(EU) 2020/1041Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1041 ze dne 15. července 2020 kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Publikováno: Úř. věst. L 231, 17.7.2020, s. 4-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. července 2020 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 18. července 2020 Nabývá účinnosti: 18. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.17.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 231/4


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1041

ze dne 15. července 2020

kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 177 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (3) stanoví společná a obecná pravidla použitelná pro evropské strukturální a investiční fondy.

(2)

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 (4) změnil celkovou částku zdrojů pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (dále jen „iniciativa“) tak, že navýšil prostředky na závazky na zvláštní příděl pro iniciativu v roce 2020 o 28 333 334 EUR v běžných cenách, a celkovou částku prostředků na závazky na zvláštní příděl pro iniciativu na celé programové období tak navýšil na 4 556 215 406 EUR v běžných cenách.

(3)

Pro rok 2020 jsou dodatečné zdroje ve výši 23,7 milionu EUR v cenách roku 2011 financovány z celkového rozpětí pro závazky v rámci rozpětí víceletého finančního rámce na období let 2014–2020.

(4)

Vzhledem k tomu, že je naléhavě nutné změnit programy podporující iniciativu tak, aby zahrnovaly dodatečné zdroje na zvláštní příděl pro iniciativu před koncem roku 2020, je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(5)

Nařízení (EU) č. 1303/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

(6)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1303/2013 se mění takto:

1)

V článku 91 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky pro období let 2014–2020, činí 330 105 627 309 EUR v cenách roku 2011, v souladu s ročním rozpisem uvedeným v příloze VI, z nichž 325 938 694 233 EUR představuje celkové finanční zdroje přidělené na EFRR, ESF a Fond soudržnosti a 4 166 933 076 EUR představuje zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Pro účely programování a následného zahrnutí do rozpočtu Unie se částka prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost indexuje sazbou 2 % ročně.“;

2)

V článku 92 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Zdroje na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí činí 4 166 933 076 EUR, z nichž 23,7 milionu EUR představuje dodatečné zdroje pro rok 2020. Tyto zdroje se doplní o cílenou investici z ESF v souladu s článkem 22 nařízení o ESF.

Členské státy, které využívají dodatečných zdrojů na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, mohou požádat o převod až 50 % těchto dodatečných zdrojů na ESF tak, aby tvořily odpovídající cílenou investici z ESF, jak požaduje čl. 22 odst. 1 nařízení o ESF. Takový převod se provede pro jednotlivé kategorie regionů, které odpovídají kategorizaci regionů způsobilých pro navýšení zvláštního přídělu pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Členské státy požádají o převod v žádosti o změnu programu v souladu s čl. 30 odst. 1 tohoto nařízení. Prostředky přidělené v minulých letech nelze převádět.

Druhý pododstavec tohoto odstavce se použije na veškeré dodatečné zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí přidělené v letech 2019 a 2020.“;

3)

Příloha VI se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. července 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předsedkyně

J. KLOECKNER


(1)  Stanovisko ze dne 10. června 2020 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 8. července 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 14. července 2020.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

(4)  Úř. věst. L 57, 27.2.2020, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA VI

ROČNÍ ROZPIS PROSTŘEDKŮ NA ZÁVAZKY NA OBDOBÍ LET 2014 AŽ 2020

Nastavený roční profil (včetně navýšení prostředků pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Celkem

EUR, v cenách roku 2011

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 341 984 652

48 811 933 191

49 046 236 960

330 105 627 309


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU