(EU) 2020/1027Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1027 ze dne 14. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 771/2014, (EU) č. 1242/2014 a (EU) č. 1243/2014, pokud jde o provádění a sledování zvláštních opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury

Publikováno: Úř. věst. L 227, 16.7.2020, s. 1-7 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. července 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. července 2020 Nabývá účinnosti: 17. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.16.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 227/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1027

ze dne 14. července 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 771/2014, (EU) č. 1242/2014 a (EU) č. 1243/2014, pokud jde o provádění a sledování zvláštních opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu (1), a zejména na čl. 18 odst. 3, čl. 72 odst. 3, čl. 97 odst. 2 a čl. 107 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/560 (2) změnilo nařízení (EU) č. 508/2014 s cílem zavést zvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury.

(2)

S cílem umožnit provádění nařízení (EU) 2020/560 by měl být s ohledem na požadavky nových opatření upraven vzor pro operační programy v rámci Evropského námořního a rybářského fondu (dále jen „ENRF“) a struktura plánů vyrovnání pro hospodářské subjekty v nejvzdálenějších regionech uvedené v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 771/2014 (3) s ohledem na požadavky nových opatření.

(3)

Provádění nařízení (EU) 2020/560 rovněž vyžaduje úpravy technických specifikací a pravidel pro předkládání souhrnných údajů o operacích a informací, které mají členské státy zasílat podle prováděcích nařízení Komise (EU) č. 1242/2014 (4) a (EU) č. 1243/2014 (5). Tyto úpravy by měly umožnit spolehlivé sledování a podávání zpráv o operacích souvisejících se zmírňováním dopadů rozšíření onemocnění COVID-19. Podle čl. 97 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 508/2014 je roční lhůta pro poskytnutí souhrnných údajů o operacích stanovena na 31. března. To znamená, že členské státy by měly tyto informace předkládat ve změněném formátu od roku 2021, aby zajistily konzistentní a harmonizované podávání zpráv.

(4)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 771/2014, (EU) č. 1242/2014 a (EU) č. 1243/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

S cílem umožnit co nejrychlejší uplatňování opatření stanovených v tomto nařízení z důvodu naléhavosti poskytnutí nezbytné podpory by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro Evropský námořní a rybářský fond,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 771/2014

Prováděcí nařízení (EU) č. 771/2014 se mění takto:

1)

Oddíl 4.5 přílohy I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

2)

Oddíl 8.2 přílohy I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

3)

Příloha II se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 1242/2014

Prováděcí nařízení (EU) č. 1242/2014 se mění takto:

1)

Příloha I se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

2)

V příloze V se řádek I.9 tabulky 1 nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 1243/2014

Prováděcí nařízení (EU) č. 1243/2014 se mění takto:

1)

Příloha I se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

2)

V příloze II se řádek I.9 nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/560 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014 a (EU) č. 1379/2013, pokud jde o zvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury (Úř. věst. L 130, 24.4.2020, s. 11).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 771/2014 ze dne 14. července 2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o vzor pro operační programy, strukturu plánů vyrovnání dodatečných nákladů vynaložených provozovateli v odvětví rybolovu, chovu, zpracování a uvádění na trh v případě určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů, vzor pro předávání finančních údajů, obsah zpráv o předběžném hodnocení a minimální požadavky na plán hodnocení, předkládané v rámci Evropského námořního a rybářského fondu (Úř. věst. L 209, 16.7.2014, s. 20).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1242/2014 ze dne 20. listopadu 2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o předložení příslušných souhrnných údajů o operacích (Úř. věst. L 334, 21.11.2014, s. 11).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1243/2014 ze dne 20. listopadu 2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o informace, které mají být zasílány členskými státy, jakož i potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů (Úř. věst. L 334, 21.11.2014, s. 39).


PŘÍLOHA I

1.   

Příloha I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 771/2014 se mění takto:

1)

Oddíl 4.5 se nahrazuje tímto:

„4.5.

Popis metody pro výpočet vyrovnání podle příslušných kritérií stanovených pro každou z využitých činností podle čl. 40 odst. 1, článků 53, 54, 55 a 67 a čl. 69 odst. 3 nařízení (EU) č. 508/2014

<4.5 type="S" maxlength="4500" input="M">“.

2)

Oddíl 8.2 se nahrazuje tímto:

„8.2.

Příspěvek ENRF a míra spolufinancování pro priority Unie, technickou pomoc a jinou podporu (v EUR)

 

 

Celková podpora

Hlavní příděl (finanční prostředky celkem minus výkonnostní rezerva)

Výkonnostní rezerva

Podíl výkonnostní rezervy (podpora Unie) na celkové unijní podpoře

Priority Unie

Opatření v rámci priority Unie

Příspěvek ENRF

(včetně výkonnostní rezervy)

Příspěvek členského státu

(včetně výkonnostní rezervy)

Míra spolufinancování ENRF

Podpora ENRF

Příspěvek členského státu

Výkonnostní rezerva ENRF

Příspěvek členského státu  (1)

a

b

c = a/(a + b) × 100

d = a – f

e = b – g

f

g = b × (f/a)

h = f/a × 100

1.

Podpora environmentálně udržitelného, inovativního a konkurenceschopného rybolovu založeného na znalostech a účinně využívajícího zdroje

Čl. 33 odst. 1 písm. a), b) a c), článek 34 a čl. 41 odst. 2

<8.2 type="N"input="M">

<8.2 type="N"input="M">

50 %

 

 

<8.2 type="N"input="M">

 

 

Čl. 33 odst. 1 písm. d) a čl. 44 odst. 4a

<8.2 type="N"input="M">

<8.2 type="N"input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

0

0

Finanční příděl pro zbývající část priority Unie 1

<8.2 type="N"input="M">

<8.2 type="N"input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N"input="M">

 

2.

Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje

<8.2 type="N"input="M">

<8.2 type="N"input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N"input="M">

 

 

3.

Podpora provádění společné rybářské politiky

zlepšování a poskytování vědeckých znalostí a shromažďování a správa údajů (čl. 13 odst. 3 ENRF)

<8.2 type="N"input="M">

<8.2 type="N"input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N"input="M">

 

 

podpora monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž (čl. 76 odst. 2 písm. a) až d) a písm. f) až l)) (čl. 13 odst. 2 ENRF)

<8.2 type="N"input="M">

<8.2 type="N"input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N"input="M">

 

podpora monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž (čl. 76 odst. 2 písm. e)) (čl. 13 odst. 2 ENRF)

<8.2 type="N"input="M">

<8.2 type="N"input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N"input="M">

 

4.

Zvyšování zaměstnanosti a územní soudržnosti

<8.2 type="N"input="M">

<8.2 type="N"input="M">

max. 85 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N"input="M">

 

 

5.

Podpora uvádění na trh a zpracování

Podpora skladování (článek 67)

<8.2 type="N"input="M">

<8.2 type="N"input="M">

100 %

 

 

0

0

0

Vyrovnání pro nejvzdálenější regiony (článek 70) (čl. 13 odst. 4 ENRF)

<8.2 type="N"input="M">

<8.2 type="N"input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N"input="M">

 

Finanční příděl pro zbývající část priority Unie 5

<8.2 type="N"input="M">

<8.2 type="N"input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N"input="M">

 

6.

Podpora provádění integrované námořní politiky

<8.2 type="N"input="M">

<8.2 type="N"input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N"input="M">

 

 

Technická pomoc

<8.2 type="N"input="M">

<8.2 type="N"input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

0

0

0

Celkem [vypočteno automaticky]:

<8.2 type="N"input="G">

<8.2 type="N"input="G">

Nepoužije se

<8.2 type="N"input="G">

<8.2 type="N"input="G">

<8.2 type="N"input="G">

<8.2 type="N"input="G">

Nepoužije se

2)   

V příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 771/2014 se vkládá nový oddíl 5a, který zní:

„5a.

Popis metod výpočtu a provádění opatření k vyrovnání hospodářských ztrát vyplývajících z rozšíření onemocnění COVID-19 uvedených v čl. 70 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 508/2014

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">“.


(1)  Příspěvek členského státu je rozdělen poměrným způsobem mezi hlavní příděl a výkonnostní rezervu.“


PŘÍLOHA II

1.   

V příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1242/2014 se v prvním sloupci „Pole“ vkládá nová položka 25, která zní:

„25

Zmírňování dopadu rozšíření onemocnění COVID-19“

2.   

V příloze V prováděcího nařízení (EU) č. 1242/2014 se v tabulce 1 řádek I.9 nahrazuje tímto:

„I.9

Článek 33 a čl. 44 odst. 4a

Dočasné zastavení rybolovných činností

počet dotčených rybářů

1

Číselný

Ano, pokud se operace týká námořního rybolovu“

počet dotčených dnů

2

Číselný


PŘÍLOHA III

1.   

V příloze I prováděcího nařízení (EU) č. 1243/2014 se vkládá nová část F, která zní:

„ČÁST F

Zmírňování dopadu rozšíření onemocnění COVID-19

Pole

Obsah pole

Popis

Potřeby týkající se údajů a synergie

25

Zmírňování dopadu rozšíření onemocnění COVID-19

Zmírňování dopadu rozšíření onemocnění COVID-19

Kód 0 = nesouvisející s COVID-19

Kód 1 = související s COVID-19

Specifické pro ENRF“

2.

V příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 1243/2014 se řádek I.9 nahrazuje tímto:

„I.9

Článek 33 a čl. 44 odst. 4a

Dočasné zastavení rybolovných činností

počet dotčených rybářů

počet dotčených dnů“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU