(EU) 2020/1204Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1204 ze dne 9. června 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o zařazení dikofolu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 270, 18.8.2020, s. 4-6 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 9. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. září 2020 Nabývá účinnosti: 7. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.18.8.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 270/4


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1204

ze dne 9. června 2020,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o zařazení dikofolu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (EU) 2019/1021 se provádějí závazky Unie podle Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách (2) (dále jen „úmluva“) a podle Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě z roku 1979 o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (3) (dále jen „protokol“).

(2)

Příloha A úmluvy („Odstraňování“) obsahuje seznam chemických látek, které má každá smluvní strana zakázat a/nebo učinit právní a správní opatření nezbytná pro odstranění jejich výroby, použití, dovozu a vývozu.

(3)

Konference smluvních stran úmluvy v souladu s čl. 8 odst. 9 úmluvy na svém devátém zasedání rozhodla změnit přílohu A úmluvy s cílem zařadit do uvedené přílohy dikofol bez výjimek.

(4)

Část A přílohy I nařízení (EU) 2019/1021, která obsahuje seznam látek uvedených v úmluvě a v protokolu, jakož i látky uvedené pouze v úmluvě, by proto měla být rovněž změněna tak, aby zahrnovala dikofol.

(5)

Nařízení (EU) 2019/1021 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2019/1021 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 45.

(2)  Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 37.


PŘÍLOHA

V části A přílohy I nařízení (EU) 2019/1021 se doplňuje nová položka, která zní:

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Zvláštní výjimka pro použití jako meziprodukt nebo jiná specifikace

„Dikofol

115-32-2

204-082-0

Žádná“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU