nový identifikační kód dlužníka

{ALPHANUM-1000}

NPEL6

Den uzávěrky shromažďování údajů

{DATEFORMAT}

NPEL7

V nucené správě

{Y/N}

NPEL8

Den posledního kontaktu

{DATEFORMAT}

NPEL9

Zesnulá osoba

{Y/N}

NPEL10

Právní postavení

{LIST}

NPEL11

Druh právního řízení

{LIST}

NPEL12

Název právního řízení

{ALPHANUM-1000}

NPEL13

Dokončené právní kroky

{ALPHANUM-1000}

NPEL14

Den vstupu do stávajícího právního řízení

{DATEFORMAT}

NPEL15

Den jmenování insolvenčního správce

{DATEFORMAT}

NPEL16

Počet stávajících soudních rozhodnutí

{INTEGER-9999}

NPEL17

Počet vykonaných soudních rozhodnutí

{INTEGER-9999}

NPEL18

Den vydání externí výzvy k zaplacení

{DATEFORMAT}

NPEL19

Den vydání oznámení o výhradě práv

{DATEFORMAT}

NPEL20

Soudní příslušnost

{COUNTRYCODE_2}

NPEL21

Den obdržení příkazu k vyklizení

{DATEFORMAT}

NPEL22

Poznámky k jinému souvisejícímu soudnímu řízení

{ALPHANUM-1000}

NPEL23

Rozhodné právo

{COUNTRYCODE_2}

NPEL24

Popis individuálně sjednaných splátek

{ALPHANUM-1000}

NPEL25

Den začátku období, kdy se platí pouze úroky

{DATEFORMAT}

NPEL26

Den konce období, kdy se platí pouze úroky

{DATEFORMAT}

NPEL27

Den začátku současného období pevné úrokové sazby

{DATEFORMAT}

NPEL28

Den konce současného období pevné úrokové sazby

{DATEFORMAT}

NPEL29

Současná reverzní úroková sazba

{PERCENTAGE}

NPEL30

Den poslední splátky

{DATEFORMAT}

NPEL31

Syndikovaná část

{PERCENTAGE}

NPEL32

Zahájení postupu řešení hypotečních nedoplatků (MARP)

{DATEFORMAT}

NPEL33

Stav procesu řešení hypotečních nedoplatků (MARP)

{LIST}

NPEL34

Úroveň externího inkasa

{Y/N}

NPEL35

Plán splátek

{Y/N}

NPEL36

Úroveň úlev

{Y/N}

NPEL37

Den první úlevy

{DATEFORMAT}

NPEL38

Počet dosavadních úlev

{INTEGER-9999}

NPEL39

Prominutí splátek jistiny

{MONETARY}

NPEL40

Den prominutí splátek jistiny

{DATEFORMAT}

NPEL41

Den konce úlev

{DATEFORMAT}

NPEL42

Částka splátek s úlevou

{MONETARY}

Oddíl informací o kolaterálu

NPEC1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

NPEC2

Identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

NPEC3

Původní identifikační kód kolaterálu

{ALPHANUM-1000}

NPEC4

Nový identifikační kód kolaterálu

{ALPHANUM-1000}

NPEC5

Splatná DPH

{PERCENTAGE}

NPEC6

Dokončená část v procentech

{PERCENTAGE}

NPEC7

Stav vymáhání

{Y/N}

NPEC8

Stav vymáhání třetími stranami

{Y/N}

NPEC9

Přiřazená hypoteční částka

{MONETARY}

NPEC10

Podkladová expozice s vyšším pořadím

{MONETARY}

NPEC11

Popis vymáhání

{ALPHANUM-1000}

NPEC12

Částka soudem stanoveného ocenění

{MONETARY}

NPEC13

Den soudem stanoveného ocenění

{DATEFORMAT}

NPEC14

Tržní cena

{MONETARY}

NPEC15

Nabídková cena

{MONETARY}

NPEC16

Den přípravy nemovitosti k prodeji

{DATEFORMAT}

NPEC17

Den uvedení nemovitosti na trh

{DATEFORMAT}

NPEC18

Den nabídky na trhu

{DATEFORMAT}

NPEC19

Den dohody o prodeji

{DATEFORMAT}

NPEC20

Den uzavření smlouvy

{DATEFORMAT}

NPEC21

Den první dražby

{DATEFORMAT}

NPEC22

Soudem vyhrazená dražební cena pro první dražbu

{MONETARY}

NPEC23

Den příští dražby

{DATEFORMAT}

NPEC24

Soudem vyhrazená dražební cena pro příští dražbu

{MONETARY}

NPEC25

Den poslední dražby

{DATEFORMAT}

NPEC26

Soudem vyhrazená dražební cena pro poslední dražbu

{MONETARY}

NPEC27

Počet neúspěšných dražeb

{INTEGER-9999}

Oddíl historických informací o inkasech

NPEH1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

NPEH2

Identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

NPEH[3-38]

Celkový nesplacený zůstatek v měsíci n

{MONETARY}

NPEH[39-74]

Historie zůstatků po splatnosti v měsíci n

{MONETARY}

NPEH[75-110]

Historie splátek – Nikoli z prodeje kolaterálu v měsíci n

{MONETARY}

NPEH[111-146]

Historie splátek – Z prodeje kolaterálu v měsíci n

{MONETARY}


PŘÍLOHA XI

Šablona podkladových expozic – Komerční papíry zajištěné aktivy

KÓD POLE

NÁZEV POLE

FORMÁT

Oddíl informací o podkladových expozicích

IVAL1

Jedinečný identifikační kód – program ABCP

{ALPHANUM-28}

IVAL2

Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP

{ALPHANUM-36}

IVAL3

Původní identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

IVAL4

Nový identifikační kód podkladové expozice

{ALPHANUM-1000}

IVAL5

Druh podkladové expozice

{LIST}

IVAL6

Den uzávěrky shromažďování údajů

{DATEFORMAT}

IVAL7

Zeměpisný region – největší koncentrace expozic 1

{NUTS}

IVAL8

Zeměpisný region – největší koncentrace expozic 2

{NUTS}

IVAL9

Zeměpisný region – největší koncentrace expozic 3

{NUTS}

IVAL10

Klasifikace zeměpisného regionu

{YEAR}

IVAL11

Současný zůstatek jistiny

{MONETARY}

IVAL12

Počet podkladových expozic

{INTEGER-999999999}

IVAL13

Expozice v EUR

{MONETARY}

IVAL14

Expozice v GBP

{MONETARY}

IVAL15

Expozice v USD

{MONETARY}

IVAL16

Ostatní expozice

{MONETARY}

IVAL17

Maximální zbytková splatnost

{INTEGER-9999}

IVAL18

Průměrná zbytková splatnost

{INTEGER-9999}

IVAL19

Současný poměr úvěru k hodnotě

{PERCENTAGE}

IVAL20

Poměr dluhu k příjmům

{PERCENTAGE}

IVAL21

Způsob umořování

{MONETARY}

IVAL22

Plánovaná četnost splátek jistiny delší než jeden měsíc

{MONETARY}

IVAL23

Plánovaná četnost splátek úroku delší než jeden měsíc

{MONETARY}

IVAL24

Pohledávky s plovoucí sazbou

{MONETARY}

IVAL25

Financovaná částka

{MONETARY}

IVAL26

Rozmělnění

{MONETARY}

IVAL27

Zpětně odkoupené expozice

{MONETARY}

IVAL28

Expozice v selhání nebo rizikové expozice ke dni sekuritizace

{MONETARY}

IVAL29

Expozice v selhání

{MONETARY}

IVAL30

Expozice v selhání podle nařízení CRR

{MONETARY}

IVAL31

Hrubé odpisy za období

{MONETARY}

IVAL32

Po splatnosti 1–29 dnů

{PERCENTAGE}

IVAL33

Po splatnosti 30–59 dnů

{PERCENTAGE}

IVAL34

Po splatnosti 60–89 dnů

{PERCENTAGE}

IVAL35

Po splatnosti 90–119 dnů

{PERCENTAGE}

IVAL36

Po splatnosti 120–149 dnů

{PERCENTAGE}

IVAL37

Po splatnosti 150–179 dnů

{PERCENTAGE}

IVAL38

Po splatnosti 180 a více dnů

{PERCENTAGE}

IVAL39

Restrukturalizované expozice

{PERCENTAGE}

IVAL40

Restrukturalizované expozice (0–1 rok před převodem)

{MONETARY}

IVAL41

Restrukturalizované expozice (1–3 roky před převodem)

{MONETARY}

IVAL42

Restrukturalizované expozice (> 3 roky před převodem)

{MONETARY}

IVAL43

Restrukturalizované expozice (úroková sazba)

{MONETARY}

IVAL44

Restrukturalizované expozice (splátkový kalendář)

{MONETARY}

IVAL45

Restrukturalizované expozice (splatnost)

{MONETARY}

IVAL46

Restrukturalizované expozice (0–1 rok před převodem a bez nových nedoplatků)

{MONETARY}

IVAL47

Restrukturalizované expozice (bez nových nedoplatků)

{MONETARY}

IVAL48

Restrukturalizované expozice (nové nedoplatky)

{MONETARY}

IVAL49

Restrukturalizované expozice (jiné)

{MONETARY}


PŘÍLOHA XII

Šablona zprávy pro investory – Sekuritizace odlišná od komerčních papírů zajištěných aktivy

KÓD POLE

NÁZEV POLE

FORMÁT

Oddíl informací o sekuritizaci

IVSS1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

IVSS2

Den uzávěrky shromažďování údajů

{DATEFORMAT}

IVSS3

Název sekuritizace

{ALPHANUM-100}

IVSS4

Název vykazujícího subjektu

{ALPHANUM-100}

IVSS5

Kontaktní osoba vykazujícího subjektu

{ALPHANUM-256}

IVSS6

Kontaktní telefon vykazujícího subjektu

{TELEPHONE}

IVSS7

Kontaktní e-mailové adresy vykazujícího subjektu

{ALPHANUM-256}

IVSS8

Metoda ponechání si rizika

{LIST}

IVSS9

Držitel ponechaného rizika

{LIST}

IVSS10

Druh podkladové expozice

{LIST}

IVSS11

Metoda převodu rizika

{Y/N}

IVSS12

Rozhodná měření/poměry

{Y/N}

IVSS13

Den konce revolvingového/náběhového období

{DATEFORMAT}

IVSS14

Vymožené částky považované v období za jistinu

{MONETARY}

IVSS15

Vymožené částky považované v období za úrok

{MONETARY}

IVSS16

Inkaso považované v období za jistinu

{MONETARY}

IVSS17

Inkaso považované v období za úrok

{MONETARY}

IVSS18

Čerpání v rámci likviditního příslibu

{Y/N}

IVSS19

Nadměrné rozpětí sekuritizace

{MONETARY}

IVSS20

Mechanismus zablokování nadměrného rozpětí

{Y/N}

IVSS21

Stávající nadměrná kolateralizace

{PERCENTAGE}

IVSS22

Anualizovaná konstantní míra předčasného splácení

{PERCENTAGE}

IVSS23

Rozmělnění

{MONETARY}

IVSS24

Hrubé odpisy za období

{MONETARY}

IVSS25

Zpětně odkoupené expozice

{MONETARY}

IVSS26

Restrukturalizované expozice

{MONETARY}

IVSS27

Anualizovaná konstantní míra selhání

{PERCENTAGE}

IVSS28

Expozice v selhání

{MONETARY}

IVSS29

Expozice v selhání podle nařízení CRR

{MONETARY}

IVSS30

Přístup na základě rizikové váhy

{LIST}

IVSS31

Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [0,00 %,0,10 %)

{PERCENTAGE}

IVSS32

Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [0,10 %,0,25 %)

{PERCENTAGE}

IVSS33

Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [0,25 %,1,00 %)

{PERCENTAGE}

IVSS34

Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [1,00 %,7,50 %)

{PERCENTAGE}

IVSS35

Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [7,50 %,20,00 %)

{PERCENTAGE}

IVSS36

Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [20,00 %,100,00 %)

{PERCENTAGE}

IVSS37

Interní odhad banky ztrátovosti ze selhání

{PERCENTAGE}

IVSS38

Po splatnosti 1–29 dnů

{PERCENTAGE}

IVSS39

Po splatnosti 30–59 dnů

{PERCENTAGE}

IVSS40

Po splatnosti 60–89 dnů

{PERCENTAGE}

IVSS41

Po splatnosti 90–119 dnů

{PERCENTAGE}

IVSS42

Po splatnosti 120–149 dnů

{PERCENTAGE}

IVSS43

Po splatnosti 150–179 dnů

{PERCENTAGE}

IVSS44

Po splatnosti 180 a více dnů

{PERCENTAGE}

Oddíl informací o testech/událostech/rozhodných událostech

IVSR1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

IVSR2

Původní identifikační kód testu/události/rozhodné události

{ALPHANUM-1000}

IVSR3

Nový identifikační kód testu/události/rozhodné události

{ALPHANUM-1000}

IVSR4

Popis

{ALPHANUM-100000}

IVSR5

Výše prahové hodnoty

{NUMERIC}

IVSR6

Skutečná hodnota

{NUMERIC}

IVSR7

Stav

{Y/N}

IVSR8

Lhůta pro nápravu

{INTEGER-9999}

IVSR9

Četnost výpočtu

{INTEGER-9999}

IVSR10

Důsledky porušení povinnosti

{LIST}

Oddíl informací o peněžním toku

IVSF1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

IVSF2

Původní identifikační kód peněžního toku

{ALPHANUM-1000}

IVSF3

Nový identifikační kód peněžního toku

{ALPHANUM-1000}

IVSF4

Položka peněžního toku

{ALPHANUM-1000}

IVSF5

Zaplacená částka za období

{MONETARY}

IVSF6

Dostupné prostředky po skončení období

{MONETARY}


PŘÍLOHA XIII

Šablona zprávy pro investory – Sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy

KÓD POLE

NÁZEV POLE

FORMÁT

Oddíl informací o programu

IVAS1

Jedinečný identifikační kód – program ABCP

{ALPHANUM-28}

IVAS2

Den uzávěrky shromažďování údajů

{DATEFORMAT}

IVAS3

Název vykazujícího subjektu

{ALPHANUM-100}

IVAS4

Kontaktní osoba vykazujícího subjektu

{ALPHANUM-256}

IVAS5

Kontaktní telefon vykazujícího subjektu

{TELEPHONE}

IVAS6

Kontaktní e-mailové adresy vykazujícího subjektu

{ALPHANUM-256}

IVAS7

Rozhodná měření/poměry

{Y/N}

IVAS8

Expozice v nesouladu

{MONETARY}

IVAS9

Vážená průměrná životnost

{INTEGER-9999}

IVAS10

Metoda ponechání si rizika

{LIST}

IVAS11

Držitel ponechaného rizika

{LIST}

Oddíl informací o transakci

IVAN1

Jedinečný identifikační kód – program ABCP

{ALPHANUM-28}

IVAN2

Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP

{ALPHANUM-36}

IVAN3

Den uzávěrky shromažďování údajů

{DATEFORMAT}

IVAN4

Kód odvětví NACE

{NACE}

IVAN5

Metoda ponechání si rizika

{LIST}

IVAN6

Držitel ponechaného rizika

{LIST}

IVAN7

Vážená průměrná životnost

{INTEGER-9999}

Oddíl informací o testech/událostech/rozhodných událostech

IVAR1

Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP

{ALPHANUM-36}

IVAR2

Původní identifikační kód testu/události/rozhodné události

{ALPHANUM-1000}

IVAR3

Nový identifikační kód testu/události/rozhodné události

{ALPHANUM-1000}

IVAR4

Popis

{ALPHANUM-100000}

IVAR5

Stav

{Y/N}

IVAR6

Důsledky porušení povinnosti

{LIST}


PŘÍLOHA XIV

Šablona pro vnitřní informace nebo významné události – Sekuritizace odlišná od komerčních papírů zajištěných aktivy

KÓD POLE

NÁZEV POLE

FORMÁT

Oddíl informací o sekuritizaci

SESS1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

SESS2

Den uzávěrky shromažďování údajů

{DATEFORMAT}

SESS3

Již není STS

{Y/N}

SESS4

Nápravná opatření

{Y/N}

SESS5

Správní opatření

{Y/N}

SESS6

Podstatná změna transakčních dokumentů

{ALPHANUM-1000000}

SESS7

Perfekce prodeje

{Y/N}

SESS8

Druh současné kaskády

{LIST}

SESS9

Druh hlavního svěřenského fondu

{LIST}

SESS10

Hodnota sekuritizační jednotky pro speciální účel

{MONETARY}

SESS11

Hodnota jistiny sekuritizační jednotky pro speciální účel

{MONETARY}

SESS12

Počet účtů sekuritizační jednotky pro speciální účel

{INTEGER-999999999}

SESS13

Zůstatek jistiny dluhopisů

{MONETARY}

SESS14

Podíl prodávajícího

{PERCENTAGE}

SESS15

Podíl financování

{PERCENTAGE}

SESS16

Výnosy přiřazené této sérii

{MONETARY}

SESS17

Referenční hodnota úrokového swapu

{LIST}

SESS18

Den splatnosti úrokového swapu

{DATEFORMAT}

SESS19

Pomyslná hodnota úrokového swapu

{MONETARY}

SESS20

Měna plátce úrokového swapu

{CURRENCYCODE_3}

SESS21

Měna příjemce měnového swapu

{CURRENCYCODE_3}

SESS22

Směnný kurz pro měnový swap

{PERCENTAGE}

SESS23

Den splatnosti měnového swapu

{DATEFORMAT}

SESS24

Pomyslná hodnota měnového swapu

{MONETARY}

Oddíl informací na úrovni tranše/dluhopisu

SEST1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

SEST2

Původní identifikační kód tranše

{ALPHANUM-1000}

SEST3

Nový identifikační kód tranše

{ALPHANUM-1000}

SEST4

Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru

{ISIN}

SEST5

Název tranše

{ALPHANUM-100}

SEST6

Druh tranše/dluhopisu

{LIST}

SEST7

Měna

{CURRENCYCODE_3}

SEST8

Původní zůstatek jistiny

{MONETARY}

SEST9

Současný zůstatek jistiny

{MONETARY}

SEST10

Četnost splátek úroku

{LIST}

SEST11

Den splátky úroku

{DATEFORMAT}

SEST12

Den splátky jistiny

{DATEFORMAT}

SEST13

Současný kupon

{PERCENTAGE}

SEST14

Marže/rozpětí současné úrokové sazby

{PERCENTAGE}

SEST15

Minimální hodnota kuponu

{PERCENTAGE}

SEST16

Maximální hodnota kuponu

{PERCENTAGE}

SEST17

Hodnota postupně stoupajícího/klesajícího kuponu

{PERCENTAGE}

SEST18

Datum postupně stoupajícího/klesajícího kuponu

{DATEFORMAT}

SEST19

Konvence pracovního dne

{LIST}

SEST20

Index současné úrokové sazby

{LIST}

SEST21

Doba platnosti indexu současné úrokové sazby

{LIST}

SEST22

Den emise

{DATEFORMAT}

SEST23

Datum vyplacení

{DATEFORMAT}

SEST24

Závazná splatnost

{DATEFORMAT}

SEST25

Doložka o rozšíření

{LIST}

SEST26

Den příští kupní opce

{DATEFORMAT}

SEST27

Prahová hodnota opce na zpětný odkup

{ALPHANUM-1000}

SEST28

Den příští prodejní opce

{DATEFORMAT}

SEST29

Metoda počítání dnů

{LIST}

SEST30

Metoda vypořádání

{LIST}

SEST31

Současný záchytný bod

{PERCENTAGE}

SEST32

Původní záchytný bod

{PERCENTAGE}

SEST33

Současné úvěrové posílení

{PERCENTAGE}

SEST34

Původní úvěrové posílení

{PERCENTAGE}

SEST35

Vzorec úvěrového posílení

{ALPHANUM-1000}

SEST36

Tranše na stejné úrovni přednosti

{ISIN}

SEST37

Tranše s vyšší předností

{ISIN}

SEST38

Nesplacený zůstatek knihy ztrát z jistiny

{MONETARY}

SEST39

Identifikační kód právnické osoby ručitele

{LEI}

SEST40

Název ručitele

{ALPHANUM-1000}

SEST41

Subsektor ručitele podle systému ESA

{ESA}

SEST42

Druh ochrany

{LIST}

Oddíl informací na úrovni účtu

SESA1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

SESA2

Původní identifikační kód účtu

{ALPHANUM-1000}

SESA3

Nový identifikační kód účtu

{ALPHANUM-1000}

SESA4

Druh účtu

{LIST}

SESA5

Cílový zůstatek účtu

{MONETARY}

SESA6

Skutečný zůstatek účtu

{MONETARY}

SESA7

Umořovaný účet

{Y/N}

Oddíl informací na úrovni protistrany

SESP1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

SESP2

Identifikační kód právnické osoby protistrany

{LEI}

SESP3

Název protistrany

{ALPHANUM-100}

SESP4

Druh protistrany

{LIST}

SESP5

Země usazení protistrany

{COUNTRYCODE_2}

SESP6

Prahová hodnota ratingu protistrany

{ALPHANUM-100000}

SESP7

Rating protistrany

{ALPHANUM-100000}

SESP8

Identifikační kód právnické osoby poskytovatele ratingu protistrany

{LEI}

SESP9

Název poskytovatele ratingu protistrany

{ALPHANUM-100}

Oddíl informací o sekuritizaci zajištěného úvěrového závazku

SESC1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

SESC2

Den konce blokačního období

{DATEFORMAT}

SESC3

Druh zajištěného úvěrového závazku

{LIST}

SESC4

Běžné období

{LIST}

SESC5

Den začátku běžného období

{DATEFORMAT}

SESC6

Den konce běžného období

{DATEFORMAT}

SESC7

Koncentrační limit

{PERCENTAGE}

SESC8

Omezení – závazná splatnost

{PERCENTAGE}

SESC9

Omezení – podřízené expozice

{PERCENTAGE}

SESC10

Omezení – nevýkonné expozice

{PERCENTAGE}

SESC11

Omezení – expozice s platbou věcným plněním

{PERCENTAGE}

SESC12

Omezení – expozice s nulovým kuponem

{PERCENTAGE}

SESC13

Omezení – akciové expozice

{PERCENTAGE}

SESC14

Omezení – expozice s majetkovou účastí

{PERCENTAGE}

SESC15

Omezení – diskreční prodeje

{PERCENTAGE}

SESC16

Diskreční prodeje

{MONETARY}

SESC17

Reinvestice

{MONETARY}

SESC18

Omezení – úvěrové posílení

{Y/N}

SESC19

Omezení – kotace

{Y/N}

SESC20

Omezení – obchody

{Y/N}

SESC21

Omezení – emise

{Y/N}

SESC22

Omezení – splácení

{Y/N}

SESC23

Omezení – refinancování

{Y/N}

SESC24

Omezení – platba za dluhopis

{Y/N}

SESC25

Omezení – zajištění úvěrového rizika

{Y/N}

SESC26

Likvidační období kolaterálu

{INTEGER-9999}

SESC27

Likvidace kolaterálu – zproštění povinnosti

{Y/N}

Oddíl informací o manažerovi zajištěného úvěrového závazku

SESL1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

SESL2

Identifikační kód právnické osoby manažera zajištěného úvěrového závazku

{LEI}

SESL3

Název manažera

{ALPHANUM-1000}

SESL4

Datum zřízení

{DATEFORMAT}

SESL5

Datum registrace

{DATEFORMAT}

SESL6

Zaměstnanci

{INTEGER-9999}

SESL7

Zaměstnanci – zajištěné úvěrové závazky

{INTEGER-9999}

SESL8

Zaměstnanci – řešení problémových závazků

{INTEGER-9999}

SESL9

Spravovaná aktiva

{MONETARY}

SESL10

Spravovaná aktiva – úvěry s finanční pákou

{MONETARY}

SESL11

Spravovaná aktiva – zajištěné úvěrové závazky

{MONETARY}

SESL12

Spravovaná aktiva – EU

{MONETARY}

SESL13

Spravovaná aktiva – zajištěné úvěrové závazky z EU

{MONETARY}

SESL14

Počet zajištěných úvěrových závazků z EU

{INTEGER-9999}

SESL15

Kapitál

{MONETARY}

SESL16

Kapitál – ponechání si rizika

{MONETARY}

SESL17

Doba vypořádání

{INTEGER-9999}

SESL18

Četnost stanovení ceny

{INTEGER-9999}

SESL19

Míra selhání – 1 rok

{PERCENTAGE}

SESL20

Míra selhání – 5 let

{PERCENTAGE}

SESL21

Míra selhání – 10 let

{PERCENTAGE}

Oddíl informací o syntetickém krytí

SESV1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

SESV2

Identifikační kód nástroje ochrany

{ALPHANUM-1000}

SESV3

Druh ochrany

{LIST}

SESV4

Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru nástroje ochrany

{ISIN}

SESV5

Název poskytovatele ochrany

{ALPHANUM-100}

SESV6

Identifikační kód právnické osoby poskytovatele ochrany

{LEI}

SESV7

Subjekt veřejného sektoru s nulovou rizikovou váhou

{Y/N}

SESV8

Rozhodné právo

{COUNTRYCODE_2}

SESV9

Rámcová smlouva ISDA

{LIST}

SESV10

Události selhání a ukončení

{LIST}

SESV11

Druh syntetické sekuritizace

{Y/N}

SESV12

Měna ochrany

{CURRENCYCODE_3}

SESV13

Současná pomyslná hodnota ochrany

{MONETARY}

SESV14

Maximální pomyslná hodnota ochrany

{MONETARY}

SESV15

Záchytný bod ochrany

{PERCENTAGE}

SESV16

Uvolňující bod ochrany

{PERCENTAGE}

SESV17

Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru zahrnutých dluhopisů

{ISIN}

SESV18

Rozsah ochrany

{LIST}

SESV19

Den ukončení ochrany

{DATEFORMAT}

SESV20

Prahové hodnoty významnosti

{Y/N}

SESV21

Podmínky uvolnění platby

{LIST}

SESV22

Možnost opravných plateb

{Y/N}

SESV23

Délka trvání období řešení

{INTEGER-9999}

SESV24

Povinnost splacení

{Y/N}

SESV25

Nahraditelný kolaterál

{Y/N}

SESV26

Požadavky na krytí kolaterálu

{PERCENTAGE}

SESV27

Počáteční marže kolaterálu

{MONETARY}

SESV28

Lhůta pro dodání kolaterálu

{INTEGER-9999}

SESV29

Vypořádání

{LIST}

SESV30

Maximální povolený den splatnosti

{DATEFORMAT}

SESV31

Současný index pro platby kupujícímu ochrany

{LIST}

SESV32

Doba platnosti současného indexu pro platby kupujícímu ochrany

{LIST}

SESV33

Četnost úprav plateb – kupujícímu ochrany

{LIST}

SESV34

Marže současné úrokové sazby pro platby kupujícímu ochrany

{PERCENTAGE}

SESV35

Současná úroková sazba pro platby kupujícímu ochrany

{PERCENTAGE}

SESV36

Současný index pro platby prodávajícímu ochrany

{LIST}

SESV37

Doba platnosti současného indexu pro platby prodávajícímu ochrany

{LIST}

SESV38

Četnost úprav plateb – prodávajícímu ochrany

{LIST}

SESV39

Marže současné úrokové sazby pro platby prodávajícímu ochrany

{PERCENTAGE}

SESV40

Současná úroková sazba pro platby prodávajícímu ochrany

{PERCENTAGE}

SESV41

Podpora nadměrného rozpětí

{Y/N}

SESV42

Definice nadměrné rozpětí

{Y/N}

SESV43

Současný stav ochrany

{LIST}

SESV44

Úpadek je úvěrovou událostí

{Y/N}

SESV45

Neprovedení platby je úvěrovou událostí

{Y/N}

SESV46

Restrukturalizace je úvěrovou událostí

{Y/N}

SESV47

Úvěrová událost

{Y/N}

SESV48

Kumulativní platby kupujícímu ochrany

{MONETARY}

SESV49

Kumulativní opravné platby kupujícímu ochrany

{MONETARY}

SESV50

Kumulativní platby prodávajícímu ochrany

{MONETARY}

SESV51

Kumulativní opravné platby prodávajícímu ochrany

{MONETARY}

SESV52

Částka knihy syntetického nadměrného rozpětí

{MONETARY}

Oddíl informací o kolaterálu emitenta

SESI1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

SESI2

Identifikační kód nástroje ochrany

{ALPHANUM-1000}

SESI3

Identifikační kód nástroje původního kolaterálu

{ALPHANUM-1000}

SESI4

Nový identifikační kód kolaterálu

{ALPHANUM-1000}

SESI5

Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru nástroje kolaterálu

{ISIN}

SESI6

Druh nástroje kolaterálu

{LIST}

SESI7

Subsektor emitenta kolaterálu podle systému ESA

{ESA}

SESI8

Identifikační kód právnické osoby emitenta kolaterálu

{LEI}

SESI9

Je emitent kolaterálu přidružen k původci?

{Y/N}

SESI10

Současný nesplacený zůstatek

{MONETARY}

SESI11

Měna nástroje

{CURRENCYCODE_3}

SESI12

Den splatnosti

{DATEFORMAT}

SESI13

Srážka

{PERCENTAGE}

SESI14

Index současné úrokové sazby

{LIST}

SESI15

Doba platnosti indexu současné úrokové sazby

{LIST}

SESI16

Současná úroková sazba pro peněžní vklady

{PERCENTAGE}

SESI17

Název protistrany repo obchodu

{ALPHANUM-100}

SESI18

Identifikační kód právnické osoby protistrany repo obchodu

{LEI}

SESI19

Den splatnosti repo obchodu

{DATEFORMAT}

Oddíl případných dalších informací

SESO1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

SESO2

Číslo řádku případných dalších informací

{INTEGER-9999}

SESO3

Případné další informace

{ALPHANUM-1000}


PŘÍLOHA XV

Šablona pro vnitřní informace nebo významné události – Sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy

KÓD POLE

NÁZEV POLE

FORMÁT

Oddíl informací o programu

SEAS1

Jedinečný identifikační kód – program ABCP

{ALPHANUM-28}

SEAS2

Den uzávěrky shromažďování údajů

{DATEFORMAT}

SEAS3

Již není STS

{Y/N}

SEAS4

Nápravná opatření

{Y/N}

SEAS5

Správní opatření

{Y/N}

SEAS6

Podstatná změna transakčních dokumentů

{ALPHANUM-100000}

SEAS7

Rozhodné právo

{COUNTRYCODE_2}

SEAS8

Délka likviditního příslibu

{INTEGER-9999}

SEAS9

Krytí likviditního příslibu

{PERCENTAGE}

SEAS10

Interval krytí likviditního příslibu

{INTEGER-9999}

SEAS11

Den splatnosti likviditního příslibu

{DATEFORMAT}

SEAS12

Čerpání v rámci likviditního příslibu

{Y/N}

SEAS13

Celková emise

{MONETARY}

SEAS14

Maximální emise

{MONETARY}

Oddíl informací o transakci

SEAR1

Jedinečný identifikační kód – program ABCP

{ALPHANUM-28}

SEAR2

Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP

{ALPHANUM-36}

SEAR3

Počet programů financování transakce

{INTEGER-9999}

SEAR4

Již není STS

{Y/N}

SEAR5

Původce zákazníkem sponzora programu

{Y/N}

SEAR6

Poskytnuto zajištění

{Y/N}

SEAR7

Výnosy

{MONETARY}

SEAR8

Provozní náklady

{MONETARY}

SEAR9

Krátkodobá aktiva

{MONETARY}

SEAR10

Peněžní prostředky

{MONETARY}

SEAR11

Obchodovatelné cenné papíry

{MONETARY}

SEAR12

Pohledávky

{MONETARY}

SEAR13

Krátkodobé závazky

{MONETARY}

SEAR14

Celkový dluh

{MONETARY}

SEAR15

Vlastní kapitál celkem

{MONETARY}

SEAR16

Měna účetní závěrky

{CURRENCYCODE_3}

SEAR17

Sponzor podporuje transakci

{LIST}

SEAR18

Druh podpory transakce sponzorem

{Y/N}

SEAR19

Délka likviditního příslibu

{INTEGER-9999}

SEAR20

Čerpaná částka likviditního příslibu

{MONETARY}

SEAR21

Krytí likviditního příslibu

{PERCENTAGE}

SEAR22

Interval krytí likviditního příslibu

{INTEGER-9999}

SEAR23

Druh likviditního příslibu

{LIST}

SEAR24

Den splatnosti repo likviditního příslibu

{DATEFORMAT}

SEAR25

Měna likviditního příslibu

{CURRENCYCODE_3}

SEAR26

Den splatnosti likviditního příslibu

{DATEFORMAT}

SEAR27

Název poskytovatele likviditního příslibu

{ALPHANUM-100}

SEAR28

Identifikační kód právnické osoby poskytovatele likviditního příslibu

{LEI}

SEAR29

Nadměrná kolateralizace/podřízený podíl

{PERCENTAGE}

SEAR30

Nadměrné rozpětí transakce

{MONETARY}

SEAR31

Název poskytovatele akreditivu

{ALPHANUM-100}

SEAR32

Identifikační kód právnické osoby poskytovatele akreditivu

{LEI}

SEAR33

Měna akreditivu

{CURRENCYCODE_3}

SEAR34

Maximální ochrana v rámci akreditivu

{PERCENTAGE}

SEAR35

Název ručitele

{ALPHANUM-100}

SEAR36

Identifikační kód právnické osoby ručitele

{LEI}

SEAR37

Maximální krytí v rámci záruky

{MONETARY}

SEAR38

Měna záruky

{CURRENCYCODE_3}

SEAR39

Den splatnosti záruky

{DATEFORMAT}

SEAR40

Druh převodu pohledávek

{LIST}

SEAR41

Den splatnosti ujednání o repo operacích

{DATEFORMAT}

SEAR42

Koupená částka

{MONETARY}

SEAR43

Maximální mez financování

{MONETARY}

SEAR44

Referenční hodnota úrokového swapu

{LIST}

SEAR45

Den splatnosti úrokového swapu

{DATEFORMAT}

SEAR46

Pomyslná hodnota úrokového swapu

{MONETARY}

SEAR47

Měna plátce úrokového swapu

{CURRENCYCODE_3}

SEAR48

Měna příjemce měnového swapu

{CURRENCYCODE_3}

SEAR49

Směnný kurz pro měnový swap

{PERCENTAGE}

SEAR50

Den splatnosti měnového swapu

{DATEFORMAT}

SEAR51

Pomyslná hodnota měnového swapu

{MONETARY}

Oddíl informací na úrovni tranše/dluhopisu

SEAT1

Jedinečný identifikační kód – program ABCP

{ALPHANUM-28}

SEAT2

Původní identifikační kód dluhopisu

{ALPHANUM-1000}

SEAT3

Nový identifikační kód dluhopisu

{ALPHANUM-1000}

SEAT4

Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru

{ISIN}

SEAT5

Druh tranše/dluhopisu

{LIST}

SEAT6

Den emise

{DATEFORMAT}

SEAT7

Závazná splatnost

{DATEFORMAT}

SEAT8

Měna

{CURRENCYCODE_3}

SEAT9

Současný zůstatek jistiny

{MONETARY}

SEAT10

Současný kupon

{PERCENTAGE}

SEAT11

Index současné úrokové sazby

{LIST}

SEAT12

Doba platnosti indexu současné úrokové sazby

{LIST}

SEAT13

Četnost splátek úroku

{LIST}

SEAT14

Současné úvěrové posílení

{PERCENTAGE}

SEAT15

Vzorec úvěrového posílení

{ALPHANUM-1000}

Oddíl informací na úrovni účtu

SEAA1

Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP

{ALPHANUM-36}

SEAA2

Původní identifikační kód účtu

{ALPHANUM-1000}

SEAA3

Nový identifikační kód účtu

{ALPHANUM-1000}

SEAA4

Druh účtu

{LIST}

SEAA5

Cílový zůstatek účtu

{MONETARY}

SEAA6

Skutečný zůstatek účtu

{MONETARY}

SEAA7

Umořovaný účet

{Y/N}

Oddíl informací na úrovni protistrany

SEAP1

Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP

{ALPHANUM-36}

SEAP2

Identifikační kód právnické osoby protistrany

{LEI}

SEAP3

Název protistrany

{ALPHANUM-100}

SEAP4

Druh protistrany

{LIST}

SEAP5

Země usazení protistrany

{COUNTRYCODE_2}

SEAP6

Prahová hodnota ratingu protistrany

{ALPHANUM-100000}

SEAP7

Rating protistrany

{ALPHANUM-100000}

SEAP8

Identifikační kód právnické osoby poskytovatele ratingu protistrany

{LEI}

SEAP9

Název poskytovatele ratingu protistrany

{ALPHANUM-100}

Oddíl případných dalších informací

SEAO1

Jedinečný identifikační kód

{ALPHANUM-28}

SEAO2

Číslo řádku případných dalších informací

{INTEGER-9999}

SEAO3

Případné další informace

{ALPHANUM-1000}


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU