(EU) 2020/1103Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1103 ze dne 22. července 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Brie de Melun“ (CHOP)

Publikováno: Úř. věst. L 242, 28.7.2020, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. července 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. srpna 2020 Nabývá účinnosti: 17. srpna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 242/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1103

ze dne 22. července 2020,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Brie de Melun“ (CHOP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Francie o schválení změny specifikace chráněného označení původu „Brie de Melun“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 (2).

(2)

Dopisem ze dne 26. září 2018 francouzské orgány Komisi sdělily, že na základě čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 bylo hospodářským subjektům usazeným na území Francie, které splňovaly podmínky uvedeného článku, poskytnuto do 31. prosince 2022 přechodné období v souladu s vyhláškou ze dne 29. srpna 2018 o změně specifikací chráněných označení původu „Brie de Melun“ zveřejněnou dne 6. září 2018 v Úředním věstníku Francouzské republiky. V průběhu vnitrostátního námitkového řízení tyto hospodářské subjekty, jež „Brie de Melun“ v souladu s právními předpisy nepřetržitě uváděly na trh po dobu alespoň pěti let před podáním žádosti, podaly námitky. Jeden hospodářský subjekt vznesl námitku proti následujícímu ustanovení: „V období trvalého ustájení se pro podestýlku dojnic musí používat sláma v minimálním množství 0,5 kg v průměru na aktivní dojnici za den v systému boxového ustájení a 5 kg v průměru na aktivní dojnici za den v systému volného ustájení.“ Dotčeným hospodářským subjektem je EARL de la Mardelle (SIRET: 38514961200017). Dva hospodářské subjekty vznesly námitku proti následujícím ustanovením: „Podávání krmných koncentrátů je omezeno na 25 % sušiny v celkovém ročním průměru krmné dávky na aktivní dojnici a na den.“ a „V průběhu roku pochází krmení stáda dojnic z vlastní produkce zemědělského podniku a ze zeměpisné oblasti: – vlastní produkce: roční průměrný podíl krmiva ze zeměpisné oblasti vyprodukovaný v zemědělském podniku představuje nejméně 50 % sušiny celkové krmné dávky stáda dojnic, a – zeměpisná oblast: podíl krmiva vyprodukovaného v zeměpisné oblasti představuje nejméně 80 % sušiny celkové krmné dávky stáda dojnic.“ Dotčenými hospodářskými subjekty jsou SCL du Versant laiteux (SIRET: 49225855300014) a GAEC Reconnu Patoux (SIRET: 38008216400019). Jeden hospodářský subjekt vznesl námitku proti následujícímu ustanovení: „Podávání krmných koncentrátů je omezeno na 25 % sušiny v celkovém ročním průměru krmné dávky na aktivní dojnici na den.“ Dotčeným hospodářským subjektem je Houdard Gérard Maurice (SIRET: 39226686200011).

(3)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(4)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace názvu „Brie de Melun“ (CHOP) zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie se schvaluje.

Článek 2

Ochrana poskytnutá podle článku 1 podléhá přechodnému období poskytnutému Francií podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 hospodářským subjektům, které splňují podmínky uvedeného článku, v návaznosti na vyhlášku ze dne 29. srpna 2018 o změně specifikace chráněného označení původu „Brie de Melun“ zveřejněnou dne 6. září 2018 v Úředním věstníku Francouzské republiky.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1107/96 ze dne 12. června 1996 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1).

(3)  Úř. věst. C 83, 13.3.2020, s. 77.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU