(EU) 2020/1087Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1087 ze dne 23. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/466, pokud jde o provádění úředních kontrol a jiných úředních činností výslovně pověřenými fyzickými osobami, provádění analýz, testování nebo diagnostiky a dobu použitelnosti dočasných opatření (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 239, 24.7.2020, s. 12-13 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 23. července 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. července 2020 Nabývá účinnosti: 2. srpna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.24.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 239/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1087

ze dne 23. července 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/466, pokud jde o provádění úředních kontrol a jiných úředních činností výslovně pověřenými fyzickými osobami, provádění analýz, testování nebo diagnostiky a dobu použitelnosti dočasných opatření

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 141 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví mimo jiné pravidla pro provádění úředních kontrol a jiných úředních činností příslušnými orgány členských států. Uvedené nařízení rovněž svěřuje Komisi pravomoc k tomu, aby prostřednictvím prováděcího aktu přijala vhodná dočasná opatření, která jsou nezbytná za účelem omezení rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin a pro dobré životní podmínky zvířat, má-li důkazy o závažném narušení kontrolního systému členského státu.

(2)

Pro účely zohlednění zvláštních okolností zapříčiněných probíhající krizí související s onemocněním koronavirem (COVID-19) umožňuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/466 (2) členským státům uplatnit v souvislosti s úředními kontrolami a jinými úředními činnostmi dočasná opatření.

(3)

Členské státy informovaly Komisi, že některá závažná narušení fungování jejich kontrolních systémů, obtíže při provádění úředních kontrol a jiných úředních činností týkajících se úředních osvědčení a úředních potvrzení o přemísťování zvířat a zboží do Unie a v Unii a obtíže při sjednávání fyzických schůzek s provozovateli a jejich zaměstnanci v rámci úředních kontrol budou s ohledem na krizi související s onemocněním COVID-19 přetrvávat i po 1. srpnu 2020. Aby bylo možné tato závažná narušení řešit a usnadnit plánování a provádění úředních kontrol a jiných úředních činností během krize související s onemocněním COVID-19, měla by být doba použitelnosti prováděcího nařízení (EU) 2020/466 prodloužena do 1. října 2020.

(4)

Členské státy rovněž informovaly Komisi o tom, že další narušení související s dostupností zaměstnanců a kapacitou úředních laboratoří v rámci úředních kontrol nebudou trvat déle než do 1. srpna 2020. Příslušná ustanovení prováděcího nařízení (EU) 2020/466, kterými se povolují výjimečná opatření v těchto oblastech, by tudíž měla být zrušena.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2020/466 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2020/466 se mění takto:

1)

Článek 3 se zrušuje.

2)

V článku 5 se zrušuje písmeno a).

3)

V článku 6 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se do 1. října 2020.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 2. srpna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. července 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/466 ze dne 30. března 2020 o dočasných opatřeních pro omezení rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin a pro dobré životní podmínky zvířat během určitých závažných narušení kontrolních systémů členských států v důsledku onemocnění koronavirem (COVID-19) (Úř. věst. L 98, 31.3.2020, s. 30).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU