(EU) 2020/1158Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1158 ze dne 5. srpna 2020 o podmínkách dovozu potravin a krmiv pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 257, 6.8.2020, s. 1-13 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 5. srpna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. srpna 2020 Nabývá účinnosti: 9. srpna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.6.8.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 257/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1158

ze dne 5. srpna 2020

o podmínkách dovozu potravin a krmiv pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (2), a zejména na čl. 54 odst. 4 první pododstavec písm. b) a čl. 90 první pododstavec písm. a), c) a f) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 733/2008 (3) stanovilo nejvyšší přípustné úrovně radioaktivity v některých zemědělských produktech pocházejících ze třetích zemí. Stanovilo rovněž, že členské státy jsou povinny provádět kontroly těchto produktů, aby zajistily jejich soulad s úrovněmi radioaktivity stanovenými v uvedeném nařízení, předtím než je výrobek propuštěn do volného oběhu. Toto nařízení pozbylo platnosti dne 31. března 2020. Vzhledem k tomu, že doporučení Komise 2003/274/Euratom (4) odkazuje na nejvyšší povolené úrovně radioaktivity stanovené v uvedeném nařízení Rady, mělo by být změněno tak, aby odkazovalo na nejvyšší úrovně stanovené tímto nařízením.

(2)

V důsledku havárie jaderné elektrárny v Černobylu 26. dubna 1986 došlo k uvolnění značného množství radioaktivních prvků do atmosféry a k zasažení velkého počtu třetích zemí. Taková kontaminace může i nadále představovat hrozbu pro veřejné zdraví a zdraví zvířat v Unii, a je tudíž vhodné zavést na úrovni Unie opatření k zajištění bezpečnosti krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z těchto třetích zemí.

(3)

Ustanovení čl. 53 odst. 1 nařízení (ES) č. 178/2002 uvádí možnost přijmout určitá opatření Unie u potravin a krmiv dovezených ze třetí země, pokud je zřejmé, že mohou představovat vážné riziko pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí, a pokud se nelze s tímto rizikem úspěšně vypořádat pomocí opatření přijatých dotyčným členským státem nebo státy. V souladu s praxí přijatou po havárii v jaderné elektrárně Fukušima, počínaje prováděcím nařízením Komise (EU) č. 297/2011 (5), tzn. zakládat taková opatření na čl. 53 odst. 1 písm. b) bodu ii) nařízení (ES) č. 178/2002, navrhuje Komise, aby byla zavedena následná opatření založená na uvedeném ustanovení.

(4)

Ve svých stanoviscích ze dne 15. listopadu 2018 (6) a ze dne 13. června 2019 (7) potvrdila odborná skupina uvedená v článku 31 Smlouvy o Euratomu, že nyní platné nejvyšší přípustné úrovně radioaktivity, pokud jde o radioaktivní cesium, ve výši 370 Bq/kg v případě mléka, mléčných výrobků a „potravin pro kojence“ a 600 Bq/kg pro všechny ostatní produkty zajišťují odpovídající úroveň ochrany. Vzhledem k tomu, že termín „potraviny pro kojence“ ve stanoviscích odborné skupiny odkazuje na potraviny pro děti do tří let, je vhodné použít termín „potraviny pro kojence a malé děti“ v souladu s definicemi kojence a malého dítěte stanovenými v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 (8). Ostatní produkty, na něž se vztahuje nejvyšší přípustná úroveň 600 Bq/kg, jsou potraviny, včetně méně významných potravin, jiné než potraviny pro kojence a malé děti a krmiva ve smyslu článku 1 nařízení Rady (Euratom) 2016/52 (9).

(5)

Určité produkty pocházející ze třetích zemí postižených havárií v Černobylu stále vykazují kontaminaci radioaktivním cesiem, která přesahuje výše uvedené nejvyšší přípustné úrovně. Zjištění z posledních let dokazují, že kontaminace cesiem-137 po havárii v Černobylu je i nadále vysoká pro řadu produktů pocházejících z druhů, jež žijí a rostou v lesích a zalesněných oblastech. Souvisí to s pokračující významnou úrovní radioaktivního cesia v tomto ekosystému a jeho fyzikálním poločasem rozpadu, který činí 30 let.

(6)

Vzhledem k tomu, že se radionuklid cesium-134 s fyzikálním poločasem rozpadu přibližně 2 roky od černobylské havárie zcela rozpadl, je vhodné, aby se nejvyšší úroveň vztahovala pouze na cesium-137, neboť z analytického hlediska představuje analýza cesia-134 další zátěž.

(7)

Případy nedodržení nejvyšších úrovní byly v posledních deseti letech oznámeny prostřednictvím systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF) u zásilek hub dovezených z řady třetích zemí. V posledních deseti letech bylo do RASFF nahlášeno několik případů nedodržení nejvyšších úrovní v zásilkách brusinek, borůvek a jiných plodů a odvozených produktů rodu Vaccinium a nebylo zaznamenáno žádné nedodržení v případě zvěřiny.

(8)

Potraviny a krmiva dovážené z určitých třetích zemí mohou obsahovat radioaktivní kontaminaci, a je tudíž pravděpodobné, že představují vážné riziko pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí, což si vyžaduje opatření na úrovni Unie před tím, než tyto produkty vstoupí na trh Unie.

(9)

Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 (10) stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 733/2008. Vyžaduje, aby členské státy zajistily, že příslušné orgány třetích zemí, které byly havárií v Černobylu zasaženy, vystaví pro určité zemědělské produkty vývozní osvědčení prokazující, že produkty, ke kterým jsou připojena, splňují nejvyšší přípustné úrovně stanovené v nařízení (ES) č. 733/2008. Příslušné třetí země jsou uvedeny na seznamu v příloze II nařízení (ES) č. 1635/2006.

(10)

Nařízení Komise (ES) č. 1609/2000 (11) stanoví seznam produktů, na něž se použije nařízení (ES) č. 733/2008.

(11)

Nařízení (EU) 2017/625 spojuje do jednotného legislativního rámce pravidla týkající se úředních kontrol zvířat a zboží, jež vstupují do Unie, za účelem ověření souladu s právními předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-potravinového řetězce a upravuje povinnosti předkládat určité kategorie zboží z určitých třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly k úředním kontrolám, jež mají být provedeny před vstupem do Unie.

(12)

Aby se usnadnilo provádění úředních kontrol při vstupu do Unie, je vhodné stanovit pro vstup do Unie jednotné vzorové úřední osvědčení potravin a krmiv, které podléhají zvláštním podmínkám pro vstup do Unie.

(13)

Úřední osvědčení by měla být vydávána buď v tištěné, nebo elektronické podobě. Je proto vhodné kromě požadavků stanovených v hlavě II kapitole VII nařízení (EU) 2017/625 stanovit společné požadavky, pokud jde o vydávání úředních osvědčení v obou případech. V tomto ohledu čl. 90 první pododstavec písm. f) uvedeného nařízení uvádí, že Komise stanoví pravidla pro vydávání elektronických osvědčení a používání elektronických podpisů, a to i pokud jde o úřední osvědčení vydaná v souladu s uvedeným nařízením. Dále by měla být přijata ustanovení, která zajistí, aby se požadavky na úřední osvědčení, která se nepředávají do systému pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC), stanovené v prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/628 (12), vztahovaly rovněž na úřední osvědčení vydaná v souladu s tímto nařízením.

(14)

Aby se zabránilo nesprávnému používání a zneužívání, je důležité vymezit případy, kdy může být náhradní úřední osvědčení vydáno, a požadavky, které musí toto osvědčení splňovat. Tyto případy jsou stanoveny v prováděcím nařízení (EU) 2019/628 ve vztahu k úředním osvědčením vydaným v souladu s uvedeným nařízením. S cílem zajistit jednotný přístup je vhodné stanovit, že v případě vydávání náhradních osvědčení by se úřední osvědčení vydaná v souladu s tímto nařízením měla nahrazovat v souladu s postupy pro náhradní osvědčení stanovenými v prováděcím nařízení (EU) 2019/628.

(15)

Vzhledem k dlouhodobým účinkům radioaktivní kontaminace je vhodné v této fázi neměnit seznam třetích zemí, které byly havárií v Černobylu zasaženy. Bulharsko a Rumunsko, které se mezitím staly členskými státy, by však v tomto seznamu neměly být uvedeny. Lichtenštejnsko a Norsko, které jsou součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP), a nevztahují se na ně proto příslušné kontroly, by v tomto seznamu rovněž neměly být uvedeny. Do 31. března 2030 by měl být proveden přezkum tohoto nařízení, pokud jde o seznam dotčených třetích zemí. Současně může v dřívější fázi dojít k úpravě opatření pro jednotlivé země, pokud podrobnější analýza úrovně kontaminace v příslušné zemi bude vykazovat nižší úrovně.

(16)

Spojené království Velké Británie a Severního Irska bylo zařazeno na seznam zemí, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 733/2008, prostřednictvím prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/595 ode dne následujícího po dni, kdy se právo Unie přestane uplatňovat na Spojené království a ve Spojeném království (13). Nařízení (ES) č. 733/2008 bylo později začleněno do přílohy 2 Protokolu o Irsku / Severním Irsku dohody o vystoupení (14). Podle čl. 6 odst. 3 dohody o vystoupení tento odkaz rovněž zahrnuje nařízení (ES) č. 1635/2006. Z toho vyplývá, že pro účely uplatňování nařízení (ES) č. 1635/2006 a (ES) č. 733/2008 ve spojení s nařízením (EU) 2019/595 a tohoto nařízení, jež uvedené akty nahrazuje, musí Spojené království s ohledem na Severní Irsko toto nařízení uplatňovat, jako by Severní Irsko bylo členským státem Unie. Severní Irsko by proto nemělo být zahrnuto do přílohy I tohoto nařízení, avšak zbytek Spojeného království by měl být do přílohy zahrnut. Vzhledem k tomu, že se toto nařízení vztahuje pouze na třetí země, přidání Spojeného království do přílohy se použije až ode dne, kdy se na Spojené království a ve Spojeném království na základě dohody o vystoupení přestane uplatňovat právo Unie.

(17)

S ohledem na zkušenosti se stávajícími kontrolami a nízký počet případů překračujících nejvyšší přípustné úrovně se považuje za dostatečné požadovat kontroly dokladů u všech zásilek hub, kromě pěstovaných hub, a divokých brusinek, borůvek a jiných plodů a odvozených produktů rodu Vaccinium, jež jsou doprovázeny úředním osvědčením, doplněné o kontrolu totožnosti a fyzické kontroly, včetně laboratorní analýzy přítomnosti radioaktivního cesia, a to u 20 % těchto zásilek.

(18)

Vzhledem k tomu, že tímto nařízením se nahrazují nařízení (ES) č. 1609/2000 a (ES) č. 1635/2006, měla by uvedená nařízení být zrušena.

(19)

Aby byl umožněn hladký přechod na nová opatření, je vhodné stanovit přechodné opatření, pokud jde o zásilky doprovázené osvědčeními vydanými v souladu s nařízením (ES) č. 1635/2006, pokud byla tato osvědčení vydána před 1. zářím 2020.

(20)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na potraviny, včetně méně významných potravin, a krmiva ve smyslu článku 1 nařízení (Euratom) 2016/52 pocházející nebo zasílané ze třetích zemí uvedených v příloze I tohoto nařízení (dále jen „produkty“) určené k uvedení na trh Unie.

2.   Toto nařízení se nevztahuje na tyto kategorie zásilek produktů, pokud jejich hrubá hmotnost nepřesahuje 10 kg čerstvého produktu nebo 2 kg suchého produktu:

a)

zásilky zaslané jako obchodní vzorky, laboratorní vzorky nebo jako výstavní předměty, které nejsou určeny k uvedení na trh;

b)

zásilky, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících a jsou určeny pro osobní spotřebu nebo použití;

c)

neobchodní zásilky, které nejsou určeny k uvedení na trh, zasílané fyzickým osobám;

d)

zásilky určené k vědeckým účelům.

V případě pochybností o zamýšleném použití produktů uvedených v písmenech b) a c) nese důkazní břemeno vlastník osobních zavazadel nebo příjemce zásilky.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1.

„stanovištěm hraniční kontroly“ stanoviště hraniční kontroly ve smyslu čl. 3 bodu 38 nařízení (EU) 2017/625;

2.

„zásilkou“ zásilka ve smyslu čl. 3 bodu 37 nařízení (EU) 2017/625.

Článek 3

Podmínky pro vstup do Unie

1.   Produkty mohou vstupovat do Unie pouze tehdy, jsou-li v souladu s tímto nařízením.

2.   Produkty musí splňovat tyto kumulované nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace pro cesium-137:

a)

370 Bq/kg u mléka a mléčných výrobků a u potravin pro kojence a malé děti podle definice v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 609/2013;

b)

600 Bq/kg u všech ostatních dotčených produktů.

3.   Každá zásilka produktů uvedených v příloze II s odkazem na příslušný kód z kombinované nomenklatury ze třetích zemí uvedených v příloze I musí být doprovázena úředním osvědčením uvedeným v článku 4. Každá zásilka se označí identifikačním kódem, který je uveden v úředním osvědčení a společném zdravotním vstupním dokladu (CHED) podle článku 56 nařízení (EU) 2017/625.

Článek 4

Úřední osvědčení

1.   Úřední osvědčení uvedené v čl. 3 odst. 3 vydává příslušný orgán třetí země původu nebo třetí země, z níž je zásilka odesílána, pokud se jedná o jinou zemi než zemi původu, v souladu se vzorem stanoveným v příloze III.

2.   Úřední osvědčení musí splňovat tyto požadavky:

a)

musí v něm být uveden identifikační kód zásilky, k níž se vztahuje, podle čl. 3 odst. 3;

b)

musí být vydáno dříve, než zásilka, k níž se vztahuje, přestane být pod kontrolou příslušného orgánu třetí země, který osvědčení vydal;

c)

jeho platnost nesmí být delší než čtyři měsíce ode dne vydání a v žádném případě ne delší než šest měsíců od data výsledků laboratorních analýz uvedených v odstavci 6.

3.   Úřední osvědčení, které se nepředává do systému pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC) příslušným orgánem třetí země, který je vydává, musí dále splňovat požadavky na vzorová úřední osvědčení, která se nepředávají do IMSOC, stanovené v článku 3 prováděcího nařízení (EU) 2019/628.

4.   Příslušné orgány mohou vydat náhradní úřední osvědčení pouze v souladu s pravidly stanovenými v článku 5 prováděcího nařízení (EU) 2019/628.

5.   Úřední osvědčení se vyplní podle pokynů uvedených v příloze IV.

6.   Úřední osvědčení potvrzuje, že produkty splňují nejvyšší přípustné úrovně stanovené v čl. 3 odst. 2. Úřední osvědčení musí být doprovázeno výsledky odběru vzorků a analýz provedených na této zásilce příslušným orgánem třetí země původu nebo země, ze které je zásilka odesílána, pokud je tato země jiná než země původu.

Článek 5

Úřední kontroly při vstupu do Unie

1.   Zásilky produktů uvedených v čl. 3 odst. 3 podléhají úředním kontrolám při vstupu do Unie prostřednictvím stanoviště hraniční kontroly a na kontrolních místech.

2.   Příslušné orgány na stanovišti hraniční kontroly provádějí kontroly totožnosti a fyzické kontroly těchto zásilek, včetně laboratorních analýz přítomnosti cesia-137, u 20 % těchto zásilek.

Článek 6

Propuštění do volného oběhu

Celní orgány umožní propuštění zásilek produktů uvedených v čl. 3 odst. 3 do volného oběhu pouze po předložení řádně finalizovaného CHED uvedeného v čl. 57 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625, který potvrzuje, že zásilka je v souladu s příslušnými pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení.

Článek 7

Přezkum

Komise toto nařízení přezkoumá nejpozději do 31. března 2030.

Provede se podrobné posouzení úrovně kontaminace ve třetích zemích uvedených v příloze I na základě dostupných výsledků kontroly a na základě výsledků tohoto posouzení bude případně do uvedeného data proveden přezkum třetích zemí uvedených v příloze I, produktů uvedených v příloze II a opatření uvedených v čl. 5 odst. 2.

Článek 8

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1609/2000 a (ES) č. 1635/2006 se zrušují.

Článek 9

Přechodné ustanovení

Po dobu přechodného období do 31. prosince 2020 se zásilkám produktů uvedených v čl. 3 odst. 3 doprovázeným příslušnými osvědčeními vydanými před 1. zářím 2020 v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 1635/2006 povolí vstup do Unie.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. srpna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 733/2008 ze dne 15. července 2008 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (Úř. věst. L 201, 30.7.2008, s. 1).

(4)  Doporučení Komise 2003/274/Euratom o ochraně a informování veřejnosti související s riziky vyplývajícími z pokračující kontaminace některých potravinových výrobků ze zvěřiny radioaktivním cesiem v důsledku havárie jaderné elektrárny v Černobylu (Úř. věst. L 99, 17.4.2003, s. 55).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 297/2011 ze dne 25. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (Úř. věst. L 80, 26.3.2011, s. 5).

(6)  Stanovisko odborné skupiny uvedené v článku 31 Smlouvy o Euratomu ohledně prodloužení posledního nařízení v návaznosti na havárii v Černobylu – nařízení Rady č. 733/2008 ve znění nařízení Rady č. 1048/2009 (přijato na zasedání dne 15. listopadu 2018) je k dispozici na adrese:

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/opinion_on_prolongation_of_post-chernobyl_regulations_15_november_2018.pdf

(7)  Stanovisko odborné skupiny uvedené v článku 31 Smlouvy o Euratomu ohledně předlohy návrhu prováděcího nařízení, kterým se ukládají podmínky pro dovoz potravin, méně významných potravin a krmiv pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (přijato na zasedání dne 13. června 2019), je k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/opinion_on_implementing_regulation_on_post-chernobyl_measures_13_june_2019.pdf

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35).

(9)  Nařízení Rady (Euratom) 2016/52 ze dne 15. ledna 2016, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace a zrušují nařízení (Euratom) č. 3954/87 a nařízení Komise (Euratom) č. 944/89 a (Euratom) č. 770/90 (Úř. věst. L 13, 20.1.2016, s. 2).

(10)  Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (Úř. věst. L 306, 7.11.2006, s. 3).

(11)  Nařízení Komise (ES) č. 1609/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví seznam produktů vyňatých z oblasti působnosti nařízení Rady (EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (Úř. věst. L 185, 25.7.2000, s. 27).

(12)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/628 ze dne 8. dubna 2019 o vzorových úředních osvědčeních pro některá zvířata a zboží a o změně nařízení (ES) č. 2074/2005 a prováděcího nařízení (EU) 2016/759, pokud jde o tato vzorová osvědčení (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 101).

(13)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/595 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1635/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90, z důvodu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (Úř. věst. L 103, 12.4.2019. s. 22).

(14)  Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7).


PŘÍLOHA I

Seznam třetích zemí podle čl. 1 odst. 1

Albánie

Bělorusko

Bosna a Hercegovina

Kosovo (1)

Severní Makedonie

Moldavsko

Černá Hora

Rusko

Srbsko

Švýcarsko

Turecko

Ukrajina

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (2)


(1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(2)  Použije se ode dne následujícího po dni, kdy právo Unie přestane platit pro Spojené království a ve Spojeném království podle dohody o vystoupení.


PŘÍLOHA II

Seznam produktů, na něž se vztahují podmínky stanovené v čl. 3 odst. 3

Kód KN

Popis

ex 0709 51 00

Houby rodu Agaricus, čerstvé nebo chlazené, kromě pěstovaných hub

ex 0709 59

Ostatní houby, čerstvé nebo chlazené, kromě pěstovaných hub

ex 0710 80 61

Houby rodu Agaricus (nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře), zmrazené, kromě pěstovaných hub

ex 0710 80 69

Ostatní houby (nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře), zmrazené, kromě pěstovaných hub

ex 0711 51 00

Houby rodu Agaricus prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým, ve slané vodě, sířené vodou nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání, kromě pěstovaných hub

ex 0711 59 00

Ostatní houby prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým, ve slané vodě, sířené vodou nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání, kromě pěstovaných hub

ex 0712 31 00

Houby rodu Agaricus sušené, též rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované, kromě pěstovaných hub

ex 0712 32 00

Ucho jidášovo (Auricularia spp.) sušené, též rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované, kromě pěstovaných hub

ex 0712 33 00

Rosolovka (Tremella spp.) sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná, kromě pěstovaných hub

ex 0712 39 00

Ostatní houby sušené, též rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované, kromě pěstovaných hub

ex 2001 90 50

Houby připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové, kromě pěstovaných hub

ex 2003

Houby a lanýže připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové, kromě pěstovaných hub

ex 0810 40

Divoké brusinky, borůvky a jiné plody rodu Vaccinium, čerstvé

ex 0811 90 50

Divoké borůvky druhu Vaccinium myrtillus, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

ex 0811 90 70

Divoké borůvky druhu Vaccinium myrtilloides a Vaccinium angustifolium, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

ex 0812 90 40

Divoké borůvky druhu Vaccinium myrtillus, prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání

ex 2008 93

Divoké brusinky (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

ex 2008 99

Ostatní divoké plody rodu Vaccinium, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

ex 2009 81

Brusinková šťáva z divokých plodů (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), nezkvašená a bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

ex 2009 89

Ostatní šťávy z divokých plodů rodu Vaccinium, nezkvašené a bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel


PŘÍLOHA III

VZOROVÉ ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1158 O PODMÍNKÁCH PRO DOVOZ POTRAVIN A KRMIV POCHÁZEJÍCÍCH ZE TŘETÍCH ZEMÍ PO HAVÁRII JADERNÉ ELEKTRÁRNY V ČERNOBYLU

Image 1

Image 2


PŘÍLOHA IV

POKYNY K VYPLNĚNÍ ÚŘEDNÍHO OSVĚDČENÍ UVEDENÉHO V ČLÁNKU 4 PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1158 O PODMÍNKÁCH PRO DOVOZ POTRAVIN A KRMIV POCHÁZEJÍCÍCH ZE TŘETÍCH ZEMÍ PO HAVÁRII JADERNÉ ELEKTRÁRNY V ČERNOBYLU

Obecně

Pokud chcete zvolit určitou možnost, zaškrtněte nebo označte příslušné políčko křížkem (X).

Kdykoli je uveden výraz „ISO“, rozumí se tím mezinárodní standardní dvoupísmenný kód země v souladu s mezinárodní normou ISO 3166 alpha-2 (1).

V kolonkách I.15, I.18, I.20 lze zvolit pouze jednu možnost.

Pokud není uvedeno jinak, kolonky jsou povinné.

Pokud se po vydání osvědčení změní příjemce, stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu nebo údaje o dopravě (tj. dopravní prostředek a datum), musí o tom provozovatel odpovědný za zásilku informovat příslušný orgán členského státu vstupu. Tato změna nesmí vést k žádosti o náhradní osvědčení.

Pokud se osvědčení předává do systému IMSOC, platí toto:

položky nebo kolonky uvedené v části I představují datové slovníky pro elektronickou verzi úředního osvědčení,

pořadí kolonek v části I vzorového úředního osvědčení, rozměry a tvar těchto kolonek jsou orientační,

pokud je vyžadováno razítko, jeho elektronickým ekvivalentem je elektronická pečeť. Tato pečeť musí splňovat pravidla pro vydávání elektronických osvědčení uvedená v čl. 90 prvním pododstavci písm. f) nařízení (EU) 2017/625.

Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce

Země:

Název třetí země vydávající osvědčení.

Kolonka I.1.

Odesílatel/vývozce: název a adresa (ulice, město a region, provincie nebo stát, v příslušných případech) fyzické nebo právnické osoby odesílající zásilku, která musí být usazena ve třetí zemi.

Kolonka I.2.

Číslo jednací osvědčení: jedinečný povinný kód přidělený příslušným orgánem třetí země podle jeho vlastní klasifikace. Tato kolonka je povinná pro všechna osvědčení, která se nepředávají do IMSOC.

Kolonka I.2.a

Referenční číslo IMSOC: jedinečný referenční kód automaticky přidělený systémem IMSOC, pokud je osvědčení v IMSOC zaregistrováno. Tato kolonka nesmí být vyplněna, pokud se osvědčení nepředává do IMSOC.

Kolonka I.3.

Příslušný ústřední orgán: název ústředního orgánu ve třetí zemi, který osvědčení vydává.

Kolonka I.4.

Příslušný místní orgán: (v příslušných případech) název místního orgánu ve třetí zemi, který osvědčení vydává.

Kolonka I.5.

Příjemce/dovozce: jméno/název a adresa fyzické nebo právnické osoby v členském státě, pro kterou je zásilka určena.

Kolonka I.6.

Provozovatel odpovědný za zásilku: jméno a adresa osoby v Evropské unii, která je odpovědná za zásilku při jejím předložení na stanovišti hraniční kontroly a která učiní nezbytná prohlášení příslušným orgánům, a to buď jako dovozce, nebo jménem dovozce. Tato kolonka je nepovinná.

Kolonka I.7.

Země původu: název a kód ISO země, ze které zboží pochází, kde bylo vypěstováno, sklizeno nebo vyrobeno.

Kolonka I.9.

Země určení: název a kód ISO země určení produktů v Evropské unii.

Kolonka I.11.

Místo odeslání: název a adresa hospodářství nebo zařízení, z nichž produkty pocházejí.

Jakákoli jednotka společnosti v odvětví potravin. Uvede se pouze zařízení, z nějž se produkty odesílají. V případě obchodu zahrnujícího více než jednu třetí zemi (třístranný pohyb) je místem odeslání poslední zařízení vývozního řetězce třetí země, z nějž je konečná zásilka přepravována do Evropské unie.

Kolonka I.12.

Místo určení: tento údaj je nepovinný.

V případě uvedení na trh: místo, kam jsou produkty zasílány pro konečnou vykládku. V příslušných případech uveďte název, adresu a číslo schválení hospodářství nebo zařízení v místě určení.

Kolonka I.14.

Datum a čas odjezdu: datum, kdy dopravní prostředek odjíždí/odlétá/odplouvá (letadlo, plavidlo, železniční doprava nebo silniční vozidlo).

Kolonka I.15.

Dopravní prostředek: dopravní prostředek, který opouští zemi odeslání.

Druh dopravy: letadlo, plavidlo, železniční doprava, silniční vozidlo nebo jiný. Výrazem „jiný“ se rozumí druhy dopravy, na něž se nevztahuje nařízení Rady (ES) č. 1/2005 (2).

Identifikace dopravního prostředku: u letadel číslo letu, u plavidel název lodi, u železniční dopravy totožnost vlaku a číslo vagonu, u silniční dopravy poznávací značka, v příslušných případech s poznávací značkou přívěsu.

V případě trajektu musí být uvedena rovněž identifikace silničního vozidla, poznávací značka, v příslušných případech s poznávací značkou přívěsu, a název plánovaného trajektu.

Kolonka I.16.

Stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu: uveďte název stanoviště hraniční kontroly a jeho identifikační kód přidělený systémem IMSOC.

Kolonka I.17.

Průvodní doklady:

Laboratorní zpráva: uveďte referenční číslo a datum vydání zprávy/výsledků laboratorních analýz uvedených v čl. 4 odst. 6 prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1158

Jiné: musí být uveden typ a referenční číslo dokladu, pokud jsou k zásilce přiloženy další doklady, jako je obchodní doklad (např. číslo leteckého nákladního listu, číslo nákladního listu nebo obchodní číslo vlaku nebo silničního vozidla).

Kolonka I.18.

Přepravní podmínky: kategorie požadované teploty během přepravy produktů (okolní, chlazené, zmrazené). Lze zvolit pouze jednu kategorii.

Kolonka I.19.

Číslo kontejneru/plomby: v příslušných případech odpovídající čísla.

Číslo kontejneru musí být uvedeno, je-li zboží přepravováno v uzavřených kontejnerech.

Musí být uvedeno pouze číslo úřední plomby. Úřední plomba se použije v případě, že na kontejner, nákladní vozidlo nebo železniční vagon byla připevněna plomba pod dohledem příslušného orgánu, který osvědčení vydává.

Kolonka I.20.

Zboží osvědčené: uveďte zamýšlené použití produktů, jak je specifikováno v příslušném úředním osvědčení Evropské unie.

K lidské spotřebě: týká se pouze produktů určených k lidské spotřebě.

Kolonka I.22.

Pro vnitřní trh: pro všechny zásilky určené k uvedení na trh v Evropské unii.

Kolonka I.23.

Celkový počet balení: počet balení. V případě volně ložených zásilek je tato kolonka nepovinná.

Kolonka I.24.

Množství:

Celková čistá hmotnost: rozumí se hmotnost samotného zboží bez bezprostředních balení nebo jiných obalů.

Celková hrubá hmotnost: celková hmotnost v kilogramech. Tím se rozumí souhrnná hmotnost produktů v bezprostředním balení se všemi obaly, avšak kromě přepravních kontejnerů a jiných přepravních zařízení.

Kolonka I.25.

Popis zboží: uveďte příslušný kód harmonizovaného systému (kód HS) a název určený Světovou celní organizací podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (3). Tento celní popis se v případě potřeby doplní o další informace potřebné ke klasifikaci produktů.

Uveďte druh, typy produktů, počet balení, druh obalu, číslo šarže, čistou hmotnost a konečného spotřebitele (tj. produkty jsou zabaleny pro konečného spotřebitele).

Druh: vědecký název nebo podle definice v souladu s právními předpisy Evropské unie.

Druh obalu: určete druh obalu podle definice obsažené v doporučení č. 21 (4) UN/CEFACT (Centrum OSN pro usnadňování obchodu a elektronické obchodování).

Část II: Osvědčení

Tuto část musí vyplnit osvědčující úředník oprávněný příslušným orgánem třetí země k podpisu úředního osvědčení, jak je stanoveno v čl. 88 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625.

Kolonka II.

Údaje o zdravotní nezávadnosti: tuto část vyplňte v souladu se zvláštními zdravotními požadavky Evropské unie týkajícími se povahy produktů, jak jsou vymezeny v dohodách o rovnocennosti s určitými třetími zeměmi nebo v jiných právních předpisech Evropské unie, jako jsou právní předpisy o osvědčování.

Pokud se úřední osvědčení nepředává do IMSOC, osvědčující úředník prohlášení, která nejsou relevantní, proškrtne, parafuje a orazítkuje nebo je z osvědčení zcela odstraní.

Pokud se osvědčení předává do IMSOC, prohlášení, která nejsou relevantní, se proškrtnou nebo se z osvědčení zcela odstraní.

Kolonka II.a.

Číslo jednací osvědčení: tentýž referenční kód jako v kolonce I.2.

Kolonka II.b.

Referenční číslo IMSOC: tentýž referenční kód jako v kolonce I.2.a. Povinné pouze pro úřední osvědčení vydaná v systému IMSOC.

Osvědčující úředník:

Úředník příslušného orgánu třetí země, který je tímto orgánem oprávněn podepisovat úřední osvědčení: uveďte jméno (hůlkovým písmem), kvalifikace a titul, případně identifikační číslo a originální razítko příslušného orgánu a datum podpisu.


(1)  Seznam názvů zemí a kódů: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Poslední verze: Revize 9 příloh V a VI zveřejněná na adrese: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.ahtml.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU