(EU) 2020/1068Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1068 ze dne 15. května 2020, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 234, 21.7.2020, s. 1-7 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 15. května 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. srpna 2020 Nabývá účinnosti: 1. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 234/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1068

ze dne 15. května 2020,

kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (1), a zejména na čl. 23 odst. 4 písm. a) a c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 649/2012 provádí Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (2) (dále jen „Rotterdamská úmluva“).

(2)

Prováděcími nařízeními (EU) 2019/677 (3), (EU) 2019/989 (4), (EU) 2019/1100 (5), (EU) 2019/1090 (6), (EU) 2018/1532 (7), (EU) 2019/344 (8), (EU) 2018/1043 (9), (EU) 2018/1917 (10), (EU) 2018/1019 (11), (EU) 2018/309 (12), (EU) 2018/1501 (13) a (EU) 2018/1914 (14) Komise rozhodla neobnovit schválení látek chlorthalonil, chlorprofam, desmedifam, dimethoát, dikvat, ethoprofos, fenamidon, flurtamon, oxasulfuron, propineb, pymetrozin a chinoxyfen jakožto účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (15), a v případě uvedených látek jsou tudíž zakázána všechna použití v kategorii „pesticidy“, jelikož v dané kategorii se žádné jiné použití nevyskytuje. Uvedené látky by proto měly být doplněny do seznamů chemických látek v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(3)

Prováděcím nařízením (EU) 2018/1500 (16) Komise rozhodla, že neobnoví schválení látky thiram jakožto účinné látky podle nařízení (ES) č. 1107/2009, a v případě této látky je tudíž zakázáno použití v podkategorii „pesticidy ve skupině prostředků na ochranu rostlin“ podle nařízení (EU) č. 649/2012. Jelikož thiram je podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (17) schválen pouze pro použití v biocidních přípravcích typu 9, které spadají do podkategorie „jiné pesticidy včetně biocidů“ podle nařízení (EU) č. 649/2012, jsou zakázána prakticky všechna použití této látky na úrovni kategorie „pesticidy“. Má se proto za to, že thiram je na úrovni kategorie „pesticidy“ přísně omezen, a měl by tedy být doplněn do seznamů chemických látek v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(4)

Prováděcím nařízením (EU) 2018/1865 (18) Komise rozhodla, že neobnoví schválení látky propikonazol jakožto účinné látky podle nařízení (ES) č. 1107/2009, a v případě této látky je tudíž zakázáno použití v podkategorii „pesticidy ve skupině prostředků na ochranu rostlin“. Tento zákaz nepředstavuje přísné omezení použití látky na úrovni kategorie „pesticidy“, neboť propikonazol je schválen pro několik použití v podkategorii „jiné pesticidy včetně biocidů“. Propikonazol byl podle nařízení (EU) č. 528/2012 schválen pro použití v biocidních přípravcích typu 7, 8 a 9. Propikonazol by tedy měl být doplněn do seznamu chemických látek v části 1 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(5)

Byla předložena žádost o obnovení schválení klothianidinu a thiamethoxamu, avšak po přijetí prováděcích nařízení (EU) 2018/784 (19) a (EU) 2018/785 (20), kterými Komise rozhodla změnit podmínky schválení těchto účinných látek podle nařízení (ES) č. 1107/2009, ji žadatelé stáhli. Vzhledem k tomu, že platnost schválení klothianidinu a thiamethoxamu vypršela, je zakázáno použití těchto látek v podkategorii „pesticidy ve skupině prostředků na ochranu rostlin“. Tento zákaz představuje přísné omezení použití daných látek na úrovni kategorie „pesticidy“, protože jsou zakázána prakticky všechna použití klothianidinu a thiamethoxamu, neboť klothianidin a thiamethoxam jsou schváleny pouze pro použití v biocidních přípravcích typu 18 podle nařízení (EU) č. 528/2012 v podkategorii „jiné pesticidy včetně biocidů“. Klothianidin a thiamethoxam by proto měly být doplněny do seznamů chemických látek v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(6)

Prováděcím nařízením (EU) 2018/783 (21) Komise rozhodla, že změní podmínky schválení účinné látky imidakloprid podle nařízení (ES) č. 1107/2009, a v případě této látky je tudíž přísně omezeno použití v podkategorii „pesticidy ve skupině prostředků na ochranu rostlin“. Toto přísné omezení nepředstavuje přísné omezení použití dané látky na úrovni kategorie „pesticidy“, jelikož imidakloprid je schválen pro několik použití v podkategorii „jiné pesticidy včetně biocidů“. Imidakloprid byl podle nařízení (EU) č. 528/2012 schválen pro použití v biocidních přípravcích typu 18. Imidakloprid se navíc používá ve veterinárních léčivých přípravcích v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES (22). Imidakloprid by tedy měl být doplněn do seznamu chemických látek v části 1 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(7)

Prováděcím nařízením (EU) 2015/404 (23) Komise v návaznosti na žádost o obnovení schválení účinné látky glufosinát rozhodla prodloužit dobu platnosti schválení této účinné látky podle nařízení (ES) č. 1107/2009. Jelikož tato žádost byla stažena, glufosinát již není schválen jako účinná látka podle nařízení (ES) č. 1107/2009, a v případě této látky jsou tudíž zakázána všechna použití v kategorii „pesticidy“, neboť v dané kategorii žádné jiné použití nefiguruje. Látka by proto měla být doplněna do seznamů chemických látek v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(8)

Na devátém zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy, které se konalo v květnu 2019, bylo rozhodnuto zařadit látky forát a hexabromcyklododekan do přílohy III úmluvy, v důsledku čehož se na uvedené látky vztahuje postup předchozího souhlasu podle úmluvy. Forát by proto měl být doplněn do seznamů chemických látek v částech 1 a 3 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012. Hexabromcyklododekan je již uveden v příloze V nařízení (EU) č. 649/2012, a je tedy zakázán jeho vývoz. Proto by měl být doplněn do seznamu chemických látek v části 3 přílohy I uvedeného nařízení.

(9)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 (24) zakazuje vývoz rtuti, některých směsí kovové rtuti s jinými látkami, některých sloučenin rtuti a některých výrobků s přidanou rtutí. Tyto zákazy vývozu by proto měly být promítnuty v části 2 přílohy V nařízení (EU) č. 649/2012.

(10)

Nařízení (EU) č. 649/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Je vhodné poskytnout dostatek času zúčastněným stranám, aby mohly přijmout opatření nezbytná k dosažení souladu s tímto nařízením, a členským státům, aby mohly přijmout opatření nezbytná k jeho provedení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 649/2012 se mění takto:

a)

příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

b)

příloha V se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. září 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. května 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60.

(2)  Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 29.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/677 ze dne 29. dubna 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky chlorthalonil a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 114, 30.4.2019, s. 15).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/989 ze dne 17. června 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky chlorprofam a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 160, 18.6.2019, s. 11).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1100 ze dne 27. června 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky desmedifam a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011(Úř. věst. L 175, 28.6.2019, s. 17).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1090 ze dne 26. června 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky dimethoát a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 173, 27.6.2019, s. 39).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1532 ze dne 12. října 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky dikvat a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 257, 15.10.2018, s. 10).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/344 ze dne 28. února 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky ethoprofos a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 62, 1.3.2019, s. 7).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1043 ze dne 24. července 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky fenamidon a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 188, 25.7.2018, s. 9).

(10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1917 ze dne 6. prosince 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky flurtamon a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 311, 7.12.2018, s. 27).

(11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1019 ze dne 18. července 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky oxasulfuron a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 183, 19.7.2018, s. 14).

(12)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/309 ze dne 1. března 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky propineb a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 60, 2.3.2018, s. 16).

(13)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1501 ze dne 9. října 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky pymetrozin a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 254, 10.10.2018, s. 4).

(14)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1914 ze dne 6. prosince 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky chinoxyfen a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 311, 7.12.2018, s. 17).

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(16)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1500 ze dne 9. října 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky thiram, kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími thiram a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 254, 10.10.2018, s. 1).

(17)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).

(18)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1865 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky propikonazol a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 304, 29.11.2018, s. 6).

(19)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/784 ze dne 29. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky klothianidin (Úř. věst. L 132, 30.5.2018, s. 35).

(20)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/785 ze dne 29. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky thiamethoxam (Úř. věst. L 132, 30.5.2018, s. 40).

(21)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/783 ze dne 29. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky imidakloprid (Úř. věst. L 132, 30.5.2018, s. 31).

(22)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1).

(23)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/404 ze dne 11. března 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek beflubutamid, kaptan, dimethoát, dimethomorf, ethoprofos, fipronil, folpet, formetanát, glufosinát, methiokarb, metribuzin, fosmet, pirimifos-methyl a propamokarb (Úř. věst. L 67, 12.3.2015, s. 6).

(24)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 (Úř. věst. L 137, 24.5.2017, s. 1).


PŘÍLOHA I

Příloha I nařízení (EU) č. 649/2012 se mění takto:

1)

v tabulce v části 1 se vkládají nové položky, které znějí:

Chemická látka

Č. CAS

Č. Einecs

Kód KN (***)

Podkategorie (*)

Omezení použití (**)

Země, pro které se nepožaduje oznámení

„Chlorthalonil (+)

1897-45-6

217-588-1

ex 2926 90 70

p(1)

b

 

Chlorprofam (+)

101-21-3

202-925-7

ex 2924 29 70

p(1)

b

 

Klothianidin (+)

210880-92-5

nepoužije se

ex 2934 10 00

p(1)

b

 

Desmedifam (+)

13684-56-5

237-198-5

ex 2924 29 70

p(1)

b

 

Dimethoát (+)

60-51-5

200-480-3

ex 2930 90 98

p(1)

b

 

Dikvat, včetně

dikvat-dibromidu (+)

2764-72-9

85-00-7

220-433-0

201-579-4

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Ethoprofos (+)

13194-48-4

236-152-1

ex 2930 90 98

p(1)

b

 

Fenamidon (+)

161326-34-7

nepoužije se

ex 2933 29 90

p(1)

b

 

Flurtamon (+)

96525-23-4

nepoužije se

ex 2932 19 00

p(1)

b

 

Glufosinát, včetně glufosinátu amonného (+)

51276-47-2

77182-82-2

257-102-5

278-636-6

ex 2931 39 90

p(1)

b

 

Imidakloprid

138261-41-3

nepoužije se

ex 2933 39 99

p(1)

sr

 

Oxasulfuron (+)

144651-06-9

nepoužije se

ex 2935 90 90

p(1)

b

 

Forát (#)

298-02-2

206-052-2

ex 2930 90 98

p(1)

b

 

Propikonazol

60207-90-1

262-104-4

ex 2934 99 90

p(1)

b

 

Propineb (+)

12071-83-9

9016-72-2

235-134-0

ex 2930 20 00

p(1)

b

 

Pymetrozin (+)

123312-89-0

nepoužije se

ex 2933 69 80

p(1)

b

 

Chinoxyfen (+)

124495-18-7

nepoužije se

ex 2933 49 90

p(1)

b

 

Thiamethoxam (+)

153719-23-4

nepoužije se

ex 2934 10 00

p(1)

b

 

Thiram (+)

137-26-8

205-286-2

ex 2930 30 00

p(1)-p(2)

b-sr“;

 

2)

v tabulce v části 2 se vkládají nové položky, které znějí:

Chemická látka

Č. CAS

Č. Einecs

Kód KN (***)

Kategorie (*)

Omezení použití (**)

„Chlorthalonil

1897-45-6

217-588-1

ex 2926 90 70

p

b

Chlorprofam

101-21-3

202-925-7

ex 2924 29 70

p

b

Klothianidin

210880-92-5

nepoužije se

ex 2934 10 00

p

sr

Desmedifam

13684-56-5

237-198-5

ex 2924 29 70

p

b

Dimethoát

60-51-5

200-480-3

ex 2930 90 98

p

b

Dikvat, včetně

dikvat-dibromidu

2764-72-9

85-00-7

220-433-0

201-579-4

ex 2933 99 80

p

b

Ethoprofos

13194-48-4

236-152-1

ex 2930 90 98

p

b

Fenamidon

161326-34-7

nepoužije se

ex 2933 29 90

p

b

Flurtamon

96525-23-4

nepoužije se

ex 2932 19 00

p

b

Glufosinát, včetně glufosinátu amonného

51276-47-2

77182-82-2

257-102-5

278-636-6

ex 2931 39 90

p

b

Oxasulfuron

144651-06-9

nepoužije se

ex 2935 90 90

p

b

Propineb

12071-83-9

9016-72-2

235-134-0

ex 2930 20 00

p

b

Pymetrozin

123312-89-0

nepoužije se

ex 2933 69 80

p

b

Chinoxyfen

124495-18-7

nepoužije se

ex 2933 49 90

p

b

Thiamethoxam

153719-23-4

nepoužije se

ex 2934 10 00

p

sr

Thiram

137-26-8

205-286-2

ex 2930 30 00

p

sr“;

3)

v tabulce v části 3 se vkládají nové položky, které znějí:

Chemická látka

Příslušné číslo nebo čísla CAS

Kód HS

Čistá látka (**)

Kód HS

Směsi obsahující látku (**)

Kategorie

„Hexabromcyklododekan

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

a další

2903.89

 

Průmyslové

Forát

298-02-2

2930.90

3808.50

Pesticid“.


PŘÍLOHA II

V příloze V nařízení (EU) č. 649/2012 se tabulka uvedená v části 2 mění takto:

1)

v položce 3 se vkládá nový text, který zní:

Popis chemických látek/výrobku nebo výrobků, na které se vztahuje zákaz vývozu

Doplňující informace, pokud jsou důležité (např. název chemické látky, č. ES, č. CAS atd.)

„—

Síran rtuťnatý (HgSO4),

Dusičnan rtuťnatý (Hg(NO3)2).

č. CAS 7783-35-9, 10045-94-0

č. ES 231-992-5, 233-152-3“;

2)

doplňují se nové položky, které znějí:

Č.

Popis chemických látek/výrobku nebo výrobků, na které se vztahuje zákaz vývozu

Doplňující informace, pokud jsou důležité (např. název chemické látky, č. ES, č. CAS atd.)

„5

Kompaktní zářivky (CFL) pro všeobecné osvětlení:

a)

CFL.i ≤ 30 wattů s obsahem rtuti vyšším než 2,5 mg na trubici;

b)

CFL.ni ≤ 30 wattů s obsahem rtuti vyšším než 3,5 mg na trubici.

 

6

Následující lineární (trubicové) zářivky (LFL) pro všeobecné osvětlení:

a)

zářivky s třípásmovým luminoforem < 60 wattů s obsahem rtuti vyšším než 5 mg na zářivku;

b)

halofosfátové zářivky ≤ 40 wattů s obsahem rtuti vyšším než 10 mg na zářivku.

 

7

Vysokotlaké rtuťové výbojky pro všeobecné osvětlení

 

8

Následující zářivky se studenou katodou a zářivky s externí elektrodou s přidanou rtutí určené pro elektronické displeje:

a)

krátké (≤ 500 mm) s obsahem rtuti vyšším než 3,5 mg na zářivku;

b)

střední (> 500 mm a ≤ 1 500 mm) s obsahem rtuti vyšším než 5 mg na zářivku;

c)

dlouhé (> 1 500 mm) s obsahem rtuti vyšším než 13 mg na zářivku.“.

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU