(EU) 2020/1083Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1083 ze dne 14. května 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/517 o kritéria způsobilosti a výběru a postupy pro určení registru doménového jména nejvyšší úrovně.eu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 239, 24.7.2020, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 14. května 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. července 2020 Nabývá účinnosti: 25. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.24.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 239/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1083

ze dne 14. května 2020,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/517 o kritéria způsobilosti a výběru a postupy pro určení registru doménového jména nejvyšší úrovně.eu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/517 ze dne 19. března 2019 o provádění a fungování doménového jména nejvyšší úrovně.eu a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a zrušení nařízení Komise (ES) č. 874/2004 (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účelem tohoto nařízení je stanovit kritéria způsobilosti a výběru a postup pro určení registru pověřeného vytvářením, přidělováním a správou domény nejvyšší úrovně.eu.

(2)

Registr by měl být vybrán na základě otevřeného, transparentního a nediskriminačního výběrového řízení umožňujícího spravedlivý a konkurenční postup výběru. Za tímto účelem a v zájmu dosažení co nejvyššího počtu vhodných uchazečů by výzva k výběru měla být zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

(3)

Výběrové řízení by měla Komise uspořádat ve dvou fázích, aby byla zajištěna transparentnost postupu a účinné využívání zdrojů.

(4)

V první fázi řízení by Komise měla ověřit způsobilost uchazečů, aby se přesvědčila, že uchazeči splňují minimální charakteristiky registru stanovené v nařízení (EU) 2019/517.

(5)

V druhé fázi řízení by Komise měla stanovit pořadí způsobilých uchazečů na základě kritérií, která zajistí, že vytváření, přidělování a správa domény nejvyšší úrovně.eu budou v souladu s cíli podpory jednotného digitálního trhu, budování evropské identity v online prostředí a podpory přeshraničních online činností. Aby bylo zajištěno splnění těchto cílů, měla by Komise ve výběrovém řízení přidělit náležitou váhu kvalitě služeb, přiděleným lidským a technickým zdrojům a finanční situaci uchazečů.

(6)

Za účelem zajištění vhodného a včasného dohledu nad hlavními funkcemi registru by se infrastruktura potřebná k výkonu těchto funkcí měla nacházet v Unii. Tato infrastruktura by měla zahrnovat mimo jiné nezbytný software, hardware a další zařízení potřebné pro přidělování, fungování a správu domény nejvyšší úrovně.eu, jako je databáze údajů o registracích v doméně nejvyšší úrovně.eu, databáze pro akreditované registrátory pro doménu nejvyšší úrovně.eu, primární autoritativní server pro doménu nejvyšší úrovně.eu, správa dat třetí stranou, pokud jde o zónový soubor domény nejvyšší úrovně.eu a informace o registracích doménových jmen, systém veřejných informačních služeb a internetová stránka s aktuálními zásadami a informacemi týkajícími se registrací v doméně nejvyšší úrovně.eu.

(7)

Aby byla zajištěna přiměřená úroveň správy domény nejvyšší úrovně.eu, měla by výzva k výběru zveřejněná Komisí stanovit minimální úroveň kritérií výběru, které musí uchazeči dosáhnout, aby mohli být určeni jako registr.

(8)

V zájmu zajištění transparentnosti řízení by Komise měla svá rozhodnutí odůvodnit a sdělit je uchazečům.

(9)

Jako registr by měl být určen uchazeč, který je podle hodnocení nejvýše v pořadí. V případě neuzavření smlouvy s určeným registrem by Komise měla mít možnost určit jako registr následujícího uchazeče v pořadí.

(10)

V zájmu umožnění spravedlivého a soutěžního výběrového řízení pro určení registru, které je třeba uzavřít podepsáním smlouvy nejpozději do 12. října 2021, by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví kritéria způsobilosti a výběru a postup pro určení registru domény nejvyšší úrovně.eu v souladu se zásadami otevřenosti, transparentnosti a nediskriminace.

Článek 2

Kritéria způsobilosti

1.   Registr je neziskovou organizací založenou podle práva členského státu. Má své sídlo, správní ústředí a hlavní provozovnu na území Unie.

2.   Infrastruktura potřebná k výkonu hlavních funkcí registru stanovených v čl. 5 odst. 2 se nachází na území Unie.

3.   Pokud neziskovou organizaci založí konsorcium podniků nebo skupina dodavatelů, každý subjekt, který je součástí tohoto konsorcia nebo skupiny, má své sídlo, správní ústředí a hlavní provozovnu v Unii.

4.   Registr se zavazuje plnit své úkoly jako hlavní dodavatel. Subdodávky mohou být povoleny pouze tehdy, je-li to k provádění činnosti nezbytné, a s předchozím písemným souhlasem Komise.

Článek 3

Přihlášky

1.   V přihlášce se jasně uvedou členské státy, v nichž je nezisková organizace registrována, a úplné údaje o tom, kde se nachází její sídlo, správní ústředí a hlavní provozovna.

2.   Je-li nezisková organizace založena konsorciem podniků nebo skupinou dodavatelů, uvedou se v přihlášce informace o různých úlohách a postavení každého člena konsorcia nebo skupiny, včetně všech informací požadovaných podle odstavce 1 tohoto článku.

3.   Pokud jeden nebo více subjektů tvořících část konsorcia nebo skupiny vykonává svou činnost za účelem dosažení zisku, uvedou se v přihlášce informace o opatřeních, která se konsorcium nebo skupina zavazují přijmout, aby bylo zaručeno finanční a právní oddělení všech činností vykonávaných za účelem dosažení zisku od činností registru.

4.   V přihlášce se popíše vnitřní uspořádání neziskové organizace a přiloží se veškeré podpůrné doklady požadované ve výzvě k výběru registru.

Článek 4

Kvalita služeb

1.   Registr usiluje o excelenci ve své činnosti a zajišťuje vysokou kvalitu služeb za konkurenční ceny. Komise zhodnotí schopnost způsobilých uchazečů poskytovat požadovanou kvalitu služeb. Toto kritérium má v celkovém hodnocení váhu 40 %.

2.   Uchazeči poskytnou informace o svých zkušenostech v oblastech týkajících se vytváření, přidělování a správy doménových jmen.

3.   Uchazeči popíší, jak hodlají spravovat doménu nejvyšší úrovně.eu tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň kvality poskytovaných služeb, a to s ohledem na minimální funkční a výkonové specifikace pro služby registrů národních domén nejvyšší úrovně stanovené Internetovým sdružením pro přidělování jmen a čísel (ICANN).

4.   Uchazeči popíší, jaká opatření hodlají zavést, aby byla v doméně nejvyšší úrovně.eu zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti a důvěry.

Článek 5

Lidské a technické zdroje

1.   Komise zhodnotí lidské a technické zdroje uchazeče. Toto kritérium má v celkovém hodnocení váhu 30 %.

2.   Uchazeči poskytnou informace o svých lidských a technických zdrojích a popíší, jak tyto zdroje dostačují k plnění těchto funkcí:

a)

vytváření, přidělování a správa domény nejvyšší úrovně.eu, včetně správy příslušných databází a s nimi spojených veřejných informačních služeb, registrace doménových jmen, provozování registru doménových jmen, provozování serverů adresářových služeb registru pro doménová jména nejvyšší úrovně a vytváření a správa zónových souborů domény nejvyšší úrovně;

b)

zajišťování vysoké kvality, transparentnosti, bezpečnosti, stability, předvídatelnosti, spolehlivosti, přístupnosti, efektivity, nediskriminace, spravedlivých podmínek hospodářské soutěže a ochrany spotřebitele při poskytování jejich služeb.

3.   Uchazeči v přihlášce popíší typ vytváření, přidělování a správy, který mají v úmyslu zavést za účelem plnění funkcí uvedených v odstavci 2, včetně:

a)

lidských zdrojů a nezbytných systémů;

b)

softwaru a hardwaru;

c)

zařízení nezbytných pro provoz a správu domény nejvyšší úrovně.eu.

4.   Uchazeči popíší, jak jejich zdroje, včetně lidských a technických kapacit, dostačují k výkonu funkce registrátora, pokud by Komise požádala o aktivaci této funkce za účelem dosažení specifických cílů politiky. Uchazeč rovněž poskytne informace o tom, jak je přidělení těchto zdrojů k výkonu funkce registrátora v souladu s požadavky stanovenými v čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) 2019/517.

5.   Uchazeči poskytnou informace o tom, jak hodlají zavést úplnou organizační a provozní strukturu, aby mohli začít fungovat jako registr od 13. října 2022.

Článek 6

Finanční situace a soulad s předpisy

1.   Komise zhodnotí finanční situaci způsobilých uchazečů. Toto kritérium má v celkovém hodnocení váhu 30 %.

2.   Uchazeči musí:

a)

prokázat úroveň finančního zajištění a stability, která je přiměřená pro plnění úkolů registru;

b)

poskytnout úplné informace o předpokládaných nákladech a kapitálových požadavcích na vytváření, přidělování a správu domény nejvyšší úrovně.eu, o dostupnosti kapitálu a pojištění, jakož i předložit model příjmů, včetně modelu stanovování cen, relevantní analýzu trhu, marketingový plán a opatření pro případ selhání registru;

c)

popsat, jak budou uplatňovat zásady řádného finančního řízení;

d)

poskytnout informace o poplatcích, které mají v úmyslu uplatňovat, a popsat, jak je výše poplatků stanovena na základě vzniklých nákladů.

3.   Uchazeči poskytnou informace o externích auditech, které předloží k prokázání souladu s nařízením (EU) 2019/517.

Článek 7

Výběrové řízení

1.   Komise uspořádá otevřené, transparentní a nediskriminační výběrové řízení pro výběr registru. Výzva k výběru se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. Uchazečům se poskytne lhůta alespoň 30 pracovních dnů na podání přihlášek.

2.   Komise si může pro analýzu nebo zhodnocení přihlášek vyžádat poradenství a pomoc externích odborníků. Tito externí odborníci jsou vybíráni na základě svých odborných znalostí a vysoké míry nezávislosti a nestrannosti.

Článek 8

První fáze výběru – ověření způsobilosti

1.   Uchazeči předloží své přihlášky Komisi v souladu s pokyny stanovenými ve výzvě k výběru.

2.   Komise může uchazeče požádat o poskytnutí dodatečných informací týkajících se splnění kritérií způsobilosti ve stanovené lhůtě. V rámci ověřování způsobilosti Komise posoudí:

a)

zda byla přihláška podána nejpozději ve lhůtě stanovené ve výzvě k výběru;

b)

splnění požadavků stanovených v článcích 2 a 3;

c)

zda je přihláška úplná a zda uchazeč v příslušných případech poskytl dodatečné informace požadované Komisí podle odstavce 2.

3.   Do 40 pracovních dnů od data uzávěrky pro podání přihlášky rozhodne Komise o způsobilosti uchazečů. Pokud Komise rozhodne, že uchazeč kritéria způsobilosti nesplňuje, uvede důvody. Toto rozhodnutí neprodleně sdělí danému uchazeči.

4.   Komise zveřejní seznam způsobilých uchazečů.

Článek 9

Druhá fáze výběru – stanovení pořadí a určení registru

1.   Do 80 pracovních dnů od zveřejnění seznamu způsobilých uchazečů stanoví Komise na základě kritérií výběru pořadí způsobilých uchazečů, kteří v hodnocení dosáhli alespoň minimální úrovně stanovené ve výzvě k výběru.

2.   Komise informuje způsobilé uchazeče o konečném pořadí.

3.   Komise určí jako registr uchazeče, který je v pořadí nejvýše. Rozhodnutí o určení registru zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 10

Určení registru v případě neuzavření smlouvy

Pokud jsou jednání o uzavření smlouvy mezi určeným registrem a Komisí ukončena bez uzavření smlouvy, určí Komise jako registr dalšího uchazeče v pořadí. Není-li to možné, uspořádá Komise nové výběrové řízení pro výběr registru.

Článek 11

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. května 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 91, 29.3.2019, s. 25.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU