(EU) 2020/1079Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1079 ze dne 20. července 2020 o ověřování a opravě údajů uvedených v nařízení (EU) 2018/956 o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

Publikováno: Úř. věst. L 235, 22.7.2020, s. 1-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. července 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. srpna 2020 Nabývá účinnosti: 11. srpna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.22.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 235/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1079

ze dne 20. července 2020

o ověřování a opravě údajů uvedených v nařízení (EU) 2018/956 o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956 ze dne 28. června 2018 o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel (1), a zejména na čl. 8 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2018/956 ukládá Komisi povinnost ověřit kvalitu údajů vykázaných členskými státy a výrobci těžkých vozidel podle článků 4 a 5 uvedeného nařízení. Komise má rovněž povinnost opravit nesrovnalosti zjištěné při tomto ověření.

(2)

Je proto vhodné stanovit opatření pro ověřování a opravu údajů vykázaných výrobci těžkých vozidel. Zejména je nezbytné stanovit postup pro ověření, zda údaje vykázané výrobci těžkých vozidel v souladu s přílohou I částí B bodem 2 nařízení (EU) 2018/956 odpovídají příslušnému zdroji údajů, tj. certifikátu schválení typu motoru vydanému v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 (2) a souboru záznamů výrobce.

(3)

Počet těžkých vozidel, u nichž má být kvalita údajů ověřena, by měl být dostatečně vysoký, aby Komise mohla zjistit možné nesrovnalosti ve vykázaných údajích a stanovit, zda je povaha těchto nesrovnalostí systematická.

(4)

Aby byla zajištěna integrita postupu vykazování, měla by ověření sestávat z kontrol údajů vykázaných výrobci vůči údajům v certifikátu schválení typu motoru a v souboru záznamů výrobce.

(5)

Výrobcům by měla být poskytnuta příležitost opravit údaje v případě, že Komise zjistí nesrovnalosti. Jsou-li tyto nesrovnalosti systematické povahy, měli by výrobci poskytnout opravené údaje pro všechna vozidla registrovaná v daném vykazovaném období.

(6)

Pokud výrobci Komisi opravené údaje neposkytli, měla by Komise v zájmu zajištění správnosti údajů mít možnost tyto údaje sama opravit. Aby se zajistilo, že výrobci poskytnou Komisi správné údaje, jsou-li zjištěné nesrovnalosti systematické povahy, měla by Komise tyto údaje opravit použitím korekčního faktoru na emise CO2 u všech těžkých vozidel registrovaných ve vykazovaném období.

(7)

Z důvodu transparentnosti by z údajů obsažených v centrálním registru údajů o těžkých vozidlech mělo být zřejmé, zda byly opraveny Komisí.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Těžká vozidla, u nichž má být ověřena kvalita údajů

1.   Po vykázání údajů výrobci v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) 2018/956 ověří Komise kvalitu údajů u určitého počtu těžkých vozidel každého výrobce registrovaných ve sledovaném období. Pro vykazované období roku 2019 Komise ověří pouze kvalitu údajů u těžkých vozidel, která byla registrována od 1. ledna 2020.

2.   Komise vybere těžká vozidla uvedená v odstavci 1 náhodně. Počet vybraných těžkých vozidel se pohybuje mezi 2 % a 10 % počtu těžkých vozidel každého výrobce, která byla v daném vykazovaném období registrována.

Článek 2

Oznámení Komise a informace poskytnuté výrobci a členskými státy

1.   Komise oznámí dotčeným výrobcům identifikační čísla těžkých vozidel vybraných v souladu s čl. 1 odst. 2.

2.   Do jednoho měsíce od obdržení oznámení uvedeného v odstavci 1 předloží výrobci Komisi ke každému vybranému těžkému vozidlu:

a)

originál souboru záznamů výrobce vypracovaného v souladu s částí I přílohy IV nařízení Komise (EU) 2017/2400 (3);

b)

kopii certifikátu schválení typu motoru vydaného v souladu s nařízením (ES) č. 595/2009.

3.   Výrobci a členské státy, v nichž byla těžká vozidla uvedená v odstavci 1 poprvé registrována, poskytnou na žádost Komise dodatečné informace za účelem vyřešení případných problémů.

Článek 3

Ověření správnosti hodnoty kryptografického klíče a údajů vykázaných výrobci

1.   Komise u těžkých vozidel vybraných v souladu s čl. 1 odst. 2 porovná hodnoty kryptografického klíče uvedené v originálu souboru záznamů výrobce poskytnutého v souladu s čl. 2 odst. 2 písm. a) s otiskem odpovídajících hodnot kryptografického klíče poskytnutým dotčeným členským státem v souladu s jeho povinností podle přílohy I části A písm. k) nařízení (EU) 2018/956.

V případě jakýchkoli nesrovnalostí v hodnotách kryptografického klíče a na žádost Komise ověří výrobci správnost údajů poskytnutých Komisi a do jednoho měsíce informují Komisi o výsledku tohoto ověření.

2.   Komise u těžkých vozidel vybraných v souladu s čl. 1 odst. 2 porovná údaje vykázané v souladu s článkem 5 nařízení (EU) 2018/956 s odpovídajícími údaji v originálu souboru záznamů výrobce vytvořeném v souladu s částí I přílohy IV nařízení (EU) 2017/2400.

3.   Komise může u těžkých vozidel vybraných v souladu s čl. 1 odst. 2 porovnat údaje týkající se motoru vykázané v souladu s položkami 75 až 78 bodu 2 části B přílohy I nařízení (EU) 2018/956 s odpovídajícími hodnotami v certifikátu schválení typu motoru vydaném v souladu s nařízením (ES) č. 595/2009.

Článek 4

Oznámení o nálezech

1.   Komise buď potvrdí přesnost údajů ověřených podle článku 3, nebo oznámí výrobcům veškeré zjištěné nesrovnalosti mezi údaji vykázanými podle článku 5 nařízení (EU) 2018/956 a odpovídajícími údaji v souboru záznamů výrobce a certifikátu schválení typu motoru v souladu s čl. 2 odst. 2.

2.   Do jednoho měsíce od obdržení oznámení uvedeného v odstavci 1 poskytnou výrobci Komisi opravené údaje pro těžká vozidla vybraná v souladu s čl. 1 odst. 2 a vysvětlení k nesrovnalostem uvedeným v oznámení.

3.   Pokud Komise zjistí, že nesrovnalosti jsou systematické povahy, poskytnou výrobci Komisi do jednoho měsíce od přijetí oznámení uvedeného v odstavci 1 opravené údaje pro všechna těžká vozidla vykázaná ve vykazovaném období a vysvětlení k nesrovnalostem.

4.   Výrobci předají opravené údaje uvedené v odstavcích 2 a 3 elektronickým přenosem údajů do úložiště obchodních údajů spravovaného Evropskou agenturou pro životní prostředí.

Článek 5

Oprava údajů

1.   Pokud je Komise spokojena s vysvětlením a opravenými údaji, které poskytli výrobci podle článku 4, zahrne opravené údaje do konečného souboru údajů, který má být zveřejněn v centrálním registru údajů o těžkých vozidlech a označí jej jako opravený.

2.   Pokud Komise není s vysvětlením nebo s opravenými údaji, které poskytli výrobci, spokojena, nebo pokud výrobci neposkytnou opravené údaje ve lhůtě stanovené v čl. 4 odst. 2 a 3, Komise:

a)

opraví emise CO2 vyjádřené v g/tkm pro těžká vozidla vybraná v souladu s čl. 1 odst. 2, kterých se nesrovnalosti týkají, na základě informací poskytnutých výrobcem podle čl. 2 odst. 2 a 3;

b)

v případě nesrovnalostí systematické povahy opraví emise CO2 u všech těžkých vozidel registrovaných v daném vykazovaném období použitím korekčního faktoru.

3.   Korekční faktor uvedený v odst. 2 písm. b) se stanoví na základě nesrovnalostí zjištěných v emisích CO2 vyjádřených v g/tkm u těžkých vozidel vybraných v souladu s čl. 1 odst. 2.

4.   Komise zahrne opravené údaje do konečného souboru údajů, který má být zveřejněn v centrálním registru údajů o těžkých vozidlech a označí jej jako opravený.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 173, 9.7.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) 2017/2400 ze dne 12. prosince 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011 (Úř. věst. L 349, 29.12.2017, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU