(EU) 2020/1203Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1203 ze dne 9. června 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o položku týkající se kyseliny perfluoroktansulfonové a jejích derivátů (PFOS) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 270, 18.8.2020, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 9. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. září 2020 Nabývá účinnosti: 7. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.18.8.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 270/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1203

ze dne 9. června 2020,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o položku týkající se kyseliny perfluoroktansulfonové a jejích derivátů (PFOS)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (EU) 2019/1021 se provádějí závazky Unie podle Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách (2) (dále jen „úmluva“) a podle Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě z roku 1979 o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (3) (dále jen „protokol“).

(2)

Příloha B úmluvy („Omezení“) obsahuje seznam chemických látek, jejichž výrobu, použití, dovoz a vývoz je každá smluvní strana povinna omezit s ohledem na jakýkoli použitelný přijatelný účel a/nebo zvláštní výjimku uvedenou v dané příloze.

(3)

Konference smluvních stran úmluvy v souladu s čl. 8 odst. 9 úmluvy na svém devátém zasedání rozhodla změnit přílohu B úmluvy, pokud jde o přijatelné účely a zvláštní výjimky týkající se kyseliny perfluoroktansulfonové (PFOS), jejích solí a perfluoroktansulfonylfluoridu (PFOSF). Konference smluvních stran rozhodla změnit přijatelný účel pro použití PFOS, jejích solí a perfluoroktansulfonylfluoridu při pokovování (tvrdém pokovování) pouze v uzavřených systémech na zvláštní výjimku.

(4)

Změna přijatelného účelu pro použití PFOS, jejích solí a PFOSF při pokovování (tvrdém pokovování) pouze v uzavřených systémech na zvláštní výjimku povede k tomu, že smluvní strany budou moci uvedenou výjimku používat po dobu nejvýše pěti let po vstupu této změny v platnost. Platnost výjimky lze prodloužit o dalších pět let na základě rozhodnutí konference smluvních stran na žádost jedné ze stran a na základě odůvodnění přetrvávající potřeby uvedeného použití. Položka v části A přílohy I nařízení (EU) 2019/1021 týkající se kyseliny perfluoroktansulfonové a jejích derivátů (PFOS) by proto měla být změněna tak, aby odrážela povinnosti vyplývající z úmluvy.

(5)

Nařízení (EU) 2019/1021 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2019/1021 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. června 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 45.

(2)  Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 37.


PŘÍLOHA

V části A přílohy I nařízení (EU) 2019/1021 v položce týkající se kyseliny perfluoroktansulfonové a jejích derivátů (PFOS) se ve čtvrtém sloupci („Zvláštní výjimka pro použití jako meziprodukt nebo jiná specifikace“) bod 4 mění takto:

1)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„4.

Pokud je minimalizováno množství uvolňované do prostředí, výroba a uvádění na trh jsou povoleny do 7. září 2025 pro použití jako látky potlačující tvorbu zákalu při nedekorativním tvrdém pochromování (VI) v uzavřených systémech. Pokud členské státy, v nichž se používá PFOS, podají Komisi do 7. září 2024 zprávu o pokroku v odstraňování PFOS a odůvodní přetrvávající potřebu pro toto použití, Komise přezkoumá potřebu prodloužení výjimky pro toto použití PFOS o dobu nejvýše pěti let do 7. září 2025.“;

2)

třetí pododstavec se zrušuje.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU