(EU) 2020/1062Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1062 ze dne 13. července 2020, kterým se názvu „Csopak“/„Csopaki“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

Publikováno: Úř. věst. L 232, 20.7.2020, s. 39-39 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. července 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. srpna 2020 Nabývá účinnosti: 9. srpna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.20.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 232/39


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1062

ze dne 13. července 2020,

kterým se názvu „Csopak“/„Csopaki“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 99 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 97 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 byla žádost Maďarsku o zápis názvu „Csopak“/„Csopaki“ do evidence posouzena Komisí a následně zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Komise neobdržela žádné námitky podle článku 98 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(3)

V souladu s článkem 99 nařízení (EU) č. 1308/2013 by měl být název „Csopak“/„Csopaki“ chráněn a zapsán do evidence uvedené v článku 104 zmíněného nařízení.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Csopak“/„Csopaki“ (CHOP) je tímto chráněn.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. C 70, 4.3.2020, s. 12.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU