(EU) 2020/1082Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1082 ze dne 22. července 2020, kterým se po třísté patnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Publikováno: Úř. věst. L 238, 23.7.2020, s. 82-83 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. července 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. července 2020 Nabývá účinnosti: 23. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.23.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 238/82


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1082

ze dne 22. července 2020,

kterým se po třísté patnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Dne 16. července 2020 rozhodl Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN doplnit jeden záznam na seznam osob, skupin a subjektů, na které by se mělo vztahovat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů.

(3)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

generální ředitel

Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 se v oddíle „Fyzické osoby“ doplňuje tento záznam:

„Noor Wali Mehsud (dostatečně spolehlivá přezdívka Abu Mansoor Asim). Titul: muftí. Datum narození: 26. 6. 1978 Místo narození: Gurguray, Pákistán. Státní příslušnost: Pákistán. Další informace: vůdce organizace Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 16. 7. 2020.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU