(EU) 2020/1069Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1069 ze dne 19. června 2020 o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 877/2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně

Publikováno: Úř. věst. L 234, 21.7.2020, s. 8-10 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 19. června 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. července 2020 Nabývá účinnosti: 22. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 234/8


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1069

ze dne 19. června 2020

o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 877/2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 ze dne 21. května 2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě prohlášení Rady guvernérů Evropského mechanismu stability ze dne 15. května 2020 mohou členské státy, jejichž měnou je euro, obdržet finanční pomoc v rámci ochranného mechanismu pro podporu v krizi způsobené pandemií, jehož základem je úvěrová linka za zpřísněných podmínek z Evropského mechanismu stability přizpůsobená specifické situaci pandemie COVID-19.

(2)

Členské státy využívající podporu v krizi způsobené pandemií zejména nejsou povinny zavést nová opatření politiky. Jediným požadavkem je využití této úvěrové linky k financování přímých a nepřímých nákladů na zdravotní péči, léčbu a prevenci v souvislosti s pandemií COVID-19.

(3)

Podle čl. 2 odst. 3 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 472/2013 (2) má členský stát, který čerpá podporu v krizi způsobené pandemií, podléhat posílenému dohledu.

(4)

V souladu s čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení se uplatní požadavky na podávání zpráv stanovené v článku 10 nařízení (EU) č. 473/2013 a dále podrobněji vymezené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 877/2013 (3).

(5)

Nařízení (EU) č. 472/2013 stanoví, že stupeň hospodářského a rozpočtového dohledu by měl být úměrný a přiměřený závažnosti vzniklých finančních obtíží a měl by zohlednit povahu přijaté finanční pomoci.

(6)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 877/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

S ohledem na velmi specifickou a omezenou působnost podpory v krizi způsobené pandemií je tudíž vhodné vymezit požadavky na podávání zpráv, které se v takovém případě uplatní. Struktura podávání zpráv požadovaná v případě, že se na členský stát vztahuje postup při nadměrném schodku podle článku 126 Smlouvy o fungování EU nebo že členský stát podléhá zvýšenému dohledu z jiných důvodů, než je čerpání podpory v krizi způsobené pandemií, by neměla být dotčena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 877/2013 se mění takto:

1)

článek 1 se nahrazuje tímto:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví požadavky na obsah zpráv, jejichž podávání se požaduje od členských států, jejichž měnou je euro, podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 473/2013.“;

2)

vkládá se nový článek 2a, který zní:

Článek 2a

Struktura a obsah zpráv podávaných členskými státy, které podléhají posílenému dohledu podle čl. 2 odst. 3 a 4 nařízení (EU) č. 472/2013 v důsledku toho, že čerpaly podporu v krizi způsobené pandemií z Evropského mechanismu stability

1.   Pokud členský stát podléhá posílenému dohledu pouze v důsledku toho, že čerpal podporu v krizi způsobené pandemií z Evropského mechanismus stability, požadavek na podávání zpráv v průběhu roku podle článku 10 nařízení (EU) č. 473/2013 je omezen na využívání finančních prostředků na podporu v krizi způsobené pandemií k pokrytí přímých a nepřímých nákladů na zdravotní péči, léčbu a prevenci v souvislosti s pandemií COVID-19.

2.   Zprávy obsahují tabulku uvedenou v příloze II.“;

3)

název přílohy se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I“;

4)

doplňuje se nová příloha II, která zní:

„PŘÍLOHA II

Tabulka, která má být předkládána čtvrtletně

Náklady související s pandemií COVID-19

 

Rok 2020

Rok 2021  (*1)

 

V milionech EUR

Časové řady skutečných údajů končící ke čtvrtletí, v němž se podává příslušná zpráva

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Náklady na zdravotní péči, léčbu a prevenci, které přímo souvisejí s pandemií COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

[Položka]

 

 

 

 

 

 

 

 

[Další položky dle potřeby]  (*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Část celkových výdajů na veřejnou zdravotní péči, která podle odhadu přímo či nepřímo připadá na řešení dopadu COVID-19 na systém zdravotní péče  (*3)

 

 

 

 

 

 

 

 

[Položka]

 

 

 

 

 

 

 

 

[Další položky dle potřeby]  (*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Další nepřímé náklady související se zdravotní péčí, léčbou a prevencí v souvislosti s koronavirovou krizí

 

 

 

 

 

 

 

 

[Položka]

 

 

 

 

 

 

 

 

[Další položky dle potřeby]  (*2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 19. června 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 140, 27.5.2013, s. 11.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy eurozóny, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (Úř. věst. L 140, 27.5.2013, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 877/2013 ze dne 27. června 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 473/2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně (Úř. věst. L 244, 13.9.2013, s. 23).

(*1)  Poslední rok období dostupnosti nebo možného vyplácení podpory v krizi způsobené pandemií (podle toho, co nastane dříve) je rovněž posledním rokem podávání zpráv, ledaže členský stát dosud nevyužil všechny čerpané finanční prostředky.

(*2)  Položky a podpoložky dle potřeby spolu s příslušným vysvětlením, které umožní Komisi provést smysluplné posouzení.

(*3)  To může zahrnovat mimo jiné výdaje na nemocnice, léčbu a rehabilitační péči, ambulantní léčbu a rehabilitační péči, diagnostiku, léčivé přípravky, preventivní péči, zdravotnické orgány a dlouhodobou zdravotní péči.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU