(EU) 2020/1197Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197 ze dne 30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 271, 18.8.2020, s. 1-170 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. července 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. září 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.18.8.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 271/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1197

ze dne 30. července 2020,

kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (1), a zejména na čl. 7 odst. 1, čl. 9 odst. 2, čl. 10 odst. 5 a 6, čl. 17 odst. 6 a čl. 18 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (EU) 2019/2152 byl zaveden společný právní rámec pro vývoj, vytváření a šíření evropských podnikových statistik.

(2)

Rámec pro evropské registry hospodářských subjektů pro statistické účely představuje základní prvek tohoto společného rámce a umožňuje organizovat a koordinovat statistická zjišťování tím, že poskytuje harmonizovanou oporu výběru.

(3)

Pro tvorbu podnikových statistik je třeba specifikovat požadavky na údaje, aby bylo možné získat údaje srovnatelné mezi členskými státy a dosáhnout harmonizace ve všech oblastech podnikových statistik.

(4)

Na evropské podnikové statistiky by se měla vztahovat zásada ekonomického vlastnictví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 (2). Měla by se uplatňovat v co největší míře s přihlédnutím k oprávněným potřebám uživatelů, dostupnosti údajů a dopadům na náklady a zatížení, pokud to není v rozporu se zásadami a účely některých podnikových statistik stanovenými v tomto nařízení.

(5)

Pro stanovení požadavků na údaje je nutné definovat hlavní průmyslová seskupení (HPS) a další zvláštní agregace kódů NACE.

(6)

Pro podnikové statistiky je třeba definovat hlavní proměnné a pojmy, aby bylo možné získat údaje srovnatelné mezi členskými státy a dosáhnout harmonizace ve všech oblastech podnikových statistik.

(7)

Za účelem zmírnění zátěže podniků a na základě zásady proporcionality je třeba požadavky na údaje zjednodušit s ohledem na velikost a význam podnikových ekonomik členských států.

(8)

Je třeba zavést zvláštní ustanovení, která se budou vztahovat na údaje týkající se tématu „mezinárodní obchod se zbožím“ a obchod podle podnikových charakteristik a na oblast „krátkodobé podnikové statistiky“.

(9)

Pro současnou tvorbu evropských podnikových statistik je problémem rostoucí hospodářská globalizace. Díky zaznamenávání údajů od nadnárodních skupin podniků tvoří soustava evropských statistických registrů ekonomických subjektů základ pro zlepšování mnoha statistik souvisejících s globalizací. Některé z těchto statistik pokrývají celé ekonomiky, a proto je potřebná soustava evropských statistických registrů ekonomických subjektů, která by se vztahovala na všechna hospodářská odvětví.

(10)

Informace o kontrolních vazbách mezi právními jednotkami jsou nezbytné pro definování skupin podniků, pro správné vymezení podniků, pro analýzu velkých a komplexních jednotek a pro zkoumání úrovně koncentrace na jednotlivých trzích. Informace o skupinách podniků zlepšují kvalitu národních statistických registrů ekonomických subjektů a lze je použít ke snížení rizika zveřejnění důvěrných údajů. Údaje o skupinách podniků mohou být použity při zjišťováních o skupině a mohou snížit zatížení respondentů.

(11)

Je nezbytné stanovit formát, bezpečnostní opatření a opatření pro zachování důvěrnosti a postup pro předávání údajů o jednotlivých jednotkách Komisi (Eurostatu) a pro předávání údajů o nadnárodních skupinách podniků zpět vnitrostátním statistickým orgánům.

(12)

Výměna důvěrných údajů pro statistické účely mezi Komisí s národními centrálními bankami a mezi Komisí a Evropskou centrální bankou by měla pomoci zajistit kvalitu informací o nadnárodních skupinách podniků v Unii. Je proto nezbytné stanovit formát, bezpečnostní opatření a opatření pro zachování důvěrnosti i postup pro předávání těchto důvěrných údajů národním centrálním bankám a Evropské centrální bance.

(13)

Nařízením (EU) 2019/2152 se zavádí výměna důvěrných údajů mezi členskými státy o vývozu zboží uvnitř Unie. Je nezbytné dále upřesnit statistické datové prvky, které se mají vyměňovat, jakož i seznam statistických datových prvků, které se mají vyměňovat v případě specifického zboží nebo pohybů. Členské státy mohou informace, které mají být poskytovány, zjednodušit, pokud takové zjednodušení nemá negativní dopady na kvalitu statistik. Je třeba stanovit podmínky pro takové zjednodušení.

(14)

Aby bylo zajištěno jednotné provádění výměny údajů, je nutné stanovit pravidla pro jejich sběr a sestavování, jakož i pravidla pro uplatňování minimální míry pokrytí ve výši 95 %. Aby vnitrostátní statistický orgán země dovozu mohl využít vyměňované statistické informace k sestavování statistik o dovozu zboží uvnitř Unie, musí se vyměňovat také metadata. Aby bylo zajištěno jednotné provádění ve všech členských státech, je nezbytné specifikovat metadata, která jsou relevantní pro používání vyměňovaných údajů o vývozu zboží uvnitř Unie při sestavování statistik, a stanovit harmonogram pro předávání statistických informací a příslušných metadat. Je nezbytné stanovit formát, bezpečnostní opatření a opatření pro zachování důvěrnosti a postup pro výměnu důvěrných údajů.

(15)

Uplatňování jednotných standardů pro výměnu a předávání údajů a metadat pro statistiky, na které se vztahuje nařízení (EU) 2019/2152, významně přispívá k integraci podnikových procesů do evropských podnikových statistik.

(16)

Mezinárodní iniciativa pro výměnu statistických údajů a metadat (SDMX) ke statistickým a technickým normám pro výměnu a sdílení údajů a metadat stanoví normy pro výměnu a šíření úředních statistik. Proto by měly být v příslušných případech použity požadované definice struktury údajů vypracované v souladu s SDMX.

(17)

Komise (Eurostat) by měla na internetových stránkách Komise (Eurostatu) poskytnout dokumentaci související se strukturou údajů, včetně definic struktury údajů SDMX, a pokyny pro jejich provádění, zejména s ohledem na technický formát, který se má použít.

(18)

Členské státy by měly poskytovat standardní zprávy o metadatech a kvalitě týkající se národních statistických registrů ekonomických subjektů a všech podnikových statistik v souladu s článkem 16 nařízení (EU) 2019/2152. Je proto nezbytné stanovit úpravu a periodičnost těchto zpráv.

(19)

Opatření stanovená v tomto nařízení by měla nahradit opatření uvedená v nařízení Komise (ES) č. 586/2001 ze dne 26. března 2001 (3), nařízení Komise (ES) č. 912/2004 (4), nařízení Komise (ES) č. 1982/2004 (5), nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 (6), nařízení Komise (ES) č. 657/2007 (7), nařízení Komise (ES) č. 364/2008 (8), nařízení Komise (ES) č. 472/2008 (9), nařízení Komise (ES) č. 192/2009 (10), nařízení Komise (ES) č. 250/2009 (11), nařízení Komise (ES) č. 251/2009 (12), nařízení Komise (ES) č. 834/2009 (13), nařízení Komise (EU) č. 92/2010 (14), nařízení Komise (EU) č. 113/2010 (15), nařízení Komise (EU) č. 275/2010 (16), nařízení Komise (EU) č. 1097/2010 (17), prováděcí nařízení Komise (EU) č. 995/2012 (18) a nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 (19). Tato nařízení by měla být zrušena.

(20)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Požadavky na údaje

Prvky údajů pro dílčí témata uvedené v čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2152 jsou stanoveny v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Hlavní průmyslová seskupení (HPS) a zvláštní agregace

Hlavní průmyslová seskupení (HPS) a další zvláštní agregace klasifikace ekonomických činností (NACE) a klasifikace produkce podle činností (CPA), které se používají pro členění požadované podle čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2152, jsou stanoveny v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Zjednodušení

Zjednodušení uvedená v čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2152 jsou stanovena v příloze III tohoto nařízení.

Článek 4

Technické definice

1.   Technické definice proměnných a ostatních prvků souborů údajů uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2152 jsou uvedeny v příloze IV tohoto nařízení.

2.   Technické definice týkající se evropských statistik mezinárodního obchodu se zbožím jsou uvedeny v příloze V tohoto nařízení.

3.   Technické definice týkající se evropských statistik mezinárodního obchodu se službami jsou uvedeny v příloze VI tohoto nařízení.

Článek 5

Technické specifikace pro evropské statistiky mezinárodního obchodu se zbožím, včetně obchodu se zbožím podle podnikových charakteristik

Technické specifikace pro evropské statistiky mezinárodního obchodu se zbožím, včetně obchodu se zbožím podle podnikových charakteristik, na které se odkazuje v čl. 7 odst. 1 písm. j) nařízení (EU) 2019/2152, a související definice v souladu s čl. 7 odst. 1 uvedeného nařízení jsou stanoveny v příloze V tohoto nařízení. Požadavky na údaje týkající se evropských statistik mezinárodního obchodu se zbožím jsou uvedeny v tabulkách 16 a 34 až 37 v části B přílohy I tohoto nařízení.

Článek 6

Definice a členění pro evropské statistiky mezinárodního obchodu se službami podle podnikových charakteristik a mezinárodního poskytování služeb

Definice proměnných a členění evropských statistik mezinárodního obchodu se službami podle podnikových charakteristik a mezinárodního poskytování služeb jsou stanoveny v příloze VI tohoto nařízení. Požadavky na údaje týkající se evropských statistik mezinárodního obchodu se službami podle podnikových ukazatelů a mezinárodního poskytování služeb jsou stanoveny v příloze I části B tabulkách 17 a 38 tohoto nařízení.

Článek 7

Váhy a změna základního roku pro oblast „krátkodobé podnikové statistiky“

Váhy a změna základního roku pro oblast „krátkodobé podnikové statistiky“, na které se odkazuje v čl. 7 odst. 1 písm. i) nařízení (EU) 2019/2152, jsou uvedeny v příloze VII tohoto nařízení. V této příloze jsou uvedena také přechodná ustanovení týkající se požadavků na údaje v dané oblasti stanovené v tabulkách 1 až 9 v části B přílohy I tohoto nařízení.

Článek 8

Proměnné související s dílčími tématy pro evropskou soustavu statistických registrů ekonomických subjektů

V souladu s čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) 2019/2152 jsou proměnné týkající se dílčích témat registru pro evropskou soustavu statistických registrů ekonomických subjektů uvedeny v příloze VIII tohoto nařízení.

Článek 9

Technické specifikace pro výměnu důvěrných údajů pro účely evropské soustavy statistických registrů ekonomických subjektů

V souladu s čl. 10 odst. 5 nařízení (EU) 2019/2152 jsou technické podrobnosti proměnných uvedených v příloze IV uvedeného nařízení stanoveny v příloze VIII tohoto nařízení. Kromě toho se v souladu s čl. 10 odst. 6 nařízení (EU) 2019/2152 v příloze IX tohoto nařízení stanoví formát, bezpečnostní opatření a opatření pro zachování důvěrnosti pro výměnu důvěrných údajů pro účely evropské soustavy statistických registrů ekonomických subjektů.

Článek 10

Postup a specifikace pro předávání údajů a metadat

1.   Údaje a metadata předávané Komisi (Eurostatu) podle tohoto nařízení se vyměňují v elektronickém formátu a předávají nebo nahrávají prostřednictvím jejího jednotného kontaktního místa pro údaje a případně pro metadata.

2.   Členské státy zpřístupňují Komisi (Eurostatu) údaje a metadata vyžadovaná tímto nařízením za použití standardů pro výměnu statistických údajů a metadat stanovených Komisí (Eurostatem).

3.   Důvěrné údaje a metadata se předávají prostřednictvím zabezpečených sítí používaných Komisí (Eurostatem), nebo prostřednictvím zabezpečeného dálkového přístupu za použití standardů pro výměnu údajů stanovených Komisí (Eurostatem).

4.   Členské státy by měly uplatňovat standardy pro výměnu údajů v souladu s prováděcími pokyny vydanými Komisí (Eurostatem).

5.   Členské státy poskytují důvěrné údaje v souladu s platnými předpisy Unie o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost.

Důvěrné údaje se zasílají se skutečnou hodnotou a s označením, z něhož vyplývá, že se na ně vztahují požadavky na zachování důvěrnosti.

Členské státy poskytují všechny úrovně agregace členění podle tabulek v části B přílohy I a předávané údaje případně obsahují všechna primární a sekundární označení důvěrnosti v souladu s pravidly důvěrnosti platnými na vnitrostátní úrovni.

6.   Není-li stanoveno jinak, vyjadřují se peněžní údaje v jednotkách národní měny (euro pro členské státy eurozóny). Členské státy přistupující k eurozóně vykazují roční peněžní údaje v eurech v roce jejich přistoupení. Pro vykazování peněžních údajů za dobu kratší než jeden rok použijí země přistupující k eurozóně národní měnu platnou v referenčním období.

7.   Pokud jsou údaje již předané Komisi (Eurostatu) revidovány, předají členské státy revidované údaje nejpozději v okamžiku jejich šíření na vnitrostátní úrovni, nebo, pokud nejsou šířeny na vnitrostátní úrovni, nejpozději jeden měsíc poté, co byly dány k dispozici vnitrostátním statistickým orgánům.

Článek 11

Zprávy o kvalitě a metadatech

1.   Členské státy poskytují Komisi (Eurostatu) roční zprávy o kvalitě a metadatech týkajících se statistických registrů ekonomických subjektů za použití standardů ESS pro podávání zpráv o kvalitě a metadatech.

2.   Členské státy poskytují Komisi (Eurostatu) nejpozději dva měsíce po uplynutí poslední lhůty pro předávání statistik, na které se zpráva vztahuje, zprávy o metadatech týkající se podnikových statistik předávané s periodicitou uvedenou v čl. 17 odst. 4 nařízení (EU) 2019/2152.

3.   V řádně odůvodněných případech předloží členské státy ve lhůtě dohodnuté mezi členskými státy a Komisí (Eurostatem) dodatečné zprávy o kvalitě s podrobnějšími informacemi o kvalitě, které jsou nezbytné pro hodnocení kvality podnikových statistik předávaných Komisi (Eurostatu) v souladu s nařízením (EU) 2019/2152.

4.   Pro téma „využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování“ jsou lhůty pro podávání zpráv o kvalitě a metadatech stanoveny v samostatném prováděcím aktu.

5.   Pokud jde o strukturu a obsah zpráv o kvalitě a metadatech, měly by být použity nejnovější standardy Evropského statistického systému (ESS).

6.   Kromě standardních zpráv o kvalitě a metadatech poskytnou členské státy v řádně odůvodněných případech Komisi (Eurostatu) na její žádost doplňující metadata a informace o kvalitě, které jsou nezbytné pro hodnocení kvality podnikových statistik, včetně případných revizí dříve poskytnutých informací.

Článek 12

Zrušení

1.   Nařízení (ES) č. 912/2004, (ES) č. 364/2008, (ES) č. 192/2009, (ES) č. 250/2009, (ES) č. 251/2009, (ES) č. 834/2009, (EU) č. 275/2010, (EU) č. 1097/2010 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 995/2012 se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2021.

2.   Nařízení Komise (ES) č. 1982/2004, (EU) č. 92/2010, (EU) č. 113/2010 a (EU) č. 1106/2012 se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2022.

3.   Nařízení Komise (ES) č. 586/2001, (ES) č. 1503/2006, (ES) č. 657/2007 a (ES) č. 472/2008 se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2024.

4.   Odstavci 1 až 3 nejsou dotčeny povinnosti stanovené v uvedených nařízeních, které se týkají předávání údajů a metadat, včetně zpráv o kvalitě, pokud jde o referenční období, která zcela nebo zčásti spadají do doby před příslušnými daty uvedenými ve zmíněných odstavcích.

5.   Odkazy na uvedené zrušené předpisy se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Tabulky 16 a 34 až 37 přílohy I a příloha V se však použijí od 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 327, 17.12.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 586/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS) (Úř. věst. L 86, 27.3.2001, s. 11).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 912/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 3294/91 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 71).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 1982/2004 ze dne 18. listopadu 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92 (Úř. věst. L 343, 19.11.2004, s. 3).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů (Úř. věst. L 281, 12.10.2006, s. 15).

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 657/2007 ze dne 14. června 2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o zavedení evropských programů výběrových šetření (Úř. věst. L 155, 15.6.2007, s. 7).

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 364/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007, pokud jde o technický formát pro předávání statistik o zahraničních afilacích a odchylky, které mají být povoleny členským státům (Úř. věst. L 112, 24.4.2008, s. 14).

(9)  Nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2. (Úř. věst L 140, 30.5.2008, s. 5).

(10)  Nařízení Komise (ES) č. 192/2009 ze dne 11. března 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely, pokud jde o výměnu důvěrných údajů mezi Komisí (Eurostatem) a členskými státy (Úř. věst. L 67, 12.3.2009, s. 14).

(11)  Nařízení Komise (ES) č. 250/2009 ze dne 11. března 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokud jde o definice ukazatelů, technický formát pro předávání údajů, požadavky na dvojí oznamování pro NACE Rev. 1.1 a NACE Rev. 2 a odchylky, které lze udělit pro strukturální statistiku podniků (Úř. věst. L 86, 31.3.2009, s. 1).

(12)  Nařízení Komise (ES) č. 251/2009 ze dne 11. března 2009, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokud jde o datové soubory, které se sestavují pro strukturální statistiku podniků, a nezbytné úpravy po revizi statistické klasifikace produkce podle činností (CPA) (Úř. věst. L 86, 31.3.2009, s. 170).

(13)  Nařízení Komise (ES) č. 834/2009 ze dne 11. září 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací, pokud jde o zprávy o kvalitě (Úř. věst. L 241, 12.9.2009, s. 3).

(14)  Nařízení Komise (EU) č. 92/2010 ze dne 2. února 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o výměnu údajů mezi celními orgány a národními statistickými úřady, sestavování statistik a posuzování kvality (Úř. věst. L 31, 3.2.2010, s. 4).

(15)  Nařízení Komise (EU) č. 113/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o rozsah obchodu, definici údajů, sestavování statistiky obchodu podle podnikových ukazatelů a fakturační měny a o zvláštní zboží a pohyby (Úř. věst. L 37, 10.2.2010, s. 1).

(16)  Nařízení Komise (EU) č. 275/2010 ze dne 30. března 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokud jde o kritéria hodnocení kvality strukturální statistiky podniků (Úř. věst. L 86, 1.4.2010, s. 1).

(17)  Nařízení Komise (EU) č. 1097/2010 ze dne 26. listopadu 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely, pokud jde o výměnu důvěrných údajů mezi Komisí (Eurostatem) a centrálními bankami (Úř. věst. L 312, 27.11.2010, s. 1).

(18)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 995/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky (Úř. věst. L 299, 27.10.2012, s. 18).

(19)  Nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7).


PŘÍLOHA I

Datové prvky, které se mají předávat pro dílčí témata

Část A. Proměnné

Oblast 1. Krátkodobé podnikové statistiky

Všechny krátkodobé podnikové statistiky s výjimkou statistik pro dílčí téma „Dovozní ceny“ (tabulka 4) a téma „Nemovitosti“ (tabulka 9) se vztahují na činnosti rezidentských statistických jednotek

Témata

Dílčí témata

Proměnné

Požadavky na datové prvky podle tabulek části B

Téma 1.1

Populace ekonomických subjektů

1

Podnikové demografické události (úpadky, registrace)

1

Registrace

Tabulka 1

2

Úpadky

Tabulka 1

Téma 1.2

Vstupy pracovní síly

1

Zaměstnanost

1

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

Tabulka 2

2

Odpracované hodiny

1

Počet hodin odpracovaných zaměstnanci

Tabulka 3

3

Náklady práce

1

Mzdy a platy

Tabulka 3

Téma 1.3

Ceny

1

Dovozní ceny

1

Dovozní ceny

Tabulka 4

2

Dovozní ceny (eurozóna)

Tabulka 4

3

Dovozní ceny (mimo eurozónu)

Tabulka 4

2

Ceny výrobců

1

Ceny výrobců

Tabulka 5

2

Ceny domácích výrobců

Tabulka 5

3

Ceny vývozu

Tabulka 5

4

Ceny vývozu (eurozóna)

Tabulka 5

5

Ceny vývozu (mimo eurozónu)

Tabulka 5

Téma 1.4

Výstupy a výkonnost

1

Produkce

1

Produkce (objem)

Tabulka 6

2

Objem prodeje

1

Objem prodeje

Tabulka 7

3

Čistý obrat

1

Čistý obrat (hodnota)

Tabulka 8

2

Domácí čistý obrat (hodnota)

Tabulka 8

3

Zahraniční čistý obrat (hodnota)

Tabulka 8

4

Zahraniční čistý obrat (eurozóna) (hodnota)

Tabulka 8

5

Zahraniční čistý obrat (mimo eurozónu) (hodnota)

Tabulka 8

Téma 1.5

Nemovitosti

1

Nemovitosti

1

Stavební povolení: počet bytů

Tabulka 9

2

Stavební povolení: metry čtvereční

Tabulka 9

Oblast 2. Podnikové statistiky na celostátní úrovni

S výjimkou podnikových statistik na celostátní úrovni o podnicích dovážejících zboží a podnicích vyvážejících zboží (tabulka 16) se podnikové statistiky na celostátní úrovni vztahují na činnosti rezidentských statistických jednotek. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o podnicích dovážejících zboží a podnicích vyvážejících zboží (tabulka 16) se vztahují na statistické území vykazující země, jak je uvedeno v oddíle 4 přílohy V tohoto nařízení.

Témata

Dílčí témata

Proměnné

Požadavky na datové prvky podle tabulek části B

Téma 2.1

Populace ekonomických subjektů

1

Populace aktivních podniků

1

Počet aktivních podniků

Tabulky 10, 11 a 14

2

Počet podniků s alespoň jedním zaměstnancem

Tabulka 12

3

Počet rychle rostoucích podniků

Tabulka 13

4

Počet mladých rychle rostoucích podniků

Tabulka 13

2

Podnikové demografické události (vznik, zánik, přežití)

1

Nově vzniklé podniky

Tabulka 12

2

Zaniklé podniky

Tabulka 12

3

Podniky, které přežily

Tabulka 12

4

Podniky, které mají prvního zaměstnance

Tabulka 12

5

Podniky, které již nemají žádné zaměstnance

Tabulka 12

6

Podniky, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance

Tabulka 12

3

Populace podniků pod zahraniční kontrolou

1

Počet podniků pod zahraniční kontrolou

Tabulka 14

4

Populace podniků a jejich domácí afilace vykonávající vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí

1

Počet podniků a jejich domácích afilací vykonávajících vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí (koncepce vrcholové kontrolní institucionální jednotky)

Tabulka 15

5

Populace podniků zapojených do mezinárodního obchodu

1

Počet podniků dovážejících zboží

Tabulka 16

2

Počet podniků vyvážejících zboží

Tabulka 16

Téma 2.2

Vstupy pracovní síly

1

Zaměstnanost

1

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

Tabulky 10, 11 a 14

2

Počet zaměstnanců

Tabulky 10 a 11

3

Počet zaměstnanců v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovní úvazek

Tabulka 10

4

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích s alespoň jedním zaměstnancem

Tabulka 12

5

Počet zaměstnanců v podnicích s alespoň jedním zaměstnancem

Tabulka 12

6

Počet zaměstnanců v rychle rostoucích podnicích

Tabulka 13

7

Počet zaměstnanců v mladých rychle rostoucích podnicích

Tabulka 13

2

Odpracované hodiny

1

Počet hodin odpracovaných zaměstnanci

Tabulky 10 a 11

3

Náklady práce

1

Náklady na odměny zaměstnanců

Tabulky 10, 11 a 14

2

Mzdy a platy

Tabulky 10 a 11

3

Náklady na sociální zabezpečení

Tabulky 10 a 11

4

Zaměstnanost spojená s podnikovými demografickými událostmi (vznik, zánik, přežití)

1

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v nově vzniklých podnicích

Tabulka 12

2

Počet zaměstnanců v nově vzniklých podnicích

Tabulka 12

3

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v zaniklých podnicích

Tabulka 12

4

Počet zaměstnanců v zaniklých podnicích

Tabulka 12

5

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily

Tabulka 12

6

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily, v roce vzniku

Tabulka 12

7

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které mají prvního zaměstnance

Tabulka 12

8

Počet zaměstnanců v podnicích, které mají prvního zaměstnance

Tabulka 12

9

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance

Tabulka 12

10

Počet zaměstnanců v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance

Tabulka 12

11

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a které mají alespoň jednoho zaměstnance

Tabulka 12

12

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance, v roce vzniku

Tabulka 12

5

Zaměstnanost v podnicích pod zahraniční kontrolou

1

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích pod zahraniční kontrolou

Tabulka 14

6

Zaměstnanost v podnicích a jejich domácích afilacích vykonávajících vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí

1

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích a jejich domácích afilacích vykonávajících vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí (koncepce vrcholové kontrolní institucionální jednotky)

Tabulka 15

7

Náklady práce v podnicích pod zahraniční kontrolou

1

Náklady na odměny zaměstnanců v podnicích pod zahraniční kontrolou

Tabulka 14

Téma 2.3

Vstupy výzkumu a vývoje

1

Výdaje na výzkum a vývoj

1

Vnitřní výdaje na výzkum a vývoj

Tabulka 14 a 18

2

Zaměstnanost ve výzkumu a vývoji

1

Pracovníci ve výzkumu a vývoji

Tabulka 14 a 19

2

Výzkumní pracovníci

Tabulka 18

3

Výdaje na výzkum a vývoj v podnicích pod zahraniční kontrolou

1

Vnitřní výdaje na výzkum a vývoj v podnicích pod zahraniční kontrolou

Tabulka 14

4

Zaměstnanost ve výzkumu a vývoji v podnicích pod zahraniční kontrolou

1

Pracovníci ve výzkumu a vývoji v podnicích pod zahraniční kontrolou

Tabulka 14

5

Veřejně financovaný výzkum a vývoj

1

Státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (GBARD)

Tabulka 20

2

Financování nadnárodně koordinovaného výzkumu a vývoje z vnitrostátních veřejných zdrojů

Tabulka 20

Téma 2.4

Nákup

1

Nákup zboží a služeb

1

Nákup zboží a služeb celkem

Tabulky 10, 11 a 14

2

Nákup zboží a služeb za účelem dalšího prodeje

Tabulka 14 a 21

3

Náklady na služby poskytované prostřednictvím agenturních zaměstnanců

Tabulka 21

4

Náklady na dlouhodobý nájem a operativní leasing

Tabulka 21

5

Nákup energetických produktů

Tabulka 21

6

Platby subdodavatelům

Tabulka 21

2

Změna stavu zásob zboží

1

Změna stavu zásob zboží

Tabulka 22

2

Změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby

Tabulka 22

3

Změna stavu zásob zboží určeného k dalšímu prodeji

Tabulka 22

3

Nákup zboží a služeb podniků pod zahraniční kontrolou

1

Nákup zboží a služeb celkem u podniků pod zahraniční kontrolou

Tabulka 14

2

Nákup zboží a služeb za účelem dalšího prodeje u podniků pod zahraniční kontrolou

Tabulka 14

4

Dovoz realizovaný podniky

1

Statistická hodnota dovozu dle charakteristik podniků

Tabulky 16 a 17

Téma 2.5

Výstupy a výkonnost

1

Čistý obrat

1

Čistý obrat

Tabulky 10, 11 a 14

2

Čistý obrat ze zemědělství, lesnictví, rybářství a průmyslových činností

Tabulka 24

3

Čistý obrat z průmyslových činností

Tabulka 24

4

Čistý obrat z průmyslových činností bez stavebnictví

Tabulka 24

5

Čistý obrat ze stavebnictví

Tabulka 24

6

Čistý obrat z činností v oblasti služeb

Tabulka 24

7

Čistý obrat z obchodních a zprostředkovatelských činností

Tabulka 24

8

Čistý obrat z výstavby budov

Tabulka 24

9

Čistý obrat z inženýrského stavitelství

Tabulka 24

10

Čistý obrat z převažující činnosti na úrovni třímístného číselného kódu klasifikace NACE

Tabulka 25

11

Čistý obrat ze subdodávek

Tabulka 25

12

Čistý obrat podle sídla zákazníka

Tabulka 23

13

Čistý obrat podle produktů

Tabulka 23

2

Hrubé obchodní rozpětí

1

Hrubé obchodní rozpětí

Tabulka 10

3

Hodnota produkce

1

Hodnota produkce

Tabulky 10, 11 a 14

4

Přidaná hodnota

1

Přidaná hodnota

Tabulky 10, 11 a 14

5

Hrubý provozní přebytek

1

Hrubý provozní přebytek

Tabulky 10 a 11

6

Čistý obrat podniků pod zahraniční kontrolou

1

Čistý obrat podniků pod zahraniční kontrolou

Tabulka 14

7

Hodnota produkce podniků pod zahraniční kontrolou

1

Hodnota produkce podniků pod zahraniční kontrolou

Tabulka 14

8

Přidaná hodnota podniků pod zahraniční kontrolou

1

Přidaná hodnota podniků pod zahraniční kontrolou

Tabulka 14

9

Čistý obrat podniků a jejich domácích afilací vykonávajících vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí

1

Čistý obrat podniků a jejich domácích afilací vykonávajících vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí (koncepce vrcholové kontrolní institucionální jednotky)

Tabulka 15

10

Průmyslová výroba

1

Prodaná produkce

Tabulka 26

2

Produkce v rámci subdodavatelské činnosti

Tabulka 26

3

Skutečná produkce

Tabulka 26

11

Vývoz realizovaný podniky

1

Statistická hodnota vývozu dle charakteristik podniků

Tabulky 16 a 17

Téma 2.6

Investice

1

Hrubé investice aktivních podniků

1

Hrubé investice do dlouhodobého hmotného majetku

Tabulka 10 a 14

2

Hrubé investice do pozemků

Tabulka 27

3

Hrubé investice do pořízení stávajících budov

Tabulka 27

4

Hrubé investice do výstavby a technického zhodnocení budov

Tabulka 27

5

Hrubé investice do strojů a zařízení

Tabulka 27

6

Hrubé investice do dlouhodobého nehmotného majetku s výjimkou goodwillu

Tabulka 10

7

Investice do nákupu programového vybavení

Tabulka 28

8

Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku

Tabulka 10

2

Hrubé investice podniků pod zahraniční kontrolou

1

Hrubé investice podniků pod zahraniční kontrolou do dlouhodobého hmotného majetku

Tabulka 14

Oblast 3. Regionální podnikové statistiky

Všechny regionální podnikové statistiky se vztahují na činnosti rezidentských statistických jednotek.

Témata

Dílčí témata

Proměnné

Požadavky na datové prvky podle tabulek části B

Téma 3.1

Populace ekonomických subjektů

1

Populace podle regionů

1

Počet místních jednotek

Tabulka 29

2

Počet aktivních podniků

Tabulka 30

3

Počet podniků s alespoň jedním zaměstnancem

Tabulka 30

4

Počet rychle rostoucích podniků

Tabulka 30

2

Podnikové demografické události podle regionů (vznik, zánik, přežití)

1

Nově vzniklé podniky

Tabulka 30

2

Zaniklé podniky

Tabulka 30

3

Podniky, které přežily (pouze podniky, které přežily tři kalendářní roky)

Tabulka 30

4

Podniky, které mají prvního zaměstnance

Tabulka 30

5

Podniky, které již nemají žádné zaměstnance

Tabulka 30

6

Podniky, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance (pouze podniky, které přežily tři kalendářní roky)

Tabulka 30

Téma 3.2

Vstupy pracovní síly

1

Zaměstnanost v aktivních podnicích podle regionů

1

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v místních jednotkách

Tabulka 29

2

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

Tabulka 30

3

Počet zaměstnanců

Tabulka 30

4

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích s alespoň jedním zaměstnancem

Tabulka 30

5

Počet zaměstnanců v podnicích s alespoň jedním zaměstnancem

Tabulka 30

2

Zaměstnanost spojená s podnikovými demografickými událostmi podle regionů (vznik, zánik, přežití)

1

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v nově vzniklých podnicích

Tabulka 30

2

Počet zaměstnanců v nově vzniklých podnicích

Tabulka 30

3

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v zaniklých podnicích

Tabulka 30

4

Počet zaměstnanců v zaniklých podnicích

Tabulka 30

5

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily (pouze podniky, které přežily tři kalendářní roky)

Tabulka 30

6

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily, v roce vzniku (pouze podniky, které přežily tři kalendářní roky)

Tabulka 30

7

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které mají prvního zaměstnance

Tabulka 30

8

Počet zaměstnanců v podnicích, které mají prvního zaměstnance

Tabulka 30

9

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance

Tabulka 30

10

Počet zaměstnanců v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance

Tabulka 30

11

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance (pouze podniky, které přežily tři kalendářní roky)

Tabulka 30

12

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance, v roce vzniku (pouze podniky, které přežily tři kalendářní roky)

Tabulka 30

3

Náklady práce podle regionů

1

Mzdy a platy v místních jednotkách

Tabulka 29

Téma 3.3

Vstupy výzkumu a vývoje

1

Výdaje na výzkum a vývoj podle regionů

1

Vnitřní výdaje na výzkum a vývoj

Tabulka 31

2

Zaměstnanost ve výzkumu a vývoji podle regionů

1

Pracovníci ve výzkumu a vývoji

Tabulka 32

2

Výzkumní pracovníci

Tabulka 32

Oblast 4. Statistiky o mezinárodních aktivitách

Statistiky k tématům „populace ekonomických subjektů“, „vstupy pracovní síly“, „investice“ a „výstupy a výkonnost“ (tabulka 33) pro tuto oblast se vztahují na činnosti nerezidentských statistických jednotek.

Statistiky k tématu „mezinárodní obchod se zbožím“ (tabulky 34 až 37) se vztahují pouze na statistické území vykazující země, jak je uvedeno v oddíle 4 přílohy V tohoto nařízení.

Statistiky k tématu „mezinárodní obchod se službami“ (tabulka 38) se vztahují k obchodu se službami realizovanému rezidentskými jednotkami.

Témata

Dílčí témata

Proměnné

Požadavky na datové prvky podle tabulek části B

Téma 4.1

Populace ekonomických subjektů

1

Populace podniků v zahraničí pod kontrolou rezidentských institucionálních jednotek vykazující země

1

Počet podniků v zahraničí pod vrcholovou kontrolou institucionálních jednotek vykazující země

Tabulka 33

Téma 4.2

Vstup pracovní síly

1

Zaměstnanost v podnicích v zahraničí pod kontrolou rezidentských institucionálních jednotek vykazující země

1

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích v zahraničí pod vrcholovou kontrolou institucionálních jednotek vykazující země

Tabulka 33

2

Náklady práce v podnicích v zahraničí pod kontrolou rezidentských institucionálních jednotek vykazující země

1

Náklady na odměny zaměstnanců v podnicích v zahraničí pod vrcholovou kontrolou institucionálních jednotek vykazující země

Tabulka 33

Téma 4.3

Investice

1

Hrubé investice podniků v zahraničí pod kontrolou rezidentských institucionálních jednotek vykazující země

1

Hrubé investice podniků v zahraničí pod vrcholovou kontrolou institucionálních jednotek vykazující země do dlouhodobého hmotného majetku

Tabulka 33

Téma 4.4

Výstupy a výkonnost

1

Čistý obrat podniků v zahraničí pod kontrolou rezidentských institucionálních jednotek vykazující země

1

Čistý obrat podniků v zahraničí pod vrcholovou kontrolou institucionálních jednotek vykazující země

Tabulka 33

Téma 4.5

Mezinárodní obchod se zbožím

1

Obchod se zbožím uvnitř Unie

1a

Statistická hodnota vývozu zboží do zemí uvnitř Unie – podrobné údaje

Tabulka 34

1b

Množství vývozu zboží do zemí uvnitř Unie – podrobné údaje

Tabulka 34

2a

Statistická hodnota dovozu zboží ze zemí uvnitř Unie – podrobné údaje

Tabulka 34

2b

Množství dovozu zboží ze zemí uvnitř Unie – podrobné údaje

Tabulka 34

3

Statistická hodnota vývozu zboží – souhrnné údaje

Tabulka 36

4

Statistická hodnota dovozu zboží – souhrnné údaje

Tabulka 36

2

Obchod se zbožím se zeměmi mimo Unii

1a

Statistická hodnota vývozu zboží do zemí mimo Unii – podrobné údaje

Tabulka 35

1b

Množství vývozu zboží do zemí mimo Unii – podrobné údaje

Tabulka 35

2a

Statistická hodnota dovozu zboží ze zemí mimo Unii – podrobné údaje

Tabulka 35

2b

Množství dovozu zboží ze zemí mimo Unii – podrobné údaje

Tabulka 35

3

Statistická hodnota vývozu zboží do zemí mimo Unii podle fakturační měny

Tabulka 37

4

Statistická hodnota dovozu zboží ze zemí mimo Unii podle fakturační měny

Tabulka 37

Téma 4.6

Mezinárodní obchod se službami

1

Dovoz služeb

1

Dovoz a přijetí služeb

Tabulka 38

2

Vývoz služeb

1

Vývoz a poskytnutí služeb

Tabulka 38

Část B. Požadavky na datové prvky

Tabulka 1. Krátkodobé podnikové statistiky populace ekonomických subjektů

Proměnné

110101. Registrace

110102. Úpadky

Jednotka měření

Absolutní hodnota: neočištěná

Statistická populace

Tržní činnosti sekcí B až N a P až R a oddílů S95 a S96 NACE

Členění

Členění podle činnosti

agregace sekcí NACE:

B+C+D+E, K+L+M+N, P+Q+R+S95+S96

sekce NACE:

F, G, H, I a J

zvláštní agregace vymezená v příloze II části B tohoto nařízení:

průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů).

Lhůta pro předání údajů

T + 40 dnů

První referenční období

První čtvrtletí roku 2021


Tabulka 2. Krátkodobé podnikové statistiky o zaměstnanosti

Proměnné

120101. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

Jednotka měření

Indexy: neočištěné

Statistická populace

Tržní činnosti sekcí B, C, D, oddílu E36, F, G, H až M (kromě K, M70.1, M72 a M75) a N NACE

Členění

Členění podle činnosti

Pro všechny země:

hlavní průmyslová seskupení sekcí B, C, D a oddílu E36 vymezená v příloze II části A tohoto nařízení,

agregace sekcí NACE:

B+C+D+E36, H+I+J+L+M (kromě M70.1, M72, M75)+N,

sekce NACE:

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (kromě M70.1, M72, M75) a N,

oddíly NACE:

E36, G45, G46, G47 a G47 (kromě G47.3).

Pro střední a velké země podle přílohy III části A bodu 2 tohoto nařízení:

kromě toho oddíly sekcí B, C a D NACE.

Pro velké země podle přílohy III části A bodu 2 tohoto nařízení:

kromě toho oddíly sekcí H, I a J NACE.

Další členění požadovaná pro střední a velké země jsou pro malé země (jak je definováno v příloze III části A bodu 2 tohoto nařízení) volitelná.

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných může být aproximován počtem zaměstnanců. Pro činnosti v sekcích G, H až M (kromě K, M70.1, M72 a M75) a N NACE lze místo činnostních jednotek použít podnik pro referenční období před rokem 2021 a od ledna 2021 do prosince 2023 v bazickém roce 2015.

Lhůta pro předání údajů

T + 2 měsíce pro čtvrtletní nebo měsíční (volitelné) údaje, kromě:

požadavků na malé a střední země: T + 2 měsíce + 15 dnů.

Přechodná ustanovení pro sekci L NACE, oddíl N77 NACE a skupiny N81.1 a N81.3 NACE, které mají být zahrnuty do agregací od prvního čtvrtletí nebo měsíce (volitelné) 2021 podle přílohy VII (odst. 3 písm. a).

První referenční období

První čtvrtletí nebo měsíc (volitelné) roku 2000, s výjimkou pro:

sekci L NACE, oddíl N77 NACE a skupiny N81.1 a N81.3 NACE, které mají být zahrnuty do agregací od prvního čtvrtletí nebo měsíce (volitelné) 2021.

Španělsko: první čtvrtletí nebo měsíc (volitelné) roku 2002 pro požadované sekce G až M (kromě K, M70.1, M72 a M75) a N NACE, s výjimkou oddílu G47 a oddílu G47 (kromě G47.3) a první čtvrtletí nebo měsíc (volitelné) roku 2005 pro J58, J59, J60, I55 a I56.

Finsko: první čtvrtletí nebo měsíc (volitelné) roku 2005 pro oddíly C32 a C33 NACE.

Rakousko: první čtvrtletí nebo měsíc (volitelné) roku 2003 pro požadované sekce H až N (kromě K, L, M70.1, M72, M75, N77, N81.1, N81.3) a první čtvrtletí nebo měsíc (volitelné) roku 2005 pro oddíl B09 NACE.


Tabulka 3. Krátkodobé podnikové statistiky o odpracovaných hodinách a mzdách a platech

Proměnné

120201. Počet hodin odpracovaných zaměstnanci

120301. Mzdy a platy

Jednotka měření

Indexy: neočištěné a očištěné od kalendářních vlivů

Statistická populace

Tržní činnosti sekcí B, C, D, E36, F, G, H až M (kromě K, M70.1, M72 a M75) a N NACE

Členění

Členění podle činnosti

Pro všechny země :

hlavní průmyslová seskupení sekcí B, C, D a oddílu E36 NACE vymezená v příloze II části A tohoto nařízení,

agregace sekcí NACE:

B+C+D+E36, H+I+J+L+M (kromě M70.1, M72 a M75)+N,

sekce NACE:

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (kromě M70.1, M72 a M75) a N,

oddíly NACE:

E36, G45, G46, G47 a G47 (kromě G47.3).

Pro střední a velké země podle přílohy III části A bodu 2 tohoto nařízení:

navíc oddíly sekcí B, C a D NACE.

Pro velké země podle přílohy III části A bodu 2 tohoto nařízení:

navíc oddíly sekcí H, I a J NACE.

Další členění požadovaná pro střední a velké země jsou pro malé země (jak je definováno v příloze III části A bodu 2 tohoto nařízení) volitelná.

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pro činnosti v sekcích G, H až M (kromě K, M70.1, M72 a M75) a N NACE lze namísto činnostních jednotek použít podnik pro referenční období před rokem 2021 a od ledna 2021 do prosince 2023 v bazickém roce 2015.

Lhůta pro předání údajů

T + 3 měsíce pro čtvrtletní nebo měsíční (volitelné) údaje, kromě:

požadavků na malé a střední země: T + 3 měsíce + 15 dnů.

Přechodná ustanovení pro agregaci G47_X_G473 NACE, sekci L, oddíl N77 NACE a skupiny N81.1 a N81.3 NACE, které mají být zahrnuty do agregací od prvního čtvrtletí nebo měsíce (volitelné) 2021 podle přílohy VII (odst. 3 písm. a).

První referenční období

První čtvrtletí nebo měsíc (volitelné) roku 2000 pro požadované sekce B až F NACE, s výjimkou pro:

Finsko: první čtvrtletí nebo měsíc (volitelné) roku 2005 pro požadované oddíly C32 a C33,

Rakousko: první čtvrtletí nebo měsíc (volitelné) roku 2005 pro oddíl B09 NACE.

První čtvrtletí nebo měsíc (volitelné) roku 2010 pro požadované sekce G až M (kromě K, M70.1, M72 a M75) a N NACE, s výjimkou pro:

agregaci G47_X_G473 NACE, sekci L, oddíl N77 NACE a skupiny N81.1 a N81.3 NACE, které mají být zahrnuty do agregací od prvního čtvrtletí nebo měsíce (volitelné) roku 2021.


Tabulka 4. Krátkodobé podnikové statistiky o dovozních cenách

Proměnné

130101. Dovozní ceny (volitelné pro země mimo eurozónu a země, které postupují podle evropských programů výběrových šetření)

130102. Dovozní ceny (eurozóna) (volitelné pro země mimo eurozónu a země, které postupují podle evropských programů výběrových šetření)

130103. Dovozní ceny (mimo eurozónu) (volitelné pro země mimo eurozónu)

Jednotka měření

Indexy: neočištěné

Statistická populace

Produkty v sekci B (kromě B07.21 a B09), C (kromě C18, C24.46, C25.4, C30.1, C30.3, C30.4 a C33) a D CPA

Členění

Členění podle produktů

Pro všechny země:

hlavní průmyslová seskupení sekcí B (kromě B07.21 a B09), C (kromě C18, C24.46, C25.4, C30.1, C30.3, C30.4 a C33) a D CPA podle přílohy II části A tohoto nařízení,

agregace oddílů B (kromě B07.21 a B09) + C (kromě C18, C24.46, C25.4, C30.1, C30.3, C30.4 a C33) + D CPA,

oddíly B (kromě B07.21 a B09), C (kromě C18, C24.46, C25.4, C30.1, C30.3, C30.4 a C33), D CPA.

Pro střední a velké země podle přílohy III části A bodu 2 tohoto nařízení:

navíc oddíly sekcí B (kromě B07.21 a B09), C (kromě C18, C24.46, C25.4, C30.1, C30.3, C30.4 a C33) a D CPA.

Další členění pro střední a velké země jsou pro malé země volitelná (jak je definováno v příloze III části A bodu 2 tohoto nařízení).

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Rozsah poskytování údajů vymezený evropskými programy výběrových šetření pro určité země podle přílohy III části C tohoto nařízení.

Lhůta pro předání údajů

T + 1 měsíc + 15 dnů

První referenční období

Leden 2006, s výjimkou pro:

Rakousko: leden 2009 pro C16.1, C28.11, C28.92 NACE.

U členských států eurozóny, které přistoupily po lednu 2006, se proměnné 130101 (dovozní ceny), 130102 (dovozní ceny (eurozóna)) a 130103 (dovozní ceny (mimo eurozónu)) požadují od začátku roku vstupu do eurozóny.


Tabulka 5. Krátkodobé podnikové statistiky o cenách výrobců

Proměnné

130201. Ceny výrobců

130202. Ceny domácích výrobců

130203. Ceny vývozu

130204. Ceny vývozu (eurozóna) (volitelné pro země mimo eurozónu)

130205. Ceny vývozu (mimo eurozónu) (volitelné pro země mimo eurozónu)

Jednotka měření

Indexy: neočištěné

Statistická populace

Pro proměnnou 130201 (ceny výrobců):

tržní činnosti sekcí B (kromě B07.21), C (kromě C24.46, C25.4, C30.1, C30.3 a C30.4) a D a oddílu E36 NACE, 41.00.1 kromě 41.00.14 (pouze nové budovy) CPA, sekcí H, I, J, L, M (kromě M70.1, M72 a M75) a N NACE.

Pro proměnné 130202 (ceny domácích výrobců), 130203 (ceny vývozu), 130204 (ceny vývozu (eurozóna)) a 130205 (ceny vývozu (mimo eurozónu)):

tržní činnosti sekcí B (kromě B07.21), C (kromě C24.46, C25.4, C30.1, C30.3 a C30.4) a D a oddílu E36 NACE.

Členění

Členění podle činnosti a produktů

Pro všechny země:

hlavní průmyslová seskupení sekcí B (kromě B07.21), C (kromě C24.46, C25.4, C30.1, C30.3 a C30.4) a D a oddílu E36 NACE podle přílohy II části A tohoto nařízení,

agregace sekcí NACE

B (kromě B07.21) + C (kromě C24.46, C25.4, C30.1, C30.3 a C30.4)+D+E36, H+I+J+L+M (kromě M70.1, M72 a M75)+N,

sekce NACE:

B (kromě B07.21), C (kromě C24.46, C25.4, C30.1, C30.3 a C30.4), D, H, I, J, L, M (kromě M70.1, M72 a M75) a N,

oddíl E36 a oddíly sekcí H, I, J, L, M (kromě M70.1, M72 a M75) a N NACE,

41.00.1 kromě 41.00.14 (pouze nové budovy) CPA.

Pro střední země podle přílohy III části A bodu 2 tohoto nařízení:

navíc oddíly sekcí B (kromě B07.21), C (kromě C24.46, C25.4, C30.1, C30.3 a C30.4) a D NACE.

Pro velké země podle přílohy III části A bodu 2 tohoto nařízení:

jako pro střední země a navíc skupiny a třídy sekce C NACE pro proměnné 130201 (ceny výrobců), 130202 (ceny domácích výrobců) a 130203 (ceny vývozu) (představující alespoň 90 % přidané hodnoty podle sekce C).

Další členění požadovaná pro střední a velké země jsou pro malé země volitelná; další členění pro velké země jsou pro střední země volitelná (jak je definováno v příloze III části A bodu 2 tohoto nařízení).

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Rozsah poskytování údajů pro členění eurozóna/mimo eurozónu vymezený evropskými programy výběrových šetření pro určité země podle přílohy III části C tohoto nařízení.

Celkové stavební náklady (materiálové náklady a náklady práce) lze použít jako zástupný ukazatel pro ceny výrobců ve stavebnictví (41.00.1 kromě 41.00.14 CPA). Náklady, které tvoří složky stavebních nákladů, jsou také náklady na zařízení a vybavení, dopravu, energii a další náklady (kromě honoráře architekta).

Upřednostňují se indexy založené na skutečných cenách výrobců. Pokud tyto nejsou k dispozici, lze pro H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81 a N82 použít aproximace. Produkty (CPA) mohou být použity k aproximaci činností (NACE).

Pro činnosti v sekcích H až M (kromě K, M70.1, M72 a M75) a N NACE lze namísto činnostních jednotek použít podnik pro referenční období před rokem 2021 a od ledna 2021 do prosince 2023 v bazickém roce 2015.

Indexy cen výrobců ve službách jsou vztahy mezi podniky a partnery všeho druhu (B2 A ll). Pokud je podíl transakcí se soukromými spotřebiteli (B2C) zanedbatelný, mohou být pro indexy cen výrobců ve službách použity aproximace ukazatelů vztahů mezi podniky (B2B). Pro referenční období před rokem 2021 mohou být indexy cen výrobců ve službách namísto ukazatelů B2All aproximovány ukazateli B2B.

Lhůta pro předání údajů

T + 1 měsíc pro měsíční údaje pro požadované sekce B až E36 NACE;

T + 3 měsíce pro všechny ostatní požadované sekce NACE a kategorii 41.00.1 CPA (kromě 41.00.14), s výjimkou pro: malé a střední země pro požadovanou kategorii 41.00.1 (kromě 41.00.14), čtvrtletní a měsíční (volitelné) údaje: T + 3 měsíce + 15 dnů.

Přechodná ustanovení pro začlenění souhrnu H+I+J+L+M (kromě M70.1, M72 a M75)+N NACE; sekce H, I, J, L, M (kromě M70.1, M72 a M75), N; oddíly H49, H50, H52 NACE; I55, I56; J58, J59, J60; L68; M74; N77, N79, N81, N82 podle přílohy VII odst. 3 písm. a).

První referenční období

První čtvrtletí nebo měsíc (volitelné) roku 2000 pro požadovanou kategorii 41.00.1 (kromě 41.00.14) CPA s výjimkou pro:

Bulharsko: první čtvrtletí nebo měsíc (volitelné) roku 2003.

Leden 2005 pro požadované sekce B až E36 NACE, s výjimkou pro:

Rakousko: leden 2008 (130201 (ceny výrobců) a 130202 (ceny domácích výrobců)) a leden 2019 (130203 (ceny vývozu), 130204 (ceny vývozu (eurozóna)) a 130205 (ceny vývozu (mimo eurozónu)) pro oddíl B09 NACE.

Leden 2005 pro požadavky 130204 (ceny vývozu (eurozóna)) a 130205 (ceny vývozu (mimo eurozónu)).

První čtvrtletí nebo měsíc (volitelné) roku 2010 pro požadavky sekcí H až M (kromě K, M70.1, M72 a M75) a N NACE, s výjimkou pro:

agregace sekcí H+I+J+L+M (kromě M70.1, M72 a M75) + N NACE; pro sekce H až M (kromě K, M70.1, M72 a M75) a N NACE a oddíly H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81 a N82, které mají být zahrnuty do souhrnů od prvního čtvrtletí nebo měsíce (volitelné) roku 2021.

U členských států eurozóny, které přistoupily po lednu 2005, se proměnné 130204 (ceny vývozu (eurozóna)) a 130205 (ceny vývozu (mimo eurozónu)) požadují od začátku roku vstupu do eurozóny.


Tabulka 6. Krátkodobé podnikové statistiky o produkci (objem)

Proměnné

140101. Produkce (objem)

Jednotka měření

Indexy: neočištěné, očištěné od kalendářních a sezónních vlivů

Statistická populace

Tržní činnosti sekcí B, C, D (kromě D35.3), F, H, I, J, L, M (kromě M70.1, M72 a M75) a N NACE

Členění

Členění podle činnosti

Pro všechny země:

hlavní průmyslová seskupení sekcí B, C a D NACE (kromě skupiny D35.3) podle přílohy II části A tohoto nařízení (hlavní průmyslové seskupení výroby energií kromě skupiny D35.3 a sekce E),

agregace sekcí NACE:

B+C+D (kromě D35.3), H+I+J+L+M (kromě M70.1, M72 a M75)+N,

sekce NACE:

B, C, D (kromě D35.3), F, H, I, J, L, M (kromě M70.1, M72 a M75) a N,

oddíly sekcí NACE:

H, I, J, L, M (kromě M70.1, M72 a M75) a N.

Pro střední a velké země podle přílohy III části A bodu 2 tohoto nařízení:

navíc oddíly sekcí B, C, D a F NACE.

Pro velké země podle přílohy III části A bodu 2 tohoto nařízení:

navíc skupiny a třídy sekce C NACE (představující alespoň 90 % přidané hodnoty sekce C).

Další členění požadovaná pro střední a velké země jsou pro malé země volitelná; další členění pro velké země jsou pro střední země volitelná (jak je definováno v příloze III části A bodu 2 tohoto nařízení).

Přechodná ustanovení pro sekci F NACE pro referenční období před lednem 2024 podle přílohy VII (odst. 3 písm. b)).

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pro činnosti v sekcích H až M (kromě K, M70.1, M72 a M75) a N NACE lze namísto činnostních jednotek použít podnik pro referenční období před rokem 2021 a od ledna 2021 do prosince 2023 v bazickém roce 2015.

Lhůta pro předání údajů

T + 1 měsíc + 10 dnů pro sekce B, C, D (kromě D35.3) NACE.

Pro sekci F NACE:

pro střední a velké země: T + 1 měsíc + 15 dnů,

pro malé země: T + 2měsíce.

T + 2 měsíce pro sekce H, I, J, L, M (kromě M70.1, M72, M75) a N NACE.

Přechodná ustanovení pro začlenění agregace sekcí H+I+J+L+M (kromě M70.1, M72 a M75) + N NACE; sekce NACE a oddíly sekcí H až M (kromě K, M70.1, M72 a M75) a N NACE; oddíly sekce F NACE podle přílohy VII (odst. 3 písm. a)).

První referenční období

Leden 2000 pro požadované sekce B až D (kromě D35.3) NACE, s výjimkou pro:

Španělsko (skupiny a třídy NACE) leden 2002

Rakousko (oddíl B09 NACE) leden 2005.

Leden 2005 pro oddíl C33 NACE.

První čtvrtletí roku 2000 (nebo měsíc 2005) pro malé země požadovaný oddíl F NACE a leden 2005 pro velké a střední země požadavky oddílu F NACE.

Leden 2021

pro agregace sekcí H+I+J+L+M (kromě M70.1, M72 a M75) + N NACE; pro sekce NACE a oddíly sekcí H až M (kromě K, M70.1, M72 a M75) a N NACE; oddíly sekce F.


Tabulka 7. Krátkodobé podnikové statistiky o objemu prodeje

Proměnné

140201. Objem prodeje

Jednotka měření

Indexy: neočištěné a očištěné od kalendářních a sezónních vlivů

Statistická populace

Tržní činnosti sekce G NACE

Členění

Členění podle činnosti

Pro všechny země:

sekce G NACE,

oddíly sekce G NACE,

agregace skupin oddílu G47 NACE bez skupiny G47.3,

agregace třídy G47.11 NACE + skupiny G47.2,

agregace třídy G47.19 NACE + skupin G47.4+G47.5+G47.6+G47.7+G47.8+G47.9 NACE,

skupina G47.3 NACE

Pro střední a velké země podle přílohy III části A bodu 2 tohoto nařízení:

navíc skupiny sekce G NACE, třídy G47.11, G47.19 a G47.91 NACE.

Další členění požadovaná pro střední a velké země jsou pro malé země (jak je definováno v příloze III části A bodu 2 tohoto nařízení) volitelná.

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pro činnosti v sekci G NACE lze namísto činnostních jednotek použít podnik pro referenční období před rokem 2021 a od ledna 2021 do prosince 2023 v bazickém roce 2015.

Lhůta pro předání údajů

T + 2 měsíce pro měsíční údaje pro:

pro NACE

sekci G,

oddíly G45 a G46,

skupiny G45.1, G45.2, G45.3, G45.4, G46.1, G46.2, G46.3, G46.4, G46.5, G46.6, G46.7, G46.9, G47.1, G47.2, G47.4, G47.5, G47.6, G47.7, G47.8 a G47.9,

třídy G47.11, G47.19 a G47.91.

T + 1 měsíc pro měsíční údaje pro: pro NACE

oddíl G47,

agregace oddílu G47 bez skupiny G47.3,

agregace třídy G47.11 + skupiny G47.2 NACE,

agregace třídy G47.19 + skupin G47.4+G47.5+G47.6+G47.7+G47.8+G47.9 NACE,

skupinu G47.3.

První referenční období

Leden 2000, s výjimkou pro:

oddíl G NACE, oddíly a skupiny oddílů G45 a G46 NACE, skupiny oddílů G47 NACE (kromě G47.2 a G47.3), které mají být poskytovány od ledna 2021


Tabulka 8. Krátkodobé podnikové statistiky o čistém obratu (hodnota)

Proměnné

140301. Čistý obrat (hodnota)

140302. Domácí čistý obrat (hodnota)

140303. Zahraniční čistý obrat (hodnota)

140304. Zahraniční čistý obrat (hodnota) (eurozóna) (volitelné pro země mimo eurozónu)

140305. Zahraniční čistý obrat (hodnota) (mimo eurozónu) (volitelné pro země mimo eurozónu)

Jednotka měření

Indexy: neočištěné a očištěné od kalendářních vlivů pro všechny činnosti a očištěné od sezónních vlivů pro sekce G, H, I, J, L, M (kromě M70.1, M72 a M75) a N NACE

Statistická populace

Pro proměnnou 140301 (čistý obrat (hodnota)): sekce B, C, G, H, I, J, L, M (kromě M70.1, M72 a M75) a N NACE.

Pro proměnné 140302 (domácí čistý obrat (hodnota)), 140303 (zahraniční čistý obrat (hodnota)), 140304 (zahraniční čistý obrat (hodnota) (eurozóna) (volitelné pro země mimo eurozónu)) a 140305 (zahraniční čistý obrat (hodnota) (mimo eurozónu) (volitelné pro země mimo eurozónu)): sekce B a C NACE.

Členění

Členění podle činnosti

Pro proměnnou 140301 (čistý obrat (hodnota)):

Pro všechny země:

hlavní průmyslová seskupení sekcí B a C NACE podle přílohy II části A tohoto nařízení (hlavní průmyslové seskupení výroby energií kromě sekcí D a E),

agregace sekcí NACE:

B+C, H+I+J+L+M (kromě M70.1, M72, M75)+N,

sekce NACE:

B, C, G, H, I, J, L, M (kromě M70.1, M72 a M75) a N,

oddíly sekcí NACE:

G, H, I, J, L, M (kromě M70.1, M72 a M75) a N,

oddíl G47 bez skupiny G47.3 NACE,

skupina G47.3 NACE,

agregace třídy G47.11 + skupiny G47.2 NACE; agregace třídy G47.19 + skupin G47.4+G47.5+G47.6+G47.7+G47.8+G47.9 NACE.

Pro střední a velké země podle přílohy III části A bodu 2 tohoto nařízení:

navíc oddíly sekcí B a C NACE, skupiny sekce G NACE, třídy G47.11, G47.19 a G47.91 NACE.

Pro proměnné 140302 (domácí čistý obrat (hodnota)), 140303 (zahraniční čistý obrat (hodnota)), 140304 (zahraniční čistý obrat (hodnota) (eurozóna)) a 140305 (zahraniční čistý obrat (hodnota) (mimo eurozónu)):

Pro všechny země:

hlavní průmyslová seskupení sekcí B a C NACE podle přílohy II části A tohoto nařízení (hlavní průmyslové seskupení výroby energií kromě sekcí D a E),

agregace sekcí B + C NACE,

sekce B a C NACE.

Pro střední a velké země podle přílohy III části A bodu 2 tohoto nařízení:

navíc oddíly sekcí B a C NACE.

Další členění požadovaná pro střední a velké země jsou pro malé země (jak je definováno v příloze III části A bodu 2 tohoto nařízení) volitelná.

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pro činnosti v sekcích G, H až M (kromě K, M70.1, M72 a M75) a N NACE lze namísto činnostních jednotek použít podnik pro referenční období před rokem 2021 a od ledna 2021 do prosince 2023 v bazickém roce 2015.

Lhůta pro předání údajů

T + 2 měsíce pro:

hlavní průmyslová seskupení sekcí B a C NACE podle přílohy II části A tohoto nařízení (hlavní průmyslové seskupení výroby energií kromě sekcí D a E),

agregace sekcí NACE:

B+C, H+I+J+L+M (kromě M70.1, M72, M75)+N,

sekce NACE:

B, C, G, H, I, J, L, M (kromě M70.1, M72 a M75) a N,

oddíly sekcí NACE:

B, C, H, I, J, L, M (kromě M70.1, M72 a M75) a N,

oddíly G45 a G46 NACE,

skupiny G45.1, G45.2, G45.3, G45.4, G46.1, G46.2, G46.3, G46.4, G46.5, G46.6, G46.7, G46.9, G47.1, G47.2, G47.4, G47.5, G47.6, G47.7, G47.8 a G47.9 NACE,

třídy G47.11, G47.19 a G47.91 NACE.

Přechodná ustanovení pro začlenění agregace sekcí H+I+J+L+M (kromě M70.1, M72 a M75) + N NACE; sekce NACE a oddíly sekcí H až M (kromě K, M70.1, M72 a M75) a N NACE podle přílohy VII odst. 3 písm. a).

T + 1 měsíc pro:

oddíl G47 NACE:

agregace oddílu G47 bez skupiny G47.3 NACE,

agregace třídy G47.11 + skupiny G47.2 NACE,

agregace třídy G47.19 + skupin G47.4+G47.5+G47.6+G47.7+G47.8+G47.9 NACE,

skupinu G47.3 NACE.

První referenční období

Leden 2000 pro požadované agregace NACE, sekce a oddíly sekcí B a C NACE s výjimkou pro:

Španělsko: leden 2002,

Rakousko: leden 2005 pro B09 NACE.

Leden 2000 pro oddíl G47 NACE, agregace oddílu G47 bez skupiny G47.3 NACE; agregace třídy G47.11 + skupiny G47.2 NACE; agregace třídy G47.19 + skupin G47.4+G47.5+G47.6+G47.7+G47.8+G47.9 NACE; pro skupiny G47.2 a G47.3 a pro třídy G47.11, G47.19 a G47.91 NACE.

Leden 2005 pro požadavky proměnných 140304 (zahraniční čistý obrat (hodnota) (eurozóna)) a 140305 (zahraniční čistý obrat (hodnota) (mimo eurozónu)):

Leden 2021 pro agregaci sekcí H+I+J+L+M (kromě M70.1, M72 a M75) + N NACE; pro sekce G, H až M (kromě K, M70.1, M72 a M75) a N NACE; pro oddíly G45, G46 a oddíly sekcí H až M (kromě K, M70.1, M72 a M75) a N NACE; pro skupiny oddílů G45, G46 a G47 (kromě G47.2 a G47.3) NACE.

U členských států eurozóny se proměnné 140304 (zahraniční čistý obrat (hodnota) (eurozóna)) a 140305 (zahraniční čistý obrat (hodnota) (mimo eurozónu)) požadují od začátku roku vstupu do eurozóny.


Tabulka 9. Krátkodobé podnikové statistiky o nemovitostech

Proměnné

150101. Stavební povolení: počet bytů

150102. Stavební povolení: čtvereční metry

Jednotka měření

Absolutní hodnoty: neočištěné, očištěné od kalendářních a sezónních vlivů

Statistická populace

Pro proměnnou 150101 (Stavební povolení: počet bytů): 41.00.1 (kromě 41.00.14) CPA – pouze nové bytové budovy.

pro proměnnou 150102 (Stavební povolení: čtvereční metry): 41.00.1 a 41.00.2) CPA – pouze nové bytové a nebytové budovy.

Členění

Členění podle produktů

Pro proměnnou 150101 (Stavební povolení: počet bytů): pouze nové bytové budovy.

41.00.1 CPA bez 41.00.14 CPA

41.00.11 CPA

41.00.12 CPA + 41.00.13 CPA

Pro proměnnou 150102 (Stavební povolení: čtvereční metry): pouze nové bytové a nebytové budovy.

41.00.1 CPA

41.00.1 CPA bez 41.00.14 CPA

41.00.11 CPA

41.00.12 CPA + 41.00.13 CPA

41.00.14 CPA

41.00.2 CPA

41.00.2 CPA bez 41.00.23 CPA

41.00.23 CPA

Lhůta pro předání údajů

T + 3 měsíce

První referenční období

První čtvrtletí roku 2000, s výjimkou pro:

Řecko: první čtvrtletí nebo měsíc (volitelné) roku 2001 pro proměnnou 150102 (Stavební povolení: čtvereční metry)

Slovensko: první čtvrtletí nebo měsíc (volitelné) roku 2003 pro proměnné 150101 (Stavební povolení: počet bytů) a 150102 (Stavební povolení: čtvereční metry)

Rakousko: první čtvrtletí nebo měsíc (volitelné) roku 2005 pro proměnnou 150102 (Stavební povolení: čtvereční metry)


Tabulka 10. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o činnostech podniků

Proměnné

210101. Počet aktivních podniků

220101. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

220102. Počet zaměstnanců

220103. Počet zaměstnanců v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovní úvazek

220201. Počet hodin odpracovaných zaměstnanci

220301. Náklady na odměny zaměstnanců

220302. Mzdy a platy

220303. Náklady na sociální zabezpečení

240101. Nákup zboží a služeb celkem

250101. Čistý obrat

250201. Hrubé obchodní rozpětí (na úrovni oddílů NACE lze použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

250301. Hodnota produkce

250401. Přidaná hodnota

250501. Hrubý provozní přebytek

260101. Hrubé investice do dlouhodobého hmotného majetku

260106. Hrubé investice do dlouhodobého nehmotného majetku s výjimkou goodwillu (na úrovni oddílů NACE lze použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě čistého obratu a počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných)

260108. Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (na úrovni oddílů NACE lze použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

Jednotka měření

Národní měna (v tisících) s výjimkou pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných), 220102 (počet zaměstnanců), 220103 (počet zaměstnanců v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovní úvazek) a 220201 (počet hodin odpracovaných zaměstnanci): absolutní hodnota

Statistická populace

Pro proměnné jiné než 250201 (hrubé obchodní rozpětí), 260106 (hrubé investice do dlouhodobého nehmotného majetku s výjimkou goodwillu) a 260108 (tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku): tržní výrobci sekcí B až N a P až R a oddílů S95 a S96 NACE.

Pro proměnné 250201 (hrubé obchodní rozpětí) a 260108 (tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku): tržní výrobci sekcí B až G NACE.

pro proměnnou 260106 (hrubé investice do dlouhodobého nehmotného majetku s výjimkou goodwillu): tržní výrobci sekcí B až E NACE.

Členění

1. Členění podle činnosti (lze použít označení CETO podle přílohy III části B)

Pro všechny proměnné kromě proměnných 260106 (hrubé investice do dlouhodobého nehmotného majetku s výjimkou goodwillu) a 260108 (tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku); pro proměnnou 250201 (hrubé obchodní rozpětí) pouze sekce B až G NACE:

pro sekce B až J, L až N a P až R NACE: sekce, oddíly, skupiny a třídy,

pro sekci K NACE: sekce, oddíly, skupiny 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 a 65.3, třídy 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20 a 65.30,

pro oddíly 95 a 96: oddíly, skupiny a třídy,

zvláštní agregace vymezené v příloze II části B tohoto nařízení pro tyto činnosti:

průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů),

ICT sektor – odvětví informačních a komunikačních technologií celkem,

ICT zpracovatelský průmysl – odvětví zpracovatelského průmyslu vyrábějícího informační a komunikační technologie,

ICT služby – odvětví služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií,

odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou a vyšší technologickou náročností (volitelné),

odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou technologickou náročností,

odvětví zpracovatelského průmyslu se středně vysokou a vyšší technologickou náročností,

odvětví zpracovatelského průmyslu s nižší a nízkou technologickou náročností (volitelné),

odvětví zpracovatelského průmyslu s nižší technologickou náročností,

odvětví zpracovatelského průmyslu s nízkou technologickou náročností,

informační a mediální odvětví,

IT služby – odvětví služeb v oblasti informačních technologií,

znalostně náročná odvětví služeb celkem (volitelné),

znalostně náročná odvětví služeb s vysokou technologickou náročností,

znalostně náročná odvětví tržních služeb,

znalostně náročná odvětví finančních služeb,

ostatní znalostně náročná odvětví služeb (volitelné),

znalostně náročné činnosti – podniková odvětví,

znalostně náročné činnosti (volitelné),

odvětví cestovního ruchu (celkem) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu (především cestovní ruch) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu (částečně cestovní ruch) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – doprava (celkem) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – pozemní doprava (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – vodní doprava (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – ubytování (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – potraviny a nápoje (celkem) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – pronájem vozidel a ostatní pronájmy (celkem) (volitelné),

služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

Pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných), 220102 (počet zaměstnanců), 220302 (mzdy a platy), 250101 (čistý obrat) a 250401 (přidaná hodnota): navíc

(1)

zvláštní agregace vymezené v příloze II části B tohoto nařízení pro tyto činnosti:

kulturní a kreativní odvětví celkem,

kulturní a kreativní odvětví služeb.

Pro proměnné 260106 (hrubé investice do dlouhodobého nehmotného majetku s výjimkou goodwillu) a (tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku):

sekce a oddíly NACE.

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pro činnosti 64.2, 64.3 a 65.3 NACE, které nejsou z hlediska přidané hodnoty a počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných ekonomicky významné, lze uvést hodnoty 0, s výjimkou pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků) a 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných). Pokud proměnná 220102 (počet zaměstnanců) není 0, měla by být rovněž uvedena hodnota.

Pokud jsou pro některé statistické jednotky dostupné zdrojové údaje pro sestavení příslušného ukazatele pouze za hospodářský rok a nelze je přepočítat tak, aby pokrývaly kalendářní rok, lze pro tyto statistické jednotky údaje za kalendářní rok aproximovat údaji za hospodářský rok.

Lhůta pro předání údajů

Předběžné údaje: T + 10 měsíců pro sekce, oddíly a skupiny NACE pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných) a 250101 (čistý obrat)

Konečné a validované údaje: T + 18 měsíců pro všechny proměnné

První referenční období

2021


Tabulka 11. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o činnosti podniků členěné podle velikostních tříd nebo podle právní formy

Proměnné

210101. Počet aktivních podniků

220101. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

220102. Počet zaměstnanců

220201. Počet hodin odpracovaných zaměstnanci

220301. Náklady na odměny zaměstnanců

220302. Mzdy a platy

220303. Náklady na sociální zabezpečení

240101. Nákup zboží a služeb celkem

250101. Čistý obrat

250301. Hodnota produkce

250401. Přidaná hodnota

250501. Hrubý provozní přebytek

Jednotka měření

Národní měna (v tisících) s výjimkou pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných), 220102 (počet zaměstnanců) a 220201 (počet hodin odpracovaných zaměstnanci): absolutní hodnota

Statistická populace

Pro členění podle činnosti a velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných), 250101 (čistý obrat) a 250401 (přidaná hodnota) a pro členění podle činnosti a právní formy a podle činnosti a velikostní třídy dle počtu zaměstnanců pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných) a 220102 (počet zaměstnanců): tržní výrobci sekcí B až N a P až R a oddílů S95 a S96 NACE.

Pro členění podle činnosti a velikosti obratu pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných), 250101 (čistý obrat) a 250401 (přidaná hodnota): tržní výrobci sekce G NACE.

Pro členění podle činnosti a velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných pro jiné proměnné než 210101 (počet aktivních podniků), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných), 250101 (čistý obrat) a 250401 (přidaná hodnota): tržní výrobci sekcí B až F NACE.

Členění

1. Členění podle činnosti a velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných (lze použít označení CETO podle přílohy III části B)

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle činnosti:

pro sekce B až J, L až N a P až R NACE: sekce, oddíly a skupiny,

pro sekci K NACE: sekce, oddíly, skupiny 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 a 65.3,

pro oddíly 95 a 96: oddíly a skupiny,

zvláštní agregace vymezená v příloze II tohoto nařízení:

průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

Velikostní třída dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných:

pro sekce F až J, L až N a P až R a oddíly S95 a S96 NACE pouze pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků) a 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných): celkem, 0–1 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, 2–9 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, 10–19 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, 20–49 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, 50–249 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, 250 a více zaměstnanců a osob sebezaměstnaných,

pro sekce F až J, L až N a P až R a oddíly S95 a S96 NACE pro proměnné jiné než 210101 (počet aktivních podniků) a 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných): celkem, 0–9 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, 10–19 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, 20–49 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, 50–249 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, 250 a více zaměstnanců a osob sebezaměstnaných,

pro sekce B až E a K NACE: celkem, 0–9 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, 10–19 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, 20–49 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, 50–249 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných, 250 a více zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

2. Členění podle činnosti a velikostní třídy dle počtu zaměstnanců (lze použít označení CETO podle přílohy III části B)

Pouze pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných) a 220102 (počet zaměstnanců)

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle činnosti:

sekce NACE,

agregace oddílů NACE:

C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32,

oddíly NACE:

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 a všechny oddíly sekcí G, H, I, J, K, L‚M,N, P, Q a R NACE,

skupiny oddílů G47 a J62 a oddílů L, M a N NACE,

třídy oddílu J62 NACE,

zvláštní agregace vymezené v příloze II části B tohoto nařízení:

průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů),

služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů),

ICT sektor – odvětví informačních a komunikačních technologií celkem,

ICT zpracovatelský průmysl – odvětví zpracovatelského průmyslu vyrábějícího informační a komunikační technologie,

ICT služby – odvětví služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií

Členění podle velikostní třídy dle počtu zaměstnanců:

celkem, 0 zaměstnanců, 1–4 zaměstnanci, 5–9 zaměstnanců, 10 a více zaměstnanců

3. Členění podle činnosti a právní formy (lze použít označení CETO podle přílohy III části B)

Pouze pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných) a 220102 (počet zaměstnanců)

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle činnosti:

stejné členění podle činnosti jako v členění 2

Členění podle právní formy:

celkem,

podniky ve vlastnictví osoby s neomezenou osobní odpovědností,

akciové společnosti, jejichž akcie nejsou veřejně obchodovány, nebo akciové společnosti s veřejně kótovanými akciemi s omezeným ručením pro ty, kdo jsou vlastníky akcií,

společnosti ve vlastnictví osob s omezeným i neomezeným ručením (včetně ostatních právních forem, jako družstva, sdružení atd.)

4. Členění podle činnosti a velikostní třídy obratu

pouze pro oddíl G NACE

(lze použít označení CETO podle přílohy III části B; na úrovni oddílů NACE lze použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle činnosti: sekce, oddíly a skupiny NACE

Členění podle velikostní třídy obratu: roční obrat v milionech EUR: celkem, 0 až méně než 1, 1 až méně než 2, 2 až méně než 5, 5 až méně než 10, 10 až méně než 20, 20 až méně než 50, 50 až méně než 200, 200 a více

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pro činnosti 64.2, 64.3 a 65.3 NACE, které nejsou z hlediska přidané hodnoty a počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných ekonomicky významné, lze uvést hodnoty 0, s výjimkou pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků) a 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných). Pokud proměnná 220102 (počet zaměstnanců) není 0, měla by být rovněž uvedena hodnota.

Pokud jsou pro některé statistické jednotky dostupné zdrojové údaje pro sestavení příslušného ukazatele pouze za hospodářský rok a nelze je přepočítat tak, aby pokrývaly kalendářní rok, lze pro tyto statistické jednotky údaje za kalendářní rok aproximovat údaji za hospodářský rok.

Lhůta pro předání údajů

Předběžné údaje: T + 10 měsíců pro činnost a členění podle činnosti a velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných) a 250101 (čistý obrat)

Konečné a validované údaje: T + 18 měsíců pro všechny proměnné

První referenční období

2021


Tabulka 12. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o demografických událostech pro podniky

Proměnné

210201. Nově vzniklé podniky

210202. Zaniklé podniky

210203. Podniky, které přežily

210102. Počet podniků s alespoň jedním zaměstnancem

210204. Podniky, které mají prvního zaměstnance

210205. Podniky, které již nemají žádné zaměstnance

210206. Podniky, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance

220401. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v nově vzniklých podnicích

220402. Počet zaměstnanců v nově vzniklých podnicích

220403. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v zaniklých podnicích

220404. Počet zaměstnanců v zaniklých podnicích

220405. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily

220406. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily, v roce vzniku

220104. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích s alespoň jedním zaměstnancem

220105. Počet zaměstnanců v podnicích s alespoň jedním zaměstnancem

220407. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které mají prvního zaměstnance

220408. Počet zaměstnanců v podnicích, které mají prvního zaměstnance

220409. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance

220410. Počet zaměstnanců v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance

220411. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance

220412. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance, v roce vzniku

Jednotka měření

Absolutní hodnota:

Statistická populace

Tržní výrobci sekcí B až N a P až R a oddílů S95 a S96 NACE

Členění

1. Členění podle činnosti a velikostní třídy dle počtu zaměstnanců (lze použít označení CETO podle přílohy III části B)

Pro všechny proměnné kromě proměnných

210203 (podniky, které přežily),

210206 (podniky, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance),

220405 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily),

220406 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily, v roce vzniku),

220411 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance),

220412 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance, v roce vzniku)

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle činnosti:

sekce NACE,

agregace oddílů NACE:

C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32,

oddíly NACE:

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 a všechny oddíly sekcí G, H, I, J, K, L‚M,N, P, Q a R NACE,

skupiny oddílů G47 a J62 NACE a sekcí L, M a N NACE:

třídy oddílu J62 NACE,

zvláštní agregace vymezené v příloze II části B tohoto nařízení:

průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

ICT sektor – odvětví informačních a komunikačních technologií celkem,

ICT zpracovatelský průmysl – odvětví zpracovatelského průmyslu vyrábějícího informační a komunikační technologie,

ICT služby – odvětví služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií

Členění podle velikostní třídy dle počtu zaměstnanců:

celkem, 0 zaměstnanců, 1–4 zaměstnanci, 5–9 zaměstnanců, 10 a více zaměstnanců

Velikostní třída 0 zaměstnanců se neudává u proměnných:

210102 (počet podniků s alespoň jedním zaměstnancem),

210204 (podniky, které mají prvního zaměstnance),

210205 (podniky, které již nemají žádné zaměstnance),

220104 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích s alespoň jedním zaměstnancem),

220105 (počet zaměstnanců v podnicích s alespoň jedním zaměstnancem),

220407 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které mají prvního zaměstnance),

220408 (počet zaměstnanců v podnicích, které mají prvního zaměstnance),

220409 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance),

220410 (počet zaměstnanců v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance).

2. Členění podle činnosti a právní formy (lze použít označení CETO podle přílohy III části B)

Pro všechny proměnné kromě proměnných:

210203 (podniky, které přežily),

210206 (podniky, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance),

220405 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily),

220406 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily, v roce vzniku),

220411 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance),

220412 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance, v roce vzniku),

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle činnosti:

stejné členění podle činnosti jako v členění 1

Členění podle právní formy:

celkem,

podniky ve vlastnictví osoby s neomezenou osobní odpovědností,

akciové společnosti, jejichž akcie nejsou veřejně obchodovány, nebo akciové společnosti s veřejně kótovanými akciemi s omezeným ručením pro ty, kdo jsou vlastníky akcií,

společnosti ve vlastnictví osob s omezeným i neomezeným ručením (včetně ostatních právních forem, jako družstva, sdružení atd.)

3. Členění podle činnosti, velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a počtu kalendářních roků, které přežily (lze použít označení CETO podle přílohy III části B)

Pro proměnné

210203 (podniky, které přežily),

210206 (podniky, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance),

220405 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily),

220406 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily, v roce vzniku),

224011 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance) a

224012 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance, v roce vzniku)

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle činnosti: stejné členění podle činnosti jako v členění 1.

Členění podle velikostní třídy počtu zaměstnanců:

celkem, 0, 1–4, 5–9, 10+

Velikostní třída 0 zaměstnanců se neudává u proměnných:

210206 (podniky, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance),

220411 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance),

220412 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance, v roce vzniku).

Členění podle počtu kalendářních let, které přežily

1, 2, 3, 4, 5

Lhůta pro předání údajů

Předběžné údaje:

T + 18 měsíců pro proměnné 210202 (zaniklé podniky), 220403 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v zaniklých podnicích) a 220404 (počet zaměstnanců v zaniklých podnicích),

T + 20 měsíců pro proměnné 210205 (podniky, které již nemají žádné zaměstnance), 220409 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance) a 220410 (počet zaměstnanců v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance);

Konečné a validované údaje:

T + 18 měsíců pro proměnné 210201 (nově vzniklé podniky), 210203 (podniky, které přežily), 220401 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v nově vzniklých podnicích), 220402 (počet zaměstnanců v nově vzniklých podnicích), 220405 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily) a 220406 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily, v roce vzniku),

T + 20 měsíců pro proměnné 210102 (počet podniků s alespoň jedním zaměstnancem), 210204 (podniky, které mají prvního zaměstnance), 210206 (podniky, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance), 220104 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích s alespoň jedním zaměstnancem), 220105 (počet zaměstnanců v podnicích s alespoň jedním zaměstnancem), 220407 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které mají prvního zaměstnance), 220408 (počet zaměstnanců v podnicích, které mají prvního zaměstnance), 220411 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance) a 220412 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance, v roce vzniku),

T + 30 měsíců pro proměnné 210202 (zaniklé podniky), 220403 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v zaniklých podnicích) a 220404 (počet zaměstnanců v zaniklých podnicích),

T + 32 měsíců pro proměnné 210205 (podniky, které již nemají žádné zaměstnance), 220409 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance) a 220410 (počet zaměstnanců v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance).

První referenční období

2021


Tabulka 13. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o rychle rostoucích podnicích

Proměnné

210103. Počet rychle rostoucích podniků

210104. Počet mladých rychle rostoucích podniků

220106. Počet zaměstnanců v rychle rostoucích podnicích

220107. Počet zaměstnanců v mladých rychle rostoucích podnicích

Jednotka měření

Absolutní hodnota

Statistická populace

Tržní výrobci sekcí B až N a P až R a oddílů S95 a S96 NACE

Členění

Členění podle činnosti (lze použít označení CETO podle přílohy III části B)

sekce NACE (pouze pro sekce B až N a P až R NACE),

oddíly a

skupiny (s výjimkou sekcí P až R NACE)

zvláštní agregace vymezené v příloze II části B tohoto nařízení:

průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů),

služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

Lhůta pro předání údajů

Předběžné údaje: T + 12 měsíců pro proměnné 210103 (počet rychle rostoucích podniků) a 220106 (počet zaměstnanců v rychle rostoucích podnicích)

Konečné a validované údaje: T + 18 měsíců pro všechny proměnné

První referenční období

2021


Tabulka 14. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o podnicích podle země vrcholové kontroly

Proměnné

210101. Počet aktivních podniků

210301. Počet podniků pod zahraniční kontrolou

220101. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

220301. Náklady na odměny zaměstnanců

220501. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích pod zahraniční kontrolou

220701. Náklady na odměny zaměstnanců v podnicích pod zahraniční kontrolou

230101. Vnitřní výdaje na výzkum a vývoj (na příslušné úrovni agregací NACE A*38 lze pro sekce B až F NACE použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

230201. Pracovníci ve výzkumu a vývoji (na příslušné úrovni agregací NACE A*38 lze pro sekce B až F NACE použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

230301. Vnitřní výdaje na výzkum a vývoj v podnicích pod zahraniční kontrolou (na příslušné úrovni agregací NACE A*38 lze pro sekce B až F NACE použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

230401. Pracovníci ve výzkumu a vývoji v podnicích pod zahraniční kontrolou (na příslušné úrovni agregací NACE A*38 lze pro sekce B až F NACE použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

240101. Nákup zboží a služeb celkem

240102. Nákup zboží a služeb za účelem dalšího prodeje

240301. Nákup zboží a služeb celkem u podniků pod zahraniční kontrolou

240302. Nákup zboží a služeb za účelem dalšího prodeje u podniků pod zahraniční kontrolou

250101. Čistý obrat

250301. Hodnota produkce

250401. Přidaná hodnota

250601. Čistý obrat podniků pod zahraniční kontrolou

250701. Hodnota produkce podniků pod zahraniční kontrolou

250801. Přidaná hodnota podniků pod zahraniční kontrolou

260101. Hrubé investice do dlouhodobého hmotného majetku

260201. Hrubé investice podniků pod zahraniční kontrolou do dlouhodobého hmotného majetku

Jednotka měření

Absolutní hodnota pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků), 210301 (počet podniků pod zahraniční kontrolou), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných), 220501 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích pod zahraniční kontrolou), 230201(pracovníci ve výzkumu a vývoji) a 230401 (pracovníci ve výzkumu a vývoji v podnicích pod zahraniční kontrolou);

národní měna (v tisících) pro ostatní proměnné.

Statistická populace

Pro všechny proměnné s výjimkou proměnných 230101 (vnitřní výdaje na výzkum a vývoj), 230301 (vnitřní výdaje na výzkum a vývoj v podnicích pod zahraniční kontrolou), 230201 (pracovníci ve výzkumu a vývoji) a 230401 (pracovníci ve výzkumu a vývoji v podnicích pod zahraniční kontrolou): tržní výrobci sekcí B až N a P až R a oddílů S95 a S96 NACE.

Pro proměnné 230101 (vnitřní výdaje na výzkum a vývoj), 230301 (vnitřní výdaje na výzkum a vývoj v podnicích pod zahraniční kontrolou), 230201 (pracovníci ve výzkumu a vývoji) a 230401 (pracovníci ve výzkumu a vývoji v podnicích pod zahraniční kontrolou): tržní výrobci sekcí B až F NACE.

Členění

Údaje se poskytují podle koncepce „vrcholová kontrolní institucionální jednotka“ s členěním podle země vrcholové kontroly a podle činnosti podniku.

1. Členění podle činnosti a geografické členění

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Pro všechny proměnné s výjimkou proměnných 230101 (vnitřní výdaje na výzkum a vývoj), 230301 (vnitřní výdaje na výzkum a vývoj v podnicích pod zahraniční kontrolou), 230201 (pracovníci ve výzkumu a vývoji) a 230401 (pracovníci ve výzkumu a vývoji v podnicích pod zahraniční kontrolou):

Členění podle činnosti:

sekce NACE,

agregace oddílů NACE:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88, S95+S96,

oddíly NACE:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86,

zvláštní agregace podle přílohy II části B tohoto nařízení:

průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů),

služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

Pro proměnné 230101 (vnitřní výdaje na výzkum a vývoj), 230301 (vnitřní výdaje na výzkum a vývoj v podnicích pod zahraniční kontrolou), 230201 (pracovníci ve výzkumu a vývoji) a 230401 (pracovníci ve výzkumu a vývoji v podnicích pod zahraniční kontrolou):

Členění podle činnosti

sekce NACE,

agregace oddílů NACE:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32,

oddíly NACE:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33,

zvláštní agregace vymezená v příloze II tohoto nařízení

průmysl a stavebnictví

Geografické členění:

Pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných), 220301 (náklady na odměny zaměstnanců), 230101 (vnitřní výdaje na výzkum a vývoj) a 230201 (pracovníci ve výzkumu a vývoji), 240101 (nákup zboží a služeb celkem), 240102 (nákup zboží a služeb za účelem dalšího prodeje), 250101 (čistý obrat), 250301 (hodnota produkce), 250401 (přidaná hodnota) a 260101 (hrubé investice do dlouhodobého hmotného majetku) geografické agregace „svět celkem“ a „kontrolované z tuzemska“.

Pro ostatní proměnné úroveň GEO 1 podle prováděcího aktu v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2152

2. Geografické členění

Pro proměnné 210301 (počet podniků pod zahraniční kontrolou), 220501 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích pod zahraniční kontrolou), 220701 (náklady na odměny zaměstnanců v podnicích pod zahraniční kontrolou), 230301 (vnitřní výdaje na výzkum a vývoj v podnicích pod zahraniční kontrolou), 230401 (pracovníci ve výzkumu a vývoji v podnicích pod zahraniční kontrolou), 240301 (nákup zboží a služeb celkem u podniků pod zahraniční kontrolou), 240302 (nákup zboží a služeb za účelem dalšího prodeje u podniků pod zahraniční kontrolou), 250601 (čistý obrat podniků pod zahraniční kontrolou), 250701 (hodnota produkce podniků pod zahraniční kontrolou), 250801 (přidaná hodnota podniků pod zahraniční kontrolou) a 260201 (hrubé investice podniků pod zahraniční kontrolou do dlouhodobého hmotného majetku) úroveň GEO 3 podle prováděcího aktu v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2152

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pro oddíl K64 může být hodnota proměnných 250101 s 250601 (čistý obrat) aproximována hodnotou produkce definované v příloze IV tohoto nařízení.

U činností 64.2, 64.3 a 65.3 NACE, které jsou zahrnuty do údajů a nejsou z hlediska přidané hodnoty a počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných ekonomicky významné, lze předpokládat hodnoty 0, s výjimkou pro proměnné 210101 (počet aktivních podniků), 220101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných), 210301 (počet podniků pod zahraniční kontrolou) a 220501 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích pod zahraniční kontrolou).

U činností sekce K NACE lze předpokládat, že hodnota proměnných 240102 a 240302 (nákup zboží a služeb za účelem dalšího prodeje) není ekonomicky významná, proto je pro proměnné 240102 a 240302 přípustná hodnota 0.

Komise (Eurostat) a členské státy se s přihlédnutím k podmínkám v zemi mohou dohodnout na dodatečných aproximacích pro činnosti sekce K NACE.

Pokud jsou pro některé statistické jednotky dostupné zdrojové údaje pro sestavení příslušného ukazatele pouze za hospodářský rok a nelze je přepočítat tak, aby pokrývaly kalendářní rok, lze pro tyto statistické jednotky údaje za kalendářní rok aproximovat údaji za hospodářský rok.

Lhůta pro předání údajů

T + 20 měsíců

První referenční období

2021


Tabulka 15. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o podnicích a jejich domácích afilacích vykonávajících vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí působících ve vykazující zemi

Proměnné

210401. Počet podniků a jejich domácích afilací vykonávajících vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí (koncepce vrcholové kontrolní institucionální jednotky)

220601. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích a jejich domácích afilacích vykonávajících vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí (koncepce vrcholové kontrolní institucionální jednotky)

250901. Čistý obrat podniků a jejich domácích afilací vykonávajících vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí (koncepce vrcholové kontrolní institucionální jednotky)

Jednotka měření

Absolutní hodnota pro proměnné 210401 (počet podniků a jejich domácích afilací vykonávajících vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí (koncepce vrcholové kontrolní institucionální jednotky)) a 220601 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích a jejich domácích afilacích vykonávajících vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí (koncepce vrcholové kontrolní institucionální jednotky)),

národní měna (v tisících) u proměnné 250901 (čistý obrat podniků a jejich domácích afilací vykonávajících vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí (koncepce vrcholové kontrolní institucionální jednotky))

Statistická populace

Tržní výrobci sekcí B až N a P až S NACE.

Členění

Členění podle činnosti podniku

sekce NACE,

agregace oddílů NACE:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88,

oddíly NACE:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86,

zvláštní agregace podle přílohy II části B tohoto nařízení

průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů),

služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pro oddíl K64 může být hodnota proměnné 250901 (čistý obrat) aproximována hodnotou produkce definované v příloze IV tohoto nařízení.

Pro činnosti 64.2, 64.3 a 65.3 NACE, které jsou zahrnuty do údajů a nejsou z hlediska přidané hodnoty a počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných ekonomicky významné, lze předpokládat hodnoty 0 pro proměnnou 250901 (čistý obrat podniků a jejich domácích afilací vykonávajících vrcholovou kontrolu nad podniky v zahraničí (koncepce vrcholové kontrolní institucionální jednotky)).

Komise (Eurostat) a členské státy se s přihlédnutím k podmínkám v zemi mohou dohodnout na dodatečných aproximacích pro činnosti sekce K NACE.

Pokud jsou pro některé statistické jednotky dostupné zdrojové údaje pro sestavení příslušného ukazatele pouze za hospodářský rok a nelze je přepočítat tak, aby pokrývaly kalendářní rok, lze pro tyto statistické jednotky údaje za kalendářní rok aproximovat údaji za hospodářský rok.

Lhůta pro předání údajů

T + 20 měsíců

První referenční období

2021


Tabulka 16. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o obchodu se zbožím podle podnikových charakteristik

Proměnné

210501. Počet podniků dovážejících zboží

210502. Počet podniků vyvážejících zboží

240401. Statistická hodnota dovozu dle charakteristik podniků

251101. Statistická hodnota vývozu dle charakteristik podniků

Jednotka měření

Absolutní hodnota u proměnných 210501 (počet podniků vyvážejících zboží) a 210502 (počet podniků dovážejících zboží);

národní měna (v jednotkách) u proměnných 240401 (statistická hodnota dovozu dle charakteristik podniků) a 251101 (statistická hodnota vývozu dle charakteristik podniků)

Statistická populace

Vývoz nebo dovoz zboží celkem;

sekce A až U NACE

Členění

Každé členění 1 až 11 musí být v následujícím geografickém členění

Geografické členění

Svět

uvnitř Unie

mimo Unii

1. Členění podle činnosti

Celkem

sekce NACE

oddíly NACE

skupiny sekcí C, D, E a G NACE

nezjištěno

2. Členění podle činnosti a velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

Členění podle činnosti:

Celkem

sekce NACE

oddíly sekcí C a G NACE

zvláštní agregace podle přílohy II části B tohoto nařízení:

průmysl

činnosti jiné než průmysl a obchod

nezjištěno

Členění podle velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

Celkem

0–9 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

10–49 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

50–249 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

250 a více zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

nezjištěno

3. Členění podle činnosti a dodatečné geografické členění

Členění podle činnosti:

Celkem

sekce G NACE

zvláštní agregace podle přílohy II části B tohoto nařízení

průmysl

činnosti jiné než průmysl a obchod

nezjištěno

Dodatečné geografické členění:

jednotlivé členské státy

nejdůležitější partnerské země a oblasti mimo Unii

4. Členění podle velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných a dodatečné geografické členění

Členění podle velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných:

Celkem

0–9 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

10–49 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

50–249 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

250 a více zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

nezjištěno

Dodatečné geografické členění:

jednotlivé členské státy

nejdůležitější partnerské země a oblasti mimo Unii

5. Členění podle činnosti a počtu partnerských zemí

Členění podle činnosti:

Stejné členění činností jako v členění 3

Členění podle počtu partnerských zemí:

Celkem

1

2

3–5

6–9

10–14

15–19

20+

nezjištěno

6. Členění podle činnosti a koncentrace obchodu (pouze pro proměnné 251101 (statistická hodnota vývozu dle charakteristik podniků) a 240401 (statistická hodnota dovozu dle charakteristik podniků))

Členění podle činnosti:

Stejné členění činností jako v členění 3

Členění podle koncentrace obchodu:

Celkem

5 nejdůležitějších

10

20

50

100

500

1 000 podniků

7. Členění podle činnosti a typu obchodu

Údaje, které se poskytují o dovozu, vývozu a obchodu celkem

Členění podle činnosti:

Stejné členění činností jako v členění 2

Členění podle typu obchodu:

Celkem

obchod jedním směrem

obchod oběma směry

všechny typy obchodů

8. Členění podle činnosti a intenzity vývozu (podíl vývozu na obratu)

Členění podle činnosti:

Stejné členění činností jako v členění 2

Členění podle intenzity vývozu:

Celkem

žádný vývoz (0)

0 až méně než 25

25 až méně než 50

50 až méně než 75

75 nebo více

nezjištěno

9. Členění podle činnosti a typu kontroly

Členění podle činnosti:

Stejné členění činností jako v členění 2

Členění podle typu kontroly:

Celkem

podniky kontrolované z tuzemska, dodatečné členění, je-li k dispozici:

podniky kontrolované z tuzemska bez vlastních afilací v cizině,

podniky kontrolované z tuzemska s vlastními afilacemi v cizině,

podniky pod zahraniční kontrolou

nezjištěno

10. Členění podle činnosti a komodit (pouze pro proměnné 251101 (statistická hodnota vývozu dle charakteristik podniků) a 240401 (statistická hodnota dovozu dle charakteristik podniků))

Členění podle činnosti:

Stejné členění činností jako v členění 2

Členění podle komodit:

Celkem

úroveň oddílů CPA pro produkty oddílů 10 až 32 sekce C

úroveň sekcí CPA pro produkty sekcí A, B, C, D a E

zvláštní agregace vymezená v příloze II tohoto nařízení

ostatní produkty CPA

nezjištěno

11. Populace obchodníků

Údaje, které se poskytují o dovozu, vývozu a obchodu celkem

Členění podle obchodních údajů uvedených v registru ekonomických subjektů týkajících se počtu podniků a počtu obchodníků k určité populaci obchodníků.

Členění podle obchodních údajů uvedených v registru ekonomických subjektů týkajících se statistické hodnoty za určitou populaci obchodníků.

Lhůta pro předání údajů

T + 12 měsíců

První referenční období

2022


Tabulka 17. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o obchodu se službami podle podnikových charakteristik (STEC) – roční údaje

Proměnné

240401. Statistická hodnota dovozu dle charakteristik podniků

251101. Statistická hodnota vývozu dle charakteristik podniků

Jednotka měření

Národní měna (v tisících)

Statistická populace

Vývoz nebo dovoz služeb celkem, obchod mezi rezidenty a nerezidenty

sekce A až U NACE

Členění

Každé členění (1 až 3) musí být v následujícím geografickém členění

Geografické členění

Svět

uvnitř Unie

mimo Unii

1. Členění podle činnosti a velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

Členění podle činnosti:

Celkem

Pro níže uvedená členění lze použít označení CETO podle přílohy III části B:

agregace sekcí NACE:

A+B, D+E, I+L+O+P+Q+R+S+T+U

sekce NACE:

C, F, G, H, J, K, M, N

nezjištěno

Členění podle velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných:

Celkem

Pro níže uvedená členění lze použít označení CETO podle přílohy III části B:

0–49 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

volitelné: 0–9 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

volitelné: 10–49 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

50–249 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

250 a více zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

nezjištěno

2. Členění podle činnosti, typu produktu a dodatečné geografické členění

Členění podle činnosti:

Stejné členění činností jako v členění 1

Členění podle produktů:

služby celkem

Pro níže uvedená členění lze použít označení CETO podle přílohy III části B:

hlavní položky EBOPS 2010, jak jsou vymezeny v tabulce 1 v oddíle 2 přílohy VI

nezjištěno

volitelné: podrobné položky 10.1, 10.2 a 10.3 EBOPS 2010, jak jsou vymezeny v tabulce 1 v oddíle 2 přílohy VI

Volitelné: dodatečné geografické členění

Uvádí se pouze u služeb celkem:

jednotlivé členské státy EU

Spojené státy americké

3. Členění podle činnosti a typu kontroly

Členění podle činnosti:

Stejné členění činností jako v členění 1

Členění podle typu kontroly:

Celkem

Pro níže uvedená členění lze použít označení CETO podle přílohy III části B:

podniky kontrolované z tuzemska

Volitelné: dodatečné členění, je-li k dispozici:

podniky kontrolované z tuzemska bez vlastních afilací v cizině

podniky kontrolované z tuzemska s vlastními afilacemi v cizině

podniky pod zahraniční kontrolou

nezjištěno

Lhůta pro předání údajů

T + 18 měsíců

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Měly by být použity metody a odhady doporučené v příručce Eurostatu a OECD pro sestavování statistik o obchodu se službami podle podnikových charakteristik (Eurostat-OECD Compilers Guide for Statistics on Services Trade by Enterprise Characteristics). Země mohou rovněž použít jakoukoli jinou rovnocennou metodu nebo odhad v souladu se zásadami MSITS 2010 a článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152.

Ve všech případech by měly být použité metody jasně popsány v metadatech.

První referenční období

2022


Tabulka 18. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o vnitřních výdajích na výzkum a vývoj

Proměnné

230101. Vnitřní výdaje na výzkum a vývoj

Jednotka měření

Národní měna (v tisících)

Statistická populace

Všechny jednotky vykonávající VaV zařazené do sekcí A až U NACE

Členění

1. Členění podle sektoru provádění

Všechny níže uvedené sektory celkem

podnikatelský sektor,

sektor vysokoškolského vzdělávání,

sektor vládních institucí,

soukromý neziskový sektor

2. Členění podle sektoru provádění a zdroje financování

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění

Členění podle sektoru provádění:

stejné jako v členění 1

Členění podle zdroje financování

Všechny níže uvedené zdroje financování celkem

Podnikatelský sektor

Sektor vládních institucí

Soukromý neziskový sektor

sektor vysokoškolského vzdělávání

Zahraničí

Zahraniční podniky

Zahraniční podniky v rámci stejné skupiny (pouze pro podnikatelský sektor)

Ostatní zahraniční podniky (pouze pro podnikatelský sektor)

Evropská komise

Mezinárodní organizace

Ostatní zdroje

3. Členění podle sektoru provádění a kategorie výzkumu a vývoje (volitelné pro sektor vysokoškolského vzdělávání a pro sektory celkem)

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle sektoru provádění:

stejné jako v členění 1

Členění podle kategorie výzkumu a vývoje

základní výzkum

aplikovaný výzkum

experimentální vývoj

4. Členění podle sektoru provádění a druhu nákladů

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle sektoru provádění:

stejné jako v členění 1

Členění podle druhu nákladů:

běžné náklady (náklady práce a ostatní náklady),

kapitálové výdaje

5. Členění podle činnosti (pouze pro podnikatelský sektor)

všechny sekce A až U NACE celkem,

agregace sekcí D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U,

sekce A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T,

agregace oddílů C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88,

oddíly C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99,

skupiny C25.4, C26.1, C26.2, C26.3, C26.4, C26.5, C26.6, C26.7, C26.8, C30.1, C30.2, C30.3, C30.4, C30.9, C32.5, G46.5, J58.2, J63.1, M72.1, M72.2, S95.1 NACE,

zvláštní agregace podle přílohy II části B tohoto nařízení

ICT sektor – odvětví informačních a komunikačních technologií celkem,

ICT zpracovatelský průmysl – odvětví zpracovatelského průmyslu vyrábějícího informační a komunikační technologie,

ICT služby – odvětví služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií

6. Členění podle odvětvového zaměření (pouze pro podnikatelský sektor) (volitelné)

Členění podle odvětvového zaměření:

stejné jako v členění 5

7. Členění podle velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných (pouze pro podnikatelský sektor)

Velikostní třída dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných:

všechny níže uvedené velikostní třídy celkem, včetně volitelné velikostní třídy 0–9

0–9 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných (volitelné)

10–49 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

50–249 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

250 a více zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

8. Členění podle zdroje financování a velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných (pouze pro podnikatelský sektor)

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle zdroje financování:

všechny níže uvedené zdroje prostředků celkem

podnikatelský sektor

sektor vládních institucí

soukromý neziskový sektor

sektor vysokoškolského vzdělávání

zahraničí

Velikostní třída dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných:

všechny níže uvedené velikostní třídy celkem, včetně volitelné velikostní třídy 0–9

0–9 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných (volitelné)

10–49 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

50–249 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

250 a více zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

9. Členění podle hlavních oblastí výzkumu a vývoje (pouze pro sektor vládních institucí a sektor vysokoškolského vzdělávání)

přírodní vědy,

technické vědy,

lékařské a zdravotnické vědy,

zemědělské a veterinární vědy,

sociální vědy,

humanitní vědy a umění

10. Členění podle socio-ekonomického cíle (pouze pro sektor vládních institucí) (volitelné)

Úroveň kapitol nomenklatury pro analýzu a srovnání vědeckých programů a rozpočtů (NABS)

Lhůta pro předání údajů

Všechna členění (kromě členění podle sektoru provádění):

každý lichý rok konečné a validované údaje: T + 18 měsíců

Členění podle sektoru provádění:

ročně

předběžné údaje: T + 10 měsíců

konečné a validované údaje: T + 18 měsíců

První referenční období

2021


Tabulka 19. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o zaměstnanosti ve výzkumu a vývoji

Proměnné

230201. Pracovníci ve výzkumu a vývoji

230202. Výzkumní pracovníci

Jednotka měření

Absolutní hodnota

Statistická populace

Všechny jednotky vykonávající VaV zařazené do sekcí A až U NACE

Členění

1. Členění podle sektoru provádění

Údaje se poskytují v počtu osob a v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovní úvazek

Všechny níže uvedené sektory celkem

podnikatelský sektor

sektor vysokoškolského vzdělávání

sektor vládních institucí

soukromý neziskový sektor

2. Členění podle sektoru provádění a povolání

Pouze pro proměnnou 230201 (pracovníci ve výzkumu a vývoji); údaje se poskytují v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovní úvazek

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle sektoru provádění:

stejné jako v členění 1

Členění podle povolání:

Všechna níže uvedená povolání celkem

výzkumní pracovníci,

ostatní pracovníci ve výzkumu a vývoji

techničtí a odborní pracovníci (volitelné)

ostatní podpůrný personál (volitelné)

3. Členění podle sektoru provádění a kvalifikace (volitelné)

Údaje se poskytují v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovní úvazek

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle sektoru provádění:

stejné jako v členění 1

Členění podle kvalifikace:

Všechny níže uvedené úrovně kvalifikace celkem

držitelé akademického titulu PhD (ISCED 2011 – úroveň 8),

ostatní vysokoškolské tituly a ostatní terciární diplomy (ISCED 2011 – úrovně 5, 6 a 7),

ostatní kvalifikace

4. Členění podle sektoru provádění, povolání a pohlaví

Pouze pro proměnnou 230201 (pracovníci ve výzkumu a vývoji); údaje se poskytují v počtu osob

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle sektoru provádění:

stejné jako v členění 1

Členění podle povolání:

stejné jako v členění 2

Členění podle pohlaví:

celkem

ženy

5. Členění podle sektoru provádění, kvalifikace a pohlaví (volitelné)

Údaje se poskytují v počtu osob

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle sektoru provádění:

stejné jako v členění 1

Členění podle kvalifikace:

stejné jako v členění 3

Členění podle pohlaví:

stejné jako v členění 4

6. Členění podle činnosti

Údaje se poskytují pouze pro podnikatelský sektor; údaje se poskytují v počtu osob a v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovní úvazek

všechny sekce A až U NACE celkem,

agregace sekcí D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U,

sekce A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T,

agregace oddílů C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88,

oddíly C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99,

skupiny C25.4, C26.1, C26.2, C26.3, C26.4, C26.5, C26.6, C26.7, C26.8, C30.1, C30.2, C30.3, C30.4, C30.9, C32.5, G46.5, J58.2, J63.1, M72.1, M72.2, S95.1 NACE,

zvláštní agregace podle přílohy II části B tohoto nařízení

ICT sektor – odvětví informačních a komunikačních technologií celkem,

ICT zpracovatelský průmysl – odvětví zpracovatelského průmyslu vyrábějícího informační a komunikační technologie,

ICT služby – odvětví služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií

7. Členění podle hlavních oblastí výzkumu a vývoje a pohlaví

Údaje se poskytují pouze pro sektor vládních institucí a sektor vysokoškolského vzdělávání

počet osob

ekvivalenty zaměstnanců na plný pracovní úvazek (volitelné)

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle hlavních oblastí výzkumu a vývoje:

přírodní vědy,

technické vědy,

lékařské a zdravotnické vědy,

zemědělské a veterinární vědy,

sociální vědy,

humanitní vědy a umění

Členění podle pohlaví:

stejné jako v členění 4

8. Členění podle činnosti a pohlaví

Údaje se poskytují v počtu osob a pouze pro podnikatelský sektor

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle činnosti:

stejné jako v členění 6

Členění podle pohlaví:

stejné jako v členění 4

9. Členění podle velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

Údaje se poskytují v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovní úvazek a pouze pro podnikatelský sektor

Členění podle velikostní třídy dle počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných:

0–9 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných (volitelné),

10–49 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných,

50–249 zaměstnanců a osob sebezaměstnaných,

250 a více zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

Součet pro podnikatelský sektor pokrývá všechny výše uvedené velikostní třídy, včetně volitelné velikostní třídy 0–9.

10. Členění podle sektoru provádění a pohlaví

Pouze pro proměnnou 230202 (výzkumní pracovníci); údaje se poskytují

v počtu osob

v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovní úvazek (volitelné)

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle sektoru provádění:

stejné jako v členění 1

Členění podle pohlaví:

stejné jako v členění 4

11. Členění podle sektoru provádění, věkové skupiny a pohlaví (volitelné)

Pouze pro proměnnou 230202 (výzkumní pracovníci); údaje se poskytují v počtu osob

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle sektoru provádění:

stejné jako v členění 1

Pro podnikatelský sektor a soukromý neziskový sektor: volitelné

Členění podle věkové skupiny:

Všechny níže uvedené věkové skupiny celkem

< 25

25–34

35–44

45–54

55–64

>=65

Členění podle pohlaví:

stejné jako v členění 4

12. Členění podle sektoru provádění, státního občanství a pohlaví (volitelné)

Pouze pro proměnnou 230202 (výzkumní pracovníci); údaje se poskytují v počtu osob

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle sektoru provádění:

stejné jako v členění 1

Členění podle státního občanství:

všechna níže uvedená státní občanství a skupiny státních občanství celkem

státní občanství vykazujícího členského státu

státní občanství jiného členského státu EU

státní občanství jiných evropských zemí

státní občanství Severní Ameriky

státní občanství Střední a Jižní Ameriky

státní občanství Asie

státní občanství Afriky

jiné státní občanství

Členění podle pohlaví:

stejné jako v členění 4

Lhůta pro předání údajů

Všechna členění (kromě členění podle sektoru provádění):

každý lichý rok konečné a validované údaje: T + 18 měsíců

Členění podle sektoru provádění pro „výzkumné pracovníky“ a „pracovníky celkem“ v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovní úvazek:

ročně

předběžné údaje: T + 10 měsíců

konečné a validované údaje: T + 18 měsíců

První referenční období

2021


Tabulka 20. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o výzkumu a vývoji financovaném z veřejných zdrojů

Proměnné

230501. Státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (GBARD)

230502. Financování nadnárodně koordinovaného výzkumu a vývoje z vnitrostátních veřejných zdrojů

Jednotka měření

Národní měna (v tisících)

Statistická populace

Všechny jednotky vykonávající VaV zařazené do sekcí A až U NACE

Členění

1. Členění podle socio-ekonomického cíle pro GBARD

Pro proměnnou 230501 (státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (GBARD))

Kategorie nomenklatury pro analýzu a srovnání vědeckých programů a rozpočtů (NABS)

Podkategorie NABS (volitelné)

2. Členění podle způsobu financování pro GBARD v konečném rozpočtu (volitelné)

Pro proměnnou 230501 (státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (GBARD))

Účelové (projektové) financování

Institucionální financování

3. Členění podle typu programu/subjektu

Pro proměnnou 230502 (financování nadnárodně koordinovaného výzkumu a vývoje z vnitrostátních veřejných zdrojů)

vnitrostátní příspěvky veřejným subjektům činným v nadnárodním VaV

vnitrostátní příspěvky na evropské nadnárodní veřejné programy v oblasti VaV

vnitrostátní příspěvky na dvoustranné či mnohostranné veřejné programy v oblasti VaV založené mezi vládami členských států (a ve spolupráci s kandidátskými zeměmi a zeměmi ESVO)

Lhůta pro předání údajů

Všechna členění (pro členění 1: v konečném rozpočtu):

ročně konečné a validované údaje: T + 12 měsíců

členění 1 (v předběžném rozpočtu):

roční údaje: T + 6 měsíců

První referenční období

2021


Tabulka 21. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o nákupech realizovaných podniky

Proměnné

240102. Nákup zboží a služeb za účelem dalšího prodeje

240103. Náklady na služby poskytované prostřednictvím agenturních zaměstnanců

240104. Náklady na dlouhodobý nájem a operativní leasing (na úrovni oddílů NACE lze použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

240105. Nákup energetických produktů (na úrovni oddílů NACE lze pro sekce D, E a F použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

240106. Platby subdodavatelům (na úrovni oddílů NACE lze použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

Jednotka měření

Národní měna (v tisících)

Statistická populace

Pro proměnnou 240102 (nákup zboží a služeb za účelem dalšího prodeje): tržní výrobci sekcí B až J, L až N a P až R a oddílů S95 a S96 NACE

Pro proměnnou 240103 (náklady na služby poskytované prostřednictvím agenturních zaměstnanců): tržní výrobci sekcí B až N a P až R a oddílů S95 a S96 NACE

Pro proměnné 240104 (náklady na dlouhodobý nájem a operativní leasing) a 240106 (platby subdodavatelům): tržní výrobci sekcí B až F NACE

Pro proměnnou 240105 (nákup energetických produktů): tržní výrobci sekcí B až F NACE

Členění

Členění podle činnosti (lze použít označení CETO podle přílohy III části B)

Pro proměnné 240102 (nákup zboží a služeb za účelem dalšího prodeje) a 240103 (náklady na služby poskytované prostřednictvím agenturních zaměstnanců):

pro sekce B až J, L až N a P až R NACE: sekce, oddíly, skupiny a třídy,

pouze pro proměnnou 240103 pro sekci K NACE: sekce, oddíly, skupiny 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 a 65.3 a třídy 64.11, 64.19, 65.11, 65.12, 65.20 a 65.30,

pro oddíly 95 a 96: oddíly, skupiny a třídy,

zvláštní agregace podle přílohy II části B tohoto nařízení

Průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů) (pro proměnnou 240102 tato zvláštní agregace nezahrnuje sekci K),

ICT sektor – odvětví informačních a komunikačních technologií celkem,

ICT zpracovatelský průmysl – odvětví zpracovatelského průmyslu vyrábějícího informační a komunikační technologie,

ICT služby – odvětví služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií,

odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou a vyšší technologickou náročností (volitelné),

odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou technologickou náročností,

odvětví zpracovatelského průmyslu se středně vysokou a vyšší technologickou náročností,

odvětví zpracovatelského průmyslu s nižší a nízkou technologickou náročností (volitelné),

odvětví zpracovatelského průmyslu s nižší technologickou náročností,

odvětví zpracovatelského průmyslu s nízkou technologickou náročností,

informační a mediální odvětví,

IT služby – odvětví služeb v oblasti informačních technologií,

znalostně náročná odvětví služeb celkem (volitelné),

znalostně náročná odvětví služeb s vysokou technologickou náročností,

znalostně náročná odvětví tržních služeb,

znalostně náročná odvětví finančních služeb,

ostatní znalostně náročná odvětví služeb (volitelné),

znalostně náročné činnosti – podniková odvětví,

znalostně náročné činnosti (volitelné),

odvětví cestovního ruchu (celkem) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu (především cestovní ruch) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu (částečně cestovní ruch) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – doprava (celkem) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – pozemní doprava (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – vodní doprava (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – ubytování (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – potraviny a nápoje (celkem) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – pronájem vozidel a ostatní pronájmy (celkem) (volitelné),

služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

Pro proměnné 240104 (náklady na dlouhodobý nájem a operativní leasing) a 240106 (platby subdodavatelům) (sekce B až F NACE):

sekce a oddíly NACE

Pro proměnnou 240105 (nákup energetických produktů):

pro sekce B, C a F NACE: sekce, oddíly, skupiny a třídy

pro sekce D a E NACE: sekce a oddíly

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pro činnosti 64.2, 64.3 a 65.3 NACE, které nejsou z hlediska přidané hodnoty a počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných ekonomicky významné, lze uvést hodnoty 0.

U činností sekce K NACE lze předpokládat, že hodnota proměnné 240102 (nákup zboží a služeb za účelem dalšího prodeje) není ekonomicky významná, proto je pro proměnnou 240102 přípustná hodnota 0.

Pokud jsou pro některé statistické jednotky dostupné zdrojové údaje pro sestavení příslušného ukazatele pouze za hospodářský rok a nelze je přepočítat tak, aby pokrývaly kalendářní rok, lze pro tyto statistické jednotky údaje za kalendářní rok aproximovat údaji za hospodářský rok.

Lhůta pro předání údajů

T + 18 měsíců

První referenční období

2023 pro proměnnou 240106 (platby subdodavatelům)

2021 pro všechny ostatní proměnné


Tabulka 22. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o změně stavu zásob podniků

Proměnné

240201. Změna stavu zásob zboží (na úrovni oddílů NACE lze použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

240202. Změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby

240203. Změna stavu zásob zboží určeného k dalšímu prodeji (na úrovni oddílů NACE lze použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

Jednotka měření

Národní měna (v tisících)

Statistická populace

Pro proměnnou 240202 (změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby): tržní výrobci sekcí B až F NACE

Pro proměnné 240201 (změna stavu zásob zboží) a 240203 (změna stavu zásob zboží určeného k dalšímu prodeji): tržní výrobci sekce G NACE

Členění

Členění podle činnosti

(lze použít označení CETO podle přílohy III části B)

Pro proměnnou 240202 (změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby) (sekce B až F NACE):

sekce, oddíly, skupiny a třídy NACE

Pro proměnné 240201 (změna stavu zásob zboží) a 240203 (změna stavu zásob zboží určeného k dalšímu prodeji) (sekce G NACE):

sekce a oddíly NACE

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pokud jsou pro některé statistické jednotky dostupné zdrojové údaje pro sestavení příslušného ukazatele pouze za hospodářský rok a nelze je přepočítat tak, aby pokrývaly kalendářní rok, lze pro tyto statistické jednotky údaje za kalendářní rok aproximovat údaji za hospodářský rok.

Lhůta pro předání údajů

T + 18 měsíců

První referenční období

2021


Tabulka 23. Podnikové statistiky na celostátní úrovni s členěním čistého obratu podniků podle produktů a podle sídla zákazníka

Proměnné

250112. Čistý obrat podle sídla zákazníka (na úrovni oddílů NACE lze použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“): pro skupiny a třídy lze použit pravidlo 1 % na odpovídající úrovni oddílů)

250113. Čistý obrat podle produktů (na úrovni oddílů NACE lze použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“): pro skupiny a třídy lze použit pravidlo 1 % na odpovídající úrovni oddílů)

Jednotka měření

Národní měna (v tisících)

Statistická populace

Pokrytí z pohledu činností: tržní výrobci oddílů 62, 78 a skupin 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1, 73.2 NACE

Pokrytí z pohledu velikosti podniků: pouze podniky s více než 20 zaměstnanci a osobami sebezaměstnanými

Členění

Lze použít označení CETO podle přílohy III části B

Pro proměnnou 250113 (čistý obrat podle produktů)

1. Členění podle produktů

CPA pro oddíl 62 a skupiny 58.2 a 63.1 NACE (Služby v oblasti počítačů): celkem, 58.21, 58.29, 58.29.1 + 58.29.2, 58.29.3 + 58.29.4, 58.29.5, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12, 95.11, další prodej (měl by zahrnovat veškerý další prodej (velkoobchodní a maloobchodní) softwaru, který není vyvíjen v podniku, a další prodej hardwaru, který není vyráběn v podniku), ostatní produkty j. n.

CPA pro skupinu 69.1 NACE (Právní činnosti): celkem, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.10.15, 69.10.16, 69.10.17, 69.10.18, 69.10.19, ostatní produkty j. n.

CPA pro skupinu 69.2 NACE (Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství): celkem, 69.20.1, 69.20.2, 69.20.21 + 22 + 23, 69.20.24, 69.20.29, 69.20.3, 69.20.4, ostatní produkty j. n.

CPA pro skupinu 70.2 NACE (Poradenství v oblasti řízení): celkem, 70.21.1, 70.22.1, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.17, 70.22.2, 70.22.3, ostatní produkty j. n.

CPA pro třídu 71.11 NACE (Architektonické činnosti): celkem, 71.11.1, 71.11.2, 71.11.21 + 22, 71.11.23, 71.11.24, 71.11.3, 71.11.4, ostatní produkty j. n.

CPA pro třídu 71.12 NACE (Inženýrské činnosti a související technické poradenství): celkem, 71.12.1, 71.12.11, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.14, 71.12.15, 71.12.16, 71.12.17, 71.12.18, 71.12.19, 71.12.2, 71.12.3, ostatní produkty j. n.

CPA pro skupinu 71.2 NACE (Technické zkoušky a analýzy):

celkem, 71.20.1, 71.20.11, 71.20.12, 71.20.13, 71.20.14, 71.20.19, ostatní produkty j. n.

CPA pro skupinu 73.1 NACE (Reklamní činnosti): celkem, 73.11.1, 73.11.11, 73.11.12, 73.11.13, 73.11.19, 73.12.1, 73.12.11, 73.12.12, 73.12.13, 73.12.14, 73.12.19, ostatní produkty j. n.

CPA pro skupinu 73.2 NACE (Průzkum trhu a veřejného mínění): celkem, 73.20.1, 73.20.11, 73.20.12, 73.20.13, 73.20.14 + 19, 73.20.2, ostatní produkty j. n.

CPA pro oddíl 78 NACE (Činnosti související se zaměstnáním): celkem, 78.10.1, 78.10.11, 78.10.12, 78.20.1, 78.20.11, 78.20.12, 78.20.13, 78.20.14, 78.20.15, 78.20.16, 78.20.19, 78.30.1, ostatní produkty j. n.

Pro proměnnou 250112 (čistý obrat podle sídla zákazníka)

2. Členění podle sídla zákazníka

celkem

rezident (jak je vymezený v odstavci 1.62 nařízení ESA 2010),

nerezident

v rámci EU

mimo EU

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pokud jsou pro některé statistické jednotky dostupné zdrojové údaje pro sestavení příslušného ukazatele pouze za hospodářský rok a nelze je přepočítat tak, aby pokrývaly kalendářní rok, lze pro tyto statistické jednotky údaje za kalendářní rok aproximovat údaji za hospodářský rok.

Lhůta pro předání údajů

T + 18 měsíců

První referenční období

2021 pro oddíly 62 a 78 a skupiny 58.2, 63.1, 71.1, 71.2, 73.1 a 73.2 NACE

2022 pro skupiny 69.1, 69.2 a 70.2 NACE


Tabulka 24. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o členění čistého obratu podniků podle široce pojatých seskupení činností

Proměnné

250102. Čistý obrat ze zemědělství, lesnictví, rybářství a průmyslových činností

250103. Čistý obrat z průmyslových činností

250104. Čistý obrat z průmyslových činností bez stavebnictví

250105. Čistý obrat ze stavebnictví

250106. Čistý obrat z činností v oblasti služeb

250107. Čistý obrat z obchodních a zprostředkovatelských činností

250108. Čistý obrat z výstavby budov

250109. Čistý obrat z inženýrského stavitelství

(na úrovni oddílů NACE lze pro všechny proměnné použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

Jednotka měření

Národní měna (v tisících)

Statistická populace

Pro proměnnou 250102 (čistý obrat ze zemědělství, lesnictví, rybářství a průmyslových činností): tržní výrobci sekce G NACE

Pro proměnné 250104 (čistý obrat z průmyslových činností bez stavebnictví), 250105 (čistý obrat ze stavebnictví), 250108 (čistý obrat z výstavby budov) a 250109 (čistý obrat z inženýrského stavitelství): tržní výrobci sekce F NACE

Pro proměnnou 250103 (čistý obrat z průmyslových činností): tržní výrobci sekcí B až E NACE

Pro proměnné 250106 (čistý obrat z činností v oblasti služeb) a 250107 (čistý obrat z obchodních a zprostředkovatelských činností): tržní výrobci sekcí B až G NACE

Členění

Členění podle činnosti

Členění podle činnosti:

sekce a oddíly NACE

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pokud jsou pro některé statistické jednotky dostupné zdrojové údaje pro sestavení příslušného ukazatele pouze za hospodářský rok a nelze je přepočítat tak, aby pokrývaly kalendářní rok, lze pro tyto statistické jednotky údaje za kalendářní rok aproximovat údaji za hospodářský rok.

Lhůta pro předání údajů

T + 18 měsíců

První referenční období

2022 pro oddíl 47 NACE Rev. 2

2025 pro oddíl 45 NACE Rev. 2

2023 pro všechny ostatní činnosti


Tabulka 25. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o členění podle typu čistého obratu podniků

Proměnné

250110. Čistý obrat z převažující činnosti na úrovni třímístného číselného kódu klasifikace NACE

250111. Čistý obrat ze subdodávek

(na úrovni oddílů NACE lze pro všechny proměnné použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

Jednotka měření

Národní měna (v tisících)

Statistická populace

Pro proměnnou 250110 (čistý obrat z převažující činnosti na úrovni třímístného číselného kódu NACE): tržní výrobci sekcí B až F NACE

Pro proměnnou 250111 (čistý obrat ze subdodávek): tržní výrobci sekce F NACE

Členění

Členění podle činnosti

Pro proměnnou 250111 (čistý obrat ze subdodávek): sekce a oddíly NACE

Pro proměnnou 250110 (čistý obrat z převažující činnosti na úrovni třímístného číselného kódu NACE): skupina NACE

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pokud jsou pro některé statistické jednotky dostupné zdrojové údaje pro sestavení příslušného ukazatele pouze za hospodářský rok a nelze je přepočítat tak, aby pokrývaly kalendářní rok, lze pro tyto statistické jednotky údaje za kalendářní rok aproximovat údaji za hospodářský rok.

Lhůta pro předání údajů

T + 18 měsíců

První referenční období

2021 pro proměnnou 250110 (čistý obrat z převažující činnosti na úrovni třímístného číselného kódu klasifikace NACE),

2023 pro proměnnou 250111 (čistý obrat ze subdodávek)


Tabulka 26. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o průmyslové výrobě

Proměnné

251001. Prodaná produkce

251002. Produkce v rámci subdodavatelské činnosti

251003. Skutečná produkce

Jednotka měření

Pro proměnnou 251001 (prodaná produkce): národní měna (v tisících) a (kromě průmyslových služeb) množství podle seznamu PRODCOM platného na konci referenčního období

Pro proměnnou 251002 (produkce v rámci subdodavatelské činnosti): (kromě promyslových služeb) národní měna (v tisících) a množství podle seznamu PRODCOM platného na konci referenčního období

Pro proměnnou 251003 (skutečná produkce): množství podle seznamu PRODCOM platného na konci referenčního období

Statistická populace

Výrobky seznamu PRODCOM v oddílech 05–33 CPA (výjimky jsou stanoveny v seznamu PRODCOM).

Pro proměnnou 251001 (prodaná produkce) také průmyslové služby, jak jsou stanoveny v seznamu PRODCOM.

Pro proměnné 251002 (produkce v rámci subdodavatelské činnosti) a 251003 (skutečná produkce) pouze vybrané výrobky, jak jsou stanoveny v seznamu PRODCOM.

Lze použít označení CETO podle přílohy III části B tohoto nařízení a pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě produkce na úrovni tříd CPA.

Členění

Členění podle produktů

Seznam PRODCOM platný na konci referenčního období

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Dostatečný stupeň reprezentativnosti požadovaný na úrovni třídy CPA.

Lhůta pro předání údajů

T + 6 měsíců

První referenční období

2021


Tabulka 27. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o investicích podniků do dlouhodobého hmotného majetku

Proměnné

260102. Hrubé investice do pozemků

260103. Hrubé investice do pořízení stávajících budov

260104. Hrubé investice do výstavby a technického zhodnocení budov

260105. Hrubé investice do strojů a zařízení

(na úrovni oddílů NACE lze pro všechny proměnné kromě proměnné 260105 (hrubé investice do strojů a zařízení) použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

Jednotka měření

Národní měna (v tisících)

Statistická populace

Pro proměnnou 260105 (hrubé investice do strojů a zařízení): tržní výrobci sekcí B až N a P až R a oddílů S95 a S96 NACE

Pro proměnné 260102 (hrubé investice do pozemků), 260103 (hrubé investice do pořízení stávajících budov) a 260104 (hrubé investice do výstavby a technického zhodnocení budov): tržní výrobci sekcí B až G NACE

Členění

Členění podle činnosti

(lze použít označení CETO podle přílohy III části B)

Pro proměnnou 260105 (hrubé investice do strojů a zařízení) (sekce B až N a P až R a oddíly S95 a S96 NACE)

pro sekce B až J, L až N a P až R NACE: sekce, oddíly, skupiny a třídy NACE,

pro sekci K NACE: sekce, oddíly, skupiny 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3, třídy 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20, 65.30 NACE,

pro oddíly S95 a S96, oddíly, skupiny a třídy NACE,

zvláštní agregace vymezené v příloze II části B tohoto nařízení pro tyto činnosti:

průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

ICT sektor – odvětví informačních a komunikačních technologií celkem,

ICT zpracovatelský průmysl – odvětví zpracovatelského průmyslu vyrábějícího informační a komunikační technologie,

ICT služby – odvětví služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií,

odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou a vyšší technologickou náročností (volitelné),

odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou technologickou náročností,

odvětví zpracovatelského průmyslu se středně vysokou a vyšší technologickou náročností,

odvětví zpracovatelského průmyslu s nižší a nízkou technologickou náročností (volitelné),

odvětví zpracovatelského průmyslu s nižší technologickou náročností,

odvětví zpracovatelského průmyslu s nízkou technologickou náročností,

informační a mediální odvětví,

IT služby – odvětví služeb v oblasti informačních technologií,

znalostně náročná odvětví služeb celkem (volitelné),

znalostně náročná odvětví služeb s vysokou technologickou náročností,

znalostně náročná odvětví tržních služeb,

znalostně náročná odvětví finančních služeb,

ostatní znalostně náročná odvětví služeb (volitelné),

znalostně náročné činnosti – podniková odvětví,

znalostně náročné činnosti (volitelné),

odvětví cestovního ruchu (celkem) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu (především cestovní ruch) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu (částečně cestovní ruch) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – doprava (celkem) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – pozemní doprava (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – vodní doprava (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – ubytování (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – potraviny a nápoje (celkem) (volitelné),

odvětví cestovního ruchu – pronájem vozidel a ostatní pronájmy (celkem) (volitelné),

Pro proměnné 260102 (hrubé investice do pozemků), 260103 (hrubé investice do pořízení stávajících budov a struktur) a 260104 (hrubé investice do výstavby a technického zhodnocení budov) (pouze sekce B až G NACE): sekce a oddíly NACE

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pro činnosti 64.2, 64.3 a 65.3 NACE, které nejsou z hlediska přidané hodnoty a počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných ekonomicky významné, lze uvést hodnoty 0.

Pokud jsou pro některé statistické jednotky dostupné zdrojové údaje pro sestavení příslušného ukazatele pouze za hospodářský rok a nelze je přepočítat tak, aby pokrývaly kalendářní rok, lze pro tyto statistické jednotky údaje za kalendářní rok aproximovat údaji za hospodářský rok.

Lhůta pro předání údajů

T + 18 měsíců

První referenční období

2021


Tabulka 28. Podnikové statistiky na celostátní úrovni o investicích do dlouhodobého nehmotného majetku

Proměnné

260107. Investice do nákupu programového vybavení (na úrovni oddílů NACE lze použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

Jednotka měření

Národní měna (v tisících)

Statistická populace

Tržní výrobci sekcí B až F NACE

Členění

Členění podle činnosti

sekce a oddíly NACE

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pokud jsou pro některé statistické jednotky dostupné zdrojové údaje pro sestavení příslušného ukazatele pouze za hospodářský rok a nelze je přepočítat tak, aby pokrývaly kalendářní rok, lze pro tyto statistické jednotky údaje za kalendářní rok aproximovat údaji za hospodářský rok.

Lhůta pro předání údajů

T + 18 měsíců

První referenční období

2021


Tabulka 29. Regionální podnikové statistiky o místních jednotkách

Proměnné

310101. Počet místních jednotek (volitelné pro sekci K NACE)

320101. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v místních jednotkách

320301. Mzdy a platy v místních jednotkách

Jednotka měření

Národní měna pro proměnnou 320301 (mzdy a platy v místních jednotkách); absolutní hodnota pro ostatní proměnné

Statistická populace

Místní jednotky tržních výrobců sekcí B až N a P až R a oddílů S95 a S96 NACE (pro sekci K NACE u proměnné 310101 (počet místních jednotek) volitelné)

Členění

Členění podle regionů a činností

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle regionů:

úrovně 0 až 2 NUTS (1)

Členění podle činnosti:

sekce a oddíly NACE

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pokud jsou pro některé statistické jednotky dostupné zdrojové údaje pro sestavení příslušného ukazatele pouze za hospodářský rok a nelze je přepočítat tak, aby pokrývaly kalendářní rok, lze pro tyto statistické jednotky údaje za kalendářní rok aproximovat údaji za hospodářský rok.

Lhůta pro předání údajů

T + 18 měsíců

První referenční období

2021


Tabulka 30. Regionální podnikové statistiky o podnicích

Proměnné

310102. Počet aktivních podniků

310201. Nově vzniklé podniky

310202. Zaniklé podniky

310203. Podniky, které přežily (pouze podniky, které přežily tři kalendářní roky)

310104. Počet rychle rostoucích podniků

310103. Počet podniků s alespoň jedním zaměstnancem

310204. Podniky, které mají prvního zaměstnance

310205. Podniky, které již nemají žádné zaměstnance

310206. Podniky, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance (pouze podniky, které přežily tři kalendářní roky)

320102. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných

320103. Počet zaměstnanců

320201. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v nově vzniklých podnicích

320202. Počet zaměstnanců v nově vzniklých podnicích

320203. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v zaniklých podnicích

320204. Počet zaměstnanců v zaniklých podnicích

320205. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily (pouze podniky, které přežily tři kalendářní roky)

320206. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily, v roce vzniku (pouze podniky, které přežily tři kalendářní roky)

320104. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích s alespoň jedním zaměstnancem

320105. Počet zaměstnanců v podnicích s alespoň jedním zaměstnancem

320207. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které mají prvního zaměstnance

320208. Počet zaměstnanců v podnicích, které mají prvního zaměstnance

320209. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance

320210. Počet zaměstnanců v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance

320211. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance (pouze podniky, které přežily tři kalendářní roky)

320212. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance, v roce vzniku (pouze podniky, které přežily tři kalendářní roky)

Jednotka měření

Absolutní hodnota

Statistická populace

Tržní výrobci sekcí B až N a P až R a oddílů S95 a S96 NACE

Členění

1. Členění podle regionů a činností

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle regionů: úrovně 0 až 3 NUTS

Členění podle činnosti:

agregace sekcí NACE:

B+C+D+E, K+L, M+N, P+Q, R+S95+S96

sekce NACE:

F, G, H, I, J

zvláštní agregace vymezená v příloze II tohoto nařízení:

průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

2. Členění podle regionu a velikostní třídy dle počtu zaměstnanců

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle regionů: úrovně 0 až 3 NUTS

Členění podle velikostní třídy dle počtu zaměstnanců: celkem, 0 zaměstnanců, 1–9 zaměstnanců, 10 a více zaměstnanců

(velikostní třída 0 se nepoužije pro proměnné 310103 (počet podniků s alespoň jedním zaměstnancem), 310204 (podniky, které mají prvního zaměstnance), 310205 (podniky, které již nemají žádné zaměstnance), 310206 (podniky, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance (pouze podniky, které přežily tři kalendářní roky)), 320104 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích s alespoň jedním zaměstnancem), 320105 (počet zaměstnanců v podnicích s alespoň jedním zaměstnancem), 320207 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které mají prvního zaměstnance), 320208 (počet zaměstnanců v podnicích, které mají prvního zaměstnance), 320209 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance), 320210 (počet zaměstnanců v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance), 320211 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance (pouze podniky, které přežily tři kalendářní roky)) a 320212 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které přežily a mají alespoň jednoho zaměstnance, v roce vzniku (pouze podniky, které přežily tři kalendářní roky))

Lhůta pro předání údajů

Předběžné údaje: pro proměnné 310202 (zaniklé podniky), 310205 (podniky, které již nemají žádné zaměstnance), 320203 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v zaniklých podnicích), 320204 (počet zaměstnanců v zaniklých podnicích), 320209 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance) a 320210 (počet zaměstnanců v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance): T +22 měsíců

Konečné a validované údaje: T + 22 měsíců kromě proměnných 310202 (zaniklé podniky), 310205 (podniky, které již nemají žádné zaměstnance), 320203 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v zaniklých podnicích), 320204 (počet zaměstnanců v zaniklých podnicích), 320209 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance) a 320210 (počet zaměstnanců v podnicích, které již nemají žádné zaměstnance): T + 34 měsíců

První referenční období

2021


Tabulka 31. Regionální podnikové statistiky o výdajích na výzkum a vývoj

Proměnné

330101. Vnitřní výdaje na výzkum a vývoj

Jednotka měření

Národní měna (v tisících)

Statistická populace

Všechny jednotky vykonávající VaV zařazené do sekcí A až U NACE

Členění

Členění podle regionů a sektoru provádění

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle regionů:

úrovně 1 a 2 NUTS

Členění podle sektoru provádění:

Všechny níže uvedené sektory celkem

podnikatelský sektor

sektor vysokoškolského vzdělávání

sektor vládních institucí

soukromý neziskový sektor

Lhůta pro předání údajů

Všechna členění:

každý lichý rok konečné a validované údaje: T + 18 měsíců

První referenční období

2021


Tabulka 32. Regionální podnikové statistiky o zaměstnanosti ve výzkumu a vývoji

Proměnné

330201. Pracovníci ve výzkumu a vývoji

330202. Výzkumní pracovníci

Jednotka měření

Absolutní hodnota

Statistická populace

Všechny jednotky vykonávající VaV zařazené do sekcí A až U NACE

Členění

1. Členění podle regionů a sektoru provádění

Údaje se poskytují v počtu osob a v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovní úvazek

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle regionů:

úrovně 1 a 2 NUTS

Členění podle sektoru provádění:

všechny níže uvedené sektory celkem

podnikatelský sektor

sektor vysokoškolského vzdělávání

sektor vládních institucí

soukromý neziskový sektor

2. Členění podle regionů, sektoru provádění a pohlaví (volitelné)

Pro proměnnou 330201 (pracovníci ve výzkumu a vývoji) se údaje poskytují v počtu osob. Pro proměnnou 330202 (výzkumní pracovníci) se údaje poskytují v počtu osob a v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovní úvazek.

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle regionů:

úrovně 1 a 2 NUTS

Členění podle sektoru provádění:

stejné jako v členění 1

Členění podle pohlaví:

celkem

ženy

Lhůta pro předání údajů

Všechna členění:

každý lichý rok konečné a validované údaje: T + 18 měsíců

První referenční období

2021


Tabulka 33. Statistiky o mezinárodních aktivitách – kontrola nad podniky v zahraničí prováděná institucionálními jednotkami vykazující země

Proměnné

410101. Počet podniků v zahraničí pod vrcholovou kontrolou institucionálních jednotek vykazující země

420101. Počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích v zahraničí pod vrcholovou kontrolou institucionálních jednotek vykazující země

420201. Náklady na odměny zaměstnanců v podnicích v zahraničí pod vrcholovou kontrolou institucionálních jednotek vykazující země (na příslušné úrovni agregací NACE A*38 lze pro sekce B až N a P až S NACE použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

430101. Hrubé investice podniků v zahraničí pod vrcholovou kontrolou institucionálních jednotek vykazující země do dlouhodobého hmotného majetku (na příslušné úrovni agregací NACE A*38 lze pro sekce B až N a P až S NACE použít pravidlo 1 % podle přílohy III části A bodu 1 na základě „čistého obratu“ a „počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných“)

440101. Čistý obrat podniků v zahraničí pod vrcholovou kontrolou institucionálních jednotek vykazující země

Jednotka měření

Pro proměnné 410101 (počet podniků v zahraničí pod vrcholovou kontrolou institucionálních jednotek vykazující země) a 420101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích v zahraničí pod vrcholovou kontrolou institucionálních jednotek vykazující země): absolutní hodnota

Pro ostatní proměnné národní měna (v tisících)

Statistická populace

Pro všechny proměnné: tržní výrobci sekcí B až N a P až S NACE v zahraničí (měla by zahrnovat zahraniční afilace všech vrcholových kontrolních institucionálních jednotek vykazující země)

Členění

Údaje se poskytují s členěním podle země sídla a podle činnosti podniku v zahraničí.

1. Členění podle činnosti a geografické členění

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle činnosti:

sekce NACE,

agregace oddílů NACE:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88,

oddíly NACE:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86

zvláštní agregace podle přílohy II části B tohoto nařízení

průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů),

služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

Geografické členění:

Úroveň GEO 2 vymezená v prováděcím aktu v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2152

2. Geografické členění

Úroveň GEO 3 vymezená v prováděcím aktu v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2152

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Pro oddíl K64 může být hodnota proměnné 440101 (čistý obrat) aproximována hodnotou produkce definovanou v příloze IV tohoto nařízení.

U činností 64.2, 64.3 a 65.3 NACE, které jsou zahrnuty do údajů a nejsou z hlediska přidané hodnoty a počtu zaměstnanců a osob sebezaměstnaných ekonomicky významné, lze předpokládat hodnoty 0, s výjimkou pro proměnné 410101 (počet podniků v zahraničí pod vrcholovou kontrolou institucionálních jednotek vykazující země) a 420101 (počet zaměstnanců a osob sebezaměstnaných v podnicích v zahraničí pod vrcholovou kontrolou institucionálních jednotek vykazující země).

Komise (Eurostat) a členské státy se s přihlédnutím k podmínkám v zemi mohou dohodnout na dodatečných aproximacích pro činnosti sekce K NACE.

V případech, kdy údaje za hospodářský rok nelze přepočítat tak, aby pokrývaly kalendářní rok, lze údaje za kalendářní rok aproximovat údaji za hospodářský rok.

Lhůta pro předání údajů

T + 20 měsíců

První referenční období

2021


Tabulka 34. Statistiky o mezinárodních aktivitách – obchod se zbožím uvnitř Unie – podrobné údaje

Proměnné

450101a. Statistická hodnota vývozu zboží do zemí uvnitř Unie – podrobné údaje

450101b. Množství vývozu zboží do zemí uvnitř Unie – podrobné údaje

450102a. Statistická hodnota dovozu zboží ze zemí uvnitř Unie – podrobné údaje

450102b. Množství dovozu zboží ze zemí uvnitř Unie – podrobné údaje

Jednotka měření

Statistické hodnoty: hodnoty v národní měně (v jednotkách)

Množství:

čistá hmotnost (kg)

množství vyjádřené v doplňkových měrných jednotkách: případně podle kombinované nomenklatury platné v referenčním období (příslušná měrná jednotka).

Statistická populace

Vývoz nebo dovoz zboží celkem

Členění

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění; dodatečně kombinované s členěním podle druhu dopravy na hranici (volitelné)

Členění podle komodit

Členění podle osmimístného číselného kódu kombinované nomenklatury, s výjimkou pro:

(1)

zboží dodávané do plavidel a letadel uvedené v příloze V oddíle 22 odst. 1 písm. a) a zboží dodávané do zařízení na volném moři podle přílohy V oddíle 23 odst. 1 písm. b), které může být rozděleno na

a)

zboží z kapitol 1 až 24 kombinované nomenklatury platné v referenčním období;

b)

zboží z kapitoly 27 kombinované nomenklatury platné v referenčním období;

c)

zboží zařazené jinde;

(2)

součásti motorových vozidel a letadel uvedené v příloze V oddíle 31 odst. 4 a součásti kompletních průmyslových celků uvedené v příloze V oddíle 31 odst. 5, které se rozčlení podle kapitol kombinované nomenklatury.

Členění podle partnerského členského státu a země původu

pro vývoz:

členský stát určení a země původu

pro dovoz:

členský stát odeslání; země původu (volitelné)

Údaje o partnerských členských státech a zemi původu se kódují podle nomenklatury zemí a území pro evropské statistiky o mezinárodním obchodu se zbožím.

Členění podle povahy transakce

Údaje o povaze transakce se poskytují podle členění uvedeného v tabulce 1 části C této přílohy.

Členské státy použijí kódy ve sloupci A nebo kombinaci číselných kódů ve sloupci A a jejich členění ve sloupci B.

Členění podle druhu dopravy na hranici (volitelné)

Pokud se poskytují údaje o druhu dopravy, poskytují se podle členění uvedeného v tabulce 2 části C této přílohy.

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

1.

Členské státy sestaví za každé měsíční referenční období případně s použitím odhadů statistiky svého celkového vývozu a dovozu zboží uvnitř Unie. Odhady se označí a předávají Eurostatu alespoň s členěním podle partnerského členského státu a kódu komodity na úrovni kapitol kombinované nomenklatury platné v referenčním období.

2.

Aniž je dotčen čl. 10 odst. 5 tohoto nařízení, členské státy předávají Komisi (Eurostatu) údaje označené jako důvěrné tak, aby mohly být zveřejněny alespoň na úrovni kapitol členění podle komodit podle kombinované nomenklatury za předpokladu, že je tím zajištěna jejich důvěrnost.

3.

Vztahuje-li se na informace v souladu s platnými definicemi v členských státech vojenské tajemství, mohou členské státy poskytnout méně podrobné informace, než je uvedeno v této tabulce. Komisi (Eurostatu) je však třeba poskytovat alespoň údaje o celkové měsíční statistické hodnotě vývozu a dovozu.

Lhůta pro předání údajů

T + 70 dnů

Jestliže jsou měsíční výsledky již předané Komisi (Eurostatu) revidovány, členské státy předají revidované výsledky nejpozději během měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly revidované údaje k dispozici.

První referenční období

leden 2022


Tabulka 35. Statistiky o mezinárodních aktivitách – dovoz zboží ze zemí mimo Unii a vývoz zboží do zemí mimo Unii – podrobné údaje

Proměnné

450201a. Statistická hodnota vývozu zboží do zemí mimo Unii – podrobné údaje

450201b. Množství vývozu zboží do zemí mimo Unii – podrobné údaje

450202a. Statistická hodnota dovozu zboží ze zemí mimo Unii – podrobné údaje

450202b. Množství dovozu zboží ze zemí mimo Unii – podrobné údaje

Jednotka měření

Statistické hodnoty: hodnoty v národní měně (v jednotkách)

Množství:

čistá hmotnost (kg)

množství vyjádřené v doplňkových měrných jednotkách: případně podle kombinované nomenklatury platné v referenčním období (příslušná měrná jednotka).

Statistická populace

Vývoz nebo dovoz zboží celkem

Členění

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle komodit

Pro vývoz: členění podle osmimístného číselného kódu kombinované nomenklatury, s výjimkou pro

(1)

zboží dodávané do plavidel a letadel uvedené v příloze V oddíle 22 odst. 1 písm. a) a zboží dodávané do zařízení na volném moři podle přílohy V oddíle 23 odst. 1 písm. b), které může být rozděleno na

a)

zboží z kapitol 1 až 24 kombinované nomenklatury platné v referenčním období;

b)

zboží z kapitoly 27 kombinované nomenklatury platné v referenčním období;

c)

zboží zařazené jinde;

(2)

součásti kompletních průmyslových celků uvedené v příloze V oddíle 31 odst. 5, které se rozčlení podle kapitol kombinované nomenklatury.

Pro dovoz: členění podle podpoložek TARIC (na úrovni desetimístného kódu), s výjimkou pro

(1)

zvláštní zboží nebo pohyby podle kapitoly III přílohy V. S výjimkou zboží uvedeného v oddíle 23 odst. 2) písm. a) bodu ii) a v oddíle 23 odst. 1 písm. b) lze toto zvláštní zboží nebo pohyby rozčlenit podle osmimístného číselného kódu kombinované nomenklatury;

(2)

zboží dodávané do zařízení na volném moři podle přílohy V oddíle 23 odst. 1 písm. b), které může být rozděleno na

a)

zboží z kapitol 1 až 24 kombinované nomenklatury platné v referenčním období;

b)

zboží z kapitoly 27 kombinované nomenklatury platné v referenčním období;

c)

zboží zařazené jinde.

Aniž je dotčeno šíření údajů na vnitrostátní úrovni, podrobné statistiky podle podpoložek TARIC nejsou Komisí (Eurostatem) šířeny v případě, že by jejich zpřístupnění narušovalo ochranu veřejného zájmu v oblasti obchodní a zemědělské politiky Unie.

Členění podle členského státu předpokládaného určení a členského státu skutečného vývozu; členský stát, ve kterém bylo podáno celní prohlášení

Pro vývoz:

členský stát skutečného vývozu

členský stát, ve kterém bylo podáno celní prohlášení

Pro dovoz:

členský stát předpokládaného určení

členský stát, ve kterém bylo podáno celní prohlášení

Toto členění se nepoužije pro zvláštní zboží nebo pohyby podle přílohy V kapitoly III, pokud se použije jiný zdroj údajů než celní prohlášení.

Údaje o členských státech vývozu a dovozu se kódují podle nomenklatury zemí a území pro evropské statistiky o mezinárodním obchodu se zbožím.

Členění podle partnerských zemí

Pro vývoz: země posledního známého určení

Pro dovoz: země odeslání a země původu

Údaje o partnerské zemi se kódují podle nomenklatury zemí a území pro evropské statistiky o mezinárodním obchodu se zbožím.

Členění podle povahy transakce

Údaje o povaze transakce se poskytují podle členění uvedeného v tabulce 1 části C této přílohy.

Členské státy použijí kódy ve sloupci A nebo kombinaci číselných kódů ve sloupci A a jejich členění ve sloupci B.

Členění podle statistického režimu

běžný vývoz nebo dovoz

vývoz nebo dovoz v celním režimu aktivního zušlechťovacího styku

vývoz nebo dovoz v celním režimu pasivního zušlechťovacího styku

vývoz nebo dovoz, který není zaznamenán v celních prohlášeních

Členění podle preferenčního zacházení u dovozu (pouze pro proměnné 450202a/b)

Toto členění se nepoužije pro zvláštní zboží nebo pohyby podle přílohy V kapitoly III, pokud se použijí jiné zdroje údajů než celní prohlášení.

Sazební zacházení uvedené v preferenčním kódu podle klasifikace stanovené v celním kodexu Unie.

Aniž je dotčeno šíření údajů na vnitrostátní úrovni, podrobné statistiky podle preferenčního zacházení u dovozu nejsou Komisí (Eurostatem) šířeny v případě, že by jejich zpřístupnění narušovalo ochranu veřejného zájmu v oblasti obchodní a zemědělské politiky Unie.

Členění podle druhu dopravy

druh dopravy na hranici

druh dopravy ve vnitrozemí

kontejner

Toto členění se nepoužije pro zvláštní zboží nebo pohyby podle přílohy V kapitoly III, pokud se použijí jiné zdroje údajů než celní prohlášení.

Údaje o druhu dopravy se poskytují podle členění uvedeného v tabulce 2 části C této přílohy.

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

1.

Členské státy sestaví za každé měsíční referenční období případně s použitím odhadů statistiky svého celkového obchodu se zbožím se zeměmi mimo Unii. Odhady se označí a předávají Eurostatu alespoň v členění podle partnerské země a kódu komodity na úrovni kapitol kombinované nomenklatury platné v referenčním období pro obchod se zeměmi mimo Unii.

2.

Aniž je dotčen čl. 10 odst. 5 tohoto nařízení, členské státy předávají Komisi (Eurostatu) údaje označené jako důvěrné tak, aby mohly být zveřejněny alespoň na úrovni kapitol členění podle komodit podle kombinované nomenklatury za předpokladu, že je tím zajištěna jejich důvěrnost.

3.

Vztahuje-li se na informace v souladu s platnými definicemi v členských státech vojenské tajemství, mohou členské státy poskytnout méně podrobné informace, než je uvedeno v této tabulce. Komisi (Eurostatu) je však třeba poskytovat alespoň údaje o celkové měsíční statistické hodnotě vývozu a dovozu.

Lhůta pro předání údajů

T + 40 dnů

Jestliže jsou měsíční výsledky již předané Komisi (Eurostatu) revidovány, členské státy předají revidované výsledky nejpozději během měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly revidované údaje k dispozici.

První referenční období

leden 2022


Tabulka 36. Statistiky o mezinárodních aktivitách – vývoz a dovoz zboží – souhrnné údaje

Proměnné

450103. Statistická hodnota vývozu zboží – souhrnné údaje

450104. Statistická hodnota dovozu zboží – souhrnné údaje

Jednotka měření

Hodnoty v národní měně (v jednotkách)

Statistická populace

Vývoz nebo dovoz zboží celkem

Členění

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Geografické členění:

pro všechny členské státy:

uvnitř Unie

mimo Unii

kromě toho pro členské státy patřící do eurozóny:

v rámci eurozóny

mimo eurozónu

Členění podle komodit

celkem

dodatečně: třídy 0 až 9 Standardní mezinárodní klasifikace zboží (SITC) platné v referenčním období – povinné pouze partnerské oblasti mimo Unii a mimo eurozónu

Lhůta pro předání údajů

T + 40 dnů

První referenční období

leden 2022


Tabulka 37. Statistiky o mezinárodních aktivitách – vývoz zboží do zemí mimo Unii a dovoz zboží ze zemí mimo Unii – podle fakturační měny

Proměnné

450203. Statistická hodnota vývozu zboží do zemí mimo Unii podle fakturační měny

450204. Statistická hodnota dovozu zboží ze zemí mimo Unii podle fakturační měny

Jednotka měření

Hodnoty v národní měně (v jednotkách)

Statistická populace

Vývoz zboží do zemí mimo Unii nebo dovoz zboží ze zemí mimo Unii celkem

Členění

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle komodit:

Podle Standardní mezinárodní klasifikace zboží (SITC) platné během referenčního období:

celkem,

třídy 0 až 8

oddíl 33

Členění podle fakturační měny

Pokud se použijí jiné zdroje údajů než celní prohlášení, použije se toto členění podle fakturační měny:

euro

národní měna (pouze pro členské státy, které nejsou součástí eurozóny)

jiné národní měny členských států mimo eurozónu [kromě britské libry]

britská libra

americký dolar

ostatní

Pokud se jako zdroj údajů použijí celní prohlášení, použije se toto členění podle fakturační měny:

euro

národní měna (pouze pro členské státy, které nejsou součástí eurozóny)

jiné národní měny členských států mimo eurozónu [kromě britské libry]

britská libra

americký dolar

brazilský real

kanadský dolar

švýcarský frank

čínský jüan

indická rupie

japonský jen

jihokorejský won

mexické peso

norská koruna

ruský rubl

singapurský dolar

turecká lira

ostatní

Lhůta pro předání údajů

T + 3 měsíce

První referenční období

2022


Tabulka 38. Statistiky o mezinárodních aktivitách – mezinárodní poskytování služeb podle způsobu dodání – roční údaje

Proměnné

460101. Dovoz a přijetí služeb

460201. Vývoz a poskytnutí služeb

Jednotka měření

Národní měna (v tisících)

Statistická populace

Mezinárodní poskytování služeb podle všech čtyř způsobů dodání celkem

Členění

1. Mezinárodní poskytování služeb podle způsobu dodání a geografického členění

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle způsobu dodání:

mezinárodní poskytování služeb celkem (způsoby 1, 2, 3 a 4 celkem)

způsob 1 („přeshraniční transakce“)

způsob 2 („spotřeba v zahraničí“)

způsob 3 („komerční přítomnost“) a

způsob 4 („přítomnost fyzických osob“)

podle přílohy VI oddílu 2.

Členění podle produktů:

mezinárodní poskytování služeb celkem

Geografické členění: (lze použít označení CETO podle přílohy III části B)

Úroveň GEO 5 podle prováděcího aktu v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2152

2. Mezinárodní poskytování služeb podle způsobu dodání, typu produktu a geografického členění (lze použít označení CETO nebo pravidlo 1 % na úrovni celkového objemu obchodu (dovoz + vývoz služeb) podle definice v příloze III části B a části A bodu 1)

Použije-li se pravidlo 1 %, nevykazuje se v členění 2 (v tomto případě se vykazuje pouze v členění 1).

Údaje musí být poskytnuty jako kombinace všech níže uvedených členění:

Členění podle způsobů dodání:

stejné způsoby členění podle způsobu dodání jako v členění 1.

Členění podle produktů:

mezinárodní poskytování služeb celkem

hlavní položky klasifikace EBOPS 2010 podle přílohy VI oddílu 2 tabulky 1

doplňkové skupiny klasifikace EBOPS 2010 podle přílohy VI oddílu 2 tabulky 1

Geografické členění:

úroveň GEO 5 podle prováděcího aktu v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2152

3. Mezinárodní poskytování služeb podle způsobu dodání, podrobného členění podle typu produktu a geografického členění (lze použít označení CETO nebo pravidlo 1 % na úrovni celkového objemu obchodu (dovoz + vývoz služeb) podle definice v příloze III části B a části A bodu 1)

Použije-li se pravidlo 1 %, nevykazuje se členění 3 (v tomto případě se vykazuje pouze členění 1).

Členění podle způsobů dodání:

stejné způsoby členění podle způsobu dodání jako v členění 1.

Členění podle produktů:

mezinárodní poskytování služeb celkem

hlavní položky klasifikace EBOPS 2010 podle přílohy VI oddílu 2 tabulky 1

doplňkové skupiny klasifikace EBOPS 2010 podle přílohy VI oddílu 2 tabulky 1

podrobné položky klasifikace EBOPS 2010 podle přílohy VI oddílu 2 tabulky 1

Geografické členění:

úroveň GEO 5 podle prováděcího aktu v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/2152

Lhůta pro předání údajů

Pro členění zahrnující způsoby 1, 2 a 4: T + 10 měsíců

Pro členění zahrnující způsob 3 a „mezinárodní poskytování služeb celkem“ (způsoby 1, 2, 3 a 4 celkem): T + 22 měsíců

Použití aproximací a požadavky na kvalitu

Měly by být použity metody a odhady doporučené v prvním a druhém vydání příručky pro sestavování statistik o způsobech dodání (Modes of Supply Compilers Guide) podle přílohy VI oddílu 1. Země mohou rovněž použít jakoukoli jinou rovnocennou metodu nebo odhad v souladu se zásadami MSITS 2010 a článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152.

Nelze-li použít doporučenou metodu, je možné kdykoli použít odpovídající obecnou metodu odhadu.

Ve všech případech by měly být použité metody jasně popsány v metadatech.

První referenční období

Pro členění 1: Y + 2 roky, přičemž Y je rok zveřejnění prvního vydání příručky pro sestavování statistik o způsobech dodání podle přílohy VI oddílu 1.

Pro členění 2: Z + 2 roky, přičemž Z je rok zveřejnění druhého vydání příručky pro sestavování statistik o způsobech dodání podle přílohy VI oddílu 1.

Pro členění 3: Z + +4 roky, přičemž Z je rok zveřejnění druhého vydání příručky pro sestavování statistik o způsobech dodání podle přílohy VI oddílu 1.

Část C. Klasifikace

Tabulka 1. Členění podle povahy transakce

A

B

1.

Transakce zahrnující skutečnou změnu vlastnictví s finanční kompenzací

1.

Přímý prodej/nákup s výjimkou přímého obchodu se soukromými spotřebiteli/ze strany soukromých spotřebitelů

2.

Přímý obchod se soukromými spotřebiteli/ze strany soukromých spotřebitelů (včetně prodeje na dálku)

2.

Vrácení zboží a bezplatná náhrada za zboží po registraci původní transakce

1.

Vrácení zboží

2.

Náhrada za vrácené zboží

3.

Náhrada (např. v záruce) za nevrácené zboží

3.

Transakce zahrnující zamýšlenou změnu vlastnictví nebo změnu vlastnictví bez finanční kompenzace

1.

Přeprava do skladu/ze skladu (kromě call-off stock a zboží v konsignačním skladu)

2.

Dodávka pro prodej po schválení či po vyzkoušení (včetně call-off stock a zboží v konsignačním skladu)

3.

Finanční leasing

4.

Transakce zahrnující převod vlastnictví bez finanční kompenzace

4.

Transakce za účelem zpracování dle smlouvy (nezahrnuje změnu vlastnictví)

1.

Zboží, které se má vrátit do původního členského státu vývozu/původní země vývozu

2.

Zboží, které se nemá vrátit původního členského státu vývozu/původní země vývozu

5.

Transakce následující po zpracování dle smlouvy (nezahrnuje změnu vlastnictví)

1.

Zboží, které se vrací do původního členského státu vývozu/původní země vývozu

2.

Zboží, které se nevrací do původního členského státu vývozu/původní země vývozu

6.

Jednotlivé transakce zaznamenávané pro vnitrostátní účely

 

 

7.

Transakce s ohledem na celní odbavení/následující po celním odbavení (bez změny vlastnictví, týkající se zboží v kvazidovozu nebo vývozu)

1.

Propuštění zboží do volného oběhu v členském státě s následným vývozem do jiného členského státu

2.

Přeprava zboží z jednoho členského státu do jiného členského státu s cílem propustit zboží do režimu vývozu

8.

Transakce zahrnující dodávky stavebních materiálů a technického zařízení pro práce pozemního a inženýrského stavitelství v rámci všeobecné dodavatelské smlouvy, které nevyžadují vystavení faktury za jednotlivé položky smlouvy, ale za její celek

 

 

9.

Ostatní transakce, které nelze zařadit pod žádný z uvedených kódů

1.

Nájem, půjčka a operační leasing s dobou trvání překračující 24 měsíců

9.

Ostatní


Tabulka 2. Členění podle druhu dopravy

Druh dopravy na hranice; druh dopravy ve vnitrozemí

námořní doprava

železniční doprava

silniční doprava

letecká doprava

poštovní zásilka

pevná přepravní zařízení

vnitrozemská vodní doprava

vlastní pohon

Kontejner

Zboží při překročení hranic statistického území Evropské unie není přepravováno v kontejnerech.

Zboží při překročení hranic statistického území Evropské unie je přepravováno v kontejnerech.


Tabulka 3. Členění podle statistického režimu

Statistický režim

běžný dovoz nebo vývoz

dovoz nebo vývoz v celním režimu aktivního zušlechťovacího styku

dovoz nebo vývoz v celním režimu pasivního zušlechťovacího styku

dovoz nebo vývoz, který není zaznamenán v celních prohlášeních


(1)  Regionální údaje podle klasifikace NUTS platné v době, kdy je předávání údajů povinné podle tohoto nařízení; při revizích údajů týkajících se předchozího referenčního roku by se měla použít klasifikace NUTS platná v době lhůty pro jejich předávání stanovené v právních předpisech.


PŘÍLOHA II

Hlavní průmyslová seskupení (HPS) a zvláštní agregace

HPS a zvláštní agregace zahrnuté do členění podle činnosti v tabulkách v části B přílohy I tohoto nařízení musí být vypočteny následovně:

A.   Hlavní průmyslová seskupení (HPS)

1.   Definice hlavních průmyslových seskupení

Zařazování skupin a oddílů NACE do hlavních průmyslových seskupení je vymezeno v tabulce níže.

Pro proměnné 130101, 130102 a 130103 lze zařazování skupin CPA do aproximací HPS odvodit na základě zařazení skupin NACE.

ZAŘAZENÍ POLOŽEK NACE DO KATEGORIÍ SOUHRNNÉ KLASIFIKACE

Popis NACE

Souhrnná klasifikace

07 Těžba rud

Meziprodukty

08 Ostatní těžba a dobývání

Meziprodukty

09 Podpůrné činnosti při těžbě

Meziprodukty

10.6 Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků

Meziprodukty

10.9 Výroba průmyslových krmiv

Meziprodukty

13.1 Úprava a spřádání textilních vláken a příze

Meziprodukty

13.2 Tkaní textilií

Meziprodukty

13.3 Konečná úprava textilií

Meziprodukty

16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných a korkových výrobků, kromě nábytku; výroba proutěných a slaměných výrobků

Meziprodukty

17 Výroba papíru a výrobků z papíru

Meziprodukty

20.1 Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách

Meziprodukty

20.2 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků

Meziprodukty

20.3 Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů

Meziprodukty

20.5 Výroba ostatních chemických výrobků

Meziprodukty

20.6 Výroba chemických vláken

Meziprodukty

22 Výroba pryžových a plastových výrobků

Meziprodukty

23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

Meziprodukty

24 Výroba základních kovů

Meziprodukty

25.5 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie

Meziprodukty

25.6 Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění

Meziprodukty

25.7 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků

Meziprodukty

25.9 Výroba ostatních kovodělných výrobků

Meziprodukty

26.1 Výroba elektronických součástek a desek

Meziprodukty

26.8 Výroba magnetických a optických médií

Meziprodukty

27.1 Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

Meziprodukty

27.2 Výroba baterií a akumulátorů

Meziprodukty

27.3 Výroba elektrického vedení a elektroinstalačních zařízení

Meziprodukty

27.4 Výroba elektrických osvětlovacích zařízení

Meziprodukty

27.9 Výroba ostatních elektrických zařízení

Meziprodukty

05 Těžba černého a hnědého uhlí

Energie

06 Těžba ropy a zemního plynu

Energie

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů

Energie

35 Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu

Energie

36 Shromažďování, úprava a rozvod vody

Energie

25.1 Výroba konstrukčních kovových výrobků

Výrobky investiční povahy

25.2 Výroba kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob

Výrobky investiční povahy

25.3 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení

Výrobky investiční povahy

25.4 Výroba zbraní a střeliva

Výrobky investiční povahy

26.2 Výroba počítačů a periferních zařízení

Výrobky investiční povahy

26.3 Výroba komunikačních zařízení

Výrobky investiční povahy

26.5 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů

Výrobky investiční povahy

26.6 Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů

Výrobky investiční povahy

28 Výroba strojů a zařízení j. n.

Výrobky investiční povahy

29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

Výrobky investiční povahy

30.1 Stavba lodí a člunů

Výrobky investiční povahy

30.2 Výroba železničních lokomotiv a vozového parku

Výrobky investiční povahy

30.3 Výroba letadel a kosmických lodí a souvisejících zařízení

Výrobky investiční povahy

30.4 Výroba vojenských bojových vozidel

Výrobky investiční povahy

32.5 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

Výrobky investiční povahy

33 Opravy a instalace strojů a zařízení

Výrobky investiční povahy

26.4 Výroba spotřební elektroniky

Předměty dlouhodobé spotřeby

26.7 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení

Předměty dlouhodobé spotřeby

27.5 Výroba spotřebičů převážně pro domácnost

Předměty dlouhodobé spotřeby

30.9 Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.

Předměty dlouhodobé spotřeby

31 Výroba nábytku

Předměty dlouhodobé spotřeby

32.1 Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků

Předměty dlouhodobé spotřeby

32.2 Výroba hudebních nástrojů

Předměty dlouhodobé spotřeby

10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků

Předměty krátkodobé spotřeby

10.2 Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů

Předměty krátkodobé spotřeby

10.3 Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny

Předměty krátkodobé spotřeby

10.4 Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků

Předměty krátkodobé spotřeby

10.5 Výroba mléčných výrobků

Předměty krátkodobé spotřeby

10.7 Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků

Předměty krátkodobé spotřeby

10.8 Výroba ostatních potravinářských výrobků

Předměty krátkodobé spotřeby

11 Výroba nápojů

Předměty krátkodobé spotřeby

12 Výroba tabákových výrobků

Předměty krátkodobé spotřeby

13.9 Výroba ostatních textilií

Předměty krátkodobé spotřeby

14 Výroba oděvů

Předměty krátkodobé spotřeby

15 Výroba usní a souvisejících výrobků

Předměty krátkodobé spotřeby

18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů

Předměty krátkodobé spotřeby

20.4 Výroba mýdel, detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků

Předměty krátkodobé spotřeby

21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

Předměty krátkodobé spotřeby

32.3 Výroba sportovních potřeb

Předměty krátkodobé spotřeby

32.4 Výroba her a hraček

Předměty krátkodobé spotřeby

32.9 Zpracovatelský průmysl j. n

Předměty krátkodobé spotřeby

2.   Nedostupnost údajů na úrovni skupin NACE

Členské státy, které nevykazují statistické údaje podle nařízení (EU) 2019/2152 na úrovni skupin NACE, mohou vypočítat národní váhy pro skupiny v rámci oddílu a podle nich údaje za oddíl do skupin rozčlenit.

Členské státy, které používají zařazování do hlavních průmyslových seskupení (HPS) zčásti nebo zcela na základě oddílů NACE, informují Eurostat o vahách použitých k rozčlenění do skupin NACE.

B.   Zvláštní agregace kódů NACE

Zvláštní agregace

Složky NACE

Průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+S NACE

Průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+95 + 96 NACE

Podniková ekonomika

B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+95 NACE

Nefinanční podniková ekonomika

B+C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+N+95 NACE

Průmysl a stavebnictví

B+C+D+E+F NACE

Průmysl

B+C+D+E NACE

ICT sektor – odvětví informačních a komunikačních technologií celkem

C26.1+C26.2+C26.3+C26.4+C26.8+G46.5+J58.2+J61+J62+J63.1+S95.1 NACE

= ICT zpracovatelský průmysl + ICT služby

ICT zpracovatelský průmysl – odvětví zpracovatelského průmyslu vyrábějícího informační a komunikační technologie,

C26.1+C26.2+C26.3+C26.4+C26.8 NACE

ICT služby – odvětví služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií

G46.5+J58.2+J61+J62+J63.1+S95.1 NACE

Informační a mediální odvětví

J58.1+J59.1+J59.2+J60+J63.9 NACE

IT služby – odvětví služeb v oblasti informačních technologií

J58.2+J62+J63.1 NACE

Odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou a vyšší technologickou náročností

C20+C21+C25.4+C26+C27+C28+C29+C30–C30.1+C32.5 NACE

Odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou technologickou náročností

C21+C26+C30.3 NACE

Odvětví zpracovatelského průmyslu se středně vysokou a vyšší technologickou náročností

C20+C25.4+C27+C28+C29+C30–C30.1–C30.3+C32.5 NACE

Odvětví zpracovatelského průmyslu s nižší a nízkou technologickou náročností

C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C19+C22+C23+C24+C25–C25.4+C30.1+C31+C32-C32.5+C33 NACE

Odvětví zpracovatelského průmyslu s nižší technologickou náročností

C18.2+C19+C22+C23+C24+C25–C25.4+C30.1+C33 NACE

Odvětví zpracovatelského průmyslu s nízkou technologickou náročností

C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18–C18.2+C31+C32–C32.5 NACE

Služby

G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U

Služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+S

Služby (kromě veřejné správy, obrany, povinného sociálního zabezpečení, služeb organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů, činností domácností jako zaměstnavatelů a činností exteritoriálních organizací a orgánů)

G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+95 + 96

Znalostně náročná odvětví služeb celkem

H50+H51+J58+J59+J60+J61+J62+J63+K64+K65+K66+M69+M70+M71+M72+M73+M74+M75+N78+N80+O84+P85+Q86+Q87+Q88+R90+R91+R92+R93 NACE

Znalostně náročná odvětví služeb s vysokou technologickou náročností

J59+J60+J61+J62+J63+M72 NACE

Znalostně náročná odvětví tržních služeb

H50+H51+M69+M70+M71+M73+M74+N78+N80 NACE

Znalostně náročná odvětví finančních služeb

K64+K65+K66 NACE

Ostatní znalostně náročná odvětví služeb

J58+M75+O84+P85+Q86+Q87+Q88+R90+R91+R92+R93 NACE

Znalostně náročné činnosti – podniková odvětví

B09+C19+C21+C26+H51+J58+J59+J60+J61+J62+J63+K64+K65+K66+M69+M70+M71+M72+M73+M74+M75+N78+N79+R90 NACE

Znalostně náročné činnosti

B09+C19+C21+C26+H51+J58+J59+J60+J61+J62+J63+K64+K65+K66+M69+M70+M71+M72+M73+M74+M75+N78+N79+O84+P85+P86+R90+R91+S94+U99 NACE

Odvětví cestovního ruchu (celkem)

H49.1+H49.32+H49.39+H50.1+H50.3+H51.1+I55.1+I55.2+I55.3+I56.1+I56.3+N77.1+N77.21+N79 NACE

Odvětví cestovního ruchu (především cestovní ruch)

H51.1+I55.1+I55.2+I55.3+N79.1 NACE

Odvětví cestovního ruchu (částečně cestovní ruch)

H49.1+H49.32+H49.39+H50.1+H50.3+I56.1+I56.3+N77.1+N77.21+N79.9 NACE

Odvětví cestovního ruchu – doprava (celkem)

H49.1+H49.32+H49.39+H50.1+H50.3+H51.1 NACE

Odvětví cestovního ruchu — pozemní doprava

H49.1+H49.32+H49.39 NACE

Odvětví cestovního ruchu — vodní doprava

H50.1+H50.3 NACE

Odvětví cestovního ruchu — ubytování (oblast působnosti nařízení (EU) č. 692/2011)

I55.1+I55.2+I55.3 NACE

Odvětví cestovního ruchu – potraviny a nápoje (celkem)

I56.1+I56.3 NACE