(EU) 2020/1095Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1095 ze dne 24. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/502 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 jako doplňkové látky pro dojnice (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 241, 27.7.2020, s. 18-19 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. července 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. srpna 2020 Nabývá účinnosti: 16. srpna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.27.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 241/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1095

ze dne 24. července 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/502 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 jako doplňkové látky pro dojnice

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (ES) č. 1831/2003 byl prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/502 (2) povolen přípravek Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 jako doplňková látka pro dojnice.

(2)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/502 bylo změněno prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/146 (3).

(3)

Dne 8. ledna 2020 předložil držitel povolení Micron Bio-Systems Ltd v souladu s čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 žádost, v níž navrhl změnu jména svého zástupce. Žadatel informoval, že jako jeho zástupce v Unii pro dotčenou doplňkovou látku bude jednat společnost FF Chemicals BV. K žádosti byly přiloženy příslušné podpůrné údaje.

(4)

Navrhovaná změna podmínek povolení je čistě správní povahy a neobnáší nové posouzení dotčené doplňkové látky. Evropský úřad pro bezpečnost potravin byl o žádosti informován.

(5)

Aby mohla společnost FF Chemicals BV jednat jako zástupce držitele povolení, je třeba změnit podmínky dotčeného povolení. Proto by se v názvu prováděcího nařízení (EU) 2015/502 a v příloze uvedeného nařízení mělo změnit jméno zástupce.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/502 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2015/502

Prováděcí nařízení (EU) 2015/502 se mění takto:

1)

slova „Micron Bio-Systems Ltd zastoupený společností FeedVision BV“ v názvu nařízení se nahrazují slovy „Micron Bio-Systems Ltd zastoupený společností FF Chemicals BV“;

2)

slova „Micron Bio-Systems Ltd zastoupený společností FeedVision BV“ ve druhém sloupci přílohy nadepsaném „Jméno držitele povolení“ se nahrazují slovy „Micron Bio-Systems Ltd zastoupený společností FF Chemicals BV“.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. července 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/502 ze dne 24. března 2015 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 jako doplňkové látky pro dojnice (držitel povolení Micron Bio-Systems Ltd zastoupený společností FeedVision BV) (Úř. věst. L 79, 25.3.2015, s. 57).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/146 ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/502 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 jako doplňkové látky pro dojnice (Úř. věst. L 27, 31.1.2019, s. 12).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU