(EU) 2020/1209Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1209 ze dne 13. srpna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1352/2013, kterým se zavádějí formuláře upravené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány

Publikováno: Úř. věst. L 274, 21.8.2020, s. 3-19 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. srpna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. září 2020 Nabývá účinnosti: 15. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.8.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1209

ze dne 13. srpna 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1352/2013, kterým se zavádějí formuláře upravené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 a čl. 12 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1352/2013 (2) se stanoví formuláře k podávání žádostí podle článku 6 nařízení (EU) č. 608/2013, aby celní orgány přijaly opatření ohledně zboží podezřelého z porušení práva duševního vlastnictví, a formuláře k podávání žádostí o prodloužení lhůty, ve které mají celní orgány opatření přijmout, jež jsou upraveny v článku 12 téhož nařízení (dále jen „formuláře“).

(2)

Formuláře je třeba upravit, aby zohledňovaly zavedení obchodního portálu EU pro elektronické podávání formulářů. Pro zajištění bezpečného přístupu k tomuto portálu je důležité, aby žadatelé a jejich zástupci byli identifikováni jedinečným způsobem. Z tohoto důvodu se stane povinným údajem v poli pro žadatele a jeho zástupce ve formulářích registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (číslo EORI).

(3)

Systém čísel EORI již poskytuje jedinečná identifikační čísla hospodářským subjektům. Je vhodné ho použít i na jiné osoby než hospodářské subjekty ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (3).

(4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 386/2012 (4), a zejména čl. 2 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení, pověřuje Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) úkolem shromažďovat, analyzovat a šířit příslušné objektivní, srovnatelné a spolehlivé údaje týkající se porušování práv duševního vlastnictví.

(5)

V souladu s čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 386/2012 předává Komise úřadu EUIPO veškeré relevantní informace týkající se pozastavení propuštění zboží nebo zadržení zboží podezřelého z porušení práv duševního vlastnictví, které jí poskytnou členské státy podle čl. 31 odst. 2 nařízení (EU) č. 608/2013.

(6)

Aby bylo možné provádět hlubší analýzu údajů o porušení práv a získat přehled o zeměpisném rozsahu a dopadu těchto porušení, je důležité, aby bylo možné přiřadit pozastavení propuštění a zadržení uvedeného zboží držiteli rozhodnutí. Rovněž je důležité, aby tato osoba byla informována již při podání formulářů o skutečnosti, že její osobní údaje budou poskytnuty úřadu EUIPO, a aby s předáním údajů souhlasila. Proto je třeba formuláře odpovídajícím způsobem upravit.

(7)

Po zahájení použitelnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (5) a (EU) 2018/1725 (6) je třeba aktualizovat odkazy ve formulářích na ustanovení o ochraně údajů.

(8)

Vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 31 nařízení (EU) č. 608/2013 se mají veškeré výměny údajů týkající se rozhodnutí o žádostech a zadržení zboží mezi členskými státy a Komisí uskutečňovat prostřednictvím ústřední databáze Komise a že tuto databázi je třeba sladit s novými formuláři, měly by se změny příloh I až III prováděcího nařízení (EU) č. 1352/2013 použít ode dne 15. září 2020.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) č. 1352/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1725 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal své stanovisko dne 24. června 2020.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 1352/2013 se mění takto:

1)

příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení,

2)

příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení,

3)

příloha III se mění podle přílohy III tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 15. září 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. srpna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 15.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1352/2013 ze dne 4. prosince 2013, kterým se zavádějí formuláře upravené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány (Úř. věst. L 341, 18.12.2013, s. 10).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 386/2012 ze dne 19. dubna 2012, kterým se Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) svěřují úkoly související s prosazováním práv duševního vlastnictví, včetně sdružování zástupců veřejného a soukromého sektoru v podobě Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. L 129, 16.5.2012, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA II

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA III

Příloha III prováděcího nařízení (EU) č. 1352/2013 se mění takto:

1)

Část I se mění takto:

a)

znění pokynu k vyplnění kolonky 1 („Žadatel“) se nahrazuje tímto:

„V této kolonce uveďte údaje o žadateli. Je třeba uvést jeho jméno či název, úplnou adresu, registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu (číslo EORI), což je jedinečné číslo v rámci celé Unie, které žadateli přidělí celní orgán členského státu, číslo telefonu, mobilního telefonu nebo faxu a e-mailovou adresu. Žadatel může případně uvést i své daňové identifikační číslo, jakékoli jiné vnitrostátní registrační číslo a adresu svých internetových stránek.“;

b)

znění pokynu k vyplnění kolonky 4 („Zástupce podávající žádost jménem žadatele“) se nahrazuje tímto:

„Podává-li žadatel žádost prostřednictvím zástupce, je třeba v této kolonce uvést údaje o tomto zástupci. Je třeba uvést jeho jméno či název, úplnou adresu, registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu (číslo EORI), což je jedinečné číslo v rámci celé Unie, které zástupci přidělí celní orgán členského státu, číslo telefonu, mobilního telefonu nebo faxu a e-mailovou adresu. Zástupce může případně uvést i název společnosti, v níž pracuje, a adresu jejích internetových stránek. K žádosti je nutno přiložit doklad o zmocnění této osoby jednat jako zástupce v souladu s právními předpisy členského státu, v němž je žádost podávána, a je třeba zaškrtnout příslušnou kolonku.“;

2)

část II se nahrazuje tímto:

„II.   SPECIFIKACE – KOLONKY FORMULÁŘE STANOVENÉHO V PŘÍLOZE II, NA NĚMŽ DRŽITEL ROZHODNUTÍ VYPLŇUJE ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ LHŮTY

Políčka formuláře označená hvězdičkou (*) jsou povinná a musí být vyplněna.

Je-li v kolonce označeno jedno či více políček znaménkem plus (+), je třeba vyplnit alespoň jedno z nich.

Do kolonek nadepsaných slovy „Vyhrazeno pro úřední záznamy“ nevyplňujte žádné údaje.

Kolonka 1: Údaje o držiteli rozhodnutí

V této kolonce je nutno uvést údaje o držiteli rozhodnutí.

Kolonka 2: Zástupce držitele rozhodnutí

Podává-li držitel rozhodnutí žádost prostřednictvím zástupce, je třeba v této kolonce uvést údaje o tomto zástupci. Je třeba uvést jeho jméno či název, úplnou adresu, registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu (číslo EORI), což je jedinečné číslo v rámci celé Unie, které zástupci přidělí celní orgán členského státu, číslo telefonu, mobilního telefonu nebo faxu a e-mailovou adresu. Zástupce může případně uvést i název společnosti, v níž pracuje, a adresu jejích internetových stránek. Pokud tak již nebylo učiněno při podání původní žádosti, je nutno k této žádosti přiložit doklad o zmocnění této osoby jednat jako zástupce v souladu s právními předpisy členského státu, kde bylo přijato původní rozhodnutí, a je třeba zaškrtnout příslušnou kolonku.

Kolonka 3: Žádost o prodloužení lhůty

V této kolonce se uvede evidenční číslo původní žádosti včetně prvních dvou číslic označujících kód ISO-alfa 2 členského státu, jenž původní žádost schválil. Zaškrtnutím příslušné kolonky držitel rozhodnutí dále uvede, zda žádá o úpravu údajů uvedených v původní žádosti.

Kolonka 4: Podpis

V kolonce 4 vyplní držitel rozhodnutí nebo jeho zástupce místo a datum vyplnění žádosti a připojí svůj podpis. Jméno podepsané osoby musí být uvedeno hůlkovým písmem.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU