(EU) 2020/1187Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1187 ze dne 7. srpna 2020 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Iodine based products – CID LINES NV“ (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 268, 14.8.2020, s. 1-55 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. srpna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. září 2020 Nabývá účinnosti: 3. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.14.8.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 268/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1187

ze dne 7. srpna 2020

o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Iodine based products – CID LINES NV“

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 44 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 13. srpna 2015 předložila společnost CID LINES NV v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení pro kategorii biocidních přípravků s názvem „Iodine based products – CID LINES NV“, které jsou typem přípravků 3 a 4 podle definice v příloze V uvedeného nařízení, a poskytla písemné potvrzení o souhlasu příslušného orgánu Nizozemska, že tuto žádost vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-BY019142-30.

(2)

Přípravky „Iodine based products – CID LINES NV“ obsahují jod, včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem, jako účinnou látku, která je zařazena na seznam schválených účinných látek Unie uvedený v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012. S ohledem na vnitřní vlastnosti účinné látky a na vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému stanovená v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 (2) Komise v současné době provádí v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 528/2012 přezkum schválení jodu, včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem. Na základě výsledků uvedeného přezkumu Komise zváží, zda povolení Unie pro přípravky obsahující uvedenou účinnou látku musí být v souladu s článkem 48 nařízení (EU) č. 528/2012 zrušeno nebo změněno.

(3)

Dne 28. května 2019 předložil hodnotící příslušný orgán v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“).

(4)

V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 předložila agentura dne 17. ledna 2020 Komisi stanovisko (3), včetně návrhu souhrnu vlastností biocidního přípravku (dále jen „souhrn vlastností přípravku“) pro kategorii biocidních přípravků „Iodine based products – CID LINES NV“ a závěrečné zprávy o posouzení této kategorie přípravků.

(5)

Agentura dospěla ve svém stanovisku k závěru, že kategorie přípravků „Iodine based products – CID LINES NV“ spadá do definice kategorie biocidních přípravků uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. s) nařízení (EU) č. 528/2012, je způsobilá pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení a, s výhradou shody s návrhem souhrnu vlastností přípravku, splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení.

(6)

Dne 4. února 2020 předala agentura Komisi v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012 návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie.

(7)

Komise souhlasí se stanoviskem agentury, a domnívá se proto, že je vhodné udělit povolení Unie pro kategorii přípravků „Iodine based products – CID LINES NV“.

(8)

Pokud jde o neúčinné látky jodid sodný a jodičnan sodný obsažené v přípravcích „Iodine based products – CID LINES NV“, nebylo podle stanoviska agentury možné dospět v rámci doby pro vyhodnocení žádosti k závěru, zda splňují vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému stanovená v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100. Mělo by být proto provedeno další posouzení jodidu sodného a jodičnanu sodného. Bude-li učiněn závěr, že lze jodid sodný nebo jodičnan sodný či obě tyto látky považovat za látky vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému, Komise zváží, zda se má povolení Unie pro přípravky „Iodine based products – CID LINES NV“ v souladu s článkem 48 nařízení (EU) č. 528/2012 zrušit nebo změnit.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti CID LINES NV se s číslem povolení EU-0022265-0000 uděluje povolení Unie pro dodávání kategorie biocidních přípravků „Iodine based products – CID LINES NV“ na trh a jejich používání, a to v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku uvedeným v příloze.

Povolení Unie je platné od 3. září 2020 do 31. srpna 2030.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. srpna 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 ze dne 4. září 2017, kterým se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 301, 17.11.2017, s. 1).

(3)  Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky ze dne 11. prosince 2019 k povolení Unie pro kategorii přípravků „Iodine based products – CID LINES NV“ (ECHA/BPC/237/2019).


PŘÍLOHA

Souhrn vlastností biocidního přípravku pro kategorii biocidních přípravků

Iodine based products - CID LINES NV

Typ přípravku 3 – Veterinární hygiena (dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 4 – Oblast potravin a krmiv (dezinfekční prostředky)

Číslo povolení: EU-0022265-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0022265-0000

ČÁST I

PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1.   Název kategorie biocidních přípravků

Název

Iodine based products - CID LINES NV

1.2.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

1.3.   Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení

Jméno (název)

CID LINES NV

Adresa

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgie

Číslo povolení

EU-0022265-0000

Číslo záznamu v registru R4BP

EU-0022265-0000

Datum udělení povolení

3. září 2020

Datum skončení platnosti povolení

31. srpna 2030

1.4.   Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Jméno výrobce

CID LINES NV

Adresa výrobce

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgie

Umístění výrobních závodů

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgie

1.5.   Výrobce(i) účinné látky/účinných látek

Účinná látka

Jod

Jméno výrobce

SQM S.A.

Adresa výrobce

Los Militares, Piso 4, 4290 Santiago Chile

Umístění výrobních závodů

Nueva Victoria plant, 00 Pedro de Valdivia Chile


Účinná látka

Jod

Jméno výrobce

Cosayach Nitratos S.A.

Adresa výrobce

Amunategui 178, 00 Santiago Chile

Umístění výrobních závodů

Cala Cala, 00 Pozo Almonte Chile


Účinná látka

Jod

Jméno výrobce

ACF Minera S.A.

Adresa výrobce

San Martin No 499, 00 Iquique Chile

Umístění výrobních závodů

Lagunas mine, 00 Pozo Almonte Chile


Účinná látka

Jod

Jméno výrobce

ISE Chemicals Corporation

Adresa výrobce

3-1, Kyobashi 1-Chome, 104-0031 Tokyo Japonsko

Umístění výrobních závodů

3695 Kitaimaizumi, 299-3201 Oamishirasato city Japonsko


Účinná látka

Polyvinylpyrrolidone iodine

Jméno výrobce

ISP Chemicals LLC, Afiliate of Ashland Inc

Adresa výrobce

455 N. main st (HWY 95), KY 42029 Calvert City Spojené státy

Umístění výrobních závodů

455 N. main st (HWY 95), KY 42029 Calvert City Spojené státy


Účinná látka

Polyvinylpyrrolidone iodine

Jméno výrobce

Pantheon FZE (DMCC branch)

Adresa výrobce

403, Reef Tower, Jumeira Lake Tower Shaikh Zayed Road, 00 Dubaj Spojené arabské emiráty

Umístění výrobních závodů

Cala Cala, 00 Pozo Almonte Chile

2.   SLOŽENÍ A FORMA KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie biocidních přípravků

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,0

3,0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,0

10,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

0,0

21,0

Kyselina fosforečná

Kyselina fosforečná

Neaktivní látka

7664-38-2

231-633-2

0,0

30,0

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Neaktivní látka

68439-46-3

 

0,0

12,5

2.2.   Typ(y) složení (forma)

Forma (formy)

SL - Rozpustný koncentrát

AL - Jakákoliv jiná kapalina

ČÁST II

DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC

META SPC 1

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 1

1.1.   Identifikátor meta SPC 1

Identifikátor

metaSPC 1: PT3 Concentrated teat disinfectants Iodine

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-1

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 1

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

1,5

1,5

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,0

0,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

12,05

12,05

Kyselina fosforečná

Kyselina fosforečná

Neaktivní látka

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Neaktivní látka

68439-46-3

 

0,0

0,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 1

Forma (formy)

SL - Rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 1

Standardní věty o nebezpečnosti

Způsobuje vážné poškození očí.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Může způsobit poškození orgánů (štítná žláza) při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Používejte ochranné brýle.

Používejte ochranný oděv.

Používejte ochranné rukavice.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

Odstraňte obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 1

4.1.   Popis použití

Tabulka 1. Použití # 1 – Typ přípravku 03– Koncentrovaný dezinfekční prostředek na struky, po dojení, jód

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

 

Bacteria

 

 

Yeasts

 

 

Viruses

 

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce struků po dojení zvířat chovaných k produkci mléka

Metoda(y) aplikace

Ruční nebo automatické stříkání na struky

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Nařeďte výrobek na konečnou koncentraci 0,3 % (hmot.) dostupného jódu. -

Aplikujte dvakrát denně ručním postřikovačem a třikrát denně robotem.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l

HDPE (Vysokohustotní polyetylén)

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

5.   Obecný Návod K Použití (1) meta SPC 1

5.1.   Pokyny pro používání

Výrobek musí být před použitím naředěn čistou pitnou vodou, aby byla umožněna konečná koncentrace jódu 0,3 % (200 mL výrobku, přidejte vodu až do 1 l).

Naředěný výrobek musí být před použitím uveden na teplotu nad 20 °C.

Předpokládejme 5 mL naředěného výrobku na jednu krávu při jednom ošetření. Pro plnění výrobku do aplikačního zařízení se doporučuje použít dávkovací čerpadlo. Během kroku ředění používejte rukavice a ochranu očí. Naředěný výrobek lze uchovávat a používat po dobu 1 týdne, ale nepřipravujte více kapaliny, než je nezbytné.

Aplikujte naředěný výrobek na struky ručním nebo automatickým postřikovačem.

Výrobek je třeba používat přímo po dojení dvakrát denně při použití ručního postřikovače a třikrát denně při použití robota (automatický postřikovač).

Ujistěte se, že struk je zcela zakrytý do tří čtvrtin své délky. Nechte výrobek na strucích oschnout. Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl výrobek odstraněn (např. udržujte zvíře v klidu alespoň 5 minut).

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Pro míchání a plnění výrobku: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o výrobku) a ochranu očí/obličeje.

Pro aplikaci ručním postřikem: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

V případě, že je nutná kombinace dezinfekce před dojením a po dojení, je třeba pro dezinfekci před dojením zvážit použití jiného výrobku, který neobsahuje jód.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokud bolest, mrkání, slzy nebo zarudnutí přetrvávají, vyhledejte pohotovostní lékařskou pomoc.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Při požití: Vypláchněte ústa. Vyplivněte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Na konci ošetření zlikvidujte nepoužitý výrobek a balení v souladu s místními požadavky. Výrobek může být vypláchnut do komunální kanalizace nebo zlikvidován na úložiště chlévské mrvy v závislosti na místních požadavcích. Zabraňte uvolnění do individuální čistírny odpadních vod.

 

 

 

 

 

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Když se nepoužívá, uchovávejte nádobu v zavřeném stavu.

Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám > 40 °C.

Skladovatelnost výrobků je 2 roky.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Kenodin SD 400

IodoSD 400

Velvet Concentrate

Wynnsan Iodine 3 - 1 conc

Iodin Teat Spray 400

 

 

 

 

 

Číslo povolení

EU-0022265-0001 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

1,5

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

12,05

META SPC 2

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 2

1.1.   Identifikátor meta SPC 2

Identifikátor

metaSPC 2: PT3 - Ready to Use (RTU) Teat disinfectants Iodine

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-2

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 2

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,3

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,0

0,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

2,1

2,9

Kyselina fosforečná

Kyselina fosforečná

Neaktivní látka

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Neaktivní látka

68439-46-3

 

0,0

0,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 2

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 2

Standardní věty o nebezpečnosti

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

Odstraňte obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 2

4.1.   Popis použití

Tabulka 2. Použití # 1 – Typ přípravku 03– K použití připravený (RTU) dezinfekční prostředek na struky, po dojení, jód

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

 

Bacteria

 

 

Yeasts

 

 

Viruses

 

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce struků po dojení zvířat chovaných k produkci mléka

Metoda(y) aplikace

Namáčením nebo postřikem na struky

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Výrobek je připraven k použití.

Aplikujte dvakrát denně pro ruční postřik a třikrát denně pro ruční namáčení a postřikování robotem.

Kategorie uživatelů

Profesionál

Velikost balení a obalový materiál

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l

HDPE

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (2) META SPC 2

5.1.   Pokyny pro používání

Výrobek musí být před použitím uveden na teplotu nad 20 °C.

Aplikujte výrobek namáčením nebo stříkáním:

Namáčením: Aplikujte výrobek pomocí ponorného šálku. Po použití umyjjte ponorný šálek vodou.

Postřikem: Aplikujte výrobek pomocí ručního nebo automatického postřikovače.

Nepřipravujte více kapaliny, než je nezbytné; předpokládejte 5 mL roztoku na jednu krávu při jednom ošetření. Pro plnění výrobku do aplikačního zařízení se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Výrobek by měl být použit okamžitě po každém dojení: dvakrát denně pro ruční postřik a třikrát denně pro ruční namáčení a postřik robotem. Ujistěte se, že struk je zcela zakrytý do tří čtvrtin své délky. Nechte výrobek na strucích oschnout. Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl výrobek odstraněn (např. udržujte zvíře v klidu alespoň 5 minut).

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Pro aplikaci ručním namáčením: Za normálních podmínek použití se nedoporučuje žádné speciální ochranné vybavení.

Pro aplikaci ručním postřikem: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

V případě kombinace dezinfekce před a po dojení je nezbytné zvážit použití jiného biocidního přípravku neobsahujícího jód pro dezinfekci před dojením.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Při zasažení očí: Okamžitě opláchněte vodou.

Při požití: Vypláchněte ústa. Vyplivněte.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Na konci ošetření zlikvidujte nepoužitý výrobek a balení v souladu s místními požadavky. Výrobek může být vypláchnut do komunální kanalizace nebo zlikvidován na úložiště chlévské mrvy v závislosti na místních požadavcích. Zabraňte uvolnění do individuální čistírny odpadních vod.

 

 

 

 

 

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Když se nepoužívá, uchovávejte nádobu v zavřeném stavu.

Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám > 40 °C.

Skladovatelnost výrobků je 2 roky.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 2

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

IodoDip 3000

Bio Tec Jodip 3000

Recoïode

Stalosan Io Dip

Stalosan Super Dip

Velvet High Visco

Bühning Joddip 3000

Kenodin

Wynnsan trikill RTU

Wynnsan Iodine RTU teat dip

Wynnsan Iodine dip RTU

Iocid

Iodip+

Wynngold Iodine Dip

Pezerk iv plus

Iod protect 3000 Film

Seivit® Iode 3000

Kenostart

GAHERYOD

Kenodin 3000

Iodin Teat Dip 3000

Iod 3000 dip

Iodoschutz dip

Ioschutz dip

Iodocoop dip

Iodotech dip

Iodactiv‘ dip

Iododip

MIROX Dip Jod

HCP Iodine Dip

Agib Jodium Dip

Jod 3000

Iod dip

Iode 3000

Iodoschutz

Coopjod

Coopiode

Coopiode épais

Semex jod

Iodotech

Iododip green

Iodip bio

Iododip bio

Iodactive épais

Iodactiv

Iodoactiv‘

Bayley’s Premier Iodine Teat Dip

Pearce Premier Iodine Teat Dip

Diamond 1:3 Concentrate Iodine Post Dip Spray

JODOCARE

KENOSTART DYP

STREPTOFIT

Iodall Film

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo povolení

EU-0022265-0002 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,3

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

2,17

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Kenodin Film

IodoFilm

Wynnsan Iofilm teat dip

Kenodin Film Extra

Wynngold Film

Wynnsan trikill film teat dip

Kenodin Film Soft

Iocid Film

TOP Film

Seivit® Iode Gel

IOD protect 3000 Film

Iodin Film Teat Dip 3000

Iodin Barrier Teat Dip 3000

Iodin Film Teat Dip

Iodin Barrier Teat Dip

Iod 3000 film

Iodoschutz film

Ioschutz film

Iodocoop film

Iodotech film

Iodactiv‘ film

Iodofilm

HCP Iodine Film

Iod 3000 film

Coopjod film

Coopiode film

Iodocoop film

Semex jod film

Iodofilm

Iodofilm bio

Iofilm bio

Iodactive film

Iodactiv film

Iodactiv‘ film

SCUDO 3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo povolení

EU-0022265-0003 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,3

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

2,9

META SPC 3

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 3

1.1.   Identifikátor meta SPC 3

Identifikátor

metaSPC 3: PT3-RTU Udder disinfectants Iodine

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-3

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 3

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,99

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,0

0,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

2,17

2,95

Kyselina fosforečná

Kyselina fosforečná

Neaktivní látka

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Neaktivní látka

68439-46-3

 

0,0

0,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 3

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 3

Standardní věty o nebezpečnosti

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

Odstraňte obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 3

4.1.   Popis použití

Tabulka 3. Použití # 1 – Typ přípravku 03- K použití připravený (RTU) dezinfekční prostředek na vemeno, jód

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

 

Bacteria

 

 

Yeasts

 

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce pokožky pouze pro použití na neporušené pokožce:

vemeno mléčného a masného skotu před otelením

vemeno prasnic před oprasením

Metoda(y) aplikace

Stříkání

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Výrobek je připraven k použití.

Aplikujte na:

vemeno mléčného a masného skotu: 1 stříknutí na každý struk (odpovídá 4,8 mL na jednu aplikaci)

vemeno prasnic: 15 až 20 mL na zvíře

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l

HDPE

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (3) META SPC 3

5.1.   Pokyny pro používání

Pro dezinfekci kůže:

Výrobek musí být před použitím uveden na teplotu nad 20 °C.

Pro plnění výrobku do aplikačního zařízení se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Nanášejte postřikem na neporušenou kůži zvířat pro místní dezinfekci:

na vemeno mléčného a masného skotu před otelením: 1 stříknutí na každý struk (odpovídá 4,8 mL na jednu aplikaci). Dezinfekce se provádí jednou, jeden den před otelením a jednou, jeden den po otelení. Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl výrobek odstraněn (např. udržujte zvíře v klidu alespoň 5 minut).

na vemeno prasnic před oprasením: Předpokládejme 15 až 20 mL na zvíře, jednou denně před oprasením a jednou denně během 4 dnů po oprasení. Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl výrobek odstraněn (např. udržujte zvíře v klidu alespoň 5 minut).

Pouze pro použití na neporušené pokožce.

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Pro aplikaci ručním postřikem u krav a prasnic: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

V případě, že je nezbytná kombinace dezinfekce krav po dojení a dezinfekce kůže krav, nemůže stejná osoba použít výrobek na bázi jódu k provedení obou těchto dezinfekcí.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Při zasažení očí: Okamžitě opláchněte vodou.

Při požití: Vypláchněte ústa. Vyplivněte

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Na konci ošetření zlikvidujte nepoužitý výrobek a balení v souladu s místními požadavky. Výrobek může být vypláchnut do komunální kanalizace nebo zlikvidován na úložiště chlévské mrvy v závislosti na místních požadavcích. Zabraňte uvolnění do individuální čistírny odpadních vod.

 

 

 

 

 

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Když se nepoužívá, uchovávejte nádobu v zavřeném stavu.

Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám > 40 °C.

Skladovatelnost výrobků je 2 roky.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 3

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Animal Skin Disinfectant

Dermades 3000

Iodin Skin Disinfectant

 

 

 

Číslo povolení

EU-0022265-0004 1-3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,3

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

2,17

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Dermades

Animal skin disinfectant 1 %

Dermades Strong

Iodin Skin Disinfectant Strong

 

 

 

 

Číslo povolení

EU-0022265-0005 1-3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,99

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

2,95

META SPC 4

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 4

1.1.   Identifikátor meta SPC 4

Identifikátor

metaSPC 4: PT3 - RTU Udder and Teat disinfectants Iodine

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-4

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 4

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 4

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,3

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,0

0,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

2,17

2,17

Kyselina fosforečná

Kyselina fosforečná

Neaktivní látka

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Neaktivní látka

68439-46-3

 

0,0

0,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 4

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 4

Standardní věty o nebezpečnosti

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

Odstraňte obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 4

4.1.   Popis použití

Tabulka 4. Použití # 1 – Typ přípravku 03– K použití připravený (RTU) dezinfekční prostředek na struky, po dojení, jód

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

 

Bacteria

 

 

Yeasts

 

 

Viruses

 

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekční prostředek na struky připravený k použití po dojení zvířat chovaných k produkci mléka.

Metoda(y) aplikace

Máčení nebo stříkání

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Výrobek je připraven k použití.

Aplikujte dvakrát denně pro ruční postřik a třikrát denně pro ruční namáčení a postřikování robotem.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l

HDPE

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Pro dezinfekci struků:

Výrobek musí být před použitím uveden na teplotu nad 20 °C.

Namáčením: Aplikujte výrobek na struky pomocí ponorného šálku. Po použití umyjjte ponorný šálek vodou.

Postřikem: Aplikujte výrobek na struky ručním nebo automatickým postřikovačem.

Nepřipravujte více kapaliny, než je nutné. Předpokládejme 5 mL roztoku na jednu krávu při jednom ošetření. Pro plnění výrobku do aplikačního zařízení se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Výrobek by měl být použit přímo po dojení pomocí ponorného šálku nebo ručního nebo automatického postřikovače. Ujistěte se, že struk je zcela zakrytý do tří čtvrtin své délky.

Výrobek se aplikuje po dojení: dvakrát denně pro ruční postřik a třikrát denně pro ruční namáčení a postřik robotem.

Nechte výrobek na strucích oschnout.Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl výrobek odstraněn (např. udržujte zvíře v klidu alespoň 5 minut).

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Pro aplikaci ručním postřikem: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

Pro aplikaci ručním namáčením: Pro bezpečné používání nejsou nutné žádné osobní ochranné prostředky (OOP).

V případě, že je nutná kombinace dezinfekce před dojením a po dojení, je třeba pro dezinfekci před dojením zvážit použití jiného výrobku, který neobsahuje jód.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.2.   Popis použití

Tabulka 5. Použití # 2 – Typ přípravku 03-K použití připravený (RTU) dezinfekční prostředek na vemeno, jód

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

 

Yeasts

 

 

Bacteria

 

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekční prostředek na kůži připravený k použití, pouze pro použití na neporušené pokožce:

vemeno mléčného a masného skotu před otelením

vemeno prasnic před oprasením

Metoda(y) aplikace

Aplikace na kůži zvířat: postřikem

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Výrobek je připraven k použití.

Aplikujte na:

vemeno mléčného a masného skotu: 1 stříknutí na každý struk (odpovídá 4,8 mL na jednu aplikaci)

vemeno prasnic: 15 až 20 mL na zvíře

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l

HDPE

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Pro dezinfekci kůže:

Výrobek musí být před použitím uveden na teplotu nad 20 °C.

Pro plnění výrobku do aplikačního zařízení se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Nanášejte postřikem na neporušenou kůži zvířat pro místní dezinfekci:

na vemeno mléčného a masného skotu před otelením: 1 stříknutí na každý struk (odpovídá 4,8 mL na jednu aplikaci). Dezinfekce se provádí jednou, jeden den před otelením a jednou, jeden den po otelení. Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl výrobek odstraněn (např. udržujte zvíře v klidu alespoň 5 minut).

na vemeno prasnic před oprasením: Předpokládejme 15 až 20 mL na zvíře, jednou denně před oprasením a jednou denně během 4 dnů po oprasení. Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl výrobek odstraněn (např. udržujte zvíře v klidu alespoň 5 minut).

Nechte výrobek oschnout na pokožce.

Pouze pro použití na neporušené pokožce.

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Pro aplikaci ručním postřikem u krav a prasnic: pro bezpečné použití nejsou nutné žádné OOP.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (4) META SPC 4

5.1.   Pokyny pro používání

Viz návod k použití specifický pro konkrétní použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Viz opatření ke zmírnění rizika specifická pro použití

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Při zasažení očí: Okamžitě opláchněte vodou.

Při požití: Vypláchněte ústa. Vyplivněte.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Na konci ošetření zlikvidujte nepoužitý výrobek a balení v souladu s místními požadavky. Výrobek může být vypláchnut do komunální kanalizace nebo zlikvidován na úložiště chlévské mrvy v závislosti na místních požadavcích. Zabraňte uvolnění do individuální čistírny odpadních vod.

 

 

 

 

 

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Když se nepoužívá, uchovávejte nádobu v zavřeném stavu.

Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám > 40 °C.

Skladovatelnost výrobků je 2 roky.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 4

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Kenodin SD

IodoSD 3000

Bio Tec Jodspray 3000

Q Farm Iodine Des

ANRO - Euterpflege Dip

Stalosan Io Spray

Stalosan Super Spray

IDip+

Bühning Jodspray 3000

Velvet RTU

Wynnsan trikill spray

Wynnsan Iodine spray RTU

Wynngold Iodine Dip and spray

Pezerk IL

Iod protect 3000 Sprüh

Seivit® Iode Spray

IOD protect 3000 Sprüh

Kenodin SprayFilm

Iodo SP

Kenostart SD

GAHERYOD SPRAY

Iodin Teat & Skin 3000

Iod 3000 sprüh

Iodoschutz sprüh

Ioschutz sprüh

Iodocoop sprüh

Iodotech sprüh

Iodactiv‘ sprüh

Iodosprüh

MIROX Spray Jod

HCP Iodine SD

Agib Jodium Spray

Jod 3000 spray

Iod sprüh

Coopjod

Coopiode spray

Iodocoop spray

Semex jod spray

Iododip spray

Iododip spray green

Iodospray Bio

Iospray bio

Iodactive spray

Iodactiv spray

Iodactiv‘ spray

Ark Iodine S+D

Agrihealth Iodine SD

AGRO LOGIC JODOCARE SPRAY

IODACTIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo povolení

EU-0022265-0006 1-4

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,3

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

2,17

META SPC 5

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 5

1.1.   Identifikátor meta SPC 5

Identifikátor

metaSPC 5: PT3 - RTU Teat disinfectants PVP-Iodine

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-5

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 5

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 5

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,0

0,0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

3,0

3,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

1,5

2,9

Kyselina fosforečná

Kyselina fosforečná

Neaktivní látka

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Neaktivní látka

68439-46-3

 

0,0

0,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 5

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 5

Standardní věty o nebezpečnosti

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

Odstraňte obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 5

4.1.   Popis použití

Tabulka 6. Použití # 1 – Typ přípravku 03– K použití připravený (RTU) dezinfekční prostředek na struky, po dojení, jodovaný povidon (PVP)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

 

Bacteria

 

 

Yeasts

 

 

Viruses

 

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce struků po dojení zvířat chovaných k produkci mléka

Metoda(y) aplikace

Máčení nebo stříkání

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Výrobek je připraven k použití.

Aplikujte dvakrát denně pro ruční postřik a třikrát denně pro ruční namáčení a postřikování robotem.

Kategorie uživatelů

Profesionál

Velikost balení a obalový materiál

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l

HDPE

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (5) META SPC 5

5.1.   Pokyny pro používání

Výrobek musí být před použitím uveden na teplotu nad 20 °C.

Pro plnění výrobku do aplikačního zařízení se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Aplikujte výrobek namáčením nebo stříkáním:

Namáčením: Aplikujte výrobek pomocí ponorného šálku. Po použití umyjjte ponorný šálek vodou.

Postřikem: Aplikujte výrobek pomocí ručního nebo automatického postřikovače.

Nepřipravujte více kapaliny, než je nutné. Předpokládejme 5 mL roztoku na jednu krávu při jednom ošetření.

Výrobek by měl být použit okamžitě po každém dojení, dvakrát denně pro ruční postřik a třikrát denně pro ruční namáčení a postřik robotem. Ujistěte se, že struk je zcela zakrytý do tří čtvrtin své délky. Nechte výrobek na strucích oschnout. Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl výrobek odstraněn (např. udržujte zvíře v klidu alespoň 5 minut).

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Pro aplikaci ručním postřikem: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

Pro aplikaci ručním namáčením: pro bezpečné použití nejsou nutné žádné OOP.

V případě kombinace dezinfekce před a po dojení je nezbytné zvážit použití jiného biocidního přípravku neobsahujícího jód pro dezinfekci před dojením.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Při zasažení očí: Okamžitě opláchněte vodou.

Při požití: Vypláchněte ústa. Vyplivněte.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Na konci ošetření zlikvidujte nepoužitý výrobek a balení v souladu s místními požadavky. Výrobek může být vypláchnut do komunální kanalizace nebo zlikvidován na úložiště chlévské mrvy v závislosti na místních požadavcích. Zabraňte uvolnění do individuální čistírny odpadních vod.

 

 

 

 

 

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Když se nepoužívá, uchovávejte nádobu v zavřeném stavu.

Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám > 40 °C.

Skladovatelnost výrobků je 18 měsíců.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 5

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Iodo PVP

Iodin Teat Dip 3000 PVP

 

 

Číslo povolení

EU-0022265-0007 1-5

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

3,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

2,5

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Iodo SD PVP

Iodin Teat Spray & Dip 3000 PVP

 

 

Číslo povolení

EU-0022265-0008 1-5

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

3,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

2,5

META SPC 6

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 6

1.1.   Identifikátor meta SPC 6

Identifikátor

metaSPC 6: PT3- RTU Udder disinfectants PVP-Iodine

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-6

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 6

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 6

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,0

0,0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

10,0

10,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

2,0

2,0

Kyselina fosforečná

Kyselina fosforečná

Neaktivní látka

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Neaktivní látka

68439-46-3

 

0,0

0,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 6

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 6

Standardní věty o nebezpečnosti

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Může způsobit poškození orgánů (štítná žláza) při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

Odstraňte obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

Nevdechujte aerosoly.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 6

4.1.   Popis použití

Tabulka 7. Použití # 1 – Typ přípravku 03- K použití připravený (RTU) dezinfekční prostředek na vemeno, jodovaný povidon (PVP)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

 

Bacteria

 

 

Yeasts

 

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekční prostředek na kůži připravený k použití, pouze pro použití na neporušené pokožce:

vemeno mléčného a masného skotu: před otelením

vemeno prasnic: před oprasením

Metoda(y) aplikace

Stříkání

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Výrobek je připraven k použití. -

Aplikujte na:

Vemeno mléčného a masného skotu: 1 stříknutí na každý struk (odpovídá 4,8 mL na jednu aplikaci)

Vemeno prasnic: 15 až 20 mL na zvíře

Kategorie uživatelů

Profesionál

Velikost balení a obalový materiál

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l

HDPE

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Výrobek musí být před použitím uveden na teplotu nad 20 °C.

Pro plnění výrobku do aplikačního zařízení se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Mléčný a masný skot: Aplikujte výrobek stříkáním na vemeno před otelením (1 stříknutí/struk odpovídá 4,8 mL na jednu aplikaci). Dezinfekce se provádí jednou, jeden den před otelením a jednou, jeden den po otelení. Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl výrobek odstraněn (např. udržujte zvíře v klidu alespoň 5 minut).

Prasnice, na vemeno před oprasením: Předpokládejme 15 až 20 mL na zvíře. Dezinfekce se provádí jednou, jeden den před oprasením, a jednou denně během 4 dní po oprasení. Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl výrobek odstraněn (např. udržujte zvíře v klidu alespoň 5 minut).

Pouze pro použití na neporušené pokožce.

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Pro aplikaci ručním postřikem u krav a prasnic: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

V případě, že je nezbytná kombinace dezinfekce krav po dojení a dezinfekce kůže krav, nemůže stejná osoba použít výrobek na bázi jódu k provedení obou těchto dezinfekcí.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (6) META SPC 6

5.1.   Pokyny pro používání

Viz návod k použití specifický pro konkrétní použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Viz opatření ke zmírnění rizika specifická pro použití.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Při zasažení očí: Okamžitě opláchněte vodou.

Při požití: Vypláchněte ústa. Vyplivněte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Na konci ošetření zlikvidujte nepoužitý výrobek a balení v souladu s místními požadavky. Výrobek může být vypláchnut do komunální kanalizace nebo zlikvidován na úložiště chlévské mrvy v závislosti na místních požadavcích. Zabraňte uvolnění do individuální čistírny odpadních vod.

 

 

 

 

 

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Když se nepoužívá, uchovávejte nádobu v zavřeném stavu.

Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám > 40 °C.

Skladovatelnost výrobků je 2 roky.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 6

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Dermades PVP

Wynngold 10 % Iodine Solution

Iodin Skin Disinfectant PVP

 

 

 

Číslo povolení

EU-0022265-0009 1-6

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

10,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

2,0

META SPC 7

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 7

1.1.   Identifikátor meta SPC 7

Identifikátor

metaSPC 7: PT3 and PT4 - Concentrated Surface disinfectants Iodine

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-7

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 7

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 7

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

1,8

2,49

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,0

0,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

3,15

9,45

Kyselina fosforečná

Kyselina fosforečná

Neaktivní látka

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Neaktivní látka

68439-46-3

 

2,5

12,5

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 7

Forma (formy)

SL - Rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 7

Standardní věty o nebezpečnosti

Způsobuje vážné poškození očí.

Může způsobit poškození orgánů (štítná žláza) při prodloužené nebo opakované expozici.

Může být korozivní pro kovy.

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Používejte ochranné rukavice.

Používejte ochranný oděv.

Používejte ochranné brýle.

Používejte obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Odstraňte obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

Odstraňte obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

Uniklý produkt seberte.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 7

4.1.   Popis použití

Tabulka 8. Použití # 1 – Typ přípravku 04 – Koncentrovaný dezinfekční prostředek na povrchy v kuchyních a potravinářském průmyslu, jód

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

 

Bacteria

 

 

Yeasts

 

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce na neporézní povrchy v profesionálních kuchyních a potravinářském průmyslu

Metoda(y) aplikace

Postřikem ručním nebo automatickým postřikovačem

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Předpokládejme roztok 0,04 L na každý metr čtvereční, který musí být dezinfikován. - Baktericidní účinky a letální účinky na kvasinky: 0,015 % jódu

Frekvence je jednou denně.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l

HDPE

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Použití v profesionálních kuchyních (typ přípravku 4) a v potravinářském průmyslu (typ přípravku 4):

Výrobek musí být před použitím naředěn vodou (podle níže uvedené tabulky).

Před dezinfekcí důkladně očistěte povrchy čisticím prostředkem. Opláchněte čistou vodou a odstraňte přebytečnou vodu.

Výrobek se používá v profesionálních kuchyních (povrchová dezinfekce): Frekvence je jednou denně.

Výrobek se používá v potravinářském průmyslu (povrchová dezinfekce): Frekvence je jednou denně.

Používejte při pokojové teplotě.

Aplikujte výrobek stříkáním ručním nebo automatickým postřikovačem. Dbejte na to, abyste navlhčili kompletně celý povrch. Nechte působit alespoň 15 minut a poté opláchněte povrchy čistou vodou.

Příklad výrobku obsahujícího 1 % jódu  (*1)

Ředění výrobku

Doba kontaktu

Baktericidní účinky a letální účinky na kvasinky

1,5 % (15 mL výrobku, přidejte vodu až do 1 L)

15 min.

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

Nepřipravujte více kapaliny, než je nutné.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během nalévání a pumpování koncentrovaného výrobku: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál určí držitel povolení v rámci informací o výrobku) a ochranu očí/obličeje.

Během nástřiku výrobku: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám a ochrannou kombinézu (alespoň typu X, EN XXXXX) (materiál rukavic a kombinézy určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Doporučuje se držet veřejnost a zvířata mimo ošetřená místa, dokud povrchy neuschnou.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.2.   Popis použití

Tabulka 9. Použití # 2 – Typ přípravku 03 - Koncentrovaný povrchové dezinfekční prostředek pro veterinární použití, jód

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

 

Bacteria

 

 

Yeasts

 

 

Viruses

 

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce neporézních povrchů ve veterinární oblasti

Metoda(y) aplikace

Postřikem ručním nebo automatickým postřikovačem

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Předpokládejme roztok 0,04L na každý metr čtvereční, který musí být dezinfikován. - Baktericidní účinky a letální účinky na kvasinky: 0,025 % použitého jódu Virucidní účinky: 0,035 % použitého jódu. Viz opatření ke zmírnění rizika specifická pro použití

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l

HDPE

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Použití ve veterinární oblasti (typ přípravku 3), povrchová dezinfekce:

Před použitím je třeba výrobek naředit vodou (podle níže uvedené tabulky).

Před dezinfekcí důkladně očistěte povrchy čisticím prostředkem. Opláchněte čistou vodou a odstraňte přebytečnou vodu.

Výrobek se používá k dezinfekci ustájení prasat, krav a drůbeže.

Aplikujte výrobek stříkáním ručním nebo automatickým postřikovačem. Dbejte na to, abyste navlhčili kompletně celý povrch. Nechte působit alespoň 30 minut. Ustájení zvířat musí být během aplikace prázdné a zvířata je možno znovu vpustit dovnitř 24 h po skončení aplikace.

Příklad výrobku obsahujícího 2,49 % jódu (*2)

Ředění výrobku

Doba kontaktu

Baktericidní účinky a letální účinky na kvasinky

1 % (10 mL výrobku, přidejte vodu až do 1L)

30 min.

Virucidní účinky

1,4 % 1,4 % (14 mL výrobku, přidejte vodu až do 1L)

30 min.

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

Nepřipravujte více kapaliny, než je nutné.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během nalévání a pumpování koncentrovaného výrobku: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám, potahované kombinézy (materiál určí držitel povolení v rámci informací o přípravku) a ochranu očí/obličeje.

Během nástřiku výrobku: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám a ochrannou kombinézu (alespoň typu X, EN XXXXX), která je nepropustná pro biocidní výrobek (materiál rukavic a kombinézy určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

Používejte pouze jeden druh výrobku obsahujícího jód denně.

Vzhledem k možnému ohrožení lidského zdraví nesmí tentýž odborný uživatel provádět dezinfekci ustájení zvířat častěji než třikrát měsíčně a nesmí ani během tohoto období používat jódové výrobky k jiným účelům.

Z důvodu možného ohrožení zdraví zvířat by se dezinfekce stájí neměla provádět více než jednou ročně nebo jednou za život u telat a prasat. Při aplikaci musí být žlaby pro podávání krmiva zakryty.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Doporučuje se držet veřejnost a zvířata mimo ošetřená místa, dokud povrchy neuschnou.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (7) META SPC 7

5.1.   Pokyny pro používání

Viz návod k použití specifický pro konkrétní použití.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Viz opatření ke zmírnění rizika specifická pro použití

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokud bolest, mrkání, slzy nebo zarudnutí přetrvávají, vyhledejte pohotovostní lékařskou pomoc.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Při požití: Vypláchněte ústa. Vyplivněte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Na konci ošetření zlikvidujte nepoužitý výrobek a balení v souladu s místními požadavky. Výrobek může být vypláchnut do komunální kanalizace nebo zlikvidován na úložiště chlévské mrvy v závislosti na místních požadavcích. Zabraňte uvolnění do individuální čistírny odpadních vod.

 

 

 

 

 

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Když se nepoužívá, uchovávejte nádobu v zavřeném stavu.

Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám > 40 °C.

Skladovatelnost výrobků je 2 roky.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 7

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Dodin 20

Iodo 20

Bio Tec Joddesinfektion

Dufa dine 1,8 %

Alfasan super disinfectant

Iodes

Streptoclean

Iodin Surface Disinfectant 1,8 %

IODINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo povolení

EU-0022265-0010 1-7

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

1,8

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

5,29

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Neaktivní látka

68439-46-3

 

5,0

META SPC 8

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 8

1.1.   Identifikátor meta SPC 8

Identifikátor

metaSPC 8: PT3 and PT4 - Concentrated Surface disinfectants Iodine

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-8

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 8

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 8

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

2,5

3,0

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,0

0,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

3,15

9,45

Kyselina fosforečná

Kyselina fosforečná

Neaktivní látka

7664-38-2

231-633-2

5,0

12,0

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Neaktivní látka

68439-46-3

 

2,5

12,5

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 8

Forma (formy)

SL - Rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 8

Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.

Dráždí kůži.

Způsobuje vážné poškození očí.

Může způsobit poškození orgánů (štítná žláza) při prodloužené nebo opakované expozici.

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Používejte ochranné rukavice.

Používejte ochranný oděv.

Používejte ochranné brýle.

Používejte obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.Opláchněte kůži vodou.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Uniklý produkt seberte.

Odstraňte obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

Odstraňte obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 8

4.1.   Popis použití

Tabulka 10. Použití # 1 – Typ přípravku 04 –Koncentrovaný dezinfekční prostředek na povrchy v kuchyních a potravinářském průmyslu, jód

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

 

Bacteria

 

 

Yeasts

 

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce na neporézní povrchy v profesionálních kuchyních a potravinářském průmyslu

Metoda(y) aplikace

Postřikem ručním nebo automatickým postřikovačem

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Předpokládejme roztok 0,04L na každý metr čtvereční, který musí být dezinfikován. - Baktericidní účinky a letální účinky na kvasinky: 0,015 % jódu

Každodenní použití

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l

HDPE

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Použití v profesionálních kuchyních (typ přípravku 4) a v potravinářském průmyslu (typ přípravku 4):

Výrobek musí být před použitím naředěn vodou (podle níže uvedené tabulky).

Před dezinfekcí důkladně očistěte povrchy čisticím prostředkem. Opláchněte čistou vodou a odstraňte přebytečnou vodu.

Výrobek se používá v profesionálních kuchyních (povrchová dezinfekce): Frekvence je jednou denně.

Výrobek se používá v potravinářském průmyslu (povrchová dezinfekce): Frekvence je jednou denně.

Používejte při pokojové teplotě.

Výrobek se aplikuje postřikem ručním nebo automatickým postřikovačem. Dbejte na to, abyste navlhčili kompletně celý povrch. Nechte působit alespoň 15 minut a poté opláchněte povrchy čistou vodou.

Příklad výrobku obsahujícího 3 % jódu  (*3)

Ředění výrobku

Doba kontaktu

Baktericidní účinky a letální účinky na kvasinky

0,5 % (5 mL výrobku, přidejte vodu až do 1 L)

15 min.

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

Nepřipravujte více kapaliny, než je nutné.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během nalévání a pumpování koncentrovaného výrobku: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám, kombinézu (materiál určí držitel povolení v rámci informací o přípravku) a ochranu očí/obličeje.

Během nástřiku výrobku: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám a ochrannou kombinézu (alespoň typu X, EN XXXXX) (materiál rukavic a kombinézy určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Doporučuje se držet veřejnost a zvířata mimo ošetřená místa, dokud povrchy neuschnou.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.2.   Popis použití

Tabulka 11. Použití # 2 – Typ přípravku 03 – Koncentrovaný povrchové dezinfekční prostředek pro veterinární použití, jód

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

 

Bacteria

 

 

Yeasts

 

 

Viruses

 

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce neporézních povrchů ve veterinární oblasti

Metoda(y) aplikace

Postřikem ručním nebo automatickým postřikovačem

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Předpokládejme roztok 0,04L na každý metr čtvereční, který musí být dezinfikován. - Baktericidní účinky a letální účinky na kvasinky: 0,025 % použitého jódu Virucidní účinky: 0,035 % použitého jódu. Viz opatření ke zmírnění rizika specifická pro použití.

Kategorie uživatelů

Profesionál

Velikost balení a obalový materiál

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l

HDPE

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Použití ve veterinární oblasti (typ přípravku 3), povrchová dezinfekce:

Výrobek musí být před použitím naředěn vodou (podle níže uvedené tabulky).

Před dezinfekcí důkladně očistěte povrchy čisticím prostředkem. Opláchněte čistou vodou a odstraňte přebytečnou vodu.

Výrobek se používá k dezinfekci ustájení prasat, krav a drůbeže.

Aplikujte výrobek stříkáním ručním nebo automatickým postřikovačem. Dbejte na to, abyste navlhčili kompletně celý povrch. Nechte působit alespoň 30 minut. Ustájení zvířat musí být během aplikace prázdné a zvířata je možno znovu vpustit dovnitř 24 h po skončení aplikace.

Příklad výrobku obsahujícího 2,5 % jódu (*4)

Ředění výrobku

Doba kontaktu

Baktericidní účinky a letální účinky na kvasinky

1 % (10 mL výrobku, přidejte vodu až do 1L)

30 min.

Virucidní účinky

1,4 % (14 mL výrobku, přidejte vodu až do 1L)

30 min.

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

Nepřipravujte více kapaliny, než je nutné.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během nalévání a pumpování koncentrovaného výrobku: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám, kombinézu (materiál určí držitel povolení v rámci informací o přípravku) a ochranu očí/obličeje.

Během nástřiku výrobku: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám a ochrannou kombinézu (alespoň typu X, EN XXXXX), která je nepropustná pro biocidní výrobek (materiál rukavic a kombinézy určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

Používejte pouze jeden druh výrobku obsahujícího jód denně.

Vzhledem k možnému ohrožení lidského zdraví nesmí tentýž odborný uživatel provádět dezinfekci ustájení zvířat častěji než třikrát měsíčně a nesmí ani během tohoto období používat jódové výrobky k jiným účelům

Z důvodu možného ohrožení zdraví zvířat by se dezinfekce stájí neměla provádět více než jednou ročně nebo jednou za život u telat a prasat. Při aplikaci musí být žlaby pro podávání krmiva zakryty.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Doporučuje se držet veřejnost a zvířata mimo ošetřená místa, dokud povrchy neuschnou.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (8) META SPC 8

5.1.   Pokyny pro používání

Viz návod k použití specifický pro konkrétní použití

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Viz opatření ke zmírnění rizika specifická pro použití.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokud bolest, mrkání, slzy nebo zarudnutí přetrvávají, vyhledejte pohotovostní lékařskou pomoc.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Po kontaktu s pokožkou (nebo vlasy): Svlékněte kontaminovaný oděv a obuv. Postiženou oblast důkladně omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Pokud se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústa. Vyplivněte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Na konci ošetření zlikvidujte nepoužitý výrobek a balení v souladu s místními požadavky. Výrobek může být vypláchnut do komunální kanalizace nebo zlikvidován na úložiště chlévské mrvy v závislosti na místních požadavcích. Zabraňte uvolnění do individuální čistírny odpadních vod.

 

 

 

 

 

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Když se nepoužívá, uchovávejte nádobu v zavřeném stavu.

Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám > 40 °C.

Skladovatelnost výrobků je 2 roky.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 8

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Iocid 30

Iodo 30

Dufa dine

Iodin Surface Disinfectant 2,8 %

 

 

 

 

Číslo povolení

EU-0022265-0011 1-8

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

2,8

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

7,93

Kyselina fosforečná

Kyselina fosforečná

Neaktivní látka

7664-38-2

231-633-2

11,25

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Neaktivní látka

68439-46-3

 

12,5

META SPC 9

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 9

1.1.   Identifikátor meta SPC 9

Identifikátor

metaSPC 9: PT4 - Concentrated CIP disinfectants Iodine

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-9

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 9

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 9

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,5

0,99

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,0

0,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

0,0

0,0

Kyselina fosforečná

Kyselina fosforečná

Neaktivní látka

7664-38-2

231-633-2

25,0

30,0

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Neaktivní látka

68439-46-3

 

0,0

0,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 9

Forma (formy)

SL - Rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 9

Standardní věty o nebezpečnosti

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Může být korozivní pro kovy.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Používejte ochranné rukavice.

Používejte ochranný oděv.

Používejte ochranné brýle.

Používejte obličejový štít.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.Opláchněte kůži vodou.

Při dýchacích potížích: Volejte lékaře.

Odstraňte obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

Odstraňte obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

Okamžitě volejte lékaře.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 9

4.1.   Popis použití

Tabulka 12. Použití # 1 – Typ přípravku 04 – Koncentrovaný dezinfekční prostředek pro čištění na místě, jód

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

 

Bacteria

 

 

Yeasts

 

Oblast použití

Vnitřní

Čištění na místě (CIP) dezinfekce zařízení pro dojení a CIP zařízení v potravinářském průmyslu

Metoda(y) aplikace

Dezinfekce CIP

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Aplikujte výrobek do automatického systému s koncovou koncentrací 0,00125 % dostupného jódu -

Výrobek se používá jednou denně v potravinářském průmyslu a až dvakrát denně v dojírnách.

Kategorie uživatelů

Profesionál

Velikost balení a obalový materiál

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l

HDPE

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (9) META SPC 9

5.1.   Pokyny pro používání

Dezinfekce dojných strojů nebo CIP zařízení v potravinářském průmyslu

Nejprve vyčistěte CIP zařízení.

Aplikujte výrobek do automatického systému s ředěním výrobku (podle níže uvedené tabulky) vodou.

Používejte při pokojové teplotě.

Dodržujte dobu kontaktu podle níže uvedené tabulky.

Opláchněte zařízení vodou.

Příklad výrobku obsahujícího 0,5 % jódu (*5)

Ředění výrobku

Doba kontaktu

Baktericidní účinky a letální účinky na kvasinky

0,25 % (2,5 mL výrobku, přidejte vodu až do 1 L)

15 min.

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Během nalévání a pumpování koncentrovaného výrobku: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám a ochrannou kombinézu (alespoň typu X, EN XXXXX) (materiál rukavic a kombinézy určí držitel povolení v rámci informací o přípravku) a ochranu očí/obličeje.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Při vdechnutí: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Pokud potíže s dýcháním přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Po kontaktu s pokožkou (nebo vlasy): Svlékněte kontaminovaný oděv a obuv. Postiženou oblast důkladně omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Pokud se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokud bolest, mrkání, slzy nebo zarudnutí přetrvávají, vyhledejte pohotovostní lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Na konci ošetření zlikvidujte nepoužitý výrobek a balení v souladu s místními požadavky. Výrobek může být vypláchnut do komunální kanalizace nebo zlikvidován na úložiště chlévské mrvy v závislosti na místních požadavcích. Zabraňte uvolnění do individuální čistírny odpadních vod.

 

 

 

 

 

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Když se nepoužívá, uchovávejte nádobu v zavřeném stavu.

Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám > 40 °C.

Skladovatelnost výrobků je 2 roky.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 9

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Iodo CIP

Iocip

Bio Tec Jodreiniger

JODOPHOS SUPER 4001

Bühning Jodreiniger

Wynnsan Ice bank Tank Cleaner

Bulk Tank Sanitizer

Iodin CIP Disinfectant

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo povolení

EU-0022265-0012 1-9

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,5

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,0

Kyselina fosforečná

Kyselina fosforečná

Neaktivní látka

7664-38-2

231-633-2

26,3

META SPC 10

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 10

1.1.   Identifikátor meta SPC 10

Identifikátor

metaSPC 10: PT3 - Concentrated teat disinfectants Iodine

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-10

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 10

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 10

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

2,8

2,8

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,0

0,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

21,0

21,0

Kyselina fosforečná

Kyselina fosforečná

Neaktivní látka

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Neaktivní látka

68439-46-3

 

0,0

0,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 10

Forma (formy)

SL - Rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 10

Standardní věty o nebezpečnosti

Způsobuje vážné poškození očí.

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Může způsobit poškození orgánů (štítná žláza) při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Používejte ochranné rukavice.

Používejte ochranný oděv.

Používejte ochranné brýle.

Používejte obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

Odstraňte obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

Uniklý produkt seberte.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 10

4.1.   Popis použití

Tabulka 13. Použití # 1 – Typ přípravku 03 – Koncentrované dezinfekčný prostředek na struky, po dojení, jód

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

 

Bacteria

 

 

Yeasts

 

 

Viruses

 

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce struků po dojení zvířat chovaných k produkci mléka

Metoda(y) aplikace

Postřikem ručním nebo automatickým postřikovačem na struky./

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Výrobek musí být před použitím naředěn, aby byla umožněna konečná koncentrace jódu 0,3 %

Aplikujte dvakrát denně pomocí ručního postřikovače a třikrát denně při použití robota (nebo automatického postřikovače).

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l

HDPE

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (10) META SPC 10

5.1.   Pokyny pro používání

Výrobek musí být před použitím naředěn, aby byla umožněna konečná koncentrace jódu 0,3 %. Výrobek by měl být naředěn na 11 % (110 mL výrobku, přidejte vodu až do 1L).

Nepřipravujte více kapaliny, než je nutné. Předpokládejme 5 mL roztoku na jednu krávu při jednom ošetření. Pro plnění výrobku do aplikačního zařízení se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Během kroku ředění používejte rukavice a ochranu očí. Naředěný výrobek lze uchovávat a používat po dobu 1 týdne.

Výrobek musí být před použitím uveden na teplotu nad 20 °C.

Aplikujte naředěný výrobek na struky ručním nebo automatickým postřikovačem.

Výrobek je třeba používat přímo po dojení dvakrát denně při použití ručního postřikovače a třikrát denně při použití robota (automatický postřikovač). Ujistěte se, že struk je zcela zakrytý do tří čtvrtin své délky. Nechte výrobek na strucích oschnout. Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl výrobek odstraněn (např. udržujte zvíře v klidu alespoň 5 minut).

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Pro míchání a plnění výrobku: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o výrobku) a ochranu očí/obličeje.

Pro aplikaci ručním postřikem: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o výrobku) a ochranu očí/obličeje.

V případě, že je nutná kombinace dezinfekce před dojením a po dojení, je třeba pro dezinfekci před dojením zvážit použití jiného výrobku, který neobsahuje jód.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokud bolest, mrkání, slzy nebo zarudnutí přetrvávají, vyhledejte pohotovostní lékařskou pomoc.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Při požití: Vypláchněte ústa. Vyplivněte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Na konci ošetření zlikvidujte nepoužitý výrobek a balení v souladu s místními požadavky. Výrobek může být vypláchnut do komunální kanalizace nebo zlikvidován na úložiště chlévské mrvy v závislosti na místních požadavcích. Zabraňte uvolnění do individuální čistírny odpadních vod.

 

 

 

 

 

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Když se nepoužívá, uchovávejte nádobu v zavřeném stavu.

Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám > 40 °C.

Skladovatelnost výrobků je 2 roky.

6.   DALŠÍ INFORMACE

Ředění výrobku (výrobků) jsou stabilní po dobu 1 týdne.

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 10

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Kenodin SD 900

IodoSD 900

IDip+ concentrate

Jodkonzentrat 1:9

Bühning Jodkonzentrat 1:9

Wynnsan Iodine Conc dip 9-1

Kenodin 900

Dufa Dip

Kenostart 900

Iodin Teat Spray 900

HCP Iodine Concentrate

Maxi Subliem CP

Subliem Koncentrat Plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo povolení

EU-0022265-0013 1-10

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

2,8

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

21,0

META SPC 11

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 11

1.1.   Identifikátor meta SPC 11

Identifikátor

metaSPC 11: PT3 - RTU Teat disinfectants Iodine

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-11

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 11

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 11

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,25

0,25

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,0

0,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

2,1

2,1

Kyselina fosforečná

Kyselina fosforečná

Neaktivní látka

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Neaktivní látka

68439-46-3

 

0,0

0,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 11

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 11

Standardní věty o nebezpečnosti

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

Odstraňte obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 11

4.1.   Popis použití

Tabulka 14. Použití # 1 – Typ přípravku 03 – K použití připravený (RTU) dezinfekční prostředek na struky, po dojení, jód

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

 

Bacteria

 

 

Yeasts

 

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce struků po dojení zvířat chovaných k produkci mléka

Metoda(y) aplikace

Namáčením nebo postřikem na struky

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Výrobek je připraven k použití.

Aplikujte dvakrát denně při použití ručního postřikovače a třikrát denně při použití ponorného šálku nebo robota (automatický postřikovač).

Kategorie uživatelů

Profesionál

Velikost balení a obalový materiál

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l

HDPE

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (11) META SPC 11

5.1.   Pokyny pro používání

Aplikujte výrobek namáčením nebo stříkáním:

Namáčením: Aplikujte výrobek pomocí ponorného šálku. Po použití umyjjte ponorný šálek vodou.

Postřikem: Aplikujte výrobek pomocí ručního nebo automatického postřikovače.

Nepřipravujte více kapaliny, než je nezbytné; předpokládejte 5 mL roztoku na jednu krávu při jednom ošetření. Výrobek musí být před použitím uveden na teplotu nad 20 °C. Pro plnění výrobku do aplikačního zařízení se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Výrobek je třeba použít ihned po každém dojení, dvakrát denně při použití ručního postřikovače nebo třikrát denně při použití ponorného šálku nebo robota (automatický postřikovač). Ujistěte se, že struk je zcela zakrytý do tří čtvrtin své délky. Nechte výrobek na strucích oschnout. Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl výrobek odstraněn (např. udržujte zvíře v klidu alespoň 5 minut).

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Pro aplikaci ručním postřikem: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

Pro aplikaci ručním namáčením: pro bezpečné použití nejsou nutné žádné OOP.

V případě, že je nutná kombinace dezinfekce před dojením a po dojení, je třeba pro dezinfekci před dojením zvážit použití jiného výrobku, který neobsahuje jód.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Při zasažení očí: Okamžitě opláchněte vodou.

Při požití: Vypláchněte ústa. Vyplivněte.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Na konci ošetření zlikvidujte nepoužitý výrobek a balení v souladu s místními požadavky. Výrobek může být vypláchnut do komunální kanalizace nebo zlikvidován na úložiště chlévské mrvy v závislosti na místních požadavcích. Zabraňte uvolnění do individuální čistírny odpadních vod.

 

 

 

 

 

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Když se nepoužívá, uchovávejte nádobu v zavřeném stavu.

Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám > 40 °C.

Skladovatelnost výrobků je 2 roky.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 11

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Kenodin 2500

Iodin Teat Dip 2500

Jod 2500

 

 

 

Číslo povolení

EU-0022265-0014 1-11

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,25

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

2,1

META SPC 12

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 12

1.1.   Identifikátor meta SPC 12

Identifikátor

meta SPC 12: PT3 – RTU Teat disinfectants Iodine

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-12

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 12

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 12

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,5

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,0

0,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

2,1

2,9

Kyselina fosforečná

Kyselina fosforečná

Neaktivní látka

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Alkohol C9-11 + 6 EO

Alkohol C9-11 + 6 EO

Neaktivní látka

68439-46-3

 

0,0

0,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 12

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 12

Standardní věty o nebezpečnosti

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

Odstraňte obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 12

4.1.   Popis použití

Tabulka 15. Použití # 1 – Typ přípravku 03– K použití připravený (RTU) dezinfekční prostředek na struky, po dojení, jód

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

 

Bacteria

 

 

Yeasts

 

 

Viruses

 

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce struků po dojení zvířat chovaných k produkci mléka

Metoda(y) aplikace

Namáčením nebo postřikem na struky

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Výrobek je připraven k použití.

Aplikujte dvakrát denně pro ruční postřik a třikrát denně pro ruční namáčení a postřikování robotem.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l

HDPE

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (12) META SPC 12

5.1.   Pokyny pro používání

Výrobek musí být před použitím uveden na teplotu nad 20 °C.

Aplikujte výrobek namáčením nebo stříkáním:

Namáčením: Aplikujte výrobek pomocí ponorného šálku.Po použití umyjjte ponorný šálek vodou

Postřikem: Aplikujte výrobek pomocí ručního nebo automatického postřikovače.

Nepřipravujte více kapaliny, než je nezbytné; předpokládejte 5 mL roztoku na jednu krávu při jednom ošetření.

Výrobek by měl být použit okamžitě po každém dojení: dvakrát denně pro ruční postřik a třikrát denně pro ruční namáčení a postřik robotem. Ujistěte se, že struk je zcela zakrytý do tří čtvrtin své délky. Nechte výrobek na strucích oschnout. Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby po aplikaci nebyl výrobek odstraněn (např. udržujte zvíře v klidu alespoň 5 minut).

Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Pro aplikaci ručním postřikem: Noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

Pro aplikaci ručním namáčením: pro bezpečné použití nejsou nutné žádné OOP.

V případě, že je nutná kombinace dezinfekce před dojením a po dojení, je třeba pro dezinfekci před dojením zvážit použití jiného výrobku, který neobsahuje jód.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Při zasažení očí: Okamžitě opláchněte vodou.

Při požití: Vypláchněte ústa. Vyplivněte.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Na konci ošetření zlikvidujte nepoužitý výrobek a balení v souladu s místními požadavky. Výrobek může být vypláchnut do komunální kanalizace nebo zlikvidován na úložiště chlévské mrvy v závislosti na místních požadavcích. Zabraňte uvolnění do individuální čistírny odpadních vod.

 

 

 

 

 

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Když se nepoužívá, uchovávejte nádobu v zavřeném stavu.

Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám > 40 °C.

Skladovatelnost výrobků je 2 roky.

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 12

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Kenodin 5000

IodoDip 5000

JOD 5000

Bio Tec Jodip 5000

Bühning Jodfilmdip-Super

Iocid 5000

Iod protect 5000 Film

IOD protect 5000 Film

Iocid

Iodip+

Protetos cua

Iodin Teat Dip 5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo povolení

EU-0022265-0015 1-12

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,5

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

2,9

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Kenodin SD 5000

IodoSD 5000

IODOSPRAY 5000

Bio Tec Jodspray 5000

IDip+ 5000

Bühning Jodspray 5000

Iod protect 5000 Sprüh

Kenodin Film Spray

IOD protect 5000 Sprüh

Iodin Spray & Dip 5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo povolení

EU-0022265-0016 1-12

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,5

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,0

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Neaktivní látka

68131-39-5

500-195-7

2,9


(1)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 1.

(2)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 2.

(3)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 3.

(4)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 4.

(5)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 5.

(6)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 6.

(*1)  Na každém štítku výrobku by měly být uvedeny informace o tom, jak má být ředění provedeno. Vzhledem k tomu, že koncentrace jódu ve výrobcích tohoto meta SPC může být v rozmezí od 1,8 do 2,49 %, není zde možné provést všechna ředění výrobku.

(*2)  Na každém štítku výrobku by měly být uvedeny informace o tom, jak má být ředění provedeno. Vzhledem k tomu, že koncentrace jódu ve výrobcích tohoto meta SPC může být v rozmezí od 1,8 do 2,49 %, není zde možné provést všechna ředění výrobku.

(7)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 7.

(*3)  Na každém štítku výrobku by měly být uvedeny informace o tom, jak má být ředění provedeno. Vzhledem k tomu, že koncentrace jódu ve výrobcích tohoto meta SPC může být v rozmezí od 2,5 do 3 %, není zde možné provést všechna ředění výrobku.

(*4)  Na každém štítku výrobku by měly být uvedeny informace o tom, jak má být ředění provedeno. Vzhledem k tomu, že koncentrace jódu ve výrobcích tohoto meta SPC může být v rozmezí od 2,5 do 3 %, není zde možné provést všechna ředění výrobku.

(8)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 8.

(9)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 9.

(*5)  Na každém štítku výrobku by měly být uvedeny informace o tom, jak má být ředění provedeno. Vzhledem k tomu, že koncentrace jódu ve výrobcích tohoto meta SPC může být v rozmezí od 0,5 do 0,99 %, není zde možné provést všechna ředění výrobku. Příklad je uveden pro výrobky s 0,5 % jódem.

(10)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 10.

(11)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 11.

(12)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 12.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU