(EU) 2020/1217Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1217 ze dne 25. srpna 2020 o výjimce z prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o dovoz přirozeně nebo uměle zakrslých rostlin do Unie za účelem pěstování Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a některých druhů Pinus L. původem z Japonska, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/887/ES

Publikováno: Úř. věst. L 277, 26.8.2020, s. 6-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. srpna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. září 2020 Nabývá účinnosti: 15. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.8.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 277/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1217

ze dne 25. srpna 2020

o výjimce z prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o dovoz přirozeně nebo uměle zakrslých rostlin do Unie za účelem pěstování Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a některých druhů Pinus L. původem z Japonska, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/887/ES

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a zejména na čl. 30 odst. 1, čl. 40 odst. 1 a čl. 41 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/2031 zrušilo a nahradilo směrnici Rady 2000/29/ES (2) a prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 (3) nahradilo přílohy I až V uvedené směrnice.

(2)

Článek 7 ve spojení s bodem 1 přílohy VI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 zakazuje dovoz rostlin k pěstování Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. do Unie, vyjma plodů a osiva. Dříve byl příslušný zákaz stanoven v čl. 4 odst. 1 ve spojení s bodem 1 části A přílohy III směrnice 2000/29/ES.

(3)

Rozhodnutí Komise 2002/887/ES (4) povolilo členským státům stanovit odchylky od čl. 4 odst. 1 směrnice 2000/29/ES, pokud jde o zákazy uvedené v bodě 1 části A přílohy III uvedené směrnice, pro přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a některé druhy Pinus L., vyjma plodů a osiva, původem z Japonska.

(4)

Dne 3. srpna 2017 předložilo Japonsko žádost o rozšíření uvedeného povolení také na přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny bonsaje černé borovice (Pinus thunbergii Parl.) a předložilo technické informace na podporu této žádosti.

(5)

V květnu 2019 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vědecké stanovisko hodnotící rizika pro zdraví rostlin, jež přináší bonsaje černé borovice dovážené z Japonska (5). Uvedené vědecké stanovisko vycházelo z dostupných vědeckých a technických informací, jež poskytlo Japonsko, a dospělo k závěru ohledně pravděpodobnosti výskytu škodlivých organismů, pokud jde o škodlivé organismy, jež by mohly být s touto komoditou spojovány za splnění určitých podmínek.

(6)

Některé z dotčených škodlivých organismů dosud nejsou uvedeny na seznamu škodlivých organismů Unie, avšak mohly by splňovat kritéria k zařazení na tento seznam, a měla by se na ně tedy vztahovat prozatímní opatření stanovená v čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031. Na základě vědeckého stanoviska úřadu EFSA jsou podmínky pro dovoz bonsají rostlin Pinus thunbergii Parl. z Japonska zajišťující určitou úroveň ochrany před škodlivými organismy považovány za přijatelné a odchylka pro jejich dovoz do Unie by měla být udělena na počáteční období do 31. prosince 2023, aby bylo možné tato opatření přezkoumat.

(7)

V říjnu 2019 Japonsko rovněž předložilo žádost o prodloužení odchylky udělené rozhodnutím 2002/887/ES pro Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a některé druhy Pinus L. Okolnosti, jež odůvodňují udělení této odchylky podle rozhodnutí 2002/887/ES, stále trvají a fytosanitární rizika plynoucí z dovozu těchto komodit jsou i nadále nízká. Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici žádné nové informace odůvodňující revizi příslušných specifických podmínek, mělo by být toto prodloužení odchylky uděleno. Seznam škodlivých organismů s významem pro Pinus sp. by měl být aktualizován tak, aby zahrnoval nedávné změny v taxonomii a nové vědecké informace obsažené ve vědeckém stanovisku EFSA.

(8)

Odchylka by měla podléhat požadavkům shodným s těmi, které jsou stanoveny v rozhodnutí 2002/887/ES. Tyto požadavky by se měly použít, aniž je dotčeno prováděcí nařízení (EU) 2019/2072 a zejména požadavky stanovené v bodě 30 přílohy VII uvedeného nařízení týkající se dovozu přirozeně nebo uměle zakrslých rostlin pro pěstování, vyjma osiva, do Unie.

(9)

Vzhledem k tomu, že směrnice 2000/29/ES byla zrušena a nahrazena nařízením (EU) 2016/2031, mělo by být rozhodnutí 2002/887/ES zrušeno a nahrazeno tímto nařízením z důvodu jasnosti a právní soudržnosti.

(10)

Odchylka stanovená v tomto nařízení by měla platit do 31. prosince 2023, aby bylo možno ji přezkoumat.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se „dotčenými rostlinami“ rozumí přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny pro pěstování těchto druhů:

Chamaecyparis sp. Spach,

Juniperus sp. L.,

Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr),

Pinus thunbergii Parl.,

Pinus parviflora Sieb. & Zucc. roubovaný na podnož jiného druhu Pinus, původem z Japonska, a

Pinus thunbergii Parl. roubovaný na podnož jiného druhu Pinus, původem z Japonska.

Článek 2

Odchylka od zákazu vstupu dotčených rostlin do Unie

Odchylně od článku 7 a bodu 1 přílohy VI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 smí být dotčené rostliny dováženy do Unie, pokud splňují podmínky stanovené v příloze tohoto nařízení.

Článek 3

Období uplatňování odchylky

Odchylka stanovená v článku 2 se uplatní na dotčené rostliny dovezené do Unie v těchto obdobích:

a)

Chamaecyparis: od 1. října 2020 do 31. prosince 2023;

b)

Juniperus: od 1. listopadu do 31. března každého roku až do 31. prosince 2023;

c)

Pinus L.: od 1. října 2020 do 31. prosince 2023.

Článek 4

Zrušení rozhodnutí 2002/887/ES

Rozhodnutí 2002/887/ES se zrušuje.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. srpna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (Úř. věst. L 319, 10.12.2019, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Komise 2002/887/ES ze dne 8. listopadu 2002, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Japonska (Úř. věst. L 309, 12.11.2002, s. 8).

(5)  EFSA Panel on Plant Health (Vědecká komise EFSA pro zdraví rostlin), 2019. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of black pine (Pinus thunbergii Parl.) bonsai from Japan. EFSA Journal 2019;17(5):5667, 184 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5667.


PŘÍLOHA

Podmínky pro vstup dotčených rostlin do Unie v souladu s článkem 2

1.   

Jsou-li dotčenými rostlinami Pinus parviflora Sieb. & Zucc. nebo Pinus thunbergii Parl. roubované na podnož druhů Pinus, nesmí mít podnož žádné výhonky.

2.   

Celkové množství dovezených dotčených rostlin nesmí přesáhnout objem, který byl každoročně stanoven dovážejícím členským státem a oznámen Komisi a ostatním členským státům s ohledem na dostupná izolační zařízení či karanténní stanice.

3.   

Před vývozem do Unie musí být dotčené rostliny po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích let pěstovány, udržovány a tvarovány v úředně registrovaných školkách s kontrolním režimem podléhajícím státní organizaci ochrany rostlin Japonska. Roční seznamy úředně registrovaných školek se předkládají Komisi do 31. října každého roku. Tyto seznamy zahrnují počet rostlin pěstovaných v každé z těchto školek, pokud jsou podle tohoto nařízení považovány za způsobilé k odeslání do Unie.

4.   

V případě rostlin Juniperus musí být rostliny rodu Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. a Pyrus L., které byly po dva roky před jejich dovozem pěstovány ve školkách určených pro přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny uvedených v bodě 3 nebo v jejich bezprostředním okolí, podrobeny nejméně šestkrát za rok ve vhodných intervalech úřední kontrole na přítomnost příslušných škodlivých organismů. V případě rostlin Chamaecyparis a Pinus musí být rostliny rodu Chamaecyparis Spach a rodu Pinus L., které byly pěstovány v těchto školkách pro přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny nebo v jejich bezprostředním okolí, podrobeny nejméně šestkrát za rok ve vhodných intervalech úřední kontrole na přítomnost příslušných škodlivých organismů.

Příslušné škodlivé organismy jsou:

a)

v případě rostlin Juniperus:

i)

Aschistonyx eppoi Inouye;

ii)

Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada a G. yamadae Miyabe ex Yamada;

iii)

Oligonychus perditus Pritchard et Baker;

iv)

Popillia japonica Newman;

v)

jakýkoli jiný karanténní škodlivý organismus nebo škodlivý organismus, na nějž se vztahují opatření uvedená v článku 30 nařízení (EU) 2016/2031, o němž není známo, že by se vyskytoval v Unii;

b)

v případě rostlin Chamaecyparis:

i)

Popillia japonica Newman;

ii)

jakýkoli jiný karanténní škodlivý organismus nebo škodlivý organismus, na nějž se vztahují opatření uvedená v článku 30 nařízení (EU) 2016/2031, o němž není známo, že by se vyskytoval v Unii;

c)

v případě rostlin Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr):

i)

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al.;

ii)

Coleosporium paederiae Dietel ex Hirats. f.;

iii)

Crisicoccus pini (Kuwana);

iv)

Cronartium kurilense (Dietel) Y. Ono;

v)

Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai;

vi)

Dendrolimus sibiricus Chetverikov;

vii)

Dendrolimus spectabilis (Butler);

viii)

Dendrolimus superans Butler;

ix)

Monochamus spp. (neevropské populace);

x)

Pissodes nitidus Roelofs;

xi)

Popillia japonica Newman;

xii)

Pseudocercospora pini‐densiflorae (Hori & Nambu) Deighton;

xiii)

Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye;

xiv)

jakýkoli jiný karanténní škodlivý organismus nebo škodlivý organismus, na nějž se vztahují opatření uvedená v článku 30 nařízení (EU) 2016/2031, o němž není známo, že by se vyskytoval v Unii;

d)

v případě rostlin Pinus thunbergii Parl:

i)

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al.;

ii)

Coleosporium asterum (Dietel) Sydow & P. Sydow;

iii)

Coleosporium phellodendri Komarov;

iv)

Crisicoccus pini (Kuwana);

v)

Cronartium orientale Kaneko;

vi)

Dendrolimus sibiricus Chetverikov;

vii)

Dendrolimus spectabilis (Butler);

viii)

Dendrolimus superans Butler;

ix)

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet;

x)

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell;

xi)

Monochamus spp. (neevropské populace);

xii)

Pissodes nitidus Roelofs;

xiii)

Popillia japonica Newman;

xiv)

Pseudocercospora pini‐densiflorae (Hori & Nambu) Deighton;

xv)

Sirex nitobei Mats.;

xvi)

Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye;

xvii)

Urocerus japonicus (F. Sm.);

xviii)

jakýkoli jiný karanténní škodlivý organismus nebo škodlivý organismus, na nějž se vztahují opatření uvedená v článku 30 nařízení (EU) 2016/2031, o němž není známo, že by se vyskytoval v Unii.

5.   

Dotčené rostliny musí být během těchto kontrol shledány prostými škodlivých organismů uvedených výše v písmenech a) až d). Napadené rostliny musí být odstraněny státní organizací ochrany rostlin, nebo příslušnými vnitrostátními orgány nebo profesionálními provozovateli pod úředním dohledem státní organizace ochrany rostlin Japonska. Zbývající dotčené rostliny musí být účinně ošetřeny a po odpovídající dobu drženy a kontrolovány, aby bylo zajištěno, že jsou těchto škodlivých organismů prosté.

Každé zjištění škodlivých organismů uvedených v bodě 4 během kontrol provedených podle bodu 4 musí být úředně zaznamenáno a záznamy musí být na žádost poskytnuty Komisi. Na základě zjištění kteréhokoli z dotčených škodlivých organismů je školce odebrána její úřední registrace. Komise o tom musí být neprodleně informována. V takovém případě může být registrace obnovena nejdříve v následujícím roce.

6.   

Dotčené rostliny, které jsou určené na vývoz do Unie, musí alespoň po dobu dvou po sobě následujících let uvedených v bodě 3:

a)

být nahrnkovány do květináčů, které jsou umístěny na regálech ve výšce nejméně 50 cm nad zemí, nebo na betonové podlaze, kam neproniknou háďátka, a která je dobře udržována a prostá zbytků rostlin, a

b)

být během kontrol stanovených v bodě 4 shledány prostými dotčených škodlivých organismů a

c)

pokud patří do rodu Pinus L. a jsou naroubované na podnož druhů Pinus jiných než Pinus parviflora Sieb. & Zucc. nebo Pinus thunbergii Parl., mít podnož, která pochází ze zdrojů úředně schválených jako zdravý materiál, a

d)

mít každá rozlišovací znak nebo kód vysledovatelnosti, který umožní identifikaci úředně registrované školky a rok nahrnkování a který bude oznámen úřednímu orgánu ochrany rostlin Japonska.

7.   

Dotčené rostliny jsou vysledovatelné od okamžiku jejich odebrání ze školky až do okamžiku nakládky pro vývoz prostřednictvím zapečetění dopravních prostředků nebo jiným vhodným způsobem.

8.   

Dotčené rostliny a na nich ulpělý nebo k nim připojený pěstební substrát (dále jen „materiál“) musí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením vydaným úředním orgánem ochrany rostlin Japonska, jež osvědčuje soulad s požadavky stanovenými v bodech 1 až 7 této přílohy a v bodě 30 přílohy VII nařízení (EU) 2019/2072.

V osvědčení musí být uvedeny tyto údaje:

a)

název nebo názvy úředně registrované školky nebo úředně registrovaných školek;

b)

znaky nebo kódy vysledovatelnosti stanovené v bodě 6 písm. d), pokud umožňují identifikaci registrované školky a rok nahrnkování;

c)

podrobnosti o posledním provedeném ošetření před odesláním;

d)

v kolonce „Dodatkové prohlášení“ údaj „Tato zásilka splňuje podmínky stanovené v prováděcím nařízení Komise (EU) 2020/1217“.

9.   

Provozovatel odpovědný za zásilku vyplní a předloží příslušnou část společného zdravotního vstupního dokladu (CHED) do IMSOC a uvede alespoň tyto informace týkající se každé zásilky dotčených rostlin:

a)

druh materiálu;

b)

množství materiálu;

c)

ohlášené datum dovozu;

d)

úředně schválené místo, kde budou dotčené rostliny umístěny během zajištění po vstupu, stanovené v bodě 10.

Členské státy dovozce před dovozem úředně informují o podmínkách stanovených v bodech 1 až 12.

10.   

Před tím, než je materiál propuštěn, musí být úředně podroben zajištění po vstupu v izolačním zařízení nebo v karanténní stanici:

a)

v případě rostlin Pinus a Chamaecyparis po dobu nejméně tří měsíců aktivního růstu a

b)

v případě rostlin Juniperus každoročně po dobu od 1. dubna do 30. června.

Materiál musí být během tohoto období zajištění po vstupu rovněž shledán prostým jakýchkoli škodlivých organismů uvedených v bodě 4. Zvláštní pozornost věnuje příslušný orgán nebo profesionální provozovatel ochraně znaku nebo kódu vysledovatelnosti uvedeného v bodě 6 písm. d) u každé rostliny.

11.   

Každou zásilku obsahující materiál, jenž nebyl během období zajištění po vstupu uvedeného v bodě 10 shledán prostým příslušných škodlivých organismů, okamžitě zničí příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu.

12.   

Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům každé napadení příslušnými škodlivými organismy, které bylo potvrzeno během období zajištění po vstupu stanoveného v bodě 10. V takovém případě je příslušné japonské školce odebrána její úřední registrace. Komise o tom Japonsko neprodleně uvědomí.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU