(EU) 2020/1224Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 ze dne 16. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace a podrobnosti o sekuritizaci, které má poskytnout původce, sponzor a sekuritizační jednotka (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 289, 3.9.2020, s. 1-216 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 16. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. září 2020 Nabývá účinnosti: 23. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.3.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1224

ze dne 16. října 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace a podrobnosti o sekuritizaci, které má poskytnout původce, sponzor a sekuritizační jednotka

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 7 odst. 3 a čl. 17 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Působnost čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2402 se vztahuje na všechny sekuritizace, včetně sekuritizací, u nichž musí být sestaven prospekt na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 (2) (obecně označovaných jako „veřejné“ sekuritizace), a sekuritizací, u nichž prospekt sestaven být nemusí (obecně označovaných jako „soukromé“ sekuritizace). Ustanovení čl. 17 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402 se vztahuje na sekuritizace, které zpřístupňují informace prostřednictvím registru sekuritizací, což soukromé sekuritizace nezahrnuje. Aby byl tento rozdíl zohledněn, je toto nařízení rozděleno do samostatných oddílů, jež obsahují informace týkající se všech sekuritizací a informace týkající se pouze soukromých sekuritizací.

(2)

Zpřístupnění některých informací týkajících se sekuritizace je nezbytné k tomu, aby investoři a potenciální investoři mohli efektivně jednat s náležitou péčí a provést řádné posouzení úvěrového rizika podkladových expozic, rizika modelu, právního rizika, operačního rizika, rizika protistrany, rizika obsluhy, rizika likvidity a rizika koncentrace. Informace, jež mají být zpřístupněny, by měly být rovněž dostatečně podrobné, aby umožnily subjektům uvedeným v čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402 účinné monitorování celkového fungování sekuritizačních trhů, trendů v seskupeních podkladových aktiv, sekuritizačních strukturách, propojenosti protistran a účinků sekuritizace v širší makrofinanční situaci v Unii.

(3)

Sekuritizace obsahují mnoho druhů podkladových expozic, jako jsou úvěry, leasingy, dluhopisy, spotřebitelské úvěry nebo jiné pohledávky vytvářející peněžní toky. Je proto vhodné stanovit pro nejvýznamnější druhy podkladových expozic v Unii speciální požadavky na vykazování, přičemž se zohlední jak nesplacené částky, tak přítomnost v různých lokalitách. Aby bylo zajištěno zpřístupnění všech druhů podkladových expozic, měly by být rovněž stanoveny specifické požadavky na vykazování „ezoterických“ podkladových expozic, které nejvýznamnějším druhům neodpovídají.

(4)

Na určitý druh podkladové expozice se může podle tohoto nařízení vztahovat několik možných souborů požadavků na vykazování. V souladu s aktuální praxí na trhu by se informace o seskupení podkladových expozic, které je složeno výlučně z automobilových podkladových expozic, měly vykazovat s použitím odpovídající šablony pro automobilové podkladové expozice uvedené v přílohách tohoto nařízení, bez ohledu na to, zda dané automobilové podkladové expozice představují úvěry, či leasingy. Stejně tak by se v souladu s aktuální praxí na trhu informace o seskupení podkladových expozic, kde podkladové expozice představují výlučně leasingy, měly vykazovat s použitím odpovídající šablony pro leasingové podkladové expozice uvedené v přílohách tohoto nařízení, ledaže je dané seskupení podkladových expozic složeno výlučně z automobilových leasingů, v kterémžto případě by se měly informace vykázat s použitím šablony pro automobilové podkladové expozice uvedené v přílohách tohoto nařízení.

(5)

Za účelem konzistentnosti by se měly použít termíny týkající se úvěrů pro obytné a komerční nemovitosti, jež jsou převzaty z doporučení Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2016/14 (3). V souladu s uvedeným doporučením by měla být nemovitost, která má smíšené využití pro komerční i obytné účely, považována za různé nemovitosti – pokud je takové rozdělení proveditelné. Pokud takové rozdělení proveditelné není, měla by být daná nemovitost zařazena podle jejího hlavního využití.

(6)

Za účelem kontinuity se stávajícími šablonami pro zpřístupnění některých informací by měly být rovněž použity termíny týkající se mikropodniků a malých a středních podniků převzaté z doporučení Komise 2003/361/ES (4). Stejně tak by měly být použity termíny týkající se podkladových expozic spojených s úvěry na automobily, spotřebitelskými úvěry, kreditními kartami a leasingem převzaté z nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/3 (5).

(7)

Granularita informací, jež mají být zpřístupněny u podkladových expozic u sekuritizace odlišné od komerčních papírů zajištěných aktivy, by měla odpovídat hloubce na úrovni úvěru či leasingu použité ve stávajících ustanoveních o zpřístupnění a sběru údajů. Disagregované údaje na úrovni podkladových expozic jsou cenné pro účely jednání s náležitou péčí, monitorování a dohledu pro investory do sekuritizací, potenciální investory a příslušné orgány, a s ohledem na veřejné sekuritizace rovněž pro ostatní subjekty uvedené v článku 17 nařízení (EU) 2017/2402. Disagregované údaje na úrovni podkladových expozic mají také zásadní význam pro obnovení důvěry veřejnosti a investorů v sekuritizační trhy. Pokud jde o ABCP, jak krátkodobost závazků, tak existence dalších forem podpory kromě podkladových expozic snižují potřebu údajů na úrovni úvěrů či leasingů.

(8)

Pro investory, potenciální investory, příslušné orgány a, s ohledem na veřejné sekuritizace, ostatní subjekty uvedené v čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402, je méně užitečné dostávat nadále informace o „neaktivních“ expozicích. Důvodem je to, že „neaktivní“ expozice, jako jsou úvěry, u nichž došlo k selhání a neočekává se zpětné získání žádných dalších částek, nebo úvěry, jež byly splaceny, předčasně splaceny, zrušeny, koupeny zpět nebo nahrazeny, již nepřispívají k rizikovému profilu dané sekuritizace. Je proto vhodné, aby byla z důvodu transparentnosti vykázána informace o tom, že se status neaktivních expozic změnil z „aktivního“ na „neaktivní“, avšak poté již není třeba takové expozice vykazovat.

(9)

Je možné, že z požadavků na vykazování podle nařízení (EU) 2017/2402 vyplyne povinnost poskytnout velké množství různé dokumentace a dalších položek. Aby se usnadnilo sledování této dokumentace, měl by původce, sponzor či sekuritizační jednotka při poskytování informací registru sekuritizací používat sadu kódů položek.

(10)

V souladu s osvědčenou praxí ohledně požadavků na vykazování a s cílem pomoci investorům, potenciálním investorům, příslušným orgánům a, s ohledem na veřejné sekuritizace, ostatním subjektům uvedeným v čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402 při sledování příslušných informací by se měly poskytovaným informacím přidělit standardizované identifikační kódy. Tyto standardizované identifikační kódy by také měly být jedinečné a trvalé, aby bylo možné efektivně sledovat vývoj informací o sekuritizaci v čase.

(11)

Aby mohli investoři, potenciální investoři, příslušné orgány a, s ohledem na veřejné sekuritizace, ostatní subjekty uvedené v čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402 jednat s náležitou péčí a plnit své další povinnosti podle uvedeného nařízení, je důležité, aby byly poskytované informace úplné, konzistentní a aktuální. Změna rizikových charakteristik podkladových expozic nebo agregovaných peněžních toků generovaných uvedenými podkladovými expozicemi nebo jiných informací uvedených ve zprávě pro investory může podstatně ovlivnit výsledky sekuritizace a může mít výrazný účinek na ceny jejích tranší či dluhopisů. Vnitřní informace nebo informace o významné události by proto v případě veřejných sekuritizací měly být poskytnuty ve chvíli, kdy jsou informace o podkladových expozicích a zpráva pro investory poskytnuty prostřednictvím registru sekuritizací. Dále by v případě veřejných sekuritizací měly vnitřní informace nebo informace o významné události zahrnovat podrobné informace o sekuritizaci odlišné od komerčních papírů zajištěných aktivy, programu ABCP, transakci ABCP, tranších/dluhopisech, účtech, protistranách a informace o aspektech relevantních pro syntetické sekuritizace nebo sekuritizace na základě zajištěného úvěrového závazku.

(12)

Z důvodu transparentnosti by v případech, kdy informaci nelze poskytnout nebo se povinnost poskytnutí neuplatní, původce, sponzor či sekuritizační jednotka měli na tuto skutečnost upozornit a standardizovaným způsobem vysvětlit konkrétní důvod a okolnosti, proč nejsou údaje vykázány. Pro tento účel by proto měl být vypracován soubor zástupných položek „no data“, odrážející stávající praxi pro zpřístupňování informací o sekuritizacích.

(13)

Soubor zástupných položek „no data“ („ND“) by měl být použit, pouze pokud nejsou informace k dispozici z oprávněných důvodů, mimo jiné když není určitá položka k vykázání použitelná z důvodu heterogenity podkladových expozic u dané sekuritizace. Použití zástupných položek ND by nicméně za žádných okolností nemělo představovat obcházení požadavků na vykazování. Použití zástupných položek ND by proto mělo být možné průběžně objektivně ověřovat, zejména tak, že bude příslušným orgánům kdykoli na požádání poskytnuto vysvětlení okolností, které měly za následek použití hodnot ND.

(14)

V zájmu přesnosti by vykazované informace měly být aktuální. Poskytované informace by se proto měly týkat časového období, které je co nejblíže datu poskytnutí, s náležitým ohledem na operační kroky, které původce, sponzor či sekuritizační jednotka musí provést za účelem shromáždění a předložení požadovaných informací.

(15)

Ustanovení tohoto nařízení jsou úzce propojena, neboť se týkají informací o sekuritizaci, které musí původce, sponzor nebo sekuritizační jednotka dané sekuritizace poskytnout různým subjektům, jak požaduje nařízení (EU) 2017/2402. Pro zajištění soudržnosti mezi těmito ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a pro poskytnutí uceleného přehledu a efektivního přístupu k veškerým relevantním informacím o sekuritizaci je nezbytné zahrnout tyto regulační technické normy do jediného nařízení.

(16)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, jež Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(17)

Orgán ESMA uskutečnil k návrhům regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřenou veřejnou konzultaci, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (6),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„vykazujícím subjektem“ subjekt určený v souladu s prvním pododstavcem čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2402;

2)

„uzávěrkou shromažďování údajů“ referenční datum informací vykazovaných v souladu s tímto nařízením;

3)

„aktivní podkladovou expozicí“ podkladová expozice, o níž lze v době uzávěrky shromažďování údajů očekávat, že v budoucnosti způsobí přítok nebo odtok hotovosti;

4)

„neaktivní podkladovou expozicí“ podkladová expozice, u níž došlo k selhání a neočekává se zpětné získání žádných dalších částek, nebo podkladová expozice, jež byla splacena, předčasně splacena, zrušena, koupena zpět nebo nahrazena;

5)

„poměrem krytí dluhové služby“ poměr ročního výnosu z pronájmu zcela nebo částečně dluhově financované komerční nemovitosti po odečtení daní a provozních výdajů vynaložených za účelem zachování hodnoty nemovitosti vůči roční kombinované splátce úroku a jistiny z celkového dluhu dlužníka za dané období z úvěru, jenž je nemovitostí zajištěn;

6)

„poměrem úrokového krytí“ poměr hrubého ročního výnosu z pronájmu před provozními výdaji a zdaněním plynoucího z nemovitosti zakoupené za účelem pronájmu, nebo čistého ročního výnosu z pronájmu plynoucího z komerční nemovitosti nebo souboru nemovitostí, vůči ročním nákladům na úroky z úvěru, jenž je nemovitostí nebo souborem nemovitostí zajištěn;

ODDÍL 1

Informace, které se mají poskytnout u všech sekuritizací

Článek 2

Informace o podkladových expozicích

1)   Informace podle čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402, které se mají poskytnout u sekuritizace odlišné od komerčních papírů zajištěných aktivy, jsou uvedeny v:

a)

příloze II, pokud jde o úvěry pro soukromé domácnosti zajištěné rezidenčními nemovitostmi, a to bez ohledu na účel těchto úvěrů;

b)

příloze III, pokud jde o úvěry pro účely nabytí komerčních nemovitostí nebo zajištěné komerčními nemovitostmi;

c)

příloze IV, pokud jde o podnikové podkladové expozice, včetně podkladových expozic vůči mikropodnikům a malým a středním podnikům;

d)

příloze V, pokud jde o automobilové podkladové expozice, včetně úvěrů i leasingů pro právnické nebo fyzické osoby zajištěných automobily;

e)

příloze VI, pokud jde o spotřebitelské podkladové expozice;

f)

příloze VII, pokud jde o podkladové expozice spojené s kreditními kartami;

g)

příloze VIII, pokud jde o leasingové podkladové expozice;

h)

příloze IX, pokud jde o podkladové expozice, jež nespadají do žádné z kategorií uvedených v písmeni a) až g).

Pro účely písmene a) se rezidenční nemovitostí rozumí jakákoli nemovitost vhodná k bydlení (včetně ubytování nebo nemovitosti zakoupených za účelem pronájmu), kterou zakoupila, postavila nebo renovovala soukromá domácnost a která se nekvalifikuje jako komerční nemovitost.

Pro účely písmene b) se komerční nemovitostí rozumí jakákoli nemovitost generující výnosy, již postavená nebo ve výstavbě, kromě sociálního ubytování a nemovitostí ve vlastnictví konečných uživatelů.

2)   Pokud sekuritizace odlišná od komerčních papírů zajištěných aktivy zahrnuje více než jeden druh podkladových expozic uvedených v odstavci 1, vykazující subjekt pro uvedenou sekuritizaci poskytne pro každý druh podkladové expozice informace uvedené v příslušné příloze.

3)   Vykazující subjekt u sekuritizace expozice se selháním poskytne informace uvedené v:

a)

přílohách uvedených v odst. 1 písm. a) až h) podle druhu příslušné podkladové expozice;

b)

příloze X.

Pro účely tohoto odstavce se za „sekuritizaci expozice se selháním“ považuje sekuritizace odlišná od komerčních papírů zajištěných aktivy, většinu jejíchž aktivních podkladových expozic, měřenou jako nesplacený zůstatek jistiny v době uzávěrky shromažďování údajů, představuje jedno z následujících:

a)

nevýkonné expozice uvedené v bodech 213 až 239 přílohy V části druhé prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 (7);

b)

úvěrově znehodnocená finanční aktiva podle definice v dodatku A k mezinárodnímu standardu účetního výkaznictví (IFRS) 9 v nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 (8) nebo finanční aktiva účtovaná jako úvěrově znehodnocená podle vnitrostátních pravidel, jimiž se provádějí obecně uznávané účetní zásady (GAAP) podle směrnice Rady 86/635/EHS (9).

4)   Vykazující subjekt pro transakci ABCP poskytne informace uvedené v příloze XI.

5)   Pro účely tohoto článku se informace, které se mají poskytnout podle odstavců 1 až 4, týkají:

a)

aktivních podkladových expozic v době uzávěrky shromažďování údajů;

b)

neaktivních podkladových expozic, jež byly k datu bezprostředně předcházejícímu uzávěrce shromažďování údajů aktivními podkladovými expozicemi.

Článek 3

Informace o zprávách pro investory

1)   Vykazující subjekt u sekuritizace odlišné od komerčních papírů zajištěných aktivy poskytne informace o zprávách pro investory uvedené v příloze XII.

2)   Vykazující subjekt u sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy poskytne informace o zprávách pro investory uvedené v příloze XIII.

Článek 4

Granularita informací

1)   Vykazující subjekt poskytne informace uvedené v přílohách II až X a XII, které se týkají následujících položek:

a)

podkladové expozice, ve vztahu ke každé jednotlivé podkladové expozici;

b)

kolaterál, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek, a to ve vztahu ke každé položce kolaterálu zajišťující každou podkladovou expozici:

i)

podkladová expozice je zajištěna zárukou;

ii)

podkladová expozice je zajištěna fyzickým nebo finančním kolaterálem;

iii)

věřitel může jednostranně zřídit jistotu k podkladové expozici, aniž by byl třeba jakýkoli další souhlas dlužníka či ručitele;

c)

nájemníci, a to u každého ze tří největších nájemníků komerční nemovitosti, měřeno jako celkové roční nájemné splatné každým nájemníkem dané nemovitosti;

d)

údaje o minulých splátkách, a to pro každou podkladovou expozici a pro každý měsíc během období od uzávěrky shromažďování údajů do doby 36 měsíců před touto uzávěrkou;

e)

peněžní toky, a to pro každou položku přítoku nebo odtoku v rámci sekuritizace, jak stanoví příslušná priorita příjmů nebo plateb k datu uzávěrky shromažďování údajů;

f)

testy/události/rozhodné události, a to pro každý test/událost/rozhodnou událost, které způsobí změny v prioritě plateb nebo náhradu některé z protistran.

Pro účely písmen a) a d) se části zajištěného úvěru považují za jednotlivé podkladové expozice.

Pro účely písmene b) se každá nemovitost použitá jako jistota pro úvěry uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) považuje za jednu položku kolaterálu.

2)   Vykazující subjekt poskytne informace uvedené v přílohách XI a XIII, které se týkají následujících položek:

a)

transakce ABCP, a to pro tolik transakcí ABCP, které v daném programu ABCP existují k datu uzávěrky shromažďování údajů;

b)

každý program ABCP, který financuje transakce ABCP, o nichž se poskytují informace podle písmene a), k datu uzávěrky shromažďování údajů;

c)

testy/události/rozhodné události, a to pro každý test/událost/rozhodnou událost v rámci sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy, které způsobí změny v prioritě plateb nebo náhradu některé z protistran;

d)

podkladové expozice, a to pro každou transakci ABCP, o níž se poskytují informace podle písmene a) a pro každý druh expozice, jenž je v dané transakci ABCP přítomen k datu uzávěrky shromažďování údajů, v souladu se seznamem v poli IVAL5 v příloze XI.

ODDÍL 2

Informace, které se mají poskytnout v případě sekuritizací, u nichž musí být sestaven prospekt (veřejné sekuritizace)

Článek 5

Kódy položky

Vykazující subjekty přidělí informacím poskytovaným registrům sekuritizací kódy položky. Vykazující subjekty za tímto účelem přidělí kód položky uvedený v tabulce 3 přílohy I, který nejlépe odpovídá dané informaci.

Článek 6

Vnitřní informace

1)   Vykazující subjekt u sekuritizace odlišné od komerčních papírů zajištěných aktivy poskytne vnitřní informace uvedené v příloze XIV.

2)   Vykazující subjekt u sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy poskytne vnitřní informace uvedené v příloze XV.

Článek 7

Informace o významné události

1)   Vykazující subjekt u sekuritizace odlišné od komerčních papírů zajištěných aktivy poskytne informace o významných událostech uvedené v příloze XIV.

2)   Vykazující subjekt u sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy poskytne informace o významných událostech uvedené v příloze XV.

Článek 8

Granularita informací

1)   Vykazující subjekt poskytne informace uvedené v příloze XIV, které se týkají následujících položek:

a)

tranše/dluhopisy v rámci sekuritizace, a to pro každou emisi tranše v rámci sekuritizace nebo jiný nástroj, jemuž bylo přiděleno mezinárodní identifikační číslo cenného papíru, a pro každý podřízený úvěr v rámci sekuritizace;

b)

účty, a to pro každý účet v rámci sekuritizace;

c)

protistrany, a to pro každou protistranu v rámci sekuritizace;

d)

pokud je daná sekuritizace syntetickou sekuritizací odlišnou od komerčních papírů zajištěných aktivy:

i)

syntetické pokrytí, a to pro tolik mechanismů ochrany, kolik jich v dané sekuritizaci existuje;

ii)

kolaterál emitenta, a to pro každé jednotlivé aktivum použité jako kolaterál v držení sekuritizační jednotky jménem investorů, které v rámci daného mechanismu ochrany existuje;

e)

pokud je daná sekuritizace zajištěným úvěrovým závazkem (CLO), jenž je sekuritizací odlišnou od komerčních papírů zajištěných aktivy:

i)

správce CLO, a to pro každého správce CLO v rámci sekuritizace;

ii)

CLO sekuritizace.

Pro účely písm. d) bodu ii) platí, že každé aktivum, pro něž existuje mezinárodní identifikační číslo cenného papíru, se považuje za jednotlivé aktivum použité jako kolaterál, hotovostní kolaterál téže měny se agreguje a považuje se za jednotlivé aktivum použité jako kolaterál a hotovostní kolaterál různých měn se vykazuje jako samostatná aktiva použitá jako kolaterál.

2)   Vykazující subjekt poskytne informace uvedené v příloze XV, které se týkají následujících položek:

a)

transakce ABCP, a to pro tolik transakcí ABCP, které v daném programu ABCP existují k datu uzávěrky shromažďování údajů;

b)

programy ABCP, a to pro tolik programů ABCP, které k datu uzávěrky shromažďování údajů financují transakce ABCP, o nichž se poskytují informace podle písmene a);

c)

tranše/dluhopisy v rámci programu ABCP, a to pro každou emisi tranše nebo komerčního papíru v rámci programu ABCP nebo jiný nástroj, jemuž bylo přiděleno mezinárodní identifikační číslo cenného papíru, a pro každý podřízený úvěr v rámci programu ABCP;

d)

účty, a to pro každý účet v rámci sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy;

e)

protistrany, a to pro každou protistranu v rámci sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy.

ODDÍL 3

Společná ustanovení

Článek 9

Úplnost a konzistentnost informací

1)   Informace poskytované podle tohoto nařízení musí být úplné a konzistentní.

2)   Pokud vykazující subjekt zjistí v informacích, které poskytl podle tohoto nařízení, faktické chyby, poskytne bez zbytečného odkladu opravenou zprávu obsahující veškeré informace o dané sekuritizaci požadované podle tohoto nařízení.

3)   Je-li to v příslušné příloze povoleno, smí vykazující subjekt vykázat jednu z následujících hodnot zástupné položky „no data“ („ND“) odpovídající důvodu, který vysvětluje nedostupnost informací, které se mají poskytnout:

a)

hodnotu „ND1“, pokud požadované informace nebyly shromážděny, neboť nebyly na základě úvěrových nebo upisovacích kritérií požadovány v době vzniku podkladové expozice;

b)

hodnotu „ND2“, pokud požadované informace byly v době vzniku podkladové expozice shromážděny, avšak nejsou k datu uzávěrky shromažďování údajů nahrány do systému vykazování vykazujícího subjektu;

c)

hodnotu „ND3“, pokud požadované informace byly v době vzniku podkladové expozice shromážděny, avšak jsou k datu uzávěrky shromažďování údajů nahrány do jiného systému, než je systém vykazování vykazujícího subjektu;

d)

hodnotu „ND4-RRRR-MM-DD“, pokud požadované informace byly shromážděny, avšak bude je možné poskytnout až od data pozdějšího, než je uzávěrka shromažďování údajů. „RRRR-MM-DD“ označuje rok, měsíc a den odpovídající budoucímu datu, kdy budou požadované informace poskytnuty;

e)

hodnotu „ND5“, pokud požadované informace nejsou pro vykazovanou položku použitelné.

Pro účely tohoto odstavce platí, že vykázané hodnoty ND nesmí být použity k obcházení požadavků tohoto nařízení.

Na žádost příslušných orgánů uvede vykazující subjekt podrobnosti o okolnostech, které použití uvedených hodnot ND odůvodňují.

Článek 10

Včasnost informací

1)   V případě sekuritizací odlišných od komerčních papírů zajištěných aktivy nesmí mít informace poskytované podle tohoto nařízení uzávěrku shromažďování údajů pozdější než dva kalendářní měsíce před datem podání.

2)   V případě sekuritizací komerčních papírů zajištěných aktivy:

a)

informace uvedené v příloze XI a v „oddílu informací o transakci“ v přílohách XIII a XV nesmí mít uzávěrku shromažďování údajů pozdější než dva kalendářní měsíce před datem podání;

b)

informace uvedené ve všech oddílech příloh XIII a XV jiných než „oddíl informací o transakci“ nesmí mít uzávěrku shromažďování údajů pozdější než jeden kalendářní měsíc před datem podání.

Článek 11

Jedinečný identifikační kód

1)   Každé sekuritizaci se přidělí jedinečný identifikační kód složený z těchto prvků a v tomto pořadí:

a)

identifikační kód právnické osoby vykazujícího subjektu;

b)

písmeno „A“, jedná-li se o sekuritizaci komerčních papírů zajištěných aktivy, nebo písmeno „N“, jedná-li se o sekuritizaci odlišnou od komerčních papírů zajištěných aktivy;

c)

rok zapsaný čtyřmi číslicemi, odpovídající:

i)

roku, v němž byly emitovány první cenné papíry sekuritizace, jedná-li se o sekuritizaci odlišnou od komerčních papírů zajištěných aktivy;

ii)

roku, v němž byly emitovány první cenné papíry v rámci programu ABCP, jedná-li se o sekuritizaci komerčních papírů zajištěných aktivy;

d)

číslo 01, nebo pokud existuje více než jedna sekuritizace s týmž identifikačním kódem, jaký je uveden v písmeni a), b) a c), dvouciferné pořadové číslo odpovídající pořadí, v němž jsou poskytnuty informace o každé sekuritizaci. Pořadí simultánních sekuritizací se zvolí podle uvážení.

2)   Každé transakci ABCP v rámci programu ABCP se přidělí jedinečný identifikační kód složený z těchto prvků a v tomto pořadí:

a)

identifikační kód právnické osoby vykazujícího subjektu;

b)

písmeno „T“;

c)

rok, zapsaný čtyřmi číslicemi, odpovídající prvnímu datu ukončení dané transakce ABCP;

d)

číslo 01, nebo pokud existuje více než jedna transakce ABCP s týmž identifikačním kódem, jaký je uveden v písmeni a), b) a c) tohoto odstavce, dvouciferné pořadové číslo odpovídající pořadí prvního data ukončení každé transakce ABCP. Pořadí simultánních transakcí ABCP se zvolí podle uvážení.

3)   Vykazující subjekt nesmí jedinečné identifikační kódy měnit.

Článek 12

Vykazování klasifikací

1)   Informace týkající se klasifikace v rámci evropského systému účtů (ESA) 2010 uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 (10) se poskytnou s využitím kódů uvedených v tabulce 1 přílohy I.

2)   Informace týkající se klasifikací kontrolního seznamu obsluhovatele se poskytnou s využitím kódů uvedených v tabulce 2 přílohy I.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. října 2019.

Za Komisi

Jean-Claude JUNCKER

předseda


(1)  Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).

(3)  Doporučení Evropské rady pro systémová rizika ze dne 31. října 2016 o doplnění chybějících údajů o nemovitostech (ESRB/2016/14) (Úř. věst. C 31, 31.1.2017, s. 1).

(4)  Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků (2003/361/ES) (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/3 ze dne 30. září 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy pro požadavky na zveřejňování informací o strukturovaných finančních nástrojích (Úř. věst. L 2, 6.1.2015, s. 57).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1).

(9)  Směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1).


PŘÍLOHA I

TABULKA Č. 1: BEZPEČNOSTNÍ KÓDY PODLE EVROPSKÉHO SYSTÉMU ÚČTŮ

Sektory

Subsektory

Kód ESA

Nefinanční podniky

Veřejné nefinanční podniky

S.11001

Národní soukromé nefinanční podniky

S.11002

Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou

S.11003

Měnové finanční instituce (MFI)

Centrální banka

S.121

Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné

S.12201

Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé

S.12202

Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou

S.12203

Fondy peněžního trhu, veřejné

S.12301

Fondy peněžního trhu, národní soukromé

S.12302

Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou

S.12303

Finanční instituce vyjma MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů

Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, veřejné

S.12401

Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé

S.12402

Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou

S.12403

Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní

S.12501

Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí

S.12502

Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou

S.12503

Pomocné finanční instituce, veřejné

S.12601

Pomocné finanční instituce, národní soukromé

S.12602

Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou

S.12603

Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné

S.12701

Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé

S.12702

Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou

S.12703

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

Pojišťovací společnosti, veřejné

S.12801

Pojišťovací společnosti, národní soukromé

S.12802

Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou

S.12803

Penzijní fondy, veřejné

S.12901

Penzijní fondy, národní soukromé

S.12902

Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou

S.12903

Ostatní

Vládní instituce

S.13

Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)

S.1311

Národní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)

S.1312

Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)

S.1313

Fondy sociálního zabezpečení

S.1314

Domácnosti

S.14

Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné

S.141+S.142

Zaměstnanci

S.143

Příjemci důchodů z vlastnictví a transferových důchodů

S.144

Příjemci důchodů z vlastnictví

S.1441

Příjemci penzí

S.1442

Příjemci ostatních transferů

S.1443

Neziskové instituce sloužící domácnostem

S.15

Členské státy Evropské unie

S.211

Orgány a instituce Evropské unie

S.212

Ostatní země a mezinárodní organizace – nerezidenti v Evropské unii

S.22

Tabulka č. 2: Kódy kontrolního seznamu obsluhovatele

Kód kontrolního seznamu obsluhovatele

Význam

Prahová hodnota pro zařazení

Prahová hodnota pro vyřazení

1 A

Platby jistiny a úroků v prodlení

2 platby v prodlení

Částky po splatnosti uhrazeny a úvěr je krátkodobý. Zůstane na kontrolním seznamu po dvě čtvrtletí/období

1B

Obnovení pojištění v prodlení nebo vynuceně převedené pojistné krytí

30 dnů po splatnosti

Obdržení dokladu o uspokojivém pojištění

1C

Poměr úrokového krytí nižší než dividendová past.

Poměr úrokového krytí < požadované úvěrové podmínky (blokace hotovosti nebo úroveň selhání);

Poměr úrokového krytí < 1,00 podle jednotlivých úvěrů

Poměr úrokového krytí vyšší než prahová hodnota

1D

Absolutní výše poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu

Poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu < 1,00;

poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu < 1,20 pro zdravotní péči a ubytování;

nebo podle jednotlivých úvěrů

Poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu vyšší než prahová hodnota

1E

Poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu se ode „dne sekuritizace“ snižuje.

Poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu < 80 % poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu ke „dni sekuritizace“

Poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu vyšší než prahová hodnota. Zůstane na kontrolním seznamu po dvě čtvrtletí/období

1F

V selhání, nastala splatnost, nebo je zjištěno dříve nezveřejněné podřízené zástavní právo včetně mezaninového úvěru.

Když obsluhovatel obdrží oznámení.

Selhání je napraveno nebo obsluhovatel schválí podřízený dluh.

1G

Jakékoli neplánované čerpání z akreditivu, rezervy obsluhy dluhu nebo provozního kapitálu za účelem úhrady obsluhy dluhu

Jakýkoli výskyt u jednotlivých úvěrů.

Po náhradě finančních prostředků nebo akreditivu, pokud je to vyžadováno v dokumentech, jinak po dvou dnech splátky úroku bez dalšího čerpání.

2 A

Nepochybné vyžadované opravy vyhrazené při uzávěrce nebo jinak sdělené obsluhovateli, které však nejsou dokončeny do dne splatnosti.

Pokud požadovaná oprava není dokončena do 60 dnů od data splatnosti (včetně prodloužení schváleného obsluhovatelem) a činí 10 % nesplaceného zůstatku jistiny nebo 250 000 EUR, podle toho, která částka je nižší.

Uspokojivé ověření toho, že opravy byly dokončeny.

2B

Jakékoli nedostatky plánu požadovaných výdajů (tj. kapitálové výdaje, nábytek, vybavení a zařízení)

Jakýkoli poznatek o nedostatcích, které nepříznivě ovlivňují výkonnost nebo hodnotu nemovitosti; podle jednotlivých úvěrů/významnosti (> 5 % nesplaceného zůstatku úvěru)

Po nápravě nedostatků plánu

2C

Výskyt jakékoli rozhodné události podle dokumentace hypotečního úvěru (např. požadovaná splátka úvěru, zaúčtování dodatečných rezerv, překročení minimálních prahových hodnot atd.)

Jakýkoli výskyt

Náprava události, která vyžadovala opatření podle hypotečních dokumentů.

2D

Ověření finanční výkonnosti Neuspokojivé plnění nebo neplnění nájemního plánu nebo provozních výkazů atd.

Jakýkoli výskyt během šesti měsíců nebo častější

Náprava události, která vyžadovala opatření podle hypotečních dokumentů.

2E

Neplnění provozního povolení nebo franšízové smlouvy

Když obsluhovatel obdrží oznámení.

Existuje nová franšízová smlouva nebo nové povolení nebo je neplnění těchto dokumentů napraveno – dohoda o vztazích.

2F

Úpadek nebo podobná událost týkající se dlužníka/vlastníka/sponzora (např. insolvenční postup/řízení, úpadek, nucená správa, likvidace, dobrovolné mimosoudní narovnání/osobní dobrovolné mimosoudní narovnání), je nařízena likvidace dlužníka/vlastníka/sponzora nebo je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení či je přijato jiné opatření.

Když obsluhovatel obdrží oznámení.

Ponechat na kontrolním seznamu do dne splátky úroku po nápravě.

3 A(i)

Kontrola odhalí neuspokojivý stav.

Jakákoli událost podle jednotlivých úvěrů/významnosti 5 % > čistého výnosu z pronájmu

Obsluhovatel dle vlastního uvážení konstatuje, že nedostatky nemovitosti jsou napraveny nebo je umožněn přístup a provedena kontrola.

3 A(ii)

Kontrola odhalí neuspokojivou přístupnost.

Jakákoli událost podle jednotlivých úvěrů/významnosti 5 % > čistého výnosu z pronájmu

Obsluhovatel dle vlastního uvážení konstatuje, že nedostatky nemovitosti jsou napraveny nebo je umožněn přístup a provedena kontrola.

3B

Kontrola odhalí problém poškozující životní prostředí

Jakýkoli výskyt

Obsluhovatel dle vlastního uvážení konstatuje, že nedostatky nemovitosti jsou napraveny.

3C

Nemovitosti, u nichž dojde k závažné nehodě nebo vyvlastnění s dopadem na budoucí peněžní toky, hodnotu/devastaci nemovitosti/kauci.

Když se obsluhovatel o problému dozví a problém má dopad ve výši > 10 % hodnoty nebo 500 000 EUR.

Obsluhovatel dle vlastního uvážení konstatuje, že všechny nezbytné opravy byly uspokojivě provedeny nebo bylo ukončeno řízení o vyvlastnění a aktivum může uspokojivě fungovat.

4 A

Celkový pokles obsazenosti u portfolia nemovitostí

O 20 % méně, než činila úroveň ke „dni sekuritizace“; podle jednotlivých úvěrů.

Když tento stav již neexistuje.

4B

Kterýkoli jeden nájemce nebo kombinace TŘÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH NÁJEMCŮ (podle hrubého nájemného) s pronájmem > 30 % končícím v příštích 12 měsících.

Použije se pouze u kancelářských, průmyslových a maloobchodních prostor.

Když tento stav již neexistuje nebo dle uvážení obsluhovatele.

4C

Významný pronájem nebo významné pronájmy jsou v selhání, ukončeny nebo nevyužity (neobsazeny, nájemné se však platí)

> 30 % čistých výnosů z pronájmu

Když tento stav již neexistuje nebo dle uvážení obsluhovatele.

5 A

Zbývající splatnost úvěru

< 180 dnů do splatnosti

Úvěr je splacen.

Tabulka č. 3: Druhy a kódy položek

Druh položky

Článek/články nařízení (EU) 2017/2402

Kód položky

Podkladové expozice nebo podkladové pohledávky či pohledávky z úvěru

čl. 7 odst. 1 písm. a)

1

Zpráva pro investory

čl. 7 odst. 1 písm. e)

2

Konečný nabídkový dokument; prospekt; spolu s doklady o uzavření transakce, vyjma právní posudky

čl. 7 odst. 1 písm. b) bod i)

3

Smlouva o prodeji aktiv; smlouva o postoupení, novaci nebo převodu; relevantní zakladatelské jednání svěřenského fondu;

čl. 7 odst. 1 písm. b) bod ii)

4

Dohody o derivátech a zárukách; veškeré příslušné dokumenty týkající se ujednání o zajištění, pokud sekuritizované expozice zůstávají expozicemi původce;

čl. 7 odst. 1 písm. b) bod iii)

5

Smlouvy o obsluze, náhradní obsluze, administraci a řízení hotovosti;

čl. 7 odst. 1 písm. b) bod iv)

6

Statut svěřenského fondu; zajišťovací listina; dohoda o zastoupení; smlouva s bankou o vedení účtu; smlouva o zaručené investici; smlouva o podmínkách či o rámci hlavního svěřenského fondu či o použití hlavních definic nebo právní dokumentace s rovnocennou právní hodnotou

čl. 7 odst. 1 písm. b) bod v)

7

Dohody mezi věřiteli; dokumentace týkající se derivátů; smlouvy o podřízených půjčkách; smlouvy o půjčkách pro začínající podniky a dohody o likviditním příslibu

čl. 7 odst. 1 písm. b) bod vi)

8

Podkladová dokumentace nezbytná pro pochopení dané transakce

čl. 7 odst. 1 písm. b)

9

Jednoduché, transparentní a standardizované oznámení podle článku 27 nařízení (EU) 2017/2402

čl. 7 odst. 1 písm. d)

10

Vnitřní informace související se sekuritizací, které jsou původce, sponzor nebo sekuritizační jednotka pro speciální účel povinni zveřejnit v souladu s článkem 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014  (1).

čl. 7 odst. 1 písm. f)

11

Významná událost, jako je:

i)

závažné porušení povinností stanovených v dokumentech zpřístupněných podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/2402, včetně jakéhokoli nápravného prostředku, zproštění povinnosti nebo souhlasu následně poskytnutých v souvislosti s takovým porušením;

ii)

změna strukturálních rysů, která může významně ovlivnit výkonnost sekuritizace;

iii)

změna rizikových charakteristik sekuritizace nebo podkladových expozic, která může významně ovlivnit výkonnost sekuritizace;

iv)

v případě STS sekuritizací skutečnost, že daná sekuritizace přestane splňovat požadavky na STS sekuritizace nebo že příslušné orgány přijaly nápravná nebo správní opatření;

v)

jakákoli podstatná změna transakčních dokumentů.

čl. 7 odst. 1 písm. g);

12


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1).


PŘÍLOHA II

INFORMACE O PODKLADOVÝCH EXPOZICÍCH – REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI (RRE)

Kód pole

Název pole

Obsah, který má být oznámen

Povoleno ND1–ND4?

Povoleno ND5?

Oddíl informací o podkladových expozicích

RREL1

Jedinečný identifikační kód

Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem podle čl. 11 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 (1).

NE

NE

RREL2

Původní identifikační kód podkladové expozice

Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.

NE

NE

RREL3

Nový identifikační kód podkladové expozice

Pokud v tomto poli nelze zachovat původní jedinečný identifikační kód z pole RREL2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli RREL2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.

NE

NE

RREL4

Původní identifikační kód dlužníka

Původní jedinečný identifikační kód dlužníka. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.

NE

NE

RREL5

Nový identifikační kód dlužníka

Pokud v tomto poli nelze zachovat původní jedinečný identifikační kód z pole RREL4, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli RREL4. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.

NE

NE

RREL6

Den uzávěrky shromažďování údajů

Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.

NE

NE

RREL7

Den zařazení do seskupení

Den, kdy byla podkladová expozice převedena na sekuritizační jednotku pro speciální účel. Pro všechny podkladové expozice v seskupení ke dni uzávěrky v první zprávě předložené registru sekuritizací, pokud tyto informace nejsou k dispozici, uveďte pozdější z těchto možností: i) datum uzavření sekuritizace a ii) datum vzniku podkladové expozice.

NE

ANO

RREL8

Den zpětného odkupu

Den, kdy byla podkladová expozice zpětně odkoupena ze seskupení.

NE

ANO

RREL9

Den splacení

Den, kdy byl účet splacen, nebo (u podkladových expozic v selhání) den, kdy byl dokončen proces vymáhání.

NE

ANO

RREL10

Rezident

Má primární dlužník bydliště v zemi kolaterálu a podkladové expozice?

ANO

NE

RREL11

Zeměpisný region – dlužník

Zeměpisný region, v němž má dlužník sídlo (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.

ANO

NE

RREL12

Klasifikace zeměpisného regionu

Zadejte rok klasifikace NUTS3 použité pro pole zeměpisného regionu, např. 2013 pro NUTS3 2013. Všechna pole pro zeměpisné regiony musí jednotně používat stejnou klasifikaci u každé podkladové expozice a napříč všemi podkladovými expozicemi v předložení údajů. Například vykazování podle klasifikace NUTS3 2006 pro některá zeměpisná pole týkající se dané podkladové expozice a vykazování podle klasifikace NUTS3 2013 pro jiná pole týkající se téže expozice není povoleno. Stejně tak není povoleno vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2006 pro některé podkladové expozice a vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2013 pro jiné podkladové expozice v témže předložení údajů.

ANO

NE

RREL13

Zaměstnanecký status

Zaměstnanecký status primárního dlužníka:

 

Zaměstnaný – soukromý sektor (EMRS)

 

Zaměstnaný – veřejný sektor (EMBL)

 

Zaměstnaný – neznámý sektor (EMUK)

 

Nezaměstnaný (UNEM)

 

Osoba samostatně výdělečně činná (SFEM)

 

Bez zaměstnání, dlužník je právnickou osobou (NOEM)

 

Student (STNT)

 

Důchodce (PNNR)

 

Jiný (OTHR)

ANO

NE

RREL14

Rizikový dlužník

Potvrďte, že podle čl. 20 odst. 11 nařízení (EU) 2017/2402 v době, kdy byla tato podkladová expozice vybrána k převodu na sekuritizační jednotku, nebyla expozice v selhání ve smyslu čl. 178 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 ani nepředstavovala expozici vůči rizikovému dlužníkovi nebo ručiteli, pro nějž podle nejlepšího vědomí původce nebo původního věřitele platí, že:

a)

u něj byla v době tří let přede dnem vzniku dluhu prohlášena platební neschopnost nebo soud v důsledku neprovedení splátky pravomocně rozhodl ve prospěch jeho věřitelů o jejich právu na vymáhání nebo o náhradě škody, nebo u něj v době tří let přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku proběhla restrukturalizace dluhů s ohledem na jeho nevýkonné expozice, s výjimkou případů, kdy:

i)

z restrukturalizované podkladové expozice nevznikly nové nedoplatky ode dne restrukturalizace, k níž muselo dojít alespoň jeden rok přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku, a

ii)

informace poskytnuté původcem, sponzorem nebo sekuritizační jednotkou v souladu s čl. 7 odst. 1 prvním pododstavcem písm. a) a písm. e) bodem i) výslovně popisují rozsah restrukturalizovaných podkladových expozic, dobu provedení restrukturalizace a související podrobnosti, jakož i výkonnost podkladových expozic ode dne restrukturalizace;

b)

figuroval v době vzniku dluhu v příslušných případech ve veřejném rejstříku osob s nepříznivou úvěrovou historií, nebo není-li takový veřejný rejstřík, v jiném úvěrovém rejstříku, k němuž má původce nebo původní věřitel přístup, nebo

c)

má rating nebo úvěrové ohodnocení, z něhož vyplývá, že riziko, že nebudou uhrazeny smluvně dohodnuté splátky, je podstatně vyšší než u srovnatelných expozic v držení původce, které nejsou sekuritizovány.

Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.

NE

ANO

RREL15

Druh zákazníka

Druh zákazníka při vzniku podkladové expozice:

 

Nový zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CNEO)

 

Nový zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CEMO)

 

Nový zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (CNRO)

 

Stávající zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (ENEO)

 

Stávající zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (EEMO)

 

Stávající zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (ENRO)

 

Jiný (OTHR)

ANO

NE

RREL16

Hlavní příjem

Roční příjem primárního dlužníka použitý k upsání podkladové expozice v době vzniku. Je-li primární dlužník právnickou osobou/subjektem, uveďte roční výnosy tohoto dlužníka.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

NE

RREL17

Druh hlavního příjmu

Uveďte, jaký příjem se v poli RREL16 zobrazuje:

 

Hrubý roční příjem (GRAN)

 

Čistý roční příjem (bez daní a příspěvků na sociální zabezpečení) (NITS)

 

Čistý roční příjem (pouze bez daní) (NITX)

 

Čistý roční příjem (pouze bez příspěvků na sociální zabezpečení) (NTIN)

 

Odhadovaný čistý roční příjem (bez daní a příspěvků na sociální zabezpečení) (ENIS)

 

Odhadovaný čistý roční příjem (pouze bez daní) (EITX)

 

Odhadovaný čistý roční příjem (pouze bez příspěvků na sociální zabezpečení) (EISS)

 

Disponibilní příjem (DSPL)

 

Dlužník je právnickou osobou (CORP)

 

Jiný (OTHR)

ANO

NE

RREL18

Měna hlavního příjmu

Měna, ve které jsou placeny příjmy nebo výnosy primárního dlužníka.

ANO

NE

RREL19

Ověření hlavního příjmu

Ověření hlavního příjmu:

 

Vlastní osvědčení bez kontrol (SCRT)

 

Vlastní osvědčení s potvrzením dostupnosti (SCNF)

 

Ověřeno (VRFD)

 

Neověřený příjem nebo zrychlený postup (NVRF)

 

Informace nebo hodnocení z registru dlužníků (SCRG)

 

Jiný (OTHR)

ANO

NE

RREL20

Vedlejší příjem

Roční příjem sekundárního dlužníka použitý k upsání podkladové expozice v době vzniku. Je-li sekundární dlužník právnickou osobou/subjektem, uveďte roční výnosy tohoto dlužníka. V případě více než dvou dlužníků v této podkladové expozici uveďte v tomto poli celkový roční kombinovaný příjem všech dlužníků.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

ANO

RREL21

Ověření sekundárního příjmu

Ověření příjmu pro účely sekundárního příjmu:

 

Vlastní osvědčení bez kontrol (SCRT)

 

Vlastní osvědčení s potvrzením dostupnosti (SCNF)

 

Ověřeno (VRFD)

 

Neověřený příjem nebo zrychlený postup (NVRF)

 

Informace nebo hodnocení z registru dlužníků (SCRG)

 

Jiné (OTHR)

ANO

ANO

RREL22

Zvláštní režim

Pokud pro podkladovou expozici platí jakýkoli zvláštní režim veřejného sektoru, uveďte zde úplný název tohoto režimu (bez zkratek).

ANO

ANO

RREL23

Den vzniku

Den poskytnutí původní podkladové expozice.

ANO

NE

RREL24

Den splatnosti

Den splatnosti podkladové expozice nebo ukončení leasingu.

NE

ANO

RREL25

Původní období

Původní smluvní období (počet měsíců) ke dni vzniku.

ANO

ANO

RREL26

Poskytovatel

Poskytovatel podkladové expozice:

 

Síť kanceláří nebo poboček (BRAN)

 

Centrálně nebo přímo (DRCT)

 

Makléř (BROK)

 

Internet (WEBI)

 

Balíček (TPAC)

 

Poskytovatelem je třetí strana, ale upsání v plném rozsahu provedl původce (TPTC)

 

Jiný (OTHR)

ANO

ANO

RREL27

Účel

Důvod, proč si dlužník vzal úvěr:

 

Nákup (PURC)

 

Refinancování hypotečního úvěru (RMRT)

 

Renovace (RENV)

 

Zpětná hypotéka (EQRE)

 

Výstavba (CNST)

 

Konsolidace dluhu (DCON)

 

Refinancování se zpětnou hypotékou (RMEQ)

 

Financování podniku (BSFN)

 

Kombinovaný hypoteční úvěr (CMRT)

 

Investiční hypoteční úvěr (IMRT)

 

Právo na odkup (RGBY)

 

Vládou sponzorovaný úvěr (GSPL)

 

Jiný (OTHR)

ANO

NE

RREL28

Denominace měny

Denominace měny podkladové expozice.

NE

NE

RREL29

Původní zůstatek jistiny

Zůstatek původní podkladové expozice (včetně poplatků).

Jedná se o zůstatek podkladové expozice ke dni vzniku podkladové expozice, nikoli ke dni prodeje podkladové expozice sekuritizační jednotce pro speciální účel nebo ke dni uzavření sekuritizace.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

ANO

RREL30

Současný zůstatek jistiny

Částka podkladové expozice nesplacená ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Zahrnuje veškeré částky zajištěné hypotečním úvěrem, které budou v sekuritizaci klasifikovány jako jistina. V této částce je nutno uvést například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku podkladové expozice a tvoří součást jistiny v dané sekuritizaci. Nezahrnuje úroky po splatnosti ani pokuty.

Současný zůstatek zahrnuje jistinu po splatnosti. Je však třeba odečíst částku úspor, pokud existuje subparticipace (tj. zůstatek podkladové expozice = podkladová expozice +/– subparticipace; +/– 0, pokud neexistuje subparticipace).

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

RREL31

Předchozí zůstatky jistiny

Celkové zůstatky v pořadí před touto podkladovou expozicí (včetně zůstatků držených jinými věřiteli). Pokud předchozí zůstatky neexistují, zadejte 0.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

ANO

RREL32

Podkladové expozice se stejnou předností

Celková hodnota podkladových expozic vůči danému dlužníkovi se stejnou předností (pari passu) jako podkladová expozice (bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou zahrnuty do tohoto seskupení). Pokud žádné zůstatky se stejnou předností neexistují, zadejte 0.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

ANO

RREL33

Celkový úvěrový limit

U podkladových expozic s flexibilními přísliby opětovného čerpání (včetně prvků revolvingu) nebo v případě, že maximální částka podkladové expozice nebyla čerpána v plné výši, uveďte maximální výši potenciálně nesplacené podkladové expozice.

Toto pole se vyplní pouze u podkladových expozic, které mají flexibilní prvky nebo prvky dalšího čerpání.

Toto pole nemá zachycovat případy, kdy může dlužník znovu sjednat zvýšený zůstatek podkladové expozice, ale situace, kdy v současné době je dlužník na základě smlouvy schopen tak postupovat a věřitel je schopen poskytnout dodatečné financování.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

RREL34

Kupní cena

Uveďte cenu (v poměru k nominální hodnotě), za kterou sekuritizační jednotka pro speciální účel zakoupila podkladovou expozici. Zadejte hodnotu 100, pokud nebylo provedeno diskontování.

NE

ANO

RREL35

Způsob umořování

Způsob umořování podkladové expozice včetně jistiny a úroků.

Francouzské – tj. umořování, kdy celková splácená částka (jistina plus úroky) je v rámci každé splátky stejná. (FRXX)

Německé – tj. umořování, kdy se v první splátce platí pouze úroky a zbývající splátky jsou neměnné, a to včetně kapitálového umoření a úroku. (DEXX)

Fixní splátkový kalendář – tj. umořování, kdy splácená částka jistiny je v rámci každé splátky stejná. (FIXE)

Jednorázová splátka („bullet“) – tj. umořování, kdy se celá částka jistiny splácí v rámci poslední splátky. (BLLT)

Jiné (OTHR)

ANO

NE

RREL36

Den konce doby odkladu pro jistinu

Je-li to použitelné ke dni uzávěrky shromažďování údajů, uveďte den konce doby odkladu pro jistinu.

NE

ANO

RREL37

Plánovaná četnost splátek jistiny

Četnost splatných splátek jistiny, tj. období mezi jednotlivými platbami:

 

Měsíční (MNTH)

 

Čtvrtletní (QUTR)

 

Pololetní (SEMI)

 

Roční (YEAR)

 

Jiná (OTHR)

NE

ANO

RREL38

Plánovaná četnost splátek úroku

Četnost splatných splátek úroku, tj. období mezi jednotlivými platbami:

 

Měsíční (MNTH)

 

Čtvrtletní (QUTR)

 

Pololetní (SEMI)

 

Roční (YEAR)

 

Jiná (OTHR)

NE

ANO

RREL39

Splátka

Jedná se o další smluvní platbu splatnou ze strany dlužníka podle četnosti splátek podkladové expozice.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

RREL40

Poměr dluhu k příjmům

Dluh definovaný jako nesplacená částka podkladové expozice ke dni uzávěrky shromažďování údajů, zahrnuje všechny částky, které jsou zajištěny hypotečním úvěrem a budou v transakci klasifikovány jako jistina. V této částce je nutno uvést například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku podkladové expozice a tvoří součást jistiny v dané sekuritizaci. Nezahrnují se úroky po splatnosti ani pokuty.

Příjem definovaný jako kombinovaný příjem, součet polí hlavního a sekundárního příjmu (pole RREL16 a RREL20) a veškerých ostatních příjmů.

ANO

ANO

RREL41

Výše balonové splátky

Celková částka (sekuritizované) splátky jistiny, která má být uhrazena v den splatnosti podkladové expozice.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

ANO

RREL42

Druh úrokové sazby

Druh úrokové sazby:

 

Podkladová expozice s plovoucí sazbou (po dobu životnosti) (FLIF)

 

Podkladová expozice s plovoucí sazbou vázaná na jeden index, která se v budoucnosti vrátí k jinému indexu (FINX)

 

Podkladová expozice s pevnou sazbou (po dobu životnosti) (FXRL)

 

S pevnou sazbou a pravidelným novým nastavováním sazby v budoucnosti (FXPR)

 

Podkladová expozice s pevnou sazbou s budoucím povinným přechodem na plovoucí sazbu (FLCF)

 

Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným minimem (FLFL)

 

Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným maximem (CAPP)

 

Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným minimem i maximem (FLCA)

 

Diskont (DISC)

 

Možnost výměny (switch) (SWIC)

 

Se swapem dlužníka (OBLS)

 

Modulární (MODE)

 

Jiná (OTHR)

NE

ANO

RREL43

Současná úroková sazba

Hrubá roční sazba, která se používá k výpočtu plánovaného, za současné období splatného úroku ze sekuritizované podkladové expozice. Sazby vypočtené pro jednotlivá období musí být anualizovány.

NE

ANO

RREL44

Index současné úrokové sazby

Základní aktuálně použitelný referenční index úroku (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena úroková sazba):

 

MuniAAA (MAAA)

 

FutureSWAP (FUSW)

 

LIBID (LIBI)

 

LIBOR (LIBO)

 

SWAP (SWAP)

 

Treasury (TREA)

 

Euribor (EURI)

 

Pfandbriefe (PFAN)

 

EONIA (EONA)

 

EONIASwaps (EONS)

 

EURODOLLAR (EUUS)

 

EuroSwiss (EUCH)

 

TIBOR (TIBO)

 

ISDAFIX (ISDA)

 

GCFRepo (GCFR)

 

STIBOR (STBO)

 

BBSW (BBSW)

 

JIBAR (JIBA)

 

BUBOR (BUBO)

 

CDOR (CDOR)

 

CIBOR (CIBO)

 

MOSPRIM (MOSP)

 

NIBOR (NIBO)

 

PRIBOR (PRBO)

 

TELBOR (TLBO)

 

WIBOR (WIBO)

 

Základní sazba Bank of England (BOER)

 

Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR)

 

Vlastní sazba věřitele (LDOR)

 

Jiná (OTHR)

NE

ANO

RREL45

Doba platnosti indexu současné úrokové sazby

Doba platnosti indexu současné úrokové sazby:

 

Jednodenní (OVNG)

 

Vnitrodenní (INDA)

 

1 den (DAIL)

 

1 týden (WEEK)

 

2 týdny (TOWK)

 

1 měsíc (MNTH)

 

2 měsíce (TOMN)

 

3 měsíce (QUTR)

 

4 měsíce (FOMN)

 

6 měsíců (SEMI)

 

12 měsíců (YEAR)

 

Na požádání (ONDE)

 

Jiná (OTHR)

NE

ANO

RREL46

Marže současné úrokové sazby

Marže současné úrokové sazby u podkladové expozice s plovoucí sazbou nad indexovou sazbou (nebo pod ní, a pak je hodnota uvedena jako záporná).

NE

ANO

RREL47

Interval úpravy úrokové sazby

Počet měsíců mezi jednotlivými dny, k nimž je upravována úroková sazba podkladové expozice.

NE

ANO

RREL48

Maximální úroková sazba

Maximální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.

NE

ANO

RREL49

Minimální úroková sazba

Minimální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.

NE

ANO

RREL50

Marže 1. revize

Marže podkladové expozice k datu 1. revize. Týká se pouze smluvních změn marže (např. z +50 bazických bodů na +100 bazických bodů) nebo podkladového indexu (např. z 3M EURIBOR na 1M EURIBOR) pro výpočet úroků. Toto pole se nevztahuje ke dni, kdy je index pravidelně nově nastavován (např. nové nastavení sazby 1M EURIBOR každý měsíc).

V tomto poli se musí zadat celá revidovaná marže, nikoli její změna.

ANO

ANO

RREL51

Den 1. revize úrokové sazby

Den příští změny úrokové sazby (např. změna diskontní marže, konec fixního období, nová fixace podkladové expozice atd.; nejedná se o den příští fixace referenční sazby LIBOR/EURIBOR nebo indexu).

ANO

ANO

RREL52

Marže 2. revize

Marže podkladové expozice k datu 2. revize. Týká se pouze smluvních změn marže (např. z +50 bazických bodů na +100 bazických bodů) nebo podkladového indexu (např. z 3M EURIBOR na 1M EURIBOR) pro výpočet úroků. Toto pole se nevztahuje ke dni, kdy je index pravidelně nově nastavován (např. nové nastavení sazby 1M EURIBOR každý měsíc).

V tomto poli se musí zadat celá revidovaná marže, nikoli její změna.

ANO

ANO

RREL53

Den 2. revize úrokové sazby

Den druhé změny úrokové sazby (např. změna diskontní marže, konec fixního období, nová fixace podkladové expozice atd.; nejedná se o den příští fixace referenční sazby LIBOR/EURIBOR nebo indexu).

ANO

ANO

RREL54

Marže 3. revize

Marže podkladové expozice k datu 3. revize. Týká se pouze smluvních změn marže (např. z +50 bazických bodů na +100 bazických bodů) nebo podkladového indexu (např. z 3M EURIBOR na 1M EURIBOR) pro výpočet úroků. Toto pole se nevztahuje ke dni, kdy je index pravidelně nově nastavován (např. nové nastavení sazby 1M EURIBOR každý měsíc).

V tomto poli se musí zadat celá revidovaná marže, nikoli její změna.

ANO

ANO

RREL55

Den 3. revize úrokové sazby

Den třetí změny úrokové sazby (např. změna diskontní marže, konec fixního období, nová fixace podkladové expozice atd.; nejedná se o den příští fixace referenční sazby LIBOR/EURIBOR nebo indexu).

ANO

ANO

RREL56

Index zrevidované úrokové sazby

Index příští úrokové sazby.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Základní sazba Bank of England (BOER)

Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR)

Vlastní sazba věřitele (LDOR)

Jiná (OTHR)

ANO

ANO

RREL57

Doba platnosti indexu zrevidované úrokové sazby

Doba platnosti indexu příští úrokové sazby:

 

Jednodenní (OVNG)

 

Vnitrodenní (INDA)

 

1 den (DAIL)

 

1 týden (WEEK)

 

2 týdny (TOWK)

 

1 měsíc (MNTH)

 

2 měsíce (TOMN)

 

3 měsíce (QUTR)

 

4 měsíce (FOMN)

 

6 měsíců (SEMI)

 

12 měsíců (YEAR)

 

Na požádání (ONDE)

 

Jiná (OTHR)

ANO

ANO

RREL58

Počet plateb před sekuritizací

Zadejte počet plateb provedených předtím, než byla expozice převedena do sekuritizace.

ANO

NE

RREL59

Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok

Procentní částka předčasných splátek povolených pro daný produkt za rok. Týká se podkladových expozic, které povolují určitou prahovou hodnotu předčasných splátek (tj. 10 %) před účtováním poplatků.

ANO

ANO

RREL60

Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici

Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice.

ANO

ANO

RREL61

Poplatek za předčasné splacení

Částka inkasovaná od dlužníka jako poplatek/pokuta za předčasné splátky podle podmínek smlouvy o podkladové expozici. Tato částka nemá zahrnovat žádné částky vyplacené jako „poplatek za předčasné ukončení“, který má nahradit úrokové platby až do dne splatnosti podkladové expozice. Zahrnuje inkasované částky, které nebyly sekuritizovány.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

RREL62

Poslední den s poplatkem za předčasné splacení

Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice, aniž by požadoval úhradu poplatku za předčasné splacení.

ANO

ANO

RREL63

Den předčasné splátky

Poslední den, kdy byla přijata mimořádná splátka jistiny.

ANO

ANO

RREL64

Kumulativní předčasné splátky

Celkové předčasné splátky inkasované ke dni uzávěrky shromažďování údajů (předčasné splátky definované jako mimořádná splátka jistiny) od data vzniku podkladové expozice.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

ANO

RREL65

Den restrukturalizace

Uveďte datum, ke kterému byla podkladová expozice restrukturalizována. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.

V případě více dat musí být všechna data uvedena v souladu s XML schématem.

ANO

ANO

RREL66

Poslední den po splatnosti

Den, kdy byla podkladová expozice naposledy po splatnosti.

ANO

ANO

RREL67

Zůstatek po splatnosti

Současný zůstatek částky po splatnosti, která je definována jako:

 

Celkové platby splatné do dnešního dne

 

PLUS veškeré kapitalizované částky

 

PLUS veškeré poplatky k účtu

 

MÍNUS celkové dosud obdržené platby.

Pokud neexistují žádné částky po splatnosti, zadejte 0.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

NE

RREL68

Počet dnů po splatnosti

Počet dnů, po které je tato podkladová expozice po splatnosti (buď z hlediska úroku, nebo jistiny, pokud se tyto počty dnů liší, uveďte vyšší počet dní) ke dni uzávěrky shromažďování údajů.

NE

NE

RREL69

Stav účtu

Současný stav podkladové expozice, která je sekuritizována:

 

Výkonná (PERF)

 

Restrukturalizovaná – bez nedoplatků (RNAR)

 

Restrukturalizovaná – s nedoplatky (RARR)

 

V selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013 (DFLT)

 

Není v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, ale je klasifikována jako v selhání, neboť je naplněna jiná definice selhání (NDFT)

 

V selhání jak podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, tak i na základě naplnění jiné definice selhání (DTCR)

 

V selhání pouze na základě naplnění jiné definice selhání (DADB)

 

Po splatnosti (ARRE)

 

Zpětně odkoupena prodávajícím – porušení prohlášení a záruk (REBR)

 

Zpětně odkoupena prodávajícím – v selhání (REDF)

 

Zpětně odkoupena prodávajícím – restrukturalizována (RERE)

 

Zpětně odkoupena prodávajícím – zvláštní obsluha (RESS)

 

Zpětně odkoupena prodávajícím – jiný důvod (REOT)

 

Splacena (RDMD)

 

Jiná (OTHR)

Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.

NE

NE

RREL70

Důvod selhání nebo realizace zástavy

Pokud je podkladová expozice v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, vyberte odpovídající důvod:

 

V selhání z důvodu, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPXX)

 

V selhání z důvodu, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (PDXX)

 

V selhání jak z důvodu, že se má za to, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, tak i proto, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPPD)

ANO

ANO

RREL71

Částka v selhání

Celková hrubá částka v selhání před uplatněním výnosů z prodeje a vymožených částek. Pokud nedošlo k selhání, zadejte 0.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

RREL72

Den selhání

Datum selhání.

NE

ANO

RREL73

Alokované ztráty

Dosud alokované ztráty bez zahrnutí poplatků, akumulovaných úroků atd. po uplatnění výnosů z prodeje (bez poplatku za předčasné splacení, pokud je podřízen vymoženým částem jistiny). Případný zisk z prodeje uveďte jako záporné číslo. Údaj by měl odrážet nejnovější stav ke dni uzávěrky shromažďování údajů, tj. jak jsou inkasovány vymožené částky a postupuje proces řešení.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

RREL74

Kumulativní vymožené částky

Celkové vymožené částky (bez ohledu na jejich zdroj) z dluhu (v selhání/odpisy atd.), bez zahrnutí nákladů. Zahrňte všechny zdroje vymožených částek, nejen výnosy z prodeje kteréhokoli kolaterálu.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

RREL75

Soudní řízení

Označení probíhajících soudních řízení (pokud byly prostředky na účtu úspěšně vymoženy a již není aktivně vedeno soudní řízení, má být údaj změněn na „N“).

NE

ANO

RREL76

Postih

Existuje (úplný nebo omezený) postih uplatněný na aktiva dlužníka nad rámec výnosů z kteréhokoli kolaterálu pro tuto podkladovou expozici?

ANO

ANO

RREL77

Částka vkladu

Součet všech částek dlužníka držených původcem nebo prodávajícím, které jsou potenciálně započitatelné vůči zůstatku podkladové expozice, kromě plnění z případného vnitrostátního systému pojištění vkladů. Aby se předešlo dvojímu započtení, musí být tato částka omezena nižší hodnotou z (1) částky vkladu a (2) maximální možné započitatelné částky na úrovni dlužníka (tj. nikoli na úrovni podkladové expozice) v rámci seskupení.

Použijte stejnou denominaci měny, jaká se používá pro tuto podkladovou expozici.

Má-li dlužník v seskupení více než jednu nesplacenou podkladovou expozici, musí být toto pole vyplněno pro každou podkladovou expozici a je na uvážení vykazujícího subjektu, aby rozhodl o alokaci částky vkladu na každou z podkladových expozic, s výhradou výše uvedeného maximálního limitu a dokud celkový součet zadaných položek v tomto poli v rámci více podkladových expozic nedosáhne přesné částky. Například pokud má dlužník A zůstatek vkladu ve výši 100 EUR a dvě nesplacené expozice v seskupení: podkladové expozice 1 v hodnotě 60 EUR a podkladové expozice 2 v hodnotě 75 EUR. Toto pole by mělo být vyplněno buď jako podkladová expozice 1 – 60 EUR a podkladová expozice 2 – 40 EUR, nebo jako podkladová expozice 1 – 25 EUR a podkladová expozice 2 – 75 EUR (tj. poměrné položky v tomto poli u každé podkladové expozice jsou omezeny maximem 60 EUR pro podkladovou expozici 1 a 75 EUR pro podkladovou expozici 2 a součet hodnot u podkladové expozice 1 a podkladové expozice 2 se musí rovnat 100 EUR).

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

RREL78

Poskytovatel pojištění nebo investice

Název poskytovatele pojištění nebo investice (tj, pro expozice týkající se životního pojištění nebo investiční podkladové expozice).

ANO

ANO

RREL79

Název původního věřitele

Uveďte úplný oficiální název původního věřitele. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

ANO

ANO

RREL80

Identifikační kód právnické osoby původního věřitele

Uveďte identifikační kód právnické osoby původního věřitele (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

Není-li identifikační kód právnické osoby k dispozici, uveďte ND5.

ANO

ANO

RREL81

Země usazení původního věřitele

Země, v níž je původní věřitel usazen.

ANO

ANO

RREL82

Název původce

Uveďte úplný oficiální název původce podkladové expozice. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NE

NE

RREL83

Identifikační kód právnické osoby původce

Uveďte identifikační kód právnické osoby původce podkladové expozice (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NE

NE

RREL84

Země usazení původce

Země, v níž je původce podkladové expozice usazen.

NE

NE

Oddíl informací o kolaterálu

RREC1

Jedinečný identifikační kód

Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli RREL1.

NE

NE

RREC2

Identifikační kód podkladové expozice

Jedinečný identifikační kód pro každou podkladovou expozici. Musí odpovídat poli RREL3.

NE

NE

RREC3

Původní identifikační kód kolaterálu

Původní identifikační kód přiřazený kolaterálu. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.

NE

NE

RREC4

Nový identifikační kód kolaterálu

Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole RREC2, zadejte zde nový identifikační kód. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli RREC2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.

NE

NE

RREC5

Druh kolaterálu

Primární (z hlediska hodnoty) druh aktiva zajišťujícího dluh. Je-li poskytnuta záruka zajištěná fyzickým nebo finančním kolaterálem, určete v rámci záruky veškeré případné kolaterály, které ji podporují.

 

Osobní automobil (CARX)

 

Průmyslové vozidlo (INDV)

 

Užitkový nákladní automobil (CMTR)

 

Železniční kolejové vozidlo (RALV)

 

Užitkové plavidlo (NACM)

 

Rekreační plavidlo (NALV)

 

Letoun (AERO)

 

Obráběcí stroj (MCHT)

 

Průmyslové vybavení (INDE)

 

Kancelářské vybavení (OFEQ)

 

IT vybavení (ITEQ)

 

Lékařské vybavení (MDEQ)

 

Energetické vybavení (ENEQ)

 

Komerční budova (CBLD)

 

Rezidenční budova (RBLD)

 

Průmyslová budova (IBLD)

 

Jiné vozidlo/plavidlo (OTHV)

 

Jiné vybavení (OTHE)

 

Jiná nemovitost (OTRE)

 

Jiné zboží nebo zásoby (OTGI)

 

Cenné papíry (SECU)

 

Záruka (GUAR)

 

Jiné finanční aktivum (OTFA)

 

Smíšené kategorie z důvodu zajištění všech aktiv dlužníka (MIXD)

 

Jiný (OTHR)

NE

NE

RREC6

Zeměpisný region – kolaterál

Zeměpisný region, v němž se nachází fyzický kolaterál (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.

ANO

ANO

RREC7

Druh využití

Druh využití nemovitosti:

 

Obývaná vlastníkem, tj. nemovitost, kterou vlastní soukromá domácnost za účelem poskytnutí přístřeší pro vlastníka této nemovitosti (FOWN)

 

Zčásti obývaná vlastníkem (nemovitost, která je zčásti pronajata) (POWN)

 

Neobývaná vlastníkem nebo koupená za účelem pronájmu (TLET)

 

Rekreační nebo druhá rezidenční nemovitost (HOLD)

 

Jiná (OTHR)

Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.

ANO

ANO

RREC8

Zástavní právo

Pozice zástavního práva s nejvyšší předností v držení původce ve vztahu ke kolaterálu.

Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.

ANO

ANO

RREC9

Druh nemovitosti

Druh nemovitosti:

 

Rezidenční (dům, samostatný, dvojdomek) (RHOS)

 

Rezidenční (byt) (RFLT)

 

Rezidenční (jednopodlažní) (RBGL)

 

Rezidenční (řadový dům) (RTHS)

 

Vícegenerační dům (nemovitosti s více než čtyřmi jednotkami zajišťujícími jednu podkladovou expozici) (MULF)

 

Částečné komerční využití (nemovitost je užívána k bydlení i ke komerčním účelům, přičemž na komerční využití připadá méně než 50 % její hodnoty, např. ordinace a dům lékaře) (PCMM)

 

Komerční nebo podnikatelské využití (BIZZ)

 

Pouze pozemek (LAND)

 

Jiná (OTHR)

Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.

NE

ANO

RREC10

Hodnota podle certifikátu energetické náročnosti

Hodnota podle certifikátu energetické náročnosti kolaterálu v době vzniku:

 

A (EPCA)

 

B (EPCB)

 

C (EPCC)

 

D (EPCD)

 

E (EPCE)

 

F (EPCF)

 

G (EPCG)

 

Jiná (OTHR)

ANO

ANO

RREC11

Název poskytovatele certifikátu energetické náročnosti

Zadejte úplný oficiální název poskytovatele certifikátu energetické náročnosti. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

ANO

ANO

RREC12

Současný poměr úvěru k hodnotě

Současný poměr úvěru k hodnotě (LTV). Je-li k zajištění úvěru zřízeno další zástavní právo, měl by být uveden kombinovaný nebo celkový LTV. Pokud je současný zůstatek úvěru záporný, zadejte 0.

Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.

ANO

ANO

RREC13

Výše současného ocenění

Nejnovější ocenění kolaterálu podle posouzení nezávislým externím nebo interním odhadcem. Pokud takové posouzení není k dispozici, lze současnou hodnotu kolaterálu odhadnout pomocí indexu hodnoty nemovitostí, který je dostatečně podrobný, pokud jde o zeměpisnou polohu a druh kolaterálu; pokud takový index hodnoty nemovitostí není k dispozici, lze použít index cen nemovitostí, který je dostatečně podrobný, pokud jde o zeměpisnou polohu a druh kolaterálu, a to po uplatnění vhodně zvoleného snížení hodnoty, které zohlední snížení hodnoty kolaterálu.

Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte nejnovější ocenění kolaterálu podle posouzení nezávislým externím nebo interním odhadcem, nebo, pokud není takové posouzení k dispozici, podle posouzení původcem.

Je-li oznamovaný kolaterál zárukou, zadejte částku podkladové expozice zaručenou touto položkou kolaterálu ve prospěch původce.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

ANO

RREC14

Metoda současného ocenění

Metoda výpočtu nejnovější hodnoty kolaterálu, jak je uvedena v poli RREC13:

 

Úplná prohlídka, vnitřní a vnější (FIEI)

 

Úplná prohlídka, pouze vnější (FOEI)

 

Zběžná vnější prohlídka a dokumentace (DRVB)

 

Model automatizovaného ocenění (AUVM)

 

Indexované ocenění (IDXD)

 

Na základě dokumentace (DKTP)

 

Správce nebo pracovník realitní kanceláře (MAEA)

 

Správce daně (TXAT)

 

Jiná (OTHR)

ANO

NE

RREC15

Den současného ocenění

Datum nejnovějšího ocenění, jak je uvedeno v poli RREC13.

ANO

ANO

RREC16

Původní poměr úvěru k hodnotě

Původní posouzený poměr úvěru k hodnotě (LTV) původce. Je-li k zajištění úvěru zřízeno další zástavní právo, měl by být uveden kombinovaný nebo celkový LTV.

Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.

ANO

ANO

RREC17

Výše původního ocenění

Původní ocenění kolaterálu použité v okamžiku vzniku podkladové expozice (tj. před sekuritizací).

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

NE

RREC18

Metoda původního ocenění

Metoda výpočtu hodnoty kolaterálu v okamžiku vzniku podkladové expozice, jak je uvedena v poli RREC17:

 

Úplná prohlídka, vnitřní a vnější (FIEI)

 

Úplná prohlídka, pouze vnější (FOEI)

 

Zběžná vnější prohlídka a dokumentace (DRVB)

 

Model automatizovaného ocenění (AUVM)

 

Indexované ocenění (IDXD)

 

Na základě dokumentace (DKTP)

 

Správce nebo pracovník realitní kanceláře (MAEA)

 

Správce daně (TXAT)

 

Jiná (OTHR)

ANO

NE

RREC19

Den původního ocenění

Datum původního ocenění kolaterálu, jak je uvedeno v poli RREC17.

ANO

NE

RREC20

Den prodeje

Datum prodeje kolaterálu při realizaci zástavy.

ANO

ANO

RREC21

Prodejní cena

Cena dosažená při prodeji kolaterálu v případě realizace zástavy.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

RREC22

Měna kolaterálu

Měna, v níž je denominována částka ocenění uvedená v poli RREC13.

NE

ANO

RREC23

Druh ručitele

Druh ručitele:

 

Žádný ručitel (NGUA)

 

Fyzická osoba – rodinný vztah (FAML)

 

Fyzická osoba – jiná (IOTH)

 

Vládní instituce (GOVE)

 

Banka (BANK)

 

Pojistný produkt (INSU)

 

Záruční program Nationale Hypotheek Garantie (NHGX)

 

Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)

 

Kauce (CATN)

 

Jiná (OTHR)

ANO

NE


(1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 ze dne 16. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace a podrobnosti o sekuritizaci, které má poskytnout původce, sponzor a sekuritizační jednotka (Úř. věst. L 289, 3.9.2020, s. 1).


PŘÍLOHA III

INFORMACE O PODKLADOVÝCH EXPOZICÍCH – KOMERČNÍ NEMOVITOSTI (CRE)

Kód pole

Název pole

Obsah, který má být oznámen

Povoleno ND1–ND4?

Povoleno ND5?

Oddíl informací o podkladových expozicích

CREL1

Jedinečný identifikační kód

Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.

NE

NE

CREL2

Původní identifikační kód dlužníka

Původní jedinečný identifikační kód dlužníka. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.

NE

NE

CREL3

Nový identifikační kód dlužníka

Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole CREL2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli CREL2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.

NE

NE

CREL4

Původní identifikační kód podkladové expozice

Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.

NE

NE

CREL5

Nový identifikační kód podkladové expozice

Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole CREL4, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli CREL4. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.

NE

NE

CREL6

Den uzávěrky shromažďování údajů

Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.

NE

NE

CREL7

Den zařazení do seskupení

Den, kdy byla podkladová expozice převedena na sekuritizační jednotku pro speciální účel. Pro všechny podkladové expozice v seskupení ke dni uzávěrky v první zprávě předložené registru sekuritizací, pokud tyto informace nejsou k dispozici, uveďte pozdější z těchto možností: i) datum uzavření sekuritizace a ii) datum vzniku podkladové expozice.

NE

ANO

CREL8

Den restrukturalizace

Uveďte datum, ke kterému byla podkladová expozice restrukturalizována. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.

V případě více dat musí být všechna data uvedena v souladu s XML schématem.

ANO

ANO

CREL9

Den zpětného odkupu

Den, kdy byla podkladová expozice zpětně odkoupena ze seskupení.

NE

ANO

CREL10

Den nahrazení

Pokud došlo k nahrazení podkladové expozice jinou podkladovou expozicí po dni sekuritizace, uveďte den tohoto nahrazení.

NE

ANO

CREL11

Den splacení

Den, kdy byl účet splacen, nebo (u podkladových expozic v selhání) den, kdy byl dokončen proces vymáhání.

NE

ANO

CREL12

Zeměpisný region – dlužník

Zeměpisný region, v němž má dlužník sídlo (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.

ANO

NE

CREL13

Klasifikace zeměpisného regionu

Zadejte rok klasifikace NUTS3 použité pro pole zeměpisného regionu, např. 2013 pro NUTS3 2013. Všechna pole pro zeměpisné regiony musí jednotně používat stejnou klasifikaci u každé podkladové expozice a napříč všemi podkladovými expozicemi v předložení údajů. Například vykazování podle klasifikace NUTS3 2006 pro některá zeměpisná pole týkající se dané podkladové expozice a vykazování podle klasifikace NUTS3 2013 pro jiná pole týkající se téže expozice není povoleno. Stejně tak není povoleno vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2006 pro některé podkladové expozice a vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2013 pro jiné podkladové expozice v témže předložení údajů.

ANO

NE

CREL14

Zvláštní režim

Pokud pro podkladovou expozici platí jakýkoli zvláštní režim veřejného sektoru, uveďte zde úplný název tohoto režimu (bez zkratek).

ANO

ANO

CREL15

Den vzniku

Den poskytnutí původní podkladové expozice.

ANO

NE

CREL16

Den začátku umořování

Den, kdy započne umořování sekuritizované podkladové expozice (může se jednat o den předcházející dni sekuritizace).

ANO

ANO

CREL17

Den splatnosti ke dni sekuritizace

Den splatnosti podkladové expozice, který je uveden ve smlouvě o podkladové expozici. Nepřihlíží se k prodloužení lhůty splatnosti, které smlouva o podkladové expozice případně umožňuje.

NE

ANO

CREL18

Den splatnosti

Den splatnosti podkladové expozice nebo ukončení leasingu.

NE

ANO

CREL19

Původní období

Původní smluvní období (počet měsíců) ke dni vzniku.

ANO

ANO

CREL20

Doba trvání možnosti prodloužení

V měsících uvedená doba trvání možného prodloužení splatnosti podkladové expozice. V případě více možností prodloužení splatnosti zadejte dobu trvání možnosti s nejkratší lhůtou prodloužení pro podkladovou expozici.

NE

ANO

CREL21

Povaha možnosti prodloužení

Referenční prahové hodnoty pro možnost aktivace/uplatnění možnosti prodloužení podle pole CREL20:

 

Minimální poměr úrokového krytí (MICR)

 

Minimální poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu (MDSC)

 

Maximální poměr úvěru k hodnotě (MLTV)

 

Více podmínek (MLTC)

 

Jiné (OTHR)

NE

ANO

CREL22

Denominace měny

Denominace měny podkladové expozice.

NE

NE

CREL23

Současný zůstatek jistiny

Nesplacený zůstatek jistiny sekuritizované podkladové expozice. Zahrnuje veškeré částky zajištěné hypotečním úvěrem, které budou v sekuritizaci klasifikovány jako jistina. V této částce je nutno uvést například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku podkladové expozice a tvoří součást jistiny v dané sekuritizaci. Nezahrnuje úroky po splatnosti ani pokuty.

Současný zůstatek zahrnuje jistinu po splatnosti. Je však třeba odečíst částku úspor, pokud existuje subparticipace. (tj. zůstatek podkladové expozice = podkladová expozice +/– subparticipace; +/– 0, pokud neexistuje subparticipace).

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREL24

Původní zůstatek jistiny

Zůstatek původní podkladové expozice (včetně poplatků).

Jedná se o zůstatek podkladové expozice ke dni vzniku podkladové expozice, nikoli ke dni prodeje podkladové expozice sekuritizační jednotce pro speciální účel nebo ke dni uzavření sekuritizace.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

ANO

CREL25

Původní zůstatek jistiny ke dni sekuritizace

Původní zůstatek jistiny sekuritizované podkladové expozice ke dni sekuritizace, jak je uveden v nabídkovém dokumentu.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

NE

CREL26

Přislíbený nevyčerpaný zůstatek podkladové expozice

Celková výše zbývající facility celé podkladové expozice/nevyčerpaný zůstatek na konci období. Celková výše zbývající facility celé podkladové expozice na konci dne splátky úroku, kterou dlužník může i nadále čerpat.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

NE

CREL27

Celkové jiné nesplacené částky

Kumulativní nesplacené částky úvěru (například pojistné, nájemné z pozemků, investiční výdaje), které vynaložila sekuritizační jednotka pro speciální účel/obsluhovatel. Kumulativní výše veškerých případných záloh na ochranu nemovitosti nebo jiné částky, které poskytl obsluhovatel nebo sekuritizační jednotka pro speciální účel a které dlužník dosud neuhradil.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREL28

Kupní cena

Uveďte cenu (v poměru k nominální hodnotě), za kterou sekuritizační jednotka pro speciální účel zakoupila podkladovou expozici. Zadejte hodnotu 100, pokud nebylo provedeno diskontování.

NE

ANO

CREL29

Poslední den využití

Datum posledního využití/čerpání v rámci smlouvy o podkladové expozici.

NE

ANO

CREL30

Účel

Účel podkladové expozice – v případě více účelů uveďte možnost, která nejlépe popisuje dané ujednání:

 

Pořízení za účelem investice (ACQI)

 

Pořízení za účelem likvidace (ACQL)

 

Refinancování (RFIN)

 

Výstavba (CNST)

 

Přestavba (RDVL)

 

Jiné (OTHR)

ANO

NE

CREL31

Struktura

Struktura podkladové expozice:

 

Celý úvěr – nerozděleno na položky podřízeného dluhu/dluhopisy(LOAN)

 

Participační hypoteční podkladová expozice s dluhem se stejnou předností mimo emisní jednotku (PMLP)

 

Participační hypoteční podkladová expozice s podřízeným dluhem mimo emisní jednotku

 

Úvěr A; jako součást participační struktury A/B (AABP)

 

Úvěr B; jako součást participační struktury A/B (BABP)

 

Úvěr A; jako součást participační struktury A/B/C (AABC)

 

Úvěr B; Jako součást participační struktury A/B/C (BABC)

 

Úvěr C; jako součást participační struktury A/B/C (CABC)

 

Strukturální mezaninové financování (MZZD)

 

Podřízený dluh se samostatnou úvěrovou dokumentací mimo emisní jednotku (SOBD)

 

Jiná (OTHR)

ANO

NE

CREL32

Kaskáda A–B plánovaných plateb úroků před vymáháním

Kaskáda plánu plateb úroků před vymáháním:

 

Sekvenční (SQNL)

 

Nejprve úvěr B (BLLF)

 

Poměrná (PRAT)

 

Upravená poměrná (MPRT)

 

Jiná (OTHR)

NE

ANO

CREL33

Kaskáda plánovaných plateb jistiny před vymáháním

Kaskáda plánu plateb jistiny před vymáháním:

 

Sekvenční (SQNL)

 

Nejprve úvěr B (BLLF)

 

Poměrná (PRAT)

 

Upravená poměrná (MPRT)

 

Jiná (OTHR)

NE

ANO

CREL34

Alokace plateb jistiny na prioritní úvěr

Uveďte % všech pravidelných plánovaných splátek jistiny ve prospěch prioritního úvěru (např. úvěru A), pokud úvěrové ujednání zahrnuje více úvěrů (např. pokud jsou v poli CREL31 vyplněny hodnoty PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC nebo CABC).

NE

ANO

CREL35

Druh kaskády

Druh kaskády platné pro celkové úvěrové ujednání:

 

Úrok A, jistina A, úrok B, jistina B (IPIP)

 

Úrok A, úrok B, jistina A, jistina B (IIPP)

 

Jiná (OTHR)

NE

ANO

CREL36

Kupní cena podkladové expozice v selhání

Pokud držitel podřízeného úvěru (např. držitel úvěru B) může v případě selhání koupit prioritní úvěr, zadejte kupní cenu podle platné dohody spoluvěřitelů/dohody mezi věřiteli.

NE

ANO

CREL37

Jsou možné nápravné platby?

Může držitel podřízeného úvěru (např. držitel úvěru B) provést nápravné platby namísto hypotečního dlužníka? Vyberte z následujícího seznamu:

 

Bez možnosti provést nápravnou platbu (NCPP)

 

Nápravné platby lze provádět do stanoveného mezního počtu po dobu životnosti podkladové expozice (FNLP)

 

Nápravné platby lze provádět bez omezení po dobu životnosti podkladové expozice (NLCP)

 

Jiné (OTHR)

ANO

NE

CREL38

Omezení prodeje podřízeného úvěru?

Existují omezení možnosti držitele podřízeného úvěru (např. držitele úvěru B) odprodat úvěr třetí straně?

NE

ANO

CREL39

Je držitel podřízeného úvěru přidružen k dlužníkovi?

Existuje držitel podřízeného úvěru, který není zbaven rozhodovacích práv (např. držitel úvěru B), který je přidružen (tj. je součástí této finanční skupiny) k dlužníkovi z komerčního hypotečního úvěru?

NE

ANO

CREL40

Kontrola procesu řešení ze strany držitele podřízeného úvěru

Může držitel podřízeného úvěru (např. držitel úvěru B) vykonávat kontrolu nad rozhodováním a postupem týkajícím se vymáhání a prodeje úvěrového kolaterálu?

NE

ANO

CREL41

Představuje nesplácení pohledávek vyššího pořadí selhání podkladové expozice?

Představuje nesplácení pohledávek vyššího pořadí selhání podkladové expozice?

NE

ANO

CREL42

Představuje nesplácení podkladových expozic stejného pořadí selhání nemovitosti?

Představuje nesplácení podkladových expozic stejného pořadí selhání nemovitosti?

NE

ANO

CREL43

Souhlas majitele dluhopisu

Je při restrukturalizaci nutný souhlas majitele dluhopisu? Restrukturalizace zahrnuje změny platebních podmínek sekuritizované podkladové expozice (včetně úrokových sazeb, poplatků, pokut, splatnosti, splátkového kalendáře a/nebo jiných všeobecně přijatých platebních podmínek)

ANO

NE

CREL44

Naplánované setkání majitelů dluhopisů

Na kdy je naplánováno nejbližší setkání majitelů dluhopisů?

NE

ANO

CREL45

Syndikována

Je podkladová expozice syndikována?

ANO

NE

CREL46

Účast sekuritizační jednotky pro speciální účel

Metoda použitá sekuritizační jednotkou pro speciální účel k získání vlastnictví v syndikované podkladové expozici:

 

Postoupení (ASGN)

 

Novace (NOVA)

 

Postoupení podle ekvity (EQTB)

 

Financovaná účast (podíl pari passu) (PARI)

 

Podřízená účast (JUNP)

 

Právní postoupení (LGAS)

 

Postoupení s oznámením (NOTA)

 

Subparticipace (SUBP)

 

Účast na riziku (RSKP)

 

Prodej (SALE)

 

Jiná (OTHR)

NE

ANO

CREL47

Důsledky nedodržení finančních podmínek

Důsledky porušení finančních podmínek.

 

Případ selhání (EDFT)

 

Dodatečné umoření (AAMR)

 

Blokace hotovosti (CTRS)

 

Ukončení smlouvy o správě (TPRM)

 

Jiné (OTHR)

NE

ANO

CREL48

Sankce za neposkytnutí finančních informací

Existují peněžní sankce za to, že dlužník nepředložil požadované finanční informace (výkaz zisku a ztráty, harmonogram atd.) podle dokumentace podkladové expozice?

ANO

NE

CREL49

Postih

Existuje (úplný nebo omezený) postih uplatněný na aktiva dlužníka nad rámec výnosů z kteréhokoli kolaterálu pro tuto podkladovou expozici?

ANO

ANO

CREL50

Postih – třetí strana

Existuje možnost (plného nebo omezeného) postihu jiné osoby (např. ručitele) v případě, že dlužník nesplní povinnost uvedenou ve smlouvě o podkladové expozici?

ANO

ANO

CREL51

Standard obsluhy dluhu

Zajišťuje obsluhovatel této sekuritizované podkladové expozice také obsluhu celou podkladové expozice nebo obsluhu pouze jedné/několika složek celé podkladové expozice (např. složky A nebo B; nebo jedné ze složek se stejnou předností)?

NE

NE

CREL52

Částky na vázaném účtu

Celkový zůstatek rezervních účtů k podkladové expozici ke dni uzávěrky shromažďování údajů.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREL53

Inkaso částek na vázaném účtu

Uveďte „Y“ (Ano), pokud jsou na rezervních účtech vedeny prostředky na platby, jež mají krýt pouze úhradu nájemného z pozemků, pojištění nebo daně (nikoli údržbu, modernizaci, investiční výdaje atd.), jak je vyžadováno v rámci smlouvy o podkladové expozici.

ANO

NE

CREL54

Inkaso jiných rezervních částek

Jsou na rezervních účtech v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici vedeny jiné částky než nájemné z pozemků, daně nebo pojištění, například částky pro účely modernizace prováděné nájemcem, provize z pronájmu a obdobné položky, ve vztahu k předmětné nemovitosti nebo za účelem poskytnutí dodatečného kolaterálu takové podkladové expozice?

NE

NE

CREL55

Rozhodná událost pro uložení částek na vázaný účet

Druh rozhodné události pro platbu částek na vázaný účet:

 

Žádná rozhodná událost (NONE)

 

Rozhodný poměr úvěru k hodnotě (LVTX)

 

Rozhodné úrokové krytí (ICVR)

 

Rozhodné pokrytí nákladů na obsluhu dluhu (DSCT)

 

Rozhodný provozní výsledek (NOIT)

 

Jiná (OTHR)

ANO

NE

CREL56

Cílová výše částek na vázaném účtu/rezerv

Cílová výše částek na vázaném účtu/rezerv.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREL57

Podmínky uvolnění vázaného účtu

Podmínky uvolnění vázaného účtu. V případě více podmínek musí být každá podmínka uvedena v souladu s XML schématem.

NE

ANO

CREL58

Podmínky čerpání hotovostní rezervy

Hotovostní rezervu lze použít v těchto případech:

 

Porušení finančních podmínek (FICB)

 

Rozhodná událost (TREV)

 

Jiný (OTHR)

NE

ANO

CREL59

Měna vázaného účtu

Denominace měny vázaného účtu.

NE

ANO

CREL60

Měna vázaných plateb

Měna vázaných plateb. Pole CREL52 a CREL56.

NE

ANO

CREL61

Celkový zůstatek rezervy

Celkový zůstatek na rezervních účtech na úrovni podkladové expozice ke dni splátky podkladové expozice. Zahrnuje náklady na údržbu, opravy, ochranu životního prostředí atd. (nepatří sem rezervy na daň a pojištění, zato však leasingové provize do rezerv). Vyplňuje se, pokud je pole CREL54 („Inkaso jiných rezervních částek“) rovno „Y“ = Ano.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREL62

Měna zůstatku rezervy

Denominace měny rezervního účtu.

NE

ANO

CREL63

Rozhodná událost pro uložení částek na vázaný účet nastala

Uveďte „Y“, pokud došlo k události, v jejímž důsledku byly stanoveny rezervní částky. Uveďte „N“, pokud se platby hromadí jako běžná podmínka smlouvy o podkladové expozici.

NE

NE

CREL64

Částky uložené na vázané účty v průběhu běžného období

Částka, která byla doplněna na vázané účty nebo do rezerv mezi předešlým dnem uzávěrky shromažďování údajů a dnem uzávěrky shromažďování údajů tohoto předložení údajů.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREL65

Výnosy

Celkové výnosy ze všech zdrojů za období, na které se vztahuje nejnovější výkaz zisku a ztráty (tj. od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců), za všechny nemovitosti. Mohou být normalizovány, pokud to vyžaduje příslušná smlouva o obsluze.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

NE

CREL66

Provozní náklady ke dni sekuritizace

Celkové posouzené provozní náklady na všechny nemovitosti dle popisu v nabídkovém dokumentu. Může se jednat o daně z nemovitosti, pojištění, správu, služby a dodávky energií, údržbu a opravy a přímé náklady pronajímatele na nemovitost; nepatří sem investiční výdaje a provize z pronájmu. Pokud existuje více nemovitostí, sečtěte provozní náklady podkladových nemovitostí.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREL67

Investiční výdaje ke dni sekuritizace

Předpokládané kapitálové výdaje za dobu životnosti sekuritizované podkladové expozice ke dni sekuritizace (nikoli opravy a údržba), jsou-li určeny v nabídkovém dokumentu.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREL68

Měna účetní závěrky

Měna použitá v původním účetním výkaznictví polí CREL65 – CREL66.

ANO

NE

CREL69

Dlužník porušil povinnost poskytovat zprávy

Porušuje dlužník svou povinnost poskytovat zprávy obsluhovateli podkladové expozice nebo věřiteli? Y = ano, nebo N = ne.

ANO

NE

CREL70

Metoda výpočtu poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu

Uveďte, jakým způsobem je počítán poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu, který vyžadují finanční podmínky, tj. uveďte odvozenou metodu výpočtu. Pokud se metoda liší pro celý úvěr a úvěr A, uveďte metodu pro úvěr A.

Běžné období (CRRP)

Prognóza – výpočet pro dalších 6 měsíců (PRSF)

Prognóza – výpočet pro dalších 12 měsíců (PRTF)

Combo 6 – výpočet za běžné období a dalších 6 měsíců (CMSF)

Combo 12 – výpočet za běžné období a dalších 6 měsíců (CMTF)

Historická – výpočet pro dalších 6 měsíců (HISF)

Historická – výpočet pro dalších 12 měsíců (HITF)

Upravená – zahrnuje využití rezervy nebo výpočet procentní pravděpodobnosti příjmu z pronájmu (MODI)

Více období – výpočet pro po sobě jdoucí období (MLTP)

Jiná (OTHR)

ANO

NE

CREL71

Ukazatel poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu ke dni sekuritizace

Jakým způsobem je počítán nebo uplatňován poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu, pokud se podkladová expozice týká více nemovitostí:

 

Částečně – nebyly poskytnuty finanční údaje pro všechny nemovitosti, obsluhovatel nevyplňuje (PRTL)

 

Průměr – nebyly poskytnuty finanční údaje pro všechny nemovitosti, obsluhovatel alokuje obsluhu dluhu pouze na nemovitosti, u nichž byly obdrženy finanční údaje (AVER)

 

Plně – pro všechny nemovitosti byly obdrženy všechny výkazy (FULL)

 

Nejhorší případ – nebyly poskytnuty finanční údaje pro všechny nemovitosti, obsluhovatel alokuje 100 % obsluhy dluhu na všechny nemovitosti, u nichž byly obdrženy finanční údaje (WCAS)

 

Neobdrženo – nebyly obdrženy žádné finanční údaje (NCOT)

 

Konsolidovaně – všechny nemovitosti jsou vykázány v jednom „sbaleném“ výkazu finančních informací dlužníka (COND)

 

Celý úvěr na základě úvěrových smluv (WLAG)

 

Celý úvěr na základě jiné metody (WLOT)

 

Zástavní listina na základě úvěrové smlouvy (TNAG)

 

Zástavní listina na základě jiné metody (TNOT)

 

Jiná metoda (OTHR)

NE

ANO

CREL72

Nejnovější ukazatel poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu

Jakým způsobem je počítán nebo uplatňován poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu, pokud se podkladová expozice týká více nemovitostí:

 

Částečně – nebyly poskytnuty finanční údaje pro všechny nemovitosti, obsluhovatel nevyplňuje (PRTL)

 

Průměr – nebyly poskytnuty finanční údaje pro všechny nemovitosti, obsluhovatel alokuje obsluhu dluhu pouze na nemovitosti, u nichž byly obdrženy finanční údaje (AVER)

 

Plně – pro všechny nemovitosti byly obdrženy všechny výkazy (FULL)

 

Nejhorší případ – nebyly poskytnuty finanční údaje pro všechny nemovitosti, obsluhovatel alokuje 100 % obsluhy dluhu na všechny nemovitosti, u nichž byly obdrženy finanční údaje (WCAS)

 

Neobdrženo – nebyly obdrženy žádné finanční údaje (NCOT)

 

Konsolidovaně – všechny nemovitosti jsou vykázány v jednom „sbaleném“ výkazu finančních informací dlužníka (COND)

 

Celý úvěr na základě úvěrových smluv (WLAG)

 

Celý úvěr na základě jiné metody (WLOT)

 

Zástavní listina na základě úvěrové smlouvy (TNAG)

 

Zástavní listina na základě jiné metody (TNOT)

 

Jiná metoda (OTHR)

NE

ANO

CREL73

Poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu ke dni sekuritizace

Výpočet poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu pro sekuritizovanou podkladovou expozici ke dni sekuritizace na základě dokumentace podkladové expozice.

ANO

NE

CREL74

Stávající poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu

Výpočet stávajícího poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu pro sekuritizovanou podkladovou expozici na základě dokumentace podkladové expozice.

ANO

NE

CREL75

Původní poměr úvěru k hodnotě

Poměr úvěru k hodnotě (LTV) za celkové úvěrové ujednání (tj. neodrážející jen sekuritizovanou částku úvěru) ke dni sekuritizace.

ANO

NE

CREL76

Současný poměr úvěru k hodnotě

Současný poměr úvěru k hodnotě (LTV) za celkové úvěrové ujednání (tj. neodrážející jen sekuritizovanou částku úvěru).

ANO

NE

CREL77

Poměr úrokového krytí ke dni sekuritizace

Výpočet poměru úrokového krytí pro sekuritizovanou podkladovou expozici ke dni sekuritizace.

ANO

NE

CREL78

Stávající poměr úrokového krytí

Výpočet stávajícího poměru úrokového krytí pro sekuritizovanou podkladovou expozici.

ANO

NE

CREL79

Metoda výpočtu ukazatele úrokového krytí

Uveďte, jakým způsobem je počítán poměr úrokového krytí, který vyžadují finanční podmínky na úrovni sekuritizované podkladové expozice (nebo na úrovni celkové podkladové expozice, nejsou-li specifikována konkrétní ujednání týkající se podkladových expozic v rámci celkového úvěrového ujednání), tj. uveďte odvozenou metodu výpočtu:

 

Běžné období (CRRP)

 

Prognóza – výpočet pro dalších 6 měsíců (PRSF)

 

Prognóza – výpočet pro dalších 12 měsíců (PRTF)

 

Combo 6 – výpočet za běžné období a dalších 6 měsíců (CMSF)

 

Combo 12 – výpočet za běžné období a dalších 6 měsíců (CMTF)

 

Historická – výpočet pro dalších 6 měsíců (HISF)

 

Historická – výpočet pro dalších 12 měsíců (HITF)

 

Upravená – zahrnuje využití rezervy nebo výpočet procentní pravděpodobnosti příjmu z pronájmu (MODI)

 

Více období – výpočet pro po sobě jdoucí období (MLTP)

 

Jiná (OTHR)

NE

ANO

CREL80

Počet nemovitostí ke dni sekuritizace

Počet nemovitostí, které slouží jako zajištění podkladové expozice ke dni sekuritizace.

NE

ANO

CREL81

Počet nemovitostí ke dni uzávěrky shromažďování údajů

Počet nemovitostí, které slouží jako zajištění podkladové expozice.

ANO

NE

CREL82

Nemovitosti sloužící jako zajištění podkladové expozice

Zadejte jedinečné identifikační kódy kolaterálu (CREC4) nemovitostí, které slouží jako zajištění podkladové expozice ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Je-li nemovitostí více, zadejte všechny identifikační kódy podle XML schématu.

NE

NE

CREL83

Hodnota portfolia nemovitostí ke dni sekuritizace

Ocenění nemovitostí, jimiž je zajištěna podkladová expozice ke dni sekuritizace, dle údajů v nabídkovém dokumentu. Pokud je nemovitostí více, sečtěte jejich hodnoty.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREL84

Měna použitá k ocenění portfolia nemovitostí ke dni sekuritizace

Měna ocenění uvedeného v poli CREL83.

NE

ANO

CREL85

Stav nemovitostí

Stav nemovitostí. Pokud existuje více situací uvedených v seznamu níže, zvolte situaci, která nejlépe představuje celkový soubor nemovitostí.

Trvalá plná moc (LPOA)

Nucená správa (RCVR)

Realizace zástavy (FCLS)

Nemovitost ve vlastnictví (REOW)

Zástavní právo zrušeno (DFSD)

Částečně uvolněno (PRLS)

Uvolněno (RLSD)

Stejný stav jako ke dni sekuritizace (SCDT)

Ve speciální obsluze (SSRV)

Jiný (OTHR)

NE

ANO

CREL86

Den ocenění ke dni sekuritizace

Den, kdy bylo vypracováno ocenění hodnot uveřejněných v nabídkovém dokumentu. Pokud je nemovitostí více, a tedy i více dní ocenění, uveďte nejnovější datum.

NE

ANO

CREL87

Způsob umořování

Způsob umořování podkladové expozice včetně jistiny a úroků.

Francouzské – tj. umořování, kdy celková splácená částka (jistina plus úroky) je v rámci každé splátky stejná. (FRXX)

Německé – tj. umořování, kdy se v první splátce platí pouze úroky a zbývající splátky jsou neměnné, a to včetně kapitálového umoření a úroku. (DEXX)

Fixní splátkový kalendář – tj. umořování, kdy splácená částka jistiny je v rámci každé splátky stejná. (FIXE)

Jednorázová splátka („bullet“) – tj. umořování, kdy se celá částka jistiny splácí v rámci poslední splátky. (BLLT)

Jiné (OTHR)

ANO

NE

CREL88

Den konce doby odkladu pro jistinu

Je-li to použitelné ke dni uzávěrky shromažďování údajů, uveďte den konce doby odkladu pro jistinu.

NE

ANO

CREL89

Počet dnů odkladu splatnosti

Počet dnů po splatnosti platby, kdy věřitel nebude považovat neprovedenou platbu za případ selhání. Týká se neprovedených plateb v důsledku jiných než technických důvodů (tj. plateb, které nebyly provedeny z jiného důvodu než například v důsledku selhání systémů).

NE

ANO

CREL90

Plánovaná četnost splátek jistiny

Četnost splatných splátek jistiny, tj. období mezi jednotlivými platbami:

 

Měsíční (MNTH)

 

Čtvrtletní (QUTR)

 

Pololetní (SEMI)

 

Roční (YEAR)

 

Jiná (OTHR)

NE

ANO

CREL91

Plánovaná četnost splátek úroku

Četnost splatných splátek úroku, tj. období mezi jednotlivými platbami:

 

Měsíční (MNTH)

 

Čtvrtletní (QUTR)

 

Pololetní (SEMI)

 

Roční (YEAR)

 

Jiná (OTHR)

NE

ANO

CREL92

Počet plateb před sekuritizací

Zadejte počet plateb provedených předtím, než byla expozice převedena do sekuritizace.

ANO

NE

CREL93

Popis podmínek předčasného splacení

Popis musí odrážet informace uvedené v nabídkovém dokumentu. Například pokud je podmínkou předčasného splacení úhrada poplatku ve výši 1 % v prvním roce, 0,5 % ve druhém roce a 0,25 % ve třetím roce úvěrového období, lze tento údaj zapsat v nabídkovém dokumentu ve tvaru: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).

ANO

ANO

CREL94

Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici

Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice.

ANO

ANO

CREL95

Datum konce udržovacího výnosu

Den, po kterém lze podkladovou expozici předčasně splatit bez udržovacího výnosu.

NE

ANO

CREL96

Poplatek za předčasné splacení

Částka inkasovaná od dlužníka jako poplatek/pokuta za předčasné splátky podle podmínek smlouvy o podkladové expozici. Tato částka nemá zahrnovat žádné částky vyplacené jako „poplatek za předčasné ukončení“, který má nahradit úrokové platby až do dne splatnosti podkladové expozice.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREL97

Poslední den s poplatkem za předčasné splacení

Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice, aniž by požadoval úhradu poplatku za předčasné splacení.

ANO

ANO

CREL98

Mimořádná inkasa jistiny

Mimořádné splátky jistiny přijaté v průběhu posledního inkasního období. Ostatní splátky jistiny přijaté v průběhu úrokového období, které budou použity ke splácení podkladové expozice. Může se jednat o výnosy z prodeje, dobrovolné předčasné splátky nebo částky z likvidace.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREL99

Den likvidace/předčasného splacení

Poslední den, kdy byla přijata mimořádná splátka jistiny nebo výnosy z likvidace.

NE

ANO

CREL100

Kód likvidace/předčasného splacení

Kód přiřazený všem mimořádným splátkám jistiny nebo výnosům z likvidace obdrženým v inkasním období.

 

Částečná likvidace (redukce) (PTLQ)

 

Splacení před splatností (PTPY)

 

Likvidace nebo prodej (LQDP)

 

Odkup nebo náhrada (RPSB)

 

Plné splacení při splatnosti (FLPY)

 

Diskontované splacení (DPOX)

 

Splacení s pokutou (PYPN)

 

Splacení s udržovacím výnosem (YLMT)

 

Redukce s pokutou (CTPL)

 

Redukce s udržovacím výnosem (CTYL)

 

Jiné (OTHR)

NE

ANO

CREL101

Přeplatek/nedoplatek úroku při předčasné splátce

Nedoplatek nebo přeplatek skutečné splátky úroku oproti řádné splátce úroku, který není dán případem selhání podkladové expozice. Je výsledkem předčasné splátky přijaté k jinému dni, než je den splatnosti řádné splátky: Nedoplatek – rozdíl, o který je částka zaplacených úroků nižší než plánovaný úrok, který byl splatný ke dni splátky podkladové expozice (použije se pouze v případě, že existuje nedoplatek poté, co dlužník uhradil případný poplatek za předčasné ukončení). Přeplatek – úrok inkasovaný nad rámec narostlého úroku splatného za úrokové období podkladové expozice. Záporné číslo znamená nedoplatek a přeplatek je vyjádřen kladným číslem.

Týká se celého úvěrového ujednání (tj. nezohledňuje jen částku sekuritizované podkladové expozice).

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREL102

Den splátky

Poslední den platby jistiny a úroku sekuritizační jednotce pro speciální účel ke dni uzávěrky shromažďování údajů, obvykle se jedná o den splátky úroku z podkladové expozice.

NE

ANO

CREL103

Následující den úpravy splátek

U podkladových expozic s upravitelnou sazbou se jedná o nejbližší den, na kdy je naplánována změna výše řádné splátky jistiny a/nebo úroku. U podkladových expozic s pevnou sazbou zadejte den následující splátky.

NE

ANO

CREL104

Následující den splátky

Den příští splátky podkladové expozice.

NE

ANO

CREL105

Splátka

Jedná se o další smluvní platbu splatnou ze strany dlužníka podle četnosti splátek podkladové expozice.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREL106

Původní úroková sazba

Celková úroková sazba podkladové expozice ke dni vzniku sekuritizované podkladové expozice.

ANO

NE

CREL107

Úroková sazba ke dni sekuritizace

Celková úroková sazba (například EURIBOR + marže) používaná pro výpočet splatného úroku ze sekuritizované podkladové expozice uvedená ve výši k prvnímu dni splátky úroku po dni sekuritizace.

ANO

NE

CREL108

První den úpravy splátek

U podkladových expozic s upravitelnou sazbou se jedná o první den, na kdy je naplánována změna výše řádné splátky jistiny a/nebo úroku. U podkladových expozic s pevnou sazbou uveďte první den splatnosti řádné splátky jistiny nebo úroku (nikoli první datum po sekuritizaci, kdy by se sazba mohla změnit).

ANO

ANO

CREL109

Druh úrokové sazby

Druh úrokové sazby:

 

Podkladová expozice s plovoucí sazbou (po dobu životnosti) (FLIF)

 

Podkladová expozice s plovoucí sazbou vázaná na jeden index, která se v budoucnosti vrátí k jinému indexu (FINX)

 

Podkladová expozice s pevnou sazbou (po dobu životnosti) (FXRL)

 

S pevnou sazbou a pravidelným novým nastavováním sazby v budoucnosti (FXPR)

 

Podkladová expozice s pevnou sazbou s budoucím povinným přechodem na plovoucí sazbu (FLCF)

 

Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným minimem (FLFL)

 

Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným maximem (CAPP)

 

Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným minimem i maximem (FLCA)

 

Diskont (DISC)

 

Možnost výměny (switch) (SWIC)

 

Se swapem dlužníka (OBLS)

 

Modulární (MODE)

 

Jiná (OTHR)

NE

ANO

CREL110

Současná úroková sazba

Hrubá roční sazba, která se používá k výpočtu plánovaného, za současné období splatného úroku ze sekuritizované podkladové expozice. Sazby vypočtené pro jednotlivá období musí být anualizovány.

NE

ANO

CREL111

Index současné úrokové sazby

Základní aktuálně použitelný referenční index úroku (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena úroková sazba):

 

MuniAAA (MAAA)

 

FutureSWAP (FUSW)

 

LIBID (LIBI)

 

LIBOR (LIBO)

 

SWAP (SWAP)

 

Treasury (TREA)

 

Euribor (EURI)

 

Pfandbriefe (PFAN)

 

EONIA (EONA)

 

EONIASwaps (EONS)

 

EURODOLLAR (EUUS)

 

EuroSwiss (EUCH)

 

TIBOR (TIBO)

 

ISDAFIX (ISDA)

 

GCFRepo (GCFR)

 

STIBOR (STBO)

 

BBSW (BBSW)

 

JIBAR (JIBA)

 

BUBOR (BUBO)

 

CDOR (CDOR)

 

CIBOR (CIBO)

 

MOSPRIM (MOSP)

 

NIBOR (NIBO)

 

PRIBOR (PRBO)

 

TELBOR (TLBO)

 

WIBOR (WIBO)

 

Základní sazba Bank of England (BOER)

 

Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR)

 

Vlastní sazba věřitele (LDOR)

 

Jiná (OTHR)

NE

ANO

CREL112

Doba platnosti indexu současné úrokové sazby

Doba platnosti indexu současné úrokové sazby:

 

Jednodenní (OVNG)

 

Vnitrodenní (INDA)

 

1 den (DAIL)

 

1 týden (WEEK)

 

2 týdny (TOWK)

 

1 měsíc (MNTH)

 

2 měsíce (TOMN)

 

3 měsíce (QUTR)

 

4 měsíce (FOMN)

 

6 měsíců (SEMI)

 

12 měsíců (YEAR)

 

Na požádání (ONDE)

 

Jiná (OTHR)

NE

ANO

CREL113

Marže současné úrokové sazby

Marže současné úrokové sazby u podkladové expozice s plovoucí sazbou nad indexovou sazbou (nebo pod ní, a pak je hodnota uvedena jako záporná).

NE

ANO

CREL114

Interval úpravy úrokové sazby

Počet měsíců mezi jednotlivými dny, k nimž je upravována úroková sazba podkladové expozice.

NE

ANO

CREL115

Současná indexová sazba

Indexová sazba použitá ke stanovení současné úrokové sazby sekuritizované podkladové expozice. Úroková sazba (před započtením marže) použitá pro výpočet úroků hrazených ke dni splátky ze sekuritizované podkladové expozice v poli CREL102.

NE

ANO

CREL116

Den stanovení indexu

Pokud smlouva o podkladové expozici uvádí konkrétní termíny pro nastavení tohoto indexu, zadejte den příštího stanovení indexu.

NE

ANO

CREL117

Dodatečné zaokrouhlení

Dodatečné procento, o které by měla být zaokrouhlena indexová sazba při stanovování úrokové sazby, která je uvedena ve smlouvě o podkladové expozici.

NE

ANO

CREL118

Maximální úroková sazba

Maximální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.

NE

ANO

CREL119

Minimální úroková sazba

Minimální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.

NE

ANO

CREL120

Současná sazba úroků z prodlení

Úroková sazba použitá pro výpočet úroků z prodlení hrazených ke dni splátky sekuritizované podkladové expozice v poli CREL102.

NE

ANO

CREL121

Povolena akumulace úroku

Umožňují dokumenty popisující podmínky podkladové expozice akumulaci a kapitalizaci úroku?

ANO

NE

CREL122

Metoda počítání dnů

Konvence počtu dnů použitá pro výpočet úroků:

 

30/360 (A011)

 

Actual/365 (A005)

 

Actual/360 (A004)

 

Actual/Actual ICMA (A006)

 

Actual/Actual ISDA (A008)

 

Actual/Actual AFB (A010)

 

Actual/366 (A009)

 

Jiná (OTHR)

NE

ANO

CREL123

Celková plánovaná splatná jistina a úrok

Plánovaná splatná jistina a úrok ze sekuritizované podkladové expozice k poslednímu dni splátky, ke dni uzávěrky shromažďování údajů.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

NE

CREL124

Celková plánovaná zaplacená jistina a úrok

Plánovaná zaplacená jistina a úrok ze sekuritizované podkladové expozice splatné k nejnovějšímu dni splátky, ke dni uzávěrky shromažďování údajů.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

NE

CREL125

Záporné umořování

Záporné umořování/odložený úrok/kapitalizovaný úrok bez penalizace. Záporné umořování nastane v případě, že úrok akumulovaný za platební období je vyšší než plánovaná platba a přebytek se připočte k zůstatku podkladové expozice. Týká se celého úvěrového ujednání (tj. nezohledňuje jen částku sekuritizované podkladové expozice).

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

NE

CREL126

Odložený úrok

Odložený úrok z celého úvěru (tj. včetně sekuritizovaného úvěru a jakéhokoli jiného úvěru patřícího do úvěrového ujednání s dlužníkem). Odložený úrok je částka, o kterou je úrok, který je dlužník povinen z hypotečního úvěru uhradit, nižší než výše akumulovaného úroku z nesplaceného zůstatku jistiny.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

NE

CREL127

Celkové nedoplatky jistiny a úroku

Kumulativní nesplacené částky jistiny a úroku splatné na základě celého úvěrového ujednání (tj. nikoli pouze sekuritizované podkladové expozice) ke dni uzávěrky shromažďování údajů.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREL128

Poslední den po splatnosti

Den, kdy byl dlužník naposledy v prodlení.

ANO

ANO

CREL129

Zůstatek po splatnosti

Současný zůstatek částky po splatnosti, která je definována jako:

 

Celkové platby splatné do dnešního dne

 

PLUS veškeré kapitalizované částky

 

PLUS veškeré poplatky k účtu

 

MÍNUS celkové dosud obdržené platby.

Pokud neexistují žádné částky po splatnosti, zadejte 0.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

NE

CREL130

Počet dnů po splatnosti

Počet dnů, po které je tato podkladová expozice po splatnosti (buď z hlediska úroku, nebo jistiny, pokud se tyto počty dnů liší, uveďte vyšší počet dní) ke dni uzávěrky shromažďování údajů.

NE

NE

CREL131

Důvod selhání nebo realizace zástavy

Pokud je podkladová expozice v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, vyberte odpovídající důvod:

 

V selhání z důvodu, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPXX)

 

V selhání z důvodu, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (PDXX)

 

V selhání jak z důvodu, že se má za to, že dlužník pravděpodobně nezaplatí, tak i proto, že uběhlo více než 90/180 dnů od splatnosti dluhu, podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. (UPPD)

ANO

ANO

CREL132

Částka v selhání

Celková hrubá částka v selhání před uplatněním výnosů z prodeje a vymožených částek a včetně veškerých kapitalizovaných poplatků/pokut atd. Pokud nedošlo k selhání, zadejte 0.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREL133

Den selhání

Datum selhání.

NE

ANO

CREL134

Úrok splácen zpětně

Je úrok z podkladové expozice splácen na konci období?

NE

NE

CREL135

Skutečný úrok z prodlení

Skutečný úrok z prodlení zaplacený mezi předešlým dnem uzávěrky shromažďování údajů a dnem uzávěrky shromažďování údajů tohoto předložení údajů. Celková výše úroků z prodlení uhrazených dlužníkem v průběhu úrokového období nebo ke dni splátky podkladové expozice.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREL136

Stav účtu

Současný stav podkladové expozice, která je sekuritizována:

 

Výkonná (PERF)

 

Restrukturalizovaná – bez nedoplatků (RNAR)

 

Restrukturalizovaná – s nedoplatky (RARR)

 

V selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013 (DFLT)

 

Není v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, ale je klasifikována jako v selhání, neboť je naplněna jiná definice selhání (NDFT)

 

V selhání jak podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, tak i na základě naplnění jiné definice selhání (DTCR)

 

V selhání pouze na základě naplnění jiné definice selhání (DADB)

 

Po splatnosti (ARRE)

 

Zpětně odkoupena prodávajícím – porušení prohlášení a záruk (REBR)

 

Zpětně odkoupena prodávajícím – v selhání (REDF)

 

Zpětně odkoupena prodávajícím – restrukturalizována (RERE)

 

Zpětně odkoupena prodávajícím – zvláštní obsluha (RESS)

 

Zpětně odkoupena prodávajícím – jiný důvod (REOT)

 

Splacena (RDMD)

 

Jiná (OTHR)

Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.

NE

NE

CREL137

Alokované ztráty

Dosud alokované ztráty bez zahrnutí poplatků, akumulovaných úroků atd. po uplatnění výnosů z prodeje (bez poplatku za předčasné splacení, pokud je podřízen vymoženým částem jistiny). Případný zisk z prodeje uveďte jako záporné číslo. Údaj by měl odrážet nejnovější stav ke dni uzávěrky shromažďování údajů, tj. jak jsou inkasovány vymožené částky a postupuje proces řešení.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREL138

Čistý výnos z likvidace

Čistý výnos plynoucí z likvidace, který se použije pro stanovení ztráty sekuritizační jednotky pro speciální účel podle sekuritizačních dokumentů. Výše čistého výnosu z prodeje, na jejímž základě se určí, zda v souvislosti s podkladovou expozicí vznikla ztráta nebo nedoplatek.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREL139

Náklady na likvidaci

Náklady na likvidaci, které budou započteny s ostatními aktivy emitenta s cílem stanovit ztrátu podle sekuritizačních dokumentů. Výše nákladů na likvidaci, které budou uhrazeny z čistého výnosu z prodeje s cílem stanovit, zda bude vykázána ztráta.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREL140

Předpokládaný harmonogram vymáhání

Předpokládaný harmonogram vymáhání obsluhovatele podkladové expozice v měsících.

NE

ANO

CREL141

Kumulativní vymožené částky

Celkové vymožené částky (bez ohledu na jejich zdroj) z dluhu (v selhání/odpisy atd.), bez zahrnutí nákladů. Zahrňte všechny zdroje vymožených částek, nejen výnosy z prodeje kteréhokoli kolaterálu.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREL142

Den zahájení vymáhání

Den, kdy bylo proti dlužníkovi zahájeno nebo příjemcem úvěru schváleno řízení za účelem realizace zástavy, správní řízení nebo alternativní postup vymáhání.

NE

ANO

CREL143

Kód strategie řešení

Strategie řešení:

 

Úprava (MODI)

 

Vymáhání (ENFR)

 

Nucená správa (RCVR)

 

Insolvence (NSOL)

 

Prodloužení (XTSN)

 

Prodej úvěru (LLES)

 

Diskontované splacení (DPFF)

 

Držba nemovitosti (PPOS)

 

Vyřešeno (RSLV)

 

Do vrácení obsluhovateli (PRTS)

 

Převod namísto realizace zástavy (DLFR)

 

Plné splacení (FPOF)

 

Prohlášení a záruky (REWR)

 

Jiné (OTHR)

NE

ANO

CREL144

Úprava

Druh úpravy:

 

Prodloužení dne splatnosti (MEXT)

 

Změna umořování (AMMC)

 

Odpis jistiny (PWOF)

 

Přechodné snížení sazby (TMRR)

 

Kapitalizace úroků (CINT)

 

Kapitalizace uhrazených nákladů (např. pojištění, nájem pozemku) (CPCA)

 

Kombinace (COMB)

 

Jiná (OTHR)

NE

ANO

CREL145

Stav z hlediska zvláštní obsluhy

Je podkladová expozice ke dni splátky podkladové expozice v současné době předmětem speciální obsluhy?

NE

NE

CREL146

Poslední den převedení podkladové expozice na speciálního obsluhovatele

Den, kdy byla podkladová expozice po příslušné rozhodné události převedena na speciálního obsluhovatele. Pozn.: V případě, že u podkladové expozice došlo k více převodům, jedná se o poslední den převodu na speciální obsluhu.

NE

ANO

CREL147

Poslední den vrácení podkladové expozice primárnímu obsluhovateli

Den, kdy se podkladová expozice stává „opravenou hypoteční podkladovou expozicí“, tj. den, kdy speciální obsluhovatel vrátí podkladovou expozici hlavnímu/primárnímu obsluhovateli. Pozn.: V případě, že u podkladové expozice došlo k více převodům, jedná se o poslední den vrácení podkladové expozice hlavnímu/primárnímu obsluhovateli ze speciální obsluhy.

NE

ANO

CREL148

Stanovení nemožnosti vymožení

Indikátor (ano/ne) toho, zda podle obsluhovatele nebo speciálního obsluhovatele nelze poskytnuté části, nesplacený zůstatek podkladové expozice a další částky dlužné v souvislosti s podkladovou expozicí pokrýt z výnosu při prodeji nebo likvidace nemovitosti či podkladové expozice.

ANO

ANO

CREL149

Porušení úvěrových podmínek/rozhodná událost

Druh porušení úvěrových podmínek/rozhodné události:

 

Poměr úrokového krytí (ICRX)

 

Poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu (DSCR)

 

Poměr úvěru k hodnotě (LLTV)

 

Poměr úrokového krytí nebo poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu (ICDS)

 

Poměr úrokového krytí nebo poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu nebo poměr úvěru k hodnotě (ICDL)

 

Porušení na úrovni nemovitosti (PROP)

 

Porušení na úrovni dlužníka (OBLG)

 

Porušení na úrovni nájemce nebo neobsazenosti (TENT)

 

Jiný (OTHR)

NE

ANO

CREL150

Den porušení podmínek

Datum, kdy došlo k jakémukoli porušení podmínek podkladové expozice. V případě opakovaných případů porušení se uvede den, kdy nastal první z těchto případů.

ANO

ANO

CREL151

Den nápravy porušení podmínek

Datum, kdy došlo k jakémukoli porušení podmínek uvedenému v poli CREL150. V případě opakovaných případů porušení se uvede den, kdy byl napraven poslední z těchto případů.

NE

ANO

CREL152

Kód kontrolního seznamu obsluhovatele

Pokud byla podkladová expozice zapsána na kontrolní seznam obsluhovatele, uveďte příslušný odpovídající kód z tabulky 2 v příloze I tohoto nařízení. Pokud lze použít více kritérií, uveďte nejvarovnější kód.

NE

ANO

CREL153

Datum kontrolního seznamu obsluhovatele

Den rozhodnutí o umístění podkladové expozice na kontrolní seznam. Pokud byla podkladová expozice v předchozím období z kontrolního seznamu vyřazena a nyní je na něj zařazena zpět, použije se nové datum tohoto zařazení.

NE

ANO

CREL154

Poskytovatel úrokového swapu

Pokud k podkladové expozici existuje úrokový swap, uveďte úplný oficiální název poskytovatele úrokového swapu. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NE

ANO

CREL155

Identifikační kód právnické osoby poskytovatele úrokového swapu

Uveďte identifikační kód právnické osoby poskytovatele úrokového swapu k podkladové expozici (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NE

ANO

CREL156

Den splatnosti úrokového swapu

Den splatnosti pro úrokový swap na úrovni podkladové expozice.

NE

ANO

CREL157

Pomyslná hodnota úrokového swapu

Pomyslná hodnota úrokového swapu na úrovni podkladové expozice.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREL158

Poskytovatel měnového swapu

Pokud k podkladové expozici existuje měnový swap, uveďte úplný oficiální název poskytovatele měnového swapu. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NE

ANO

CREL159

Identifikační kód právnické osoby poskytovatele měnového swapu

Uveďte identifikační kód právnické osoby poskytovatele měnového swapu k podkladové expozici (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NE

ANO

CREL160

Den splatnosti měnového swapu

Den splatnosti pro měnový swap na úrovni podkladové expozice.

NE

ANO

CREL161

Pomyslná hodnota měnového swapu

Pomyslná hodnota měnového swapu na úrovni podkladové expozice

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREL162

Směnný kurz pro swap

Směnný kurz, který byl stanoven pro měnový swap na úrovni podkladové expozice.

NE

ANO

CREL163

Poskytovatel jiného swapu

Úplný oficiální název poskytovatele swapu pro podkladovou expozici, pokud swap není ani úrokovým ani měnovým swapem. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NE

ANO

CREL164

Identifikační kód právnické osoby poskytovatele jiného swapu

Uveďte identifikační kód právnické osoby poskytovatele „jiného“ swapu k podkladové expozici (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NE

ANO

CREL165

Dlužník je povinen hradit poplatek za předčasné ukončení swapu

Rozsah, ve kterém je dlužník povinen hradit poskytovateli swapu k podkladové expozici poplatek za jeho předčasné ukončení. V případě více swapů uveďte nejpřiměřenější hodnotu.

Plné odškodnění ze strany dlužníka (TOTL)

Částečné odškodnění ze strany dlužníka (PINO)

Žádné odškodnění ze strany dlužníka (NOPE)

ANO

NE

CREL166

Úplné nebo částečné ukončení swapu v běžném období

Pokud byl swap k podkladové expozici ukončen mezi předchozím dnem uzávěrky shromažďování údajů a dnem uzávěrky shromažďování údajů pro předložení stávající zprávy, uveďte důvod. V případě více swapů uveďte nejpřiměřenější hodnotu.

Swap ukončen kvůli snížení ratingu poskytovatele swapu k podkladové expozici (RTDW)

Swap ukončen kvůli platebnímu selhání poskytovatele swapu k podkladové expozici (PYMD)

Swap ukončen kvůli jinému druhu selhání protistrany swapu k podkladové expozici (CNTD)

Swap ukončen kvůli úplnému nebo částečnému předčasnému splacení ze strany dlužníka (PRPY)

Swap ukončen kvůli jinému druhu selhání dlužníka (PRPY)

Jiný (OTHR)

NE

ANO

CREL167

Čistá pravidelná platba od poskytovatele swapu

Čistá částka platby poskytované protistranou swapu k sekuritizované podkladové expozici ke dni splátky podkladové expozice, která je stanovena ve smlouvě o swapu. Nezahrnuje poplatky za předčasné ukončení nebo vypovězení. V případě více swapů uveďte částku za všechny swapy.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREL168

Poplatek hrazený poskytovateli swapu podkladové expozice za předčasné ukončení

Výše platby, kterou má dlužník uhradit protistraně swapu za předčasné částečné nebo úplné ukončení swapu. V případě více swapů uveďte nejpřiměřenější hodnotu.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREL169

Nedoplatek na poplatku za předčasné ukončení swapu

Výše případného nedoplatku na poplatku za předčasné úplné nebo částečné ukončení swapu, který hradí dlužník. V případě více swapů uveďte částku za všechny swapy.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREL170

Poplatek hrazený protistranou swapu za předčasné ukončení

Výše případných zisků vyplácených protistranou swapu dlužníkovi při úplném nebo částečném ukončení swapu. V případě více swapů uveďte nejpřiměřenější hodnotu.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREL171

Den příští úpravy swapu

Následující den úpravy swapu k podkladové expozici. V případě více swapů uveďte nejpřiměřenější hodnotu.

NE

ANO

CREL172

Sponzor

Název sponzora podkladové expozice.

NE

ANO

CREL173

Identifikační kód právnické osoby korespondentské banky pro účely syndikace

Uveďte identifikační kód právnické osoby (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) korespondentské banky pro účely syndikace, tj. subjektu, který působí jako rozhraní mezi dlužníkem a věřiteli zapojenými do syndikované podkladové expozice.

NE

ANO

CREL174

Identifikační kód právnické osoby obsluhovatele

Uveďte identifikační kód právnické osoby obsluhovatele podkladové expozice (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NE

ANO

CREL175

Název obsluhovatele

Uveďte úplný oficiální název obsluhovatele podkladové expozice. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NE

ANO

CREL176

Název původce

Uveďte úplný oficiální název původce podkladové expozice. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NE

NE

CREL177

Identifikační kód právnické osoby původce

Uveďte identifikační kód právnické osoby původce podkladové expozice (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NE

NE

CREL178

Země usazení původce

Země, v níž je původce podkladové expozice usazen.

NE

NE

CREL179

Název původního věřitele

Uveďte úplný oficiální název původního věřitele. Uvedený název musí odpovídat názvu uvedenému u identifikačního kódu právnické osoby v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

ANO

ANO

CREL180

Identifikační kód právnické osoby původního věřitele

Uveďte identifikační kód právnické osoby původního věřitele (jak je uveden v databázi Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

Není-li identifikační kód právnické osoby k dispozici, uveďte ND5.

ANO

ANO

CREL181

Země usazení původního věřitele

Země, v níž je původní věřitel usazen.

ANO

ANO

Oddíl informací o kolaterálu

CREC1

Jedinečný identifikační kód

Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli CREL1.

NE

NE

CREC2

Identifikační kód podkladové expozice

Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Kód musí odpovídat identifikačnímu kódu v poli CREL5. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.

NE

NE

CREC3

Původní identifikační kód kolaterálu

Původní identifikační kód přiřazený kolaterálu. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.

NE

NE

CREC4

Nový identifikační kód kolaterálu

Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole CREC3, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli CREC3. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.

NE

NE

CREC5

Druh kolaterálu

Primární (z hlediska hodnoty) druh aktiva zajišťujícího dluh. Je-li poskytnuta záruka zajištěná fyzickým nebo finančním kolaterálem, určete v rámci záruky veškeré případné kolaterály, které ji podporují.

Osobní automobil (CARX)

Průmyslové vozidlo (INDV)

Užitkový nákladní automobil (CMTR)

Železniční kolejové vozidlo (RALV)

Užitkové plavidlo (NACM)

Rekreační plavidlo (NALV)

Letoun (AERO)

Obráběcí stroj (MCHT)

Průmyslové vybavení (INDE)

Kancelářské vybavení (OFEQ)

IT vybavení (ITEQ)

Lékařské vybavení (MDEQ)

Energetické vybavení (ENEQ)

Komerční budova (CBLD)

Rezidenční budova (RBLD)

Průmyslová budova (IBLD)

Jiné vozidlo/plavidlo (OTHV)

Jiné vybavení (OTHE)

Jiná nemovitost (OTRE)

Jiné zboží nebo zásoby (OTGI)

Cenné papíry (SECU)

Záruka (GUAR)

Jiné finanční aktivum (OTFA)

Smíšené kategorie z důvodu zajištění všech aktiv dlužníka (MIXD)

Jiný (OTHR)

NE

NE

CREC6

Název nemovitosti

Název nemovitosti, která slouží jako zajištění podkladové expozice.

Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.

NE

ANO

CREC7

Adresa nemovitosti

Adresa nemovitosti, která slouží jako zajištění podkladové expozice.

Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.

NE

ANO

CREC8

Zeměpisný region – kolaterál

Zeměpisný region, v němž se nachází fyzický kolaterál (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.

ANO

ANO

CREC9

PSČ nemovitosti

Úplné poštovní směrovací číslo primární nemovitosti.

Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.

NE

ANO

CREC10

Zástavní právo

Pozice zástavního práva s nejvyšší předností v držení původce ve vztahu ke kolaterálu.

ANO

ANO

CREC11

Stav nemovitosti

Stav nemovitosti:

 

Trvalá plná moc (LPOA)

 

Nucená správa (RCVR)

 

Realizace zástavy (FCLS)

 

Nemovitost ve vlastnictví (REOW)

 

Zástavní právo zrušeno (DFSD)

 

Částečně uvolněno (PRLS)

 

Uvolněno (RLSD)

 

Stejný stav jako ke dni sekuritizace (SCDT)

 

Ve speciální obsluze (SSRV)

 

Jiný (OTHR)

Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.

NE

ANO

CREC12

Druh nemovitosti

Druh nemovitosti:

 

Autokempink (CRVP)

 

Parkoviště (CARP)

 

Zařízení zdravotní péče (HEAL)

 

Ubytování nebo hotel (HOTL)

 

Průmyslová (IDSR)

 

Pouze pozemek (LAND)

 

Rekreační (LEIS)

 

Vícegenerační (MULF)

 

Smíšené využití (MIXD)

 

Kanceláře (OFFC)

 

Restaurace (PUBX)

 

Maloobchod (RETL)

 

Skladové prostory (SSTR)

 

Sklad (WARE)

 

Různé (VARI)

 

Jiný (OTHR)

Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.

NE

ANO

CREC13

Forma vlastnictví nemovitosti

Relevantní forma vlastnictví nemovitosti. Pouze u pronájmu pozemku, kdy dlužník obvykle vlastní budovu nebo je povinen stavět v souladu s nájemní smlouvou. Tyto pronájmy jsou obvykle dlouhodobé čisté pronájmy; práva a povinnosti dlužníka trvají do okamžiku, než skončí platnost nájemní smlouvy nebo než je smlouva ukončena z důvodu neplnění:

 

Nájemní vztah (LESH)

 

Vlastní nemovitost (FREE)

 

Smíšená forma (MIXD)

 

Jiná (OTHR)

Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte ND5.

NE

ANO

CREC14

Den současného ocenění

Datum nejnovějšího ocenění.

ANO

ANO

CREC15

Výše současného ocenění

Nejnovější ocenění nemovitosti podle posouzení nezávislým externím nebo interním odhadcem; pokud takové posouzení není k dispozici, lze současnou hodnotu nemovitosti odhadnout pomocí indexu hodnoty nemovitostí, který je dostatečně podrobný, pokud jde o zeměpisnou polohu a druh nemovitosti; pokud takový index hodnoty nemovitostí není k dispozici, lze použít index cen nemovitostí, který je dostatečně podrobný, pokud jde o zeměpisnou polohu a druh nemovitosti, a to po uplatnění vhodně zvoleného snížení hodnoty, které zohlední snížení hodnoty nemovitosti.

Pokud oznamovaný kolaterál není nemovitým kolaterálem, zadejte nejnovější ocenění kolaterálu podle posouzení nezávislým externím nebo interním odhadcem, nebo, pokud není takové posouzení k dispozici, podle posouzení původcem.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

ANO

CREC16

Metoda současného ocenění

Poslední metoda výpočtu hodnoty kolaterálu uvedené v poli CREC15.

Úplná prohlídka, vnitřní a vnější (FALL)

Úplná prohlídka, pouze vnější (FEXT)

Zběžná vnější prohlídka a dokumentace (DRVB)

Model automatizovaného ocenění (AUVM)

Indexované ocenění (IDXD)

Na základě dokumentace (DKTP)

Správce nebo pracovník realitní kanceláře (MAEA)

Správce daně (TXAT)

Jiná (OTHR)

ANO

NE

CREC17

Základ současného ocenění

Nejnovější základ ocenění:

 

Obvyklá hodnota (na volném trhu) (OPEN)

 

Hodnota volné nemovitosti (VCNT)

 

Jiná (OTHR)

ANO

NE

CREC18

Metoda původního ocenění

Metoda výpočtu hodnoty kolaterálu v okamžiku vzniku podkladové expozice:

 

Úplná prohlídka, vnitřní a vnější (FALL)

 

Úplná prohlídka, pouze vnější (FEXT)

 

Zběžná vnější prohlídka a dokumentace (DRVB)

 

Model automatizovaného ocenění (AUVM)

 

Indexované ocenění (IDXD)

 

Na základě dokumentace (DKTP)

 

Správce nebo pracovník realitní kanceláře (MAEA)

 

Správce daně (TXAT)

 

Jiná (OTHR)

ANO

NE

CREC19

Den sekuritizace kolaterálu

Den, kdy byla nemovitost/kolaterál vložena/vložen jako zajištění podkladové expozice. Pokud byla tato nemovitost nahrazena/byl tento kolaterál nahrazen, uveďte den náhrady. Pokud byla tato nemovitost/byl tento kolaterál součástí původní transakce, uvede se den sekuritizace.

ANO

NE

CREC20

Přidělený procentní podíl podkladové expozice ke dni sekuritizace

Přidělený procentní podíl podkladové expozice, který připadá na nemovitost/kolaterál ke dni sekuritizace v případě, že je podkladová expozice zajištěna více nemovitostmi/kolaterály. Tento podíl může být stanoven ve smlouvě o podkladové expozici, jinak jej přidělte podle ocenění nebo provozního výsledku.

ANO

ANO

CREC21

Současný přidělený procentní podíl podkladové expozice

Přidělený procentní podíl podkladové expozice, který připadá na kolaterál ke dni splátky podkladové expozice. Pokud je podkladová expozice zajištěna více než jedním kolaterálem, je součet všech procentních podílů roven 100 %. Tento podíl může být stanoven ve smlouvě o podkladové expozici, jinak jej přidělte podle ocenění (provozního výsledku).

NE

ANO

CREC22

Ocenění ke dni sekuritizace

Ocenění nemovitosti/kolaterálu, kterou/kterým je zajištěna podkladová expozice ke dni sekuritizace, dle údajů v nabídkovém dokumentu.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREC23

Název znalecké společnosti při sekuritizaci

Název znalecké společnosti, která provedla ocenění nemovitosti/kolaterálu ke dni sekuritizace.

NE

ANO

CREC24

Den ocenění ke dni sekuritizace

Den, kdy bylo vypracováno ocenění hodnot uveřejněných v nabídkovém dokumentu.

NE

ANO

CREC25

Rok, v němž byla postavena

Rok, v němž byla nemovitost postavena, podle zprávy o ocenění nebo dokumentace podkladové expozice.

ANO

ANO

CREC26

Rok poslední rekonstrukce

Rok, v němž byla na nemovitosti dokončena poslední významná rekonstrukce/nová výstavba, podle zprávy o ocenění nebo dokumentace podkladové expozice.

ANO

ANO

CREC27

Počet jednotek

U nemovitosti typu bytového domu uveďte počet jednotek, u nemovitosti typu ubytovacího zařízení/hotelu/zařízení zdravotní péče se uvádí počet lůžek, u autokempinku jednotky, u ubytování pokoje, u skladových prostor jednotky.

NE

ANO

CREC28

Čisté metry čtvereční

V metrech čtverečních uvedená celková čistá pronajímatelná plocha nemovitosti, která slouží jako zajištění podkladové expozice, podle nejnovější zprávy o ocenění.

NE

ANO

CREC29

Nebytová plocha

V metrech čtverečních uvedená celková čistá pronajímatelná nebytová plocha nemovitosti, která slouží jako zajištění podkladové expozice, podle nejnovější zprávy o ocenění.

NE

ANO

CREC30

Obytná plocha

V metrech čtverečních uvedená celková čistá pronajímatelná obytná plocha nemovitosti, která slouží jako zajištění úvěru, dle údajů v nejnovější zprávě o ocenění.

NE

ANO

CREC31

Validace čisté vnitřní podlahové plochy

Ověřil čistou vnitřní podlahovou plochu nemovitosti znalec (nebo byla ověřena v posledním ocenění)?

ANO

ANO

CREC32

Obsazenost ke dni

Den přijetí nejnovějšího seznamu nájemců/nájemního plánu. U ubytovacích služeb (hotely) a zařízení zdravotní péče se použije průměrná obsazenost za období, kterého se týkají finanční výkazy.

NE

ANO

CREC33

Ekonomická obsazenost ke dni sekuritizace

Procento pronajímatelné plochy, na něž je ke dni sekuritizace podepsána nájemní smlouva, pokud je uveřejněna v nabídkovém dokumentu (nájemci nemusí nemovitost užívat, ale platí nájem).

NE

ANO

CREC34

Fyzická obsazenost ke dni sekuritizace

Dostupné procento pronajímatelné plochy, která je při sekuritizaci skutečně obsazena (tj. kdy jsou nájemci skutečně v nájmu a nejsou vystěhováni), pokud je uveřejněno v nabídkovém dokumentu. Vychází buď ze seznamu nájemců, nebo z jiného dokumentu, který uvádí obsazenost v souladu s informacemi za poslední účetní období.

NE

ANO

CREC35

Hodnota volných nemovitostí způsobilých k užívání ke dni sekuritizace

Hodnota volných nemovitostí způsobilých k užívání ke dni sekuritizace.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREC36

Den finančních údajů ke dni sekuritizace

Konečný den finančních údajů pro účely informací použitých v nabídkovém dokumentu (například období od začátku roku do současného okamžiku, rok, čtvrt roku nebo posledních 12 po sobě jdoucích měsíců).

ANO

ANO

CREC37

Provozní výsledek ke dni sekuritizace

Výnosy po odečtení provozních nákladů ke dni sekuritizace.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

ANO

CREC38

Nejnovější finanční údaje ke dni zahájení

První den období, k němuž se vztahuje nejnovější výkaz zisku a ztráty (např. měsíční, čtvrtletní, za období od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců).

ANO

ANO

CREC39

Nejnovější finanční údaje ke dni ukončení

Poslední den, k němuž se vztahují finanční údaje použité pro nejnovější výkaz zisku a ztráty (např. měsíční, čtvrtletní, za období od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců).

ANO

ANO

CREC40

Nejnovější výnosy

Celkové výnosy za období, na které se vztahuje nejnovější výkaz zisku a ztráty (např. měsíční, čtvrtletní, za období od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců), za nemovitost.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

ANO

CREC41

Nejnovější provozní náklady

Celkové provozní náklady za období, na které se vztahuje nejnovější výkaz zisku a ztráty (např. měsíční, čtvrtletní, za období od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců), za nemovitost. Může se jednat o daně z nemovitosti, pojištění, správu, služby a dodávky energií, údržbu a opravy a přímé náklady pronajímatele na nemovitost; nepatří sem investiční výdaje a provize z pronájmu.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

ANO

CREC42

Nejnovější investiční výdaje

Celkové investiční výdaje (nikoli opravy a údržba) za období, na které se vztahuje nejnovější výkaz zisku a ztráty (např. měsíční, čtvrtletní, za období od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců), za nemovitost.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

ANO

CREC43

Splatné nájemné z pozemků

Pokud se jedná o pronajímanou nemovitost, uveďte současné roční nájemné splatné pronajímateli.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREC44

Vážený průměr trvání nájmu

Vážený průměr trvání nájmu v letech, při použití poslední dostupné nesplacené hodnoty nájmu jako vah.

NE

ANO

CREC45

Den, kdy vyprší nárok nájemce

Uveďte nejbližší den, kdy vyprší práva nájemce z nájemního vztahu.

NE

ANO

CREC46

Roční smluvní výnos z pronájmu

Roční smluvní výnos z pronájmu odvozený od nejnovějšího rozpisu nájmů dlužníka.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CREC47

Příjmy, jež přestanou plynout za 1 až 12 měsíců

Procento příjmů, jež přestanou plynout za 1 až 12 měsíců.

ANO

ANO

CREC48

Příjmy, jež přestanou plynout za 13 až 24 měsíců

Procento příjmů, jež přestanou plynout za 13 až 24 měsíců.

ANO

ANO

CREC49

Příjmy, jež přestanou plynout za 25 až 36 měsíců

Procento příjmů, jež přestanou plynout za 25 až 36 měsíců.

ANO

ANO

CREC50

Příjmy, jež přestanou plynout za 37 až 48 měsíců

Procento příjmů, jež přestanou plynout za 37 až 48 měsíců.

ANO

ANO

CREC51

Příjmy, jež přestanou plynout za 49 nebo více měsíců

Procento příjmů, jež přestanou plynout za 49 nebo více měsíců.

ANO

ANO

Oddíl informací o nájemcích

CRET1

Jedinečný identifikační kód

Zadejte tentýž jedinečný identifikační kód, jaký je uveden v poli CREL1.

NE

NE

CRET2

Identifikační kód podkladové expozice

Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Kód musí odpovídat identifikačnímu kódu v poli CREL5. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.

NE

NE

CRET3

Identifikační kód kolaterálu

Jedinečný identifikační kód kolaterálu. Toto pole musí odpovídat poli CREC4, aby bylo možné mapování.

NE

NE

CRET4

Identifikační kód nájemce

Jedinečný identifikační kód nájemce. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.

NE

NE

CRET5

Název/jméno nájemce

Název stávajícího nájemce. Je-li nájemcem fyzická osoba, zadají se v tomto poli tytéž údaje jako v poli CRET4.

ANO

NE

CRET6

Kód odvětví NACE

Kód odvětví nájemce podle klasifikace NACE, jak je stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (1).

ANO

ANO

CRET7

Den uplynutí nájemního vztahu

Den uplynutí nájemního vztahu se stávajícím nájemcem.

NE

ANO

CRET8

Splatné nájemné

Roční nájemné splatné od stávajícího nájemce.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CRET9

Měna nájemného

Denominace měny nájemného.

NE

ANO


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA IV

INFORMACE O PODKLADOVÝCH EXPOZICÍCH – PODNIKY

KÓD POLE

NÁZEV POLE

OBSAH, KTERÝ MÁ BÝT OZNÁMEN

Povoleno ND1–ND4?

Povoleno ND5?

Oddíl informací o podkladových expozicích

CRPL1

Jedinečný identifikační kód

Jedinečný identifikační kód přidělený vykazujícím subjektem podle čl. 11 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224.

NE

NE

CRPL2

Původní identifikační kód podkladové expozice

Jedinečný identifikační kód podkladové expozice. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.

NE

NE

CRPL3

Nový identifikační kód podkladové expozice

Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole CRPL2, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli CRPL2. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.

NE

NE

CRPL4

Původní identifikační kód dlužníka

Původní jedinečný identifikační kód dlužníka. Identifikační kód musí být odlišný od veškerých externích identifikačních čísel, aby byla zajištěna anonymita dlužníka. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.

NE

NE

CRPL5

Nový identifikační kód dlužníka

Pokud v tomto poli nelze zachovat původní identifikační kód z pole CRPL4, zadejte zde nový identifikační kód. Pokud nedošlo ke změně identifikačního kódu, uveďte stejný identifikační kód jako v poli CRPL4. Vykazující subjekt nesmí tento jedinečný identifikační kód měnit.

NE

NE

CRPL6

Den uzávěrky shromažďování údajů

Den uzávěrky shromažďování údajů pro toto předložení údajů.

NE

NE

CRPL7

Den zařazení do seskupení

Den, kdy byla podkladová expozice převedena na sekuritizační jednotku pro speciální účel. Pro všechny podkladové expozice v seskupení ke dni uzávěrky v první zprávě předložené registru sekuritizací, pokud tyto informace nejsou k dispozici, uveďte pozdější z těchto možností: i) datum uzavření sekuritizace a ii) datum vzniku podkladové expozice.

NE

ANO

CRPL8

Den zpětného odkupu

Den, kdy byla podkladová expozice zpětně odkoupena ze seskupení.

NE

ANO

CRPL9

Den splacení

Den, kdy byl účet splacen, nebo (u podkladových expozic v selhání) den, kdy byl dokončen proces vymáhání.

NE

ANO

CRPL10

Zeměpisný region – dlužník

Zeměpisný region, v němž má dlužník sídlo (klasifikace NUTS3). Pokud Eurostat nestanovil klasifikaci NUTS3 (např. jurisdikce mimo EU), zadejte dvoumístný kód země ve formátu {COUNTRYCODE_2} a následně „ZZZ“.

ANO

NE

CRPL11

Klasifikace zeměpisného regionu

Zadejte rok klasifikace NUTS3 použité pro pole zeměpisného regionu, např. 2013 pro NUTS3 2013. Všechna pole pro zeměpisné regiony musí jednotně používat stejnou klasifikaci u každé podkladové expozice a napříč všemi podkladovými expozicemi v předložení údajů. Například vykazování podle klasifikace NUTS3 2006 pro některá zeměpisná pole týkající se dané podkladové expozice a vykazování podle klasifikace NUTS3 2013 pro jiná pole týkající se téže expozice není povoleno. Stejně tak není povoleno vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2006 pro některé podkladové expozice a vykazování polí zeměpisných regionů pomocí klasifikace NUTS3 2013 pro jiné podkladové expozice v témže předložení údajů.

ANO

NE

CRPL12

Rizikový dlužník

Potvrďte, že podle čl. 20 odst. 11 nařízení (EU) 2017/2402 v době, kdy byla tato podkladová expozice vybrána k převodu na sekuritizační jednotku, nebyla expozice v selhání ve smyslu čl. 178 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 ani nepředstavovala expozici vůči rizikovému dlužníkovi nebo ručiteli, pro nějž podle nejlepšího vědomí původce nebo původního věřitele platí, že:

a)

u něj byla v době tří let přede dnem vzniku dluhu prohlášena platební neschopnost nebo soud v důsledku neprovedení splátky pravomocně rozhodl ve prospěch jeho věřitelů o jejich právu na vymáhání nebo o náhradě škody, nebo u něj v době tří let přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku proběhla restrukturalizace dluhů s ohledem na jeho nevýkonné expozice, s výjimkou případů, kdy:

i)

z restrukturalizované podkladové expozice nevznikly nové nedoplatky ode dne restrukturalizace, k níž muselo dojít alespoň jeden rok přede dnem převodu či postoupení podkladových expozic na sekuritizační jednotku, a

ii)

informace poskytnuté původcem, sponzorem nebo sekuritizační jednotkou v souladu s čl. 7 odst. 1 prvním pododstavcem písm. a) a písm. e) bodem i) výslovně popisují rozsah restrukturalizovaných podkladových expozic, dobu provedení restrukturalizace a související podrobnosti, jakož i výkonnost podkladových expozic ode dne restrukturalizace;

b)

figuroval v době vzniku dluhu v příslušných případech ve veřejném rejstříku osob s nepříznivou úvěrovou historií, nebo není-li takový veřejný rejstřík, v jiném úvěrovém rejstříku, k němuž má původce nebo původní věřitel přístup, nebo

c)

má rating nebo úvěrové ohodnocení, z něhož vyplývá, že riziko, že nebudou uhrazeny smluvně dohodnuté splátky, je podstatně vyšší než u srovnatelných expozic v držení původce, které nejsou sekuritizovány.

Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.

NE

ANO

CRPL13

Druh zákazníka

Druh zákazníka při vzniku podkladové expozice:

 

Nový zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CNEO)

 

Nový zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (CEMO)

 

Nový zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (CNRO)

 

Stávající zákazník, který není zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (ENEO)

 

Stávající zákazník, který je zaměstnancem/přidruženým subjektem skupiny původce (EEMO)

 

Stávající zákazník, status zaměstnance/přidruženého subjektu není evidován (ENRO)

 

Jiný (OTHR)

ANO

NE

CRPL14

Kód odvětví NACE

Kód odvětví dlužníka podle klasifikace NACE, jak je stanovena v nařízení (ES) č. 1893/2006.

ANO

ANO

CRPL15

Segment dlužníka – Basel III

Segment dlužníka podle rámce Basel III:

 

Podniky (CORP)

 

Malé a střední podniky s režimem jako podniky (SMEX)

 

Maloobchod (RETL)

 

Jiný (OTHR)

ANO

ANO

CRPL16

Velikost podniku

Klasifikace podniků podle velikosti v souladu s přílohou doporučení Komise 2003/361/ES:

 

Mikropodnik (MICE) – zaměstnává méně než 10 osob a jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR

 

Malý podnik (SMAE) – zaměstnává méně než 50 osob a jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR

 

Střední podnik (MEDE) – zaměstnává méně než 250 osob a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

 

Velký podnik (LARE) – podnik, kterým není mikropodnikem, malým nebo středním podnikem.

 

Fyzická osoba (NATP)

 

Jiný (OTHR)

ANO

NE

CRPL17

Výnosy

Roční obrat dlužníka očištěný o všechny slevy a daně z prodeje v souladu s doporučením 2003/361/ES. Rovnocenný pojmu „celkový roční obrat“ v čl. 153 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

NE

CRPL18

Celkový dluh

Celkový hrubý dluh dlužníka včetně financování poskytovaného v rámci stávající podkladové expozice.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

NE

CRPL19

EBITDA

Opakující se výnosy z pokračující činnosti plus úroky, daně, odpisy a amortizace.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

NE

CRPL20

Hodnota podniku

Hodnota podniku, tj. tržní kapitalizace plus dluh, menšinový podíl a prioritní akcie po odečtení celkových peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

NE

CRPL21

Volný peněžní tok

Čistý příjem plus nepeněžní náklady plus úrok x (1 – sazba daně) plus dlouhodobé investice po odečtení investic do provozního kapitálu. Nepeněžní náklady zahrnují odpisy, amortizaci, znehodnocení, podílové odměny na základě akcií a znehodnocení aktiv.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

NE

CRPL22

Den finančních údajů

Datum finančních údajů (např. ukazatele EBITDA) dlužníka z této podkladové expozice.

ANO

ANO

CRPL23

Měna účetní závěrky

Měna, v níž je vypracována účetní závěrka.

ANO

NE

CRPL24

Druh dluhu

Druh dluhu:

 

Úvěr nebo leasing (LOLE)

 

Záruka (DGAR)

 

Směnky vlastní (PRMS)

 

Práva na účast (PRTR)

 

Přečerpání (ODFT)

 

Akreditiv (LCRE)

 

Provozní kapitál (WCFC)

 

Vlastní kapitál (EQUI)

 

Jiný (OTHR)

NE

NE

CRPL25

Sekuritizované pohledávky

Jaké pohledávky související s touto podkladovou expozicí byly sekuritizovány:

 

Jistina a úrok (PRIN)

 

Pouze jistina (PRPL)

 

Pouze úrok (INTR)

 

Jiné (OTHR)

NE

NE

CRPL26

Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru

Kód ISIN případně přiřazený této podkladové expozici.

NE

ANO

CRPL27

Seniorita

Seniorita dluhového nástroje:

 

Prioritní dluh (SNDB)

 

Mezaninový dluh (MZZD)

 

Vedlejší dluh (JUND)

 

Podřízený dluh (SBOD)

 

Jiný (OTHR)

NE

ANO

CRPL28

Syndikována

Je podkladová expozice syndikována?

ANO

NE

CRPL29

Transakce s vysokou finanční pákou

Je podkladová expozice transakcí s vysokou finanční pákou, jak je definována v pokynech na adrese https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf?

NE

NE

CRPL30

Řízeno v rámci zajištěného úvěrového závazku

Řídí podkladovou expozici také manažer zajištěného úvěrového závazku?

NE

ANO

CRPL31

Platba v naturáliích

Je podkladová expozice v současné době hrazena v naturáliích? (Tzn. úrok je hrazen formou kapitalizované jistiny.)

ANO

NE

CRPL32

Zvláštní režim

Pokud pro podkladovou expozici platí jakýkoli zvláštní režim veřejného sektoru, uveďte zde úplný název tohoto režimu (bez zkratek).

ANO

ANO

CRPL33

Den vzniku

Den poskytnutí původní podkladové expozice.

ANO

NE

CRPL34

Den splatnosti

Den splatnosti podkladové expozice nebo ukončení leasingu.

NE

ANO

CRPL35

Poskytovatel

Poskytovatel podkladové expozice:

 

Síť kanceláří nebo poboček (BRAN)

 

Makléř (BROK)

 

Internet (WEBI)

 

Jiný (OTHR)

ANO

ANO

CRPL36

Účel

Účel podkladové expozice:

 

Přečerpání nebo provozní kapitál (OVRD)

 

Investice do nových strojů a zařízení (EQPI)

 

Investice do nových informačních technologií (INFT)

 

Renovace stávajících strojů, zařízení nebo technologií (RFBR)

 

Fúze a akvizice (MGAQ)

 

Jiný účel rozšíření (OEXP)

 

Jiný (OTHR)

ANO

NE

CRPL37

Denominace měny

Denominace měny podkladové expozice.

NE

NE

CRPL38

Původní zůstatek jistiny

Zůstatek původní podkladové expozice (včetně poplatků).

Jedná se o zůstatek podkladové expozice ke dni vzniku podkladové expozice, nikoli ke dni prodeje podkladové expozice sekuritizační jednotce pro speciální účel nebo ke dni uzavření sekuritizace.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

ANO

CRPL39

Současný zůstatek jistiny

Částka podkladové expozice nesplacená ke dni uzávěrky shromažďování údajů. Zahrnuje veškeré částky, které budou v sekuritizaci klasifikovány jako jistina. V této částce je nutno uvést například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku podkladové expozice a tvoří součást jistiny v dané sekuritizaci. Nezahrnují se úroky po splatnosti ani pokuty.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CRPL40

Předchozí zůstatky jistiny

Celkové zůstatky v pořadí před touto podkladovou expozicí (včetně zůstatků držených jinými věřiteli). Pokud předchozí zůstatky neexistují, zadejte 0.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

ANO

CRPL41

Tržní hodnota

V případě sekuritizace zajištěného úvěrového závazku uveďte tržní hodnotu cenného papíru.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CRPL42

Celkový úvěrový limit

U podkladových expozic s flexibilními přísliby opětovného čerpání (včetně prvků revolvingu) nebo v případě, že maximální částka podkladové expozice nebyla čerpána v plné výši, uveďte maximální výši potenciálně nesplacené podkladové expozice.

Toto pole se vyplní pouze u podkladových expozic, které mají flexibilní prvky nebo prvky dalšího čerpání.

Toto pole nemá zachycovat případy, kdy může dlužník znovu sjednat zvýšený zůstatek podkladové expozice, ale situace, kdy v současné době je dlužník na základě smlouvy schopen tak postupovat a věřitel je schopen poskytnout dodatečné financování.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CRPL43

Kupní cena

Uveďte cenu (v poměru k nominální hodnotě), za kterou sekuritizační jednotka pro speciální účel zakoupila podkladovou expozici. Zadejte hodnotu 100, pokud nebylo provedeno diskontování.

NE

ANO

CRPL44

Den prodejní opce

Pokud existuje opce na zpětný prodej podkladové expozice, uveďte datum, kdy lze opci uplatnit. Není-li datum známo (např. pokud je opce americkou opcí), zadejte ekvivalent 31. prosince 2099.

NE

ANO

CRPL45

Realizační cena prodejní opce

Pokud existuje opce na zpětný prodej podkladové expozice, uveďte realizační cenu. Je-li realizační cena pohyblivá (např. pokud je opce opcí „s ohlédnutím“ (lookback)), uveďte nejlepší odhad realizační ceny ke dni uzávěrky shromažďování údajů.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CRPL46

Způsob umořování

Způsob umořování podkladové expozice včetně jistiny a úroků.

Francouzské – tj. umořování, kdy celková splácená částka (jistina plus úroky) je v rámci každé splátky stejná. (FRXX)

Německé – tj. umořování, kdy se v první splátce platí pouze úroky a zbývající splátky jsou neměnné, a to včetně kapitálového umoření a úroku. (DEXX)

Fixní splátkový kalendář – tj. umořování, kdy splácená částka jistiny je v rámci každé splátky stejná. (FIXE)

Jednorázová splátka („bullet“) – tj. umořování, kdy se celá částka jistiny splácí v rámci poslední splátky. (BLLT)

Jiné (OTHR)

ANO

NE

CRPL47

Den konce doby odkladu pro jistinu

Je-li to použitelné ke dni uzávěrky shromažďování údajů, uveďte den konce doby odkladu pro jistinu.

ANO

ANO

CRPL48

Plánovaná četnost splátek jistiny

Četnost splatných splátek jistiny, tj. období mezi jednotlivými platbami:

 

Měsíční (MNTH)

 

Čtvrtletní (QUTR)

 

Pololetní (SEMI)

 

Roční (YEAR)

 

Jiná (OTHR)

NE

ANO

CRPL49

Plánovaná četnost splátek úroku

Četnost splatných splátek úroku, tj. období mezi jednotlivými platbami:

 

Měsíční (MNTH)

 

Čtvrtletní (QUTR)

 

Pololetní (SEMI)

 

Roční (YEAR)

 

Jiná (OTHR)

NE

ANO

CRPL50

Splátka

Jedná se o další smluvní platbu splatnou ze strany dlužníka podle četnosti splátek podkladové expozice.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CRPL51

Výše balonové splátky

Celková částka (sekuritizované) splátky jistiny, která má být uhrazena v den splatnosti podkladové expozice.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

ANO

CRPL52

Druh úrokové sazby

Druh úrokové sazby:

 

Podkladová expozice s plovoucí sazbou (po dobu životnosti) (FLIF)

 

Podkladová expozice s plovoucí sazbou vázaná na jeden index, která se v budoucnosti vrátí k jinému indexu (FINX)

 

Podkladová expozice s pevnou sazbou (po dobu životnosti) (FXRL)

 

S pevnou sazbou a pravidelným novým nastavováním sazby v budoucnosti (FXPR)

 

Podkladová expozice s pevnou sazbou s budoucím povinným přechodem na plovoucí sazbu (FLCF)

 

Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným minimem (FLFL)

 

Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným maximem (CAPP)

 

Podkladová expozice s plovoucí sazbou se stanoveným minimem i maximem (FLCA)

 

Diskont (DISC)

 

Možnost výměny (switch) (SWIC)

 

Se swapem dlužníka (OBLS)

 

Modulární (MODE)

 

Jiná (OTHR)

NE

ANO

CRPL53

Současná úroková sazba

Hrubá roční sazba, která se používá k výpočtu plánovaného, za současné období splatného úroku ze sekuritizované podkladové expozice. Sazby vypočtené pro jednotlivá období musí být anualizovány.

NE

ANO

CRPL54

Index současné úrokové sazby

Základní aktuálně použitelný referenční index úroku (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena úroková sazba):

 

MuniAAA (MAAA)

 

FutureSWAP (FUSW)

 

LIBID (LIBI)

 

LIBOR (LIBO)

 

SWAP (SWAP)

 

Treasury (TREA)

 

Euribor (EURI)

 

Pfandbriefe (PFAN)

 

EONIA (EONA)

 

EONIASwaps (EONS)

 

EURODOLLAR (EUUS)

 

EuroSwiss (EUCH)

 

TIBOR (TIBO)

 

ISDAFIX (ISDA)

 

GCFRepo (GCFR)

 

STIBOR (STBO)

 

BBSW (BBSW)

 

JIBAR (JIBA)

 

BUBOR (BUBO)

 

CDOR (CDOR)

 

CIBOR (CIBO)

 

MOSPRIM (MOSP)

 

NIBOR (NIBO)

 

PRIBOR (PRBO)

 

TELBOR (TLBO)

 

WIBOR (WIBO)

 

Základní sazba Bank of England (BOER)

 

Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR)

 

Vlastní sazba věřitele (LDOR)

 

Jiná (OTHR)

NE

ANO

CRPL55

Doba platnosti indexu současné úrokové sazby

Doba platnosti indexu současné úrokové sazby:

 

Jednodenní (OVNG)

 

Vnitrodenní (INDA)

 

1 den (DAIL)

 

1 týden (WEEK)

 

2 týdny (TOWK)

 

1 měsíc (MNTH)

 

2 měsíce (TOMN)

 

3 měsíce (QUTR)

 

4 měsíce (FOMN)

 

6 měsíců (SEMI)

 

12 měsíců (YEAR)

 

Na požádání (ONDE)

 

Jiná (OTHR)

NE

ANO

CRPL56

Marže současné úrokové sazby

Marže současné úrokové sazby u podkladové expozice s plovoucí sazbou nad indexovou sazbou (nebo pod ní, a pak je hodnota uvedena jako záporná).

NE

ANO

CRPL57

Interval úpravy úrokové sazby

Počet měsíců mezi jednotlivými dny, k nimž je upravována úroková sazba podkladové expozice.

NE

ANO

CRPL58

Maximální úroková sazba

Maximální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.

NE

ANO

CRPL59

Minimální úroková sazba

Minimální sazba, kterou musí dlužník v souladu s podmínkami smlouvy o podkladové expozici zaplatit u podkladové expozice s plovoucí sazbou.

NE

ANO

CRPL60

Marže 1. revize

Marže podkladové expozice k datu 1. revize. Týká se pouze smluvních změn marže (např. z +50 bazických bodů na +100 bazických bodů) nebo podkladového indexu (např. z 3M EURIBOR na 1M EURIBOR) pro výpočet úroků. Toto pole se nevztahuje ke dni, kdy je index pravidelně nově nastavován (např. nové nastavení sazby 1M EURIBOR každý měsíc).

V tomto poli se musí zadat celá revidovaná marže, nikoli její změna.

ANO

ANO

CRPL61

Den 1. revize úrokové sazby

Den příští změny úrokové sazby (např. změna diskontní marže, konec fixního období, nová fixace podkladové expozice atd.; nejedná se o den příští fixace referenční sazby LIBOR/EURIBOR nebo indexu).

ANO

ANO

CRPL62

Marže 2. revize

Marže podkladové expozice k datu 2. revize. Týká se pouze smluvních změn marže (např. z +50 bazických bodů na +100 bazických bodů) nebo podkladového indexu (např. z 3M EURIBOR na 1M EURIBOR) pro výpočet úroků. Toto pole se nevztahuje ke dni, kdy je index pravidelně nově nastavován (např. nové nastavení sazby 1M EURIBOR každý měsíc).

V tomto poli se musí zadat celá revidovaná marže, nikoli její změna.

ANO

ANO

CRPL63

Den 2. revize úrokové sazby

Den druhé změny úrokové sazby (např. změna diskontní marže, konec fixního období, nová fixace podkladové expozice atd.; nejedná se o den příští fixace referenční sazby LIBOR/EURIBOR nebo indexu).

ANO

ANO

CRPL64

Marže 3. revize

Marže podkladové expozice k datu 3. revize. Týká se pouze smluvních změn marže (např. z +50 bazických bodů na +100 bazických bodů) nebo podkladového indexu (např. z 3M EURIBOR na 1M EURIBOR) pro výpočet úroků. Toto pole se nevztahuje ke dni, kdy je index pravidelně nově nastavován (např. nové nastavení sazby 1M EURIBOR každý měsíc).

V tomto poli se musí zadat celá revidovaná marže, nikoli její změna.

ANO

ANO

CRPL65

Den 3. revize úrokové sazby

Den třetí změny úrokové sazby (např. změna diskontní marže, konec fixního období, nová fixace podkladové expozice atd.; nejedná se o den příští fixace referenční sazby LIBOR/EURIBOR nebo indexu).

ANO

ANO

CRPL66

Index zrevidované úrokové sazby

Index příští úrokové sazby.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Základní sazba Bank of England (BOER)

Základní sazba Evropské centrální banky (ECBR)

Vlastní sazba věřitele (LDOR)

Jiná (OTHR)

ANO

ANO

CRPL67

Doba platnosti indexu zrevidované úrokové sazby

Doba platnosti indexu příští úrokové sazby:

 

Jednodenní (OVNG)

 

Vnitrodenní (INDA)

 

1 den (DAIL)

 

1 týden (WEEK)

 

2 týdny (TOWK)

 

1 měsíc (MNTH)

 

2 měsíce (TOMN)

 

3 měsíce (QUTR)

 

4 měsíce (FOMN)

 

6 měsíců (SEMI)

 

12 měsíců (YEAR)

 

Na požádání (ONDE)

 

Jiná (OTHR)

ANO

ANO

CRPL68

Počet plateb před sekuritizací

Zadejte počet plateb provedených předtím, než byla expozice převedena do sekuritizace.

ANO

NE

CRPL69

Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok

Procentní částka předčasných splátek povolených pro daný produkt za rok. Týká se podkladových expozic, které povolují určitou prahovou hodnotu předčasných splátek (tj. 10 %) před účtováním poplatků.

ANO

ANO

CRPL70

Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici

Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice.

ANO

ANO

CRPL71

Poplatek za předčasné splacení

Částka inkasovaná od dlužníka jako poplatek/pokuta za předčasné splátky podle podmínek smlouvy o podkladové expozici. Tato částka nemá zahrnovat žádné částky vyplacené jako „poplatek za předčasné ukončení“, který má nahradit úrokové platby až do dne splatnosti podkladové expozice.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

ANO

CRPL72

Poslední den s poplatkem za předčasné splacení

Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení podkladové expozice, aniž by požadoval úhradu poplatku za předčasné splacení.

ANO

ANO

CRPL73

Den předčasné splátky

Poslední den, kdy byla přijata mimořádná splátka jistiny.

ANO

ANO

CRPL74

Kumulativní předčasné splátky

Celkové předčasné splátky inkasované ke dni uzávěrky shromažďování údajů (předčasné splátky definované jako mimořádná splátka jistiny) od data vzniku podkladové expozice.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

ANO

ANO

CRPL75

Den restrukturalizace

Uveďte datum, ke kterému byla podkladová expozice restrukturalizována. Restrukturalizace znamená jakékoli změny smluvních podmínek smlouvy o podkladové expozici v důsledku úlevy, včetně platebních prázdnin, kapitalizace částek po splatnosti, změny základu úrokové sazby nebo marží, poplatků, pokut, splatnosti a/nebo jiných obecně přijímaných opatření restrukturalizace z důvodu úlev.

V případě více dat musí být všechna data uvedena v souladu s XML schématem.

ANO

ANO

CRPL76

Poslední den po splatnosti

Den, kdy byl dlužník naposledy v prodlení.

ANO

ANO

CRPL77

Zůstatek po splatnosti

Současný zůstatek částky po splatnosti, která je definována jako:

 

Celkové platby splatné do dnešního dne

 

PLUS veškeré kapitalizované částky

 

PLUS veškeré poplatky k účtu

 

MÍNUS celkové dosud obdržené platby.

Pokud neexistují žádné částky po splatnosti, zadejte 0.

Uveďte měnu, v níž je částka denominována, ve formátu {CURRENCYCODE_3}.

NE

NE

CRPL78

Počet dnů po splatnosti

Počet dnů, po které je tato podkladová expozice po splatnosti (buď z hlediska úroku, nebo jistiny, pokud se tyto počty dnů liší, uveďte vyšší počet dní) ke dni uzávěrky shromažďování údajů.

NE

NE

CRPL79

Stav účtu

Současný stav podkladové expozice, která je sekuritizována: