(EU) 2020/1028Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1028 ze dne 15. července 2020, kterým se stanoví konečný termín pro podání žádostí o podporu soukromého skladování na čerstvé nebo chlazené maso skotu ve věku osmi měsíců nebo více podle prováděcího nařízení (EU) 2020/596

Publikováno: Úř. věst. L 227, 16.7.2020, s. 8-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. července 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. července 2020 Nabývá účinnosti: 16. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.16.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 227/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1028

ze dne 15. července 2020,

kterým se stanoví konečný termín pro podání žádostí o podporu soukromého skladování na čerstvé nebo chlazené maso skotu ve věku osmi měsíců nebo více podle prováděcího nařízení (EU) 2020/596

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 18 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podpora soukromého skladování přiznaná podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/596 (2) měla příznivý dopad na trh s hovězím masem.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1006 (3) pozastavilo po dobu pěti pracovních dnů podávání žádostí o podporu soukromého skladování.

(3)

Je tudíž třeba ukončit přiznávání podpory soukromého skladování na čerstvé nebo chlazené maso skotu ve věku osmi měsíců nebo více a stanovit konečný termín pro podání žádostí.

(4)

V zájmu právní jistoty by mělo být prováděcí nařízení (EU) 2020/596 zrušeno.

(5)

Aby se zamezilo spekulacím, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Konečný termín pro podání žádostí o podporu soukromého skladování na čerstvé nebo chlazené maso skotu ve věku osmi měsíců nebo více podle prováděcího nařízení (EU) 2020/596 je stanoven na 17. července 2020.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2020/596 se zrušuje s účinkem ode dne 17. července 2020.

Použije se však nadále pro smlouvy uzavřené podle uvedeného nařízení přede dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. července 2020.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Wolfgang BURTSCHER

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/596 ze dne 30. dubna 2020 o poskytnutí podpory na soukromé skladování čerstvého a chlazeného masa skotu ve věku osmi měsíců nebo více a o stanovení výše podpory předem (Úř. věst. L 140, 4.5.2020, s. 26).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1006 ze dne 9. července 2020, kterým se pozastavuje podávání žádostí o podporu soukromého skladování čerstvého nebo chlazeného masa skotu ve věku osmi měsíců nebo více podle prováděcího nařízení (EU) 2020/596 (Úř. věst. L 223, 10.7.2020, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU