(EU) 2020/1108Nařízení Rady (EU) 2020/1108 ze dne 20. července 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2454, pokud jde o data použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19

Publikováno: Úř. věst. L 244, 29.7.2020 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. července 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 18. srpna 2020 Nabývá účinnosti: 18. srpna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.29.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 244/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/1108

ze dne 20. července 2020,

kterým se mění nařízení (EU) 2017/2454, pokud jde o data použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 113 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 (3) stanoví pravidla výměny informací mezi členskými státy a uchovávání těchto informací za účelem zavedení zvláštních režimů podle hlavy XII kapitoly 6 směrnice Rady 2006/112/ES (4).

(2)

Nařízení Rady (EU) 2017/2454 (5) mění uvedená ustanovení za účelem rozšíření působnosti těchto zvláštních režimů a zavedení nového režimu. Tyto změny mají být použitelné od 1. ledna 2021.

(3)

Dne 30. ledna 2020 prohlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) šíření onemocnění COVID-19 za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Dne 11. března 2020 prohlásila WHO šíření onemocnění COVID-19 za pandemii. Pandemie COVID-19 zasáhla všechny členské státy. Vzhledem k tomu, že počet případů znepokojivě narůstá a že chybí okamžitě dostupné účinné prostředky na boj proti pandemii COVID-19, vyhlásila řada členských států nouzový stav.

(4)

Pandemie COVID-19 představuje neočekávanou a bezprecedentní mimořádnou událost, která hluboce zasáhla všechny členské státy a nutí je přijímat okamžitá opatření na vnitrostátní úrovni s cílem řešit probíhající krizi jako prioritu přerozdělením zdrojů vyhrazených pro jiné oblasti. V důsledku této krize mají některé členské státy problémy s tím dokončit vývoj informačních systémů nezbytných pro to, aby bylo nařízení (EU) 2017/2454 uplatňováno od 1. ledna 2021. Některé členské státy proto požádaly, aby byla data použitelnosti nařízení (EU) 2017/2454 odložena.

(5)

S ohledem na výzvy, kterým členské státy při řešení krize COVID-19 čelí, a na skutečnost, že nová ustanovení jsou založena na zásadě, že všechny členské státy musejí aktualizovat své informační systémy, aby byly schopny uplatňovat nařízení (EU) 2017/2454, a zajistit tak shromažďování a předávání informací a plateb v rámci upravených režimů, je nezbytné odložit data použitelnosti uvedeného nařízení o šest měsíců. Odklad v délce šesti měsíců je přiměřený, neboť zpoždění by mělo být co nejkratší, aby se minimalizovaly dodatečné rozpočtové ztráty pro členské státy.

(6)

S ohledem na významný dopad narušení ekonomiky a na další možné problémy vyplývající z pandemie COVID-19 by Komise mohla v zájmu podpory správného a včasného uplatňování nových pravidel týkajících se DPH v oblasti elektronického obchodování úzce spolupracovat s dotčenými členskými státy s cílem monitorovat přizpůsobení vnitrostátních informačních systémů a v případě potřeby poskytnout technickou pomoc.

(7)

Nařízení (EU) 2017/2454 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2017/2454 se mění takto:

1)

V článku 1 se bod 7 mění takto:

a)

v písmeni a) se nadpis oddílu 2 nahrazuje tímto:

Ustanovení použitelná od 1. ledna 2015 do 30. června 2021“;

b)

písmeno b) se mění takto:

i)

nadpis oddílu 3 se nahrazuje tímto:

Ustanovení použitelná ode dne 1. července 2021“;

ii)

článek 47a se nahrazuje tímto:

„Článek 47a

Ustanovení tohoto oddílu se použijí ode dne 1. července 2021.“

2)

V článku 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se ode dne 1. července 2021.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Stanovisko ze dne 10. července 2020 [dosud nezveřejněné v Úředním věstníku].

(2)  Stanovisko ze dne 10. června 2020 [dosud nezveřejněné v Úředním věstníku].

(3)  Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1).

(4)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (EU) 2017/2454 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 348, 29.12.2017, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU