(EU) 2020/1093Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1093 ze dne 24. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, kterým se přiděluje hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší v období od 31. března 2025 do 27. prosince 2028, členským státům pro účely postupu obnovení (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 241, 27.7.2020, s. 13-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. července 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. července 2020 Nabývá účinnosti: 30. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.27.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 241/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1093

ze dne 24. července 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, kterým se přiděluje hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší v období od 31. března 2025 do 27. prosince 2028, členským státům pro účely postupu obnovení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na článek 19 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 686/2012 (2) přiděluje hodnocení účinných látek pro účely postupu obnovení zpravodajskému členskému státu a spoluzpravodajskému členskému státu. Jelikož hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší v období od 31. března 2025 do 27. prosince 2028, dosud nebylo zpravodajskému nebo spoluzpravodajskému členskému státu přiděleno, je namístě toto přidělení provést.

(2)

Toto přidělení by mělo být provedeno takovým způsobem, aby se dosáhlo vyváženého rozdělení povinností a činností mezi členské státy.

(3)

Prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. července 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 686/2012 ze dne 26. července 2012, kterým se přiděluje hodnocení účinných látek členským státům pro účely postupu obnovení (Úř. věst. L 200, 27.7.2012, s. 5).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 686/2012 se mění takto:

Doplňuje se nová část D, která zní:

„ČÁST D

Přidělení hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší v období od 31. března 2025 do 27. prosince 2028

Účinná látka

Zpravodajský členský stát

Spoluzpravodajský členský stát

Alfa-cypermethrin

FR

AT

Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum kmen D747

NL

SK

Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600

NL

SK

Beauveria bassiana kmen NPP111B005

BE

RO

Beauveria bassiana kmen 147

BE

RO

Bentazon

PL

EL

Bordeauxská jícha

IT

PL

Chromafenozid

CZ

MT

Hydroxid měďnatý

IT

PL

Oxid měďnatý

IT

PL

Chlorid-oxid měďnatý

IT

PL

Cyantraniliprol

ES

FI

Fenpikoxamid

SE

BG

Flupyradifuron

EL

PL

Gama-cyhalothrin

DE

ES

Halauxifen-methyl

HU

SE

Isofetamid

PT

IE

Mandestrobin

SE

NO

Meptyldinokap

HR

DE

Methoxyfenozid

FR

HU

Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328

NL

HR

Oxathiapiprolin

NO

CZ

Pinoxaden

FI

BE

Propyzamid

DK

DE

Reskalur

IE

PT

Sulfoxaflor

AT

ES

Terpenová směs QRD 460

FR

DK

Zásaditý síran měďnatý

IT

PL“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU