(EU) 2020/1040Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1040 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1628, pokud jde o přechodná ustanovení, s cílem řešit dopad krize COVID-19 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 231, 17.7.2020, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. července 2020 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 18. července 2020 Nabývá účinnosti: 1. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.17.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 231/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1040

ze dne 15. července 2020,

kterým se mění nařízení (EU) 2016/1628, pokud jde o přechodná ustanovení, s cílem řešit dopad krize COVID-19

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 (3) stanoví požadavky týkající se mezních hodnot emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a postupů EU schvalování typu pro různé kategorie motorů určených pro nesilniční mobilní stroje.

(2)

Data platná pro nové mezní hodnoty emisí, označovaná v nařízení (EU) 2016/1628 jako „etapa V“, jsou stanovena s cílem poskytnout výrobcům jasné a úplné informace a přiměřené období pro přechod na etapu V a zároveň podstatně snížit administrativní zátěž schvalovacích orgánů.

(3)

Rozšíření onemocnění COVID-19 způsobilo narušení dodavatelského řetězce kritických součástí a dílů, což vedlo ke zpožděním v případě motorů a strojů vybavených motory, jež splňují méně přísné mezní hodnoty emisí než hodnoty etapy V a které musí být uvedeny na trh před daty stanovenými v nařízení (EU) 2016/1628.

(4)

V důsledku narušení způsobeného rozšířením onemocnění COVID-19 je velmi pravděpodobné, že výrobci nesilničních mobilních strojů, označení v nařízení (EU) 2016/1628 jako „výrobci původních zařízení“, nebudou schopni zajistit, aby v případě motorů a strojů vybavených těmito motory, na které se vztahuje přechodné období podle nařízení (EU) 2016/1628, byly dodrženy lhůty stanovené v uvedeném nařízení, aniž by utrpěli vážné ekonomické škody.

(5)

S ohledem na současné okolnosti a v zájmu zajištění hladkého fungování vnitřního trhu, zajištění právní jistoty a zabránění možnému narušení trhu je nezbytné prodloužit platnost některých přechodných ustanovení nařízení (EU) 2016/1628.

(6)

Vzhledem k tomu, že prodloužení platnosti přechodných ustanovení nebude mít žádný dopad na životní prostředí, neboť dotčené přechodné motory již byly vyrobeny, a s ohledem na to, že je obtížné přesně předpovědět, jak velká budou zpoždění způsobená narušením v důsledku onemocnění COVID-19, by příslušné lhůty měly být prodlouženy o dvanáct měsíců.

(7)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž prodloužení platnosti některých přechodných ustanovení nařízení (EU) 2016/1628, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu jejich rozsahu a účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(8)

Vzhledem k naléhavosti dané výjimečnými okolnostmi způsobenými rozšířením onemocnění COVID-19 bylo shledáno vhodným stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(9)

Nařízení (EU) 2016/1628 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Vzhledem k tomu, že přechodné období stanovené v nařízení (EU) 2016/1628 pro některé podkategorie motorů má skončit 31. prosince 2020 a že výrobci původních zařízení mohli vyrábět nesilniční mobilní stroje vybavené přechodnými motory těchto podkategorií do 30. června 2020, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve, a to dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, a mělo by se použít od 1. července 2020. Toto datum použitelnosti je nezbytné vzhledem k nepředvídatelnému a náhlému rozšíření onemocnění COVID-19 a rovněž k potřebě zajištění právní jistoty a rovného zacházení s výrobci původních zařízení bez ohledu na to, zda vyrábějí nesilniční mobilní stroje před či po dni vstupu tohoto nařízení v platnost,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení (EU) 2016/1628 se článek 58 mění takto:

1)

Odstavec 5 se mění takto:

a)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„U motorů podkategorií kategorie NRE, pro něž je v příloze III jako datum pro uvádění motorů etapy V na trh stanoven 1. leden 2020, povolí členské státy výrobcům původního zařízení, jejichž celkový roční objem výroby je menší než 100 kusů nesilničních mobilních strojů vybavených spalovacími motory, prodloužení přechodného období a osmnáctiměsíčního období uvedeného v prvním pododstavci o dalších dvanáct měsíců. Pro účely výpočtu uvedeného celkového ročního objemu výroby se všichni výrobci původních zařízení, které ovládá táž fyzická či právnická osoba, považují za jednoho výrobce původních zařízení.“;

b)

třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

„V případě motorů podkategorií kategorie NRE, pro něž je v příloze III jako datum pro uvádění motorů etapy V na trh stanoven 1. leden 2020 a které jsou používány v pojízdných jeřábech, se přechodné období a osmnáctiměsíční období uvedené v prvním pododstavci prodlužují o dvanáct měsíců.“;

c)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„V případě motorů všech podkategorií, pro něž je v příloze III jako datum pro uvádění motorů etapy V na trh stanoven 1. leden 2019, s výjimkou motorů uvedených ve čtvrtém pododstavci, se přechodné období a osmnáctiměsíční období uvedené v prvním pododstavci prodlužují o dvanáct měsíců.“

2)

V odstavci 7 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„d)

36 měsíců od příslušného data pro uvádění motorů na trh stanoveného v příloze III, v případě uvedeném v odst. 5 pátém pododstavci.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. července 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předsedkyně

J. KLOECKNER


(1)  Stanovisko ze dne 11. června 2020 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 10. července 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 14. července 2020.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES (Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 53).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU