(EU) 2020/1213Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1213 ze dne 21. srpna 2020 o fytosanitárních opatřeních pro dovoz některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které byly vyňaty z přílohy prováděcího nařízení (EU) 2018/2019, do Unie

Publikováno: Úř. věst. L 275, 24.8.2020, s. 5-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. srpna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. srpna 2020 Nabývá účinnosti: 27. srpna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.24.8.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 275/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1213

ze dne 21. srpna 2020

o fytosanitárních opatřeních pro dovoz některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které byly vyňaty z přílohy prováděcího nařízení (EU) 2018/2019, do Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a zejména na čl. 42 odst. 4 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (2) na základě předběžného posouzení rizik stanoví seznam vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů.

(2)

V souladu s nařízením (EU) 2016/2031, pokud se dospěje na základě posouzení rizik k závěru, že rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět pocházející ze třetí země, skupiny třetích zemí nebo konkrétního území dotčené třetí země představují nepřijatelné riziko, ale že toto riziko lze snížit na přijatelnou úroveň uplatněním určitých opatření, Komise vyjme uvedenou rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět ze seznamu v nařízení (EU) 2018/2019 a přidá je na seznam uvedený v čl. 41 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031.

(3)

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2018/2019 zařazuje rody Albizia Durazz. a Robinia L. do seznamu vysoce rizikových rostlin.

(4)

Dne 24. ledna 2019 předložil Izrael Komisi žádost o vývoz do Unie roubovaných dormantních rostlin k pěstování s obnaženými kořeny, s maximálním průměrem 2,5 cm, druhu Albizia julibrissin Durazzini a roubovaných dormantních rostlin k pěstování s obnaženými kořeny, s maximálním průměrem 2,5 cm, druhu Robinia pseudoacacia L. (dále též „dotčené rostliny“). Tato žádost byla podpořena příslušnou technickou dokumentací.

(5)

Dne 13. ledna 2020 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vědecké stanovisko týkající se posouzení rizik u komodit pro rostliny Albizia julibrissin z Izraele (3). Úřad označil komplex druhů Aonidiella orientalis, zahrnující Euwallacea fornicatus sensu stricto, Euwallacea fornicatior Euwallacea whitforiodendrus a Euwallacea kuroshio („Euwallacea fornicatus sensu lato“) a Fusarium euwallaceae, za škodlivé organismy s dopadem na uvedené rostliny, posoudil opatření ke zmírnění rizika popsaná v dokumentaci pro uvedené škodlivé organismy a provedl u každého škodlivého organismu relevantního pro danou komoditu odhad pravděpodobnosti, že je ho prostá.

(6)

Dne 2. března 2020 zveřejnil úřad vědecké stanovisko týkající se posouzení rizik u komodit pro rostliny Robinia pseudoacacia z Izraele (4). Označil organismy Euwallacea fornicatus sensu lato a Fusarium euwallaceae za škodlivé organismy s dopadem na uvedené rostliny, posoudil opatření ke zmírnění rizika popsaná v dokumentaci pro uvedené škodlivé organismy a provedl u každého škodlivého organismu relevantního pro danou komoditu odhad pravděpodobnosti, že je ho prostá.

(7)

V návaznosti na tato stanoviska prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1214 (5) odstranilo dotčené rostliny ze seznamu vysoce rizikových rostlin podle prováděcího nařízení (EU) 2018/2019.

(8)

Nadto a na základě těchto stanovisek se má za to, že fytosanitární riziko plynoucí z dovozu dotčených rostlin do Unie je sníženo na přijatelnou úroveň použitím opatření ke zmírnění rizika dotčených škodlivých organismů. Tato opatření by proto měla být přijata s cílem zajistit fytosanitární ochranu území Unie před dovozem dotčených rostlin do Unie.

(9)

Euwallacea fornicatus je rostlina čeledi Scolytidae (neevropský druh), která je uvedena v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 (6) jako skupina karanténních škodlivých organismů pro Unii. Dostupné posouzení rizik škodlivého organismu Euwallacea fornicatus sensu lato provedené Španělskem (7) a zpráva o tomto škodlivém organismu (8) vydaná Evropskou a středozemní organizací pro ochranu rostlin („EPPO“) obsahují návrh zmírňujících opatření. Opatření popsaná Izraelem v dokumentaci by měla být doplněna opatřeními navrženými v uvedeném posouzení rizik škodlivých organismů a v příslušné zprávě. Přijatá opatření podléhají přezkumu s ohledem na dodatečné vědecké a technické informace.

(10)

Aonidiella orientalis a Fusarium euwallaceae dosud nejsou zařazeny na seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii v prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/2072, ale po dalším úplném posouzení rizik mohou splňovat podmínky pro zařazení. Opatření týkající se těchto dvou škodlivých organismů proto vycházejí z opatření popsaných Izraelem v dokumentaci. Pokud se zjistí, že tyto škodlivé organismy splňují uvedené podmínky, budou zařazeny na seznam v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 a příslušné rostliny budou zařazeny na seznam v příloze VII uvedeného nařízení spolu s příslušnými opatřeními, jakmile bude k dispozici úplné posouzení rizik uvedených škodlivých organismů, které odůvodní jejich zařazení. Toto nařízení by poté mělo být náležitě přezkoumáno.

(11)

Aby byly splněny povinnosti Unie vyplývající z dohody Světové obchodní organizace o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření, dovoz uvedených komodit by měl být obnoven co nejdříve. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví fytosanitární opatření pro dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které byly vyňaty z přílohy prováděcího nařízení (EU) 2018/2019, ze třetích zemí do Unie.

Článek 2

Opatření pro dovoz některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí do Unie

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty pocházející z příslušných třetích zemí původu, které jsou uvedeny v příloze, smějí být dovezeny na území Unie, pouze pokud splňují příslušná opatření stanovená v uvedené příloze.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. srpna 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 ze dne 18. prosince 2018, kterým se stanoví předběžný seznam vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů ve smyslu článku 42 nařízení (EU) 2016/2031 a seznam rostlin, pro něž nejsou za účelem dovozu do Unie vyžadována rostlinolékařská osvědčení ve smyslu článku 73 uvedeného nařízení (Úř. věst. L 323, 19.12.2018, s. 10).

(3)  EFSA Panel on Plant Health (Vědecká komise EFSA pro zdraví rostlin), 2020. Vědecké stanovisko k posouzení rizika u komodit pro rostliny Albizia julibrissin z Izraele. EFSA Journal (2020); 18(1):5941. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5941.

(4)  EFSA Panel on Plant Health (Vědecká komise EFSA pro zdraví rostlin), 2020. Vědecké stanovisko k posouzení rizika u komodit pro rostliny Robinia pseudoacacia z Izraele. EFSA Journal (2020); 18(3):6039. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6039.

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1214 ze dne 21. srpna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o dřevo Ulmus L. a některé rostliny k pěstování druhů Albizia julibrissin Durazzini a Robinia pseudoacacia L. pocházející z Izraele (viz strana 12 v tomto čísle Úředního věstníku).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (Úř. věst. L 319, 10.12.2019, s. 1).

(7)  Analýza rizik škodlivého organismu pro brouky rodu Euwallacea sp. zahrnující všechny druhy rodu Euwallacea, které jsou morfologicky podobné druhu E. fornicatus. Ministerstvo pro zemědělství, výživu a ochranu spotřebitelů, Španělsko, listopad 2015 https://pra.eppo.int/getfile/1517056f-e553-4617-aaee-13d180cb5bc3

(8)  Zpráva o analýze rizik škodlivých organismů Euwallacea fornicatus sensu lato a Fusarium euwallaceae (EPPO, 2017). https://pra.eppo.int/getfile/ef7ea29b-e0ea-456f-a4a5-04c2a119a807


PŘÍLOHA

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí a odpovídající opatření pro jejich dovoz na území Unie podle článku 2

Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty

Kód KN

Třetí země původu

Opatření

1.

Roubované dormantní rostliny Albizia julibrissin Durazzini k pěstování s obnaženými kořeny, s maximálním průměrem 2,5 cm;

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

Izrael

a)

úřední potvrzení, že

i)

rostliny jsou prosté organismů Euwallacea fornicatus sensu lato a Fusarium euwallaceae;

ii)

rostliny byly trvale pěstovány na místě produkce, které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled. Tato registrace zahrnovala příslušná stanoviště produkce v místě produkce;

iii)

rostliny splňují jeden z těchto požadavků:

1.

rostliny mají průměr kmene u paty menší než 2 cm;

nebo

2.

rostliny byly přinejmenším po dobu šesti měsíců před vývozem pěstovány na stanovišti, které je opatřeno úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení organismu Euwallacea fornicatus sensu lato, kde jsou ve vhodnou dobu prováděny úřední prohlídky a které bylo shledáno prostým daného škodlivého organismu, což bylo ověřeno alespoň lapáky kontrolovanými alespoň každé čtyři týdny, mimo jiné bezprostředně před přemístěním;

nebo

3.

rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, které bylo od počátku posledního ukončeného vegetačního období shledáno prostým organismů Euwallacea fornicatus sensu lato a Fusarium euwallaceae, což bylo alespoň pro organismus Euwallacea fornicatus sensu lato ověřeno lapáky během úředních prohlídek prováděných nejméně každé čtyři týdny; v případě podezření na výskyt kteréhokoli z obou škodlivých organismů na stanovišti produkce byla proti těmto škodlivým organismům provedena vhodná ošetření s cílem zajistit jejich nepřítomnost; v oblasti obklopující stanoviště produkce do vzdálenosti jednoho km je ve vhodných termínech sledován výskyt organismů Euwallacea fornicatus sensu lato a Fusarium euwallaceae a pokud se u jakýchkoli hostitelských rostlin vyskytne jeden z těchto škodlivých organismů, musí být tyto rostliny odstraněny a zničeny;

iv)

zásilky rostlin s průměrem kmene u paty 2 cm nebo větším byly těsně před vývozem podrobeny úřední prohlídce za účelem zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu, zejména prohlídce kmenů a větví uvedených rostlin, a to včetně destruktivního vzorkování. Velikost vzorku podrobeného prohlídce musí být taková, aby bylo možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň zamoření;

b)

rostlinolékařská osvědčení pro uvedené rostliny obsahují v kolonce „Dodatkové prohlášení“:

i)

následující prohlášení: „Zásilka je v souladu s ustanoveními prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1213“;

ii)

specifikaci:

který požadavek uvedený v písm. a) bodě iii) výše v tomto záznamu byl splněn a

registrované (registrovaná) stanoviště produkce.

2.

Roubované dormantní rostliny Albizia julibrissin Durazzini k pěstování s obnaženými kořeny, s maximálním průměrem 2,5 cm;

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

Izrael

a)

úřední potvrzení, že

i)

rostliny jsou prosté Aonidiella orientalis;

ii)

rostliny byly trvale pěstovány na místě produkce, které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled. Tato registrace zahrnovala příslušná stanoviště produkce v místě produkce. Toto místo produkce rovněž splňuje jeden z těchto požadavků:

1.

rostliny byly přinejmenším po dobu šesti měsíců před vývozem pěstovány na stanovišti, které je opatřeno úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení organismu Aonidiella orientalis, kde jsou každé tři týdny prováděny úřední prohlídky a které bylo shledáno prostým daného škodlivého organismu, mimo jiné bezprostředně před přemístěním;

nebo

2.

stanoviště produkce bylo od počátku posledního ukončeného vegetačního období při úředních kontrolách provedených každé tři týdny shledáno prostým organismu Aonidiella orientalis; v případě podezření na výskyt uvedeného škodlivého organismu na stanovišti produkce byla proti tomuto škodlivému organismu provedena vhodná ošetření s cílem zajistit jeho nepřítomnost; v oblasti obklopující stanoviště produkce do vzdálenosti 100 m je ve vhodných termínech sledován výskyt organismu Aonidiella orientalis a pokud se u jakýchkoli hostitelských rostlin tento škodlivý organismus vyskytne, musí být tyto rostliny odstraněny a zničeny;

iii)

zásilky rostlin byly těsně před vývozem podrobeny úřední prohlídce za účelem zjištění výskytu organismu Aonidiella orientalis, zejména prohlídce kmenů a větví uvedených rostlin. Velikost vzorku podrobeného prohlídce musí být taková, aby bylo možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň zamoření;

b)

rostlinolékařská osvědčení pro uvedené rostliny obsahují v kolonce „Dodatkové prohlášení“:

i)

následující prohlášení: „Zásilka je v souladu s ustanoveními prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1213“;

ii)

specifikaci:

který požadavek uvedený v písm. a) bodě ii) výše v tomto záznamu byl splněn a

registrované (registrovaná) stanoviště produkce.

3.

Roubované dormantní rostliny Robinia pseudoacacia L. k pěstování s obnaženými kořeny, s maximálním průměrem 2,5 cm;

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

Izrael

a)

úřední potvrzení, že

i)

rostliny jsou prosté organismů Euwallacea fornicatus sensu lato a Fusarium euwallaceae;

ii)

rostliny byly trvale pěstovány na místě produkce, které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled. Tato registrace zahrnovala příslušná stanoviště produkce v místě produkce;

iii)

rostliny splňují jeden z těchto požadavků:

1.

rostliny mají průměr kmene u paty menší než 2 cm;

nebo

2.

rostliny byly přinejmenším po dobu šesti měsíců před vývozem pěstovány na stanovišti, které je opatřeno úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení organismu Euwallacea fornicatus sensu lato, kde jsou ve vhodnou dobu prováděny úřední prohlídky a které bylo shledáno prostým daného škodlivého organismu, což bylo ověřeno alespoň lapáky kontrolovanými alespoň každé čtyři týdny, mimo jiné bezprostředně před přemístěním;

nebo

3.

rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, které bylo od počátku posledního ukončeného vegetačního období shledáno prostým organismů Euwallacea fornicatus sensu lato a Fusarium euwallaceae, což bylo alespoň pro organismus Euwallacea fornicatus sensu lato ověřeno lapáky během úředních prohlídek prováděných nejméně každé čtyři týdny; v případě podezření na výskyt kteréhokoli z obou škodlivých organismů na stanovišti produkce byla proti těmto škodlivým organismům provedena vhodná ošetření s cílem zajistit jejich nepřítomnost; v oblasti obklopující stanoviště produkce do vzdálenosti jednoho km je ve vhodných termínech sledován výskyt Euwallacea fornicatus sensu lato a Fusarium euwallaceae a pokud se u jakýchkoli hostitelských rostlin vyskytne jeden z těchto škodlivých organismů, musí být tyto rostliny odstraněny a zničeny;

iv)

zásilky rostlin s průměrem kmene u paty 2 cm nebo větším byly těsně před vývozem podrobeny úřední prohlídce za účelem zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu, zejména prohlídce kmenů a větví uvedených rostlin, a to včetně destruktivního vzorkování. Velikost vzorku podrobeného prohlídce musí být taková, aby bylo možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň zamoření;

b)

rostlinolékařská osvědčení pro uvedené rostliny obsahují v kolonce „dodatkové prohlášení“:

i)

následující prohlášení: „Zásilka je v souladu s ustanoveními prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1213“;

ii)

specifikaci:

který požadavek uvedený v písm. a) bodě iii) výše v tomto záznamu byl splněn a

registrované (registrovaná) stanoviště produkce.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU