(EU) 2020/1046Nařízení Komise (EU) 2020/1046 ze dne 13. července 2020, kterým se stanoví ukončení rybolovu tuňáka obecného na konkrétních souostrovích pro plavidla provozující drobný rybolov plující pod vlajkou Řecka

Publikováno: Úř. věst. L 230, 17.7.2020, s. 9-11 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. července 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. července 2020 Nabývá účinnosti: 18. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.17.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 230/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1046

ze dne 13. července 2020,

kterým se stanoví ukončení rybolovu tuňáka obecného na konkrétních souostrovích pro plavidla provozující drobný rybolov plující pod vlajkou Řecka

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2020/123 (2) stanoví kvóty na rok 2020.

(2)

Podle informací, které byly sděleny Komisi, úlovky tuňáka obecného odlovené na konkrétních souostrovích plavidly provozujícími drobný rybolov plujícími pod vlajkou Řecka nebo registrovanými v Řecku naplnily kvótu přidělenou na rok 2020.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená Řecku na populaci tuňáka obecného na konkrétních souostrovích pro rok 2020 uvedená v příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v článku 1 plavidly provozujícími drobný rybolov plujícími pod vlajkou Řecka nebo registrovanými v Řecku se zakazuje od data stanoveného v příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly provozujícími drobný rybolov uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Virginijus SINKEVIČIUS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2020/123 ze dne 27. ledna 2020, kterým se pro rok 2020 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 25, 30.1.2020, s. 1).


PŘÍLOHA

Č.

07/TQ/123

Členský stát

Řecko (plavidla provozující drobný rybolov)

Populace

BFT/AVARCH

Druh

Tuňák obecný (Thunnus thynnus)

Oblast

Konkrétní souostroví v Řecku (Jónské ostrovy), Španělsku (Kanárské ostrovy) a Portugalsku (Azory a Madeira)

Datum ukončení

17. 6. 2020, 24:00


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU