(EU) 2020/1013Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1013 ze dne 20. července 2020, kterým se stanoví technické údaje souboru údajů, technické formáty pro předávání informací a podrobná úprava a obsah zpráv o kvalitě týkajících se organizace výběrového šetření v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií pro referenční rok 2021 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 237, 22.7.2020, s. 1-53 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. července 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. srpna 2020 Nabývá účinnosti: 11. srpna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.22.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 237/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1013

ze dne 20. července 2020,

kterým se stanoví technické údaje souboru údajů, technické formáty pro předávání informací a podrobná úprava a obsah zpráv o kvalitě týkajících se organizace výběrového šetření v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií pro referenční rok 2021 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (1), a zejména na čl. 7 odst. 1, čl. 8 odst. 3 a čl. 13 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem zajištění přesného provádění výběrového šetření v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií by Komise měla stanovit technické údaje souboru údajů, kterými jsou popis proměnných, přesné charakteristiky statistických populací, jednotek zjišťování a pravidla pro respondenty.

(2)

Za účelem usnadnění předávání informací členskými státy Komisi (Eurostatu) se zavedou technické formáty vztahující se na pojmy a procesy, včetně údajů a metadat.

(3)

Pro účely posuzování kvality statistik, které se mají předávat pro oblast využívání informačních a komunikačních technologií, se stanoví podrobná úprava pro zprávy o kvalitě.

(4)

Členské státy a orgány Unie by pro kategorie charakteristik uvedené v příloze tohoto nařízení měly používat, pokud je to vhodné, statistické klasifikace pro územní jednotky, vzdělání, povolání a hospodářská odvětví, které jsou slučitelné s klasifikacemi NUTS (2), ISCED (3), ISCO (4) a NACE (5).

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví technické údaje souboru údajů, technické formáty pro předávání informací členských států Komisi (Eurostatu) a podrobná úprava pro předávání a obsah zpráv o kvalitě týkajících se oblasti využívání informačních a komunikačních technologií.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)

„obdobím práce v terénu“ se rozumí období, během něhož se provádí sběr údajů od respondentů;

2)

„referenčním obdobím“ se rozumí období, ke kterému se daný údaj vztahuje.

Článek 3

Popis proměnných

Technické charakteristiky proměnných jsou stanoveny v příloze a odkazují na:

a)

identifikátor proměnné;

b)

název a popis proměnné;

c)

kódy a označení;

d)

filtr;

e)

typ proměnné.

Článek 4

Charakteristiky cílových populací, jednotek zjišťování a pravidla pro respondenty

1.   Cílovými populacemi v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií jsou soukromé domácnosti na území daného členského státu a jednotlivci, kteří mají místo obvyklého pobytu, jak je definováno v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 2019/1700, na území členského státu.

2.   V případě proměnných týkajících se domácností uvedených v příloze se sbírají informace o soukromých domácnostech s nejméně jedním členem ve věku 16 až 74 let pobývajícím na území členského státu.

3.   V případě proměnných týkajících se jednotlivců uvedených v příloze se sbírají informace o jednotlivcích ve věku 16 až 74 let pobývajících na území členského státu.

4.   Informace mohou být poskytnuty na dobrovolném základě v případě jednotlivců ve věku méně než 16 let nebo více než 74 let.

5.   Sběr údajů pro oblast využívání informačních a komunikačních technologií se provádí pro výběrový soubor soukromých domácností nebo výběrový soubor osob patřících do domácností jako jednotky zjišťování.

Článek 5

Referenční období a datum

1.   Referenční období pro sběr statistických údajů týkajících se dílčího tématu „kontakt s veřejnou správou“ zahrnuje tři poslední čtvrtletí roku 2020 a první čtvrtletí roku 2021.

2.   Pro všechna ostatní dílčí témata v rámci tématu „zapojení do informační společnosti“ je referenčním obdobím první čtvrtletí roku 2021.

3.   Referenčním datem se rozumí datum prvního dotazování (DD/MM/RRRR).

Článek 6

Období shromažďování údajů

U údajů poskytovaných přímo respondenty je obdobím práce v terénu druhé čtvrtletí roku 2021.

Článek 7

Společné normy pro editaci, imputaci a odhad údajů

1.   Imputace, modelování nebo vážení se na údaje použije v případě chybějících, neplatných nebo nekonzistentních údajů.

2.   Postupem uplatněným na údaje se zachová variace proměnných a korelace mezi nimi. Dává se přednost postupům, které započítávají do imputovaných hodnot i „chybové komponenty“, před metodami, které předpovídanou hodnotu jen prostě imputují.

3.   Přednost je dávána postupům, které zohledňují strukturu nebo jiné charakteristiky sdružené distribuce proměnných před marginálními metodami nebo metodami s jednou proměnnou.

Článek 8

Lhůta a normy pro předávání informací

1.   Členské státy předají konečné údaje Komisi (Eurostatu) do 5. října 2021. Údaje se předávají ve formě souborů mikrodat (včetně příslušných vah). Údaje musí být plně zkontrolovány a ověřeny s použitím standardu pro výměnu statistických údajů a metadat prostřednictvím jednotného kontaktního místa, aby se Komisi (Eurostatu) umožnilo získat tyto údaje elektronickými prostředky. Uvedené údaje musí splňovat pravidla pro ověřování v souladu se specifikacemi proměnných na základě kódování a filtrů popsaných v příloze.

2.   Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) metadata ve standardní struktuře pro metadata stanovené Komisí (Eurostatem) do 3 měsíců od uplynutí lhůty pro předání mikrodat. Metadata se poskytují prostřednictvím jediného kontaktního místa s cílem umožnit Komisi (Eurostatu), aby je získala elektronickou cestou.

Článek 9

Podrobné úpravy a obsah zpráv o kvalitě

1.   Členské státy předají Komisi (Eurostatu) výroční zprávu o kvalitě týkající se oblasti využívání informačních a komunikačních technologií.

2.   Výroční zpráva o kvalitě obsahuje údaje a metadata týkající se kvality, informace o přesnosti a spolehlivosti zjišťování a popisuje změny základních pojmů a definic, které ovlivňují srovnatelnost v čase a mezi zeměmi. Zpráva o kvalitě rovněž zahrnuje informace o dodržování vzorového dotazníku a o změnách podoby dotazníku, které ovlivňují srovnatelnost v čase a mezi zeměmi.

3.   Výroční zpráva o kvalitě se předá Komisi (Eurostatu) do tří měsíců od lhůty pro předání mikrodat.

4.   Zpráva o kvalitě se poskytuje prostřednictvím jediného kontaktního místa s cílem umožnit Komisi (Eurostatu), aby je získala elektronickou cestou.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 261 I, 14.10.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

(3)  Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání 2011, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (k dispozici v angličtině a francouzštině).

(4)  Doporučení Komise ze dne 29. října 2009 o používání Mezinárodní klasifikace zaměstnání (ISCO-08) (Úř. věst. L 292, 10.11.2009, s. 31).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis a technické formáty proměnných, které mají být sbírány pro každé téma a dílčí téma oblasti využívání informačních a komunikačních technologií a kódy, které se mají používat

Téma

Dílčí téma

Identifikátor proměnné

Název proměnné/popis proměnné

Kódy

Označení/kategorie

Filtr

Typ proměnné

01.Technické údaje

Informace o sběru údajů

REFYEAR

Rok zjišťování

RRRR

Rok zjišťování (4 číslice)

Všechny domácnosti

Technická

01.Technické údaje

Informace o sběru údajů

INTDATE

Referenční datum – datum prvního dotazování

DD/MM/RRRR

Referenční datum (10 znaků)

Všichni jednotlivci

Technická

01.Technické údaje

Informace o sběru údajů

STRATUM_ID

Stratum (vrstva)

Čččččč

ID vrstvy, do níž jednotlivec nebo domácnost patří, od 1 do N, kde N je počet vrstev

Všechny domácnosti

Technická

 

 

 

 

–1

Žádná stratifikace

 

 

01.Technické údaje

Informace o sběru údajů

PSU

Primární jednotka výběrového souboru

Čččččč

ID primární jednotka výběrového souboru, do které jednotlivec nebo domácnost patří (od 1 do N, kde N je počet PSU)

Všechny domácnosti, je-li cílová populace rozdělena do klastrů (PSU)

Technická

 

 

 

 

–1

Nepoužije se

 

 

01.Technické údaje

Identifikace

HH_ID

ID domácnosti

PPčččččč

Jedinečné ID domácnosti (2 písmena pro kód země, pak nejvýše 22 číslic)

Všechny domácnosti

Technická

01.Technické údaje

Identifikace

IND_ID

ID jednotlivce

PpČččččč

Jedinečné ID jednotlivce (2 písmena pro kód země, pak nejvýše 22 číslic)

Všichni jednotlivci

Technická

01.Technické údaje

Identifikace

HH_REF_ID

ID domácnosti, do níž jednotlivec patří

PpČččččč

ID domácnosti, do níž daný jednotlivec patří (2 písmena pro kód země, pak nejvýše 22 číslic)

Všichni jednotlivci

Technická

 

 

 

 

Prázdné

Pokud má jednotlivec nejvýše 15 nebo nejméně 75 let a patří do domácnosti, která zahrnuje pouze osoby mimo věkovou skupinu 16–74 let, ponechá se toto pole prázdné.

 

 

01.Technické údaje

Váhy

HH_WGHT

Váha domácnosti

Ččččč.čččččč

Koeficient pro výpočet odhadu pro domácnost (potřebný počet číslic; v případě potřeby lze použít desetinná místa.)

Všechny domácnosti

Technická

01.Technické údaje

Váhy

IND_WGHT

Váha jednotlivce

Čččččč.ččččč

Koeficient pro výpočet odhadu pro jednotlivce (potřebný počet číslic; v případě potřeby lze použít desetinná místa.)

Všichni jednotlivci

Technická

01.Technické údaje

Charakteristiky dotazování

TIME

Doba trvání dotazování

Ččč

Délka dotazování vyjádřená v minutách

Všichni jednotlivci

Technická

01.Technické údaje

Charakteristiky dotazování

INT_TYPE

Druh dotazování

1

Osobní dotazování s tužkou a papírem (PAPI)

Všichni jednotlivci

Technická

 

 

 

 

2

Osobní dotazování pomocí počítače (CAPI)

 

 

 

 

 

 

3

Telefonické dotazování pomocí počítače (CATI)

 

 

 

 

 

 

4

Internetové dotazování pomocí počítače

 

 

 

 

 

 

5

Jiné

 

 

01.Technické údaje

Místo

COUNTRY

Země bydliště

Není prázdné

Země bydliště (SCL GEO dvoupísmenný kód)

Všechny domácnosti

Technická

01.Technické údaje

Místo

GEO_NUTS1

Region bydliště

Není prázdné

Region NUTS 1 (3 alfanumerické znaky)

Všechny domácnosti

Technická

01.Technické údaje

Místo

GEO_NUTS2

(nepovinně)

Region bydliště (nepovinně)

Není prázdné

Region NUTS 2 (4 alfanumerické znaky)

Všechny domácnosti

Technická

 

 

 

 

Prázdné

Možnost není zahrnuta

 

 

01.Technické údaje

Místo

GEO_NUTS3

(nepovinně)

Region bydliště

(nepovinně)

Není prázdné

Region NUTS 3 (kód NUTS 3 pro budoucí alternativní agregaci regionů, nikoli pro zveřejnění členění NUTS 3)

Všechny domácnosti

Technická

 

 

 

 

Prázdné

Možnost není zahrnuta

 

 

01.Technické údaje

Místo

DEG_URBA

Stupeň urbanizace

1

Města

Všechny domácnosti

Technická

 

 

 

 

2

Menší města a předměstí

 

 

 

 

 

 

3

Venkovské oblasti

 

 

01.Technické údaje

Místo

GEO_DEV

Zeměpisná poloha

1

Méně rozvinuté regiony

Všechny domácnosti

Technická

 

 

 

 

2

Přechodové regiony

 

 

 

 

 

 

3

Rozvinutější regiony

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno (kód pro země mimo EU)

 

 

02.Charakteristiky osob a domácností

Demografické údaje

SEX

Pohlaví

1

Muž

Všichni jednotlivci

Sbíraná

 

 

 

 

2

Žena

 

 

02.Charakteristiky osob a domácností

Demografické údaje

YEARBIR

Rok narození

RRRR

Rok narození (4 číslice)

Všichni jednotlivci

Sbíraná

02.Charakteristiky osob a domácností

Demografické údaje

PASSBIR

Narozeniny již měl/a

1

Ano

Všichni jednotlivci

Sbíraná

 

 

 

 

2

Ne

 

 

02.Charakteristiky osob a domácností

Demografické údaje

AGE

Věk, v celých letech

ččč

Věk, v celých letech (od 1 do 3 číslic)

Všichni jednotlivci

Odvozená

02.Charakteristiky osob a domácností

Státní občanství a přistěhovalecký původ

CITIZENSHIP

Země hlavního státního občanství

Není prázdné

Země hlavního státního občanství (SCL GEO dvoupísmenný kód)

Všichni jednotlivci

Sbíraná

 

 

 

 

STLS

Bez státního občanství

 

 

 

 

 

 

FOR

Cizí státní občanství, ale země není známá

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

02.Charakteristiky osob a domácností

Státní občanství a přistěhovalecký původ

CNTRYB

Země narození

Není prázdné

Země narození (SCL GEO dvoupísmenný kód)

Všichni jednotlivci

Sbíraná

 

 

 

 

FOR

Cizinec, ale země narození není známá

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

02.Charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti

HH_POP

Velikost domácnosti (počet členů domácnosti)

Čč

Počet členů domácnosti (včetně dětí)

Všechny domácnosti

Sbíraná

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

02.Charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti

HH_POP_16_24 (nepovinně)

Počet členů domácnosti ve věku od 16 do 24 let (nepovinně)

Čč

Počet členů domácnosti ve věku od 16 do 24 let

Všechny domácnosti

Sbíraná

 

 

 

 

Prázdné

Možnost není zahrnuta

 

 

02.Charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti

HH_POP_16_24S (nepovinně)

Počet studentů v domácnosti ve věku od 16 do 24 let

(nepovinně)

Čč

Počet studentů v domácnosti ve věku od 16 do 24 let

Všechny domácnosti

Sbíraná

 

 

 

 

Prázdné

Možnost není zahrnuta

 

 

02.Charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti

HH_POP_25_64 (nepovinně)

Počet členů domácnosti ve věku od 25 do 64 let (nepovinně)

Čč

Počet členů domácnosti ve věku od 25 do 64 let

Všechny domácnosti

Sbíraná

 

 

 

 

Prázdné

Možnost není zahrnuta

 

 

02.Charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti

HH_POP_65_MAX (nepovinně)

Počet členů domácnosti ve věku 65 let nebo starších (nepovinně)

Čč

Počet členů domácnosti ve věku 65 let nebo starších

Všechny domácnosti

Sbíraná

 

 

 

 

Prázdné

Možnost není zahrnuta

 

 

02.Charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti

HH_CHILD

Počet dětí mladších 16 let

Čč

Počet dětí mladších 16 let

Všechny domácnosti

Sbíraná

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

02.Charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti

HH_CHILD_14_15

(nepovinně)

Počet dětí ve věku od 14 do 15 let

(nepovinně)

Čč

Počet dětí ve věku od 14 do 15 let

Všechny domácnosti

Sbíraná

 

 

 

 

Prázdné

Možnost není zahrnuta

 

 

02.Charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti

HH_CHILD_5_13

(nepovinně)

Počet dětí ve věku od 5 do 13 let (nepovinně)

Čč

Počet dětí ve věku od 5 do 13 let

Všechny domácnosti

Sbíraná

 

 

 

 

Prázdné

Možnost není zahrnuta

 

 

02.Charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti

HH_CHILD_LE_4

(nepovinně)

Počet dětí ve věku 4 let nebo mladších (nepovinně)

Čč

Počet dětí ve věku 4 let nebo mladších

Všechny domácnosti

Sbíraná

 

 

 

 

Prázdné

Možnost není zahrnuta

 

 

03.Účast na trhu práce

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

MAINSTAT

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

1

Zaměstnaný/zaměstnaná

Všichni jednotlivci ve věku 16 a více let

Sbíraná

 

 

 

 

2

Nezaměstnaný/nezaměstnaná

 

 

 

 

 

 

3

V důchodu

 

 

 

 

 

 

4

Pracovní neschopnost v důsledku dlouhodobých zdravotních potíží

 

 

 

 

 

 

5

Student/studentka, žák/žákyně

 

 

 

 

 

 

6

V domácnosti

 

 

 

 

 

 

7

V povinné základní vojenské nebo civilní službě

 

 

 

 

 

 

8

Jiné

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

03.Účast na trhu práce

Základní charakteristiky zaměstnání

STAPRO

Postavení v hlavním zaměstnání

1

Osoba samostatně výdělečně činná se zaměstnanci

Jednotlivci, u nichž MAINSTAT=1

Sbíraná

 

 

 

 

2

Osoba samostatně výdělečně činná bez zaměstnanců

 

 

 

 

 

 

3

Zaměstnanec/zaměstnankyně

 

 

 

 

 

 

4

Pomáhající rodinný příslušník (neplacený)

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

03.Účast na trhu práce

Základní charakteristiky zaměstnání

NACE1D

(nepovinně)

Hospodářská činnost místní jednotky v rámci hlavního zaměstnání

(nepovinně)

Není prázdné

Kód NACE na úrovni sekce (jeden znak (od A do S))

Jednotlivci, u nichž MAINSTAT=1

Sbíraná

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

03.Účast na trhu práce

Základní charakteristiky zaměstnání

ISCO2D

Činnost v hlavním zaměstnání

čč

Kód ISCO na úrovni dvou číslic

Jednotlivci, u nichž MAINSTAT=1

Sbíraná

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

–1

Nepoužije se

 

 

03.Účast na trhu práce

Základní charakteristiky zaměstnání

OCC_ICT

Odborník v oblasti IKT, nebo jiný pracovník

1

Odborník v oblasti IKT

Jednotlivci, u nichž MAINSTAT=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Jiný pracovník

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

03.Účast na trhu práce

Základní charakteristiky zaměstnání

OCC_MAN

Manuální pracovník, nebo jiný pracovník

1

Manuální pracovníci

Jednotlivci, u nichž MAINSTAT=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Jiní pracovníci

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

03.Účast na trhu práce

Základní charakteristiky zaměstnání

EMPST_WKT

(nepovinně)

Plný nebo částečný hlavní pracovní úvazek (sebezařazení)

(nepovinně)

1

Zaměstnání na plný pracovní úvazek

Jednotlivci, u nichž MAINSTAT=1

Sbíraná

 

 

 

 

2

Zaměstnání na částečný pracovní úvazek

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

03.Účast na trhu práce

Doba trvání smlouvy/dohody

EMPST_CONTR

(nepovinně)

Stálost hlavního zaměstnání

(nepovinně)

1

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Jednotlivci, u nichž STAPRO =3

Sbíraná

 

 

 

 

2

Smlouva na dobu určitou

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

04.Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dosažený stupeň vzdělání

ISCEDD

Dosažený stupeň vzdělání (nejvyšší stupeň úspěšně ukončeného vzdělání)

0

Bez formálního vzdělání nebo nižší než ISCED 1

Všichni jednotlivci ve věku 16 a více let

Sbíraná

 

 

 

 

1

ISCED 1 primární vzdělávání

 

 

 

 

 

 

2

ISCED 2 nižší sekundární vzdělávání

 

 

 

 

 

 

3

ISCED 3 vyšší sekundární vzdělání

 

 

 

 

 

 

4

ISCED 4 postsekundární neterciární vzdělání

 

 

 

 

 

 

5

ISCED 5 krátký cyklus terciárního vzdělání

 

 

 

 

 

 

6

ISCED 6 bakalářská nebo jí odpovídající úroveň

 

 

 

 

 

 

7

ISCED 7 magisterská nebo jí odpovídající úroveň

 

 

 

 

 

 

8

ISCED 8 doktorská nebo jí odpovídající úroveň

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

04.Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dosažený stupeň vzdělání

ISCED

Souhrnné údaje o dosaženém stupni vzdělání

0

Nanejvýš nižší sekundární vzdělání (ISCEDD=0, 1 nebo 2)

Všichni jednotlivci ve věku 16 a více let

Odvozená

 

 

 

 

3

Vyšší sekundární nebo postsekundární vzdělání nižší než terciární (ISCEDD=3 nebo 4)

 

 

 

 

 

 

5

Terciární vzdělání (ISCEDD=5, 6, 7 nebo 8)

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

05. Příjmy, spotřeba a složky jmění, včetně dluhů

Celkový měsíční příjem domácnosti

HH_IQ5

Celkový průměrný běžný čistý měsíční příjem

1

Skupina s nižším ekvivalizovaným běžným čistým měsíčním příjmem

Všechny domácnosti

Sbíraná

 

 

 

 

2

Skupina s nízkým až středním ekvivalizovaným běžným čistým měsíčním příjmem

 

 

 

 

 

 

3

Skupina se středním ekvivalizovaným běžným čistým měsíčním příjmem

 

 

 

 

 

 

4

Skupina se středním až vyšším ekvivalizovaným běžným čistým měsíčním příjmem

 

 

 

 

 

 

5

Skupina s vyšším ekvivalizovaným běžným čistým měsíčním příjmem

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Přístup k IKT

IACC

Přístup domácnosti k internetu doma (prostřednictvím jakéhokoli zařízení)

1

Ano

Všechny domácnosti

Sbíraná

 

 

 

 

0

Ne

 

 

 

 

 

 

8

Nevím

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Přístup k IKT

BBFIX

Využívání pevného vysokorychlostního připojení pro přístup k internetu doma

1

Zaškrtnuto

Domácnosti, u nichž IACC = 1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Přístup k IKT

BBMOB

Využívání mobilního vysokorychlostního připojení pro přístup k internetu doma (prostřednictvím mobilní telefonní sítě, alespoň 3G)

1

Zaškrtnuto

Domácnosti, u nichž IACC = 1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Používání IKT a jeho frekvence

IU

Poslední použití internetu, kdekoli, prostřednictvím jakéhokoli zařízení

1

V posledních 3 měsících

Všichni jednotlivci

Sbíraná

 

 

 

 

2

Před 3 měsíci až jedním rokem

 

 

 

 

 

 

3

Před více než 1 rokem

 

 

 

 

 

 

4

Nikdy nebyl použit

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Používání IKT a jeho frekvence

IFU

Průměrná frekvence používání internetu během posledních tří měsíců

1

Každý den nebo téměř každý den

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

2

Alespoň jednou týdně (ale ne každý den)

 

 

 

 

 

 

3

Méně než jednou týdně

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Používání IKT a jeho frekvence

IFU_D

Používání internetu několikrát v průběhu dne

1

Ano

Jednotlivci, u nichž IFU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Ne

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Používání IKT a jeho frekvence

IUG_DKPC

Používání internetu na stolním počítači během posledních tří měsíců

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Používání IKT a jeho frekvence

IUG_LPC

Používání internetu na laptopu během posledních tří měsíců

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Používání IKT a jeho frekvence

IUG_TPC

Používání internetu na tabletu během posledních tří měsíců

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Používání IKT a jeho frekvence

IUG_MP

Používání internetu na mobilním telefonu nebo chytrém telefonu během posledních tří měsíců

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Používání IKT a jeho frekvence

IUG_OTH1

Používání internetu na jiných zařízeních (jako jsou např. inteligentní TV, chytrý systém hlasového asistenta, herní konzole, čtečka elektronických knih, chytré hodinky) během posledních tří měsíců

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Činnosti na internetu

IUEM

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro odesílání/přijímání elektronické pošty

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Činnosti na internetu

IUPH1

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro telefonování (včetně videotelefonování) prostřednictvím internetu

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Činnosti na internetu

IUSNET

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro účast v sociálních sítích (vytvoření uživatelského profilu, vkládání zpráv nebo jiných příspěvků)

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Činnosti na internetu

IUCHAT1

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro výměnu rychlých zpráv (instant messaging)

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Činnosti na internetu

IUNW1

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro četbu on-line zpravodajských stránek, novin on-line nebo zpravodajských magazínů on-line

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Činnosti na internetu

IHIF

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro vyhledávání informací o zdraví (týkajících se např. poranění, chorob, výživy, zlepšování zdravotního stavu)

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Činnosti na internetu

IUIF

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro vyhledávání informací o zboží nebo službách

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Činnosti na internetu

IUPOL2

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro vyjádření se k občanským či politickým tématům prostřednictvím internetových stránek nebo sociálních médií

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Činnosti na internetu

IUVOTE

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro účast na konzultacích on-line nebo na hlasování o občanských či politických tématech (např. územní plánování, podepisování petice)

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Činnosti na internetu

IUJOB

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro hledání zaměstnání nebo zaslání žádosti o zaměstnání

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Činnosti na internetu

IUSELL

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro prodej zboží či služeb prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Činnosti na internetu

IUBK

Používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro elektronické bankovnictví (včetně mobilního bankovnictví)

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Činnosti na internetu

IUOLC

Používání internetu během posledních tří měsíců k činnostem spojeným s učením pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely, a to formou účasti na kurzu on-line

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Činnosti na internetu

IUOLM

Používání internetu během posledních tří měsíců k činnostem spojeným s učením pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely formou používání výukových materiálů on-line jiných než úplné kurzy on-line (např. audiovizuální materiály, výukový software on-line, elektronické učebnice, výukové aplikace)

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Kontakt s veřejnou správou

IGOV12IF

Kontakt nebo komunikace s veřejnou správou nebo veřejnými službami prostřednictvím internetu k soukromým účelům pro získání informací z internetových stránek nebo aplikací, během posledních dvanácti měsíců

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1 nebo IU=2

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Kontakt s veřejnou správou

IGOV12FM

Kontakt nebo komunikace s veřejnou správou nebo veřejnými službami prostřednictvím internetu k soukromým účelům pro stažení/vytisknutí úředních formulářů, během posledních dvanácti měsíců

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1 nebo IU=2

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Kontakt s veřejnou správou

IGOV12RT

Kontakt nebo komunikace s veřejnou správou nebo veřejnými službami prostřednictvím internetu k soukromým účelům pro předložení vyplněných formulářů on-line, během posledních dvanácti měsíců

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1 nebo IU=2

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Kontakt s veřejnou správou

IGOV12RTX_NAP

Respondent během posledních dvanácti měsíců nepředložil žádné k soukromým účelům vyplněné formuláře on-line na internetových stránkách nebo aplikacích orgánů veřejné správy, neboť nebylo třeba žádný úřední formulář předložit

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IGOV12RT=0

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Kontakt s veřejnou správou

IGOV12RTX_SNA

Respondent během posledních dvanácti měsíců nepředložil žádné k soukromým účelům vyplněné formuláře on-line na internetových stránkách nebo aplikacích orgánů veřejné správy, neboť taková on-line služba nebyla k dispozici

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IGOV12RTX_NAP=0

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Kontakt s veřejnou správou

IGOV12RTX_SKL

Respondent během posledních dvanácti měsíců nepředložil žádné k soukromým účelům vyplněné formuláře on-line na internetových stránkách nebo aplikacích orgánů veřejné správy z důvodu nedostatku dovedností či vědomostí (např. respondent nevěděl, jak internetovou stránku použít nebo bylo její použití příliš složité)

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IGOV12RTX_NAP=0

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Kontakt s veřejnou správou

IGOV12RTX_SEC

Respondent během posledních dvanácti měsíců nepředložil žádné k soukromým účelům vyplněné formuláře on-line na internetových stránkách nebo aplikacích orgánů veřejné správy, neboť měl obavy týkající se ochrany a bezpečnosti osobních údajů

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IGOV12RTX_NAP=0

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Kontakt s veřejnou správou

IGOV12RTX_SIGN (nepovinně)

Respondent během posledních dvanácti měsíců nepředložil žádné k soukromým účelům vyplněné formuláře on-line na internetových stránkách nebo aplikacích orgánů veřejné správy z důvodu absence elektronického podpisu či elektronického průkazu totožnosti / elektronického certifikátu (požadovaných pro využití služeb) nebo problémů při používání elektronického podpisu či elektronického průkazu totožnosti / elektronického certifikátu

(nepovinně)

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IGOV12RTX_NAP=0

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Možnost není zahrnuta

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Kontakt s veřejnou správou

IGOV12RTX_PXOL (nepovinně)

Respondent během posledních dvanácti měsíců nepředložil žádné k soukromým účelům vyplněné formuláře on-line na internetových stránkách nebo aplikacích orgánů veřejné správy z důvodu neochoty respondenta platit on-line (například kvůli obavám ze zneužití kreditní karty) nebo nemožnosti platit on-line (například kvůli nedostatečnému přístupu k požadovaným platebním metodám) (nepovinně)

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IGOV12RTX_NAP=0

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Možnost není zahrnuta

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Kontakt s veřejnou správou

IGOV12RTX_DEL

Respondent během posledních dvanácti měsíců nepředložil žádné k soukromým účelům vyplněné formuláře on-line na internetových stránkách nebo aplikacích orgánů veřejné správy, neboť vyplněné formuláře on-line jménem respondenta předložila jiná osoba (např. konzultant, daňový poradce, příbuzný nebo člen rodiny)

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IGOV12RTX_NAP=0

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Kontakt s veřejnou správou

IGOV12RTX_OTH

Respondent během posledních dvanácti měsíců nepředložil žádné k soukromým účelům vyplněné formuláře on-line na internetových stránkách nebo aplikacích orgánů veřejné správy z jiných důvodů

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IGOV12RTX_NAP=0

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

IBUY

Poslední nákup nebo objednání zboží či služeb prostřednictvím internetu k soukromým účelům

1

V posledních třech měsících

Jednotlivci, u nichž IU=1 nebo IU=2

Sbíraná

 

 

 

 

2

Před třemi měsíci až jedním rokem

 

 

 

 

 

 

3

Před více než 1 rokem

 

 

 

 

 

 

4

Nikdy nepoužil internet k nákupu nebo objednávce

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BCLOT1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu oblečení (včetně sportovního), bot nebo doplňků (jako jsou tašky, šperky) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

IBUY=1

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BSPG

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu sportovního zboží (kromě sportovního oblečení) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BCG

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu hraček pro děti nebo předmětů pro péči o děti (např. dětských plen, lahví nebo kočárků) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BFURN1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nábytku, bytových doplňků (např. koberců či záclon) nebo zahradnického sortimentu (např. nástrojů či rostlin) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BMUSG

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu hudby na nosičích CD, vinylových deskách atd. od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BFLMG

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu filmů nebo seriálů na nosičích DVD, discích Blu-ray atd. od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BBOOKNLG

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu tištěných knih, časopisů či novin od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BHARD1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu počítačů, tabletů, mobilních telefonů či příslušenství od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BEEQU1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu spotřební elektroniky (např. televizorů, stereo přehrávačů či kamer) nebo spotřebičů pro domácnost (např. praček) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BMED1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu léků či potravinových doplňků, jako jsou vitaminy (kromě obnovení lékařského předpisu on-line), od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BFDR

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu donášek z restaurací, řetězců rychlého občerstvení či cateringových služeb od podniků nebo soukromých osob k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BFDS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu potravin či nápojů z obchodů nebo od poskytovatelů balíčků se surovinami pro domácí přípravu jídla od podniků nebo soukromých osob k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BCBW

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu kosmetických a zkrášlovacích přípravků či výrobků wellness od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BCPH

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu čisticích prostředků či výrobků pro osobní hygienu (např. zubních kartáčků, kapesníků, pracích prostředků nebo čistících plachetek) od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BBMC

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu jízdních kol, mopedů, automobilů nebo jiných vozidel či jejich náhradních dílů od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BOPG

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu jiného fyzického zboží od podniků nebo soukromých osob (včetně použitého zboží) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BPG_DOM

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu zboží od tuzemských prodejců (od podniků nebo soukromých osob) prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž se kterákoli z následujících proměnných rovná 1: BCLOT1, BSPG, BCG, BFURN1, BMUSG, BFLMG, BBOOKNLG, BHARD1, BEEQU1, BMED1, BFDR, BFDS, BCBW, BCPH, BBMC, BOPG

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BPG_EU

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu zboží od prodejců z jiných zemí EU (od podniků nebo soukromých osob) prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž se kterákoli z následujících proměnných rovná 1: BCLOT1, BSPG, BCG, BFURN1, BMUSG, BFLMG, BBOOKNLG, BHARD1, BEEQU1, BMED1, BFDR, BFDS, BCBW, BCPH, BBMC, BOPG

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BPG_WRLD

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu zboží od prodejců z ostatních zemí světa (od podniků nebo soukromých osob) prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž se kterákoli z následujících proměnných rovná 1: BCLOT1, BSPG, BCG, BFURN1, BMUSG, BFLMG, BBOOKNLG, BHARD1, BEEQU1, BMED1, BFDR, BFDS, BCBW, BCPH, BBMC, BOPG

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BPG_UNK

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu zboží od prodejců, jejichž země původu není zjištěna (od podniků nebo soukromých osob) prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž se kterákoli z následujících proměnných rovná 1: BCLOT1, BSPG, BCG, BFURN1, BMUSG, BFLMG, BBOOKNLG, BHARD1, BEEQU1, BMED1, BFDR, BFDS, BCBW, BCPH, BBMC, BOPG

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BPG_PP

Zboží zakoupené od soukromých osob prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Ano

Jednotlivci, u nichž se kterákoli z následujících proměnných rovná 1: BCLOT1, BSPG, BCG, BFURN1, BMUSG, BFLMG, BBOOKNLG, BHARD1, BEEQU1, BMED1, BFDR, BFDS, BCBW, BCPH, BBMC, BOPG

Sbíraná

 

 

 

 

0

Ne

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BMUSS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru hudby jako streamingové služby nebo stahování k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BFLMS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru filmů nebo seriálů jako streamingové služby nebo stahování k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BBOOKNLS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru elektronických knih nebo časopisů či novin on-line k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BGAMES

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru her on-line nebo jako stahování pro chytré telefony, tablety, počítače nebo konzoly k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BSOFTS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru počítačového softwaru nebo jiného softwaru jako stahování včetně aktualizací k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BHLFTS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru aplikací zaměřených na zdraví či fitness (kromě bezplatných aplikací) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BAPP

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo přihlášení se k odběru jiných aplikací (např. aplikace v oblasti výuky jazyků, cestování, počasí) (kromě bezplatných aplikací) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BSTICK

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu vstupenek na sportovní akce k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BCTICK

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu vstupenek na kulturní nebo jiné akce (např. vstupenek do kina, na koncerty, veletrhy) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BSIMC

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu předplatného internetového nebo mobilního telefonního připojení k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BSUTIL

Používání internetu během posledních tří měsíců ke sjednání nové smlouvy na odběr elektřiny, vody či tepla, odstraňování odpadů nebo podobné služby k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BHHS

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu služeb pro domácnost (např. uklízení, hlídání dětí, opravy, zahradnické práce) (rovněž pokud byly nakoupeny od soukromých osob) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BHHS_PP

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu služeb pro domácnost od soukromé osoby k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Ano

Jednotlivci, u nichž BHHS=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Ne

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BTPS_E

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu dopravních služeb od dopravního podniku, např. k nákupu jízdenek/letenek na místní autobusovou, leteckou či vlakovou dopravu nebo cesty taxi službou, k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BTPS_PP

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu dopravních služeb od soukromé osoby k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BRA_E

Používání internetu během posledních tří měsíců k pronájmu ubytování u podniku, jako je hotel nebo cestovní agentura, k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BRA_PP

Používání internetu během posledních tří měsíců k pronájmu ubytování u soukromé osoby k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BOTS (nepovinně)

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu jakýchkoli jiných služeb (kromě finančních a pojišťovacích služeb) k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

(nepovinně)

1

Ano

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Ne

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Možnost není zahrnuta nebo není uvedena

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BF

Kolikrát během posledních tří měsíců respondent nakoupil zboží či služby přes internet k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

1–2krát

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

2

3–5krát

 

 

 

 

 

 

3

6–10krát

 

 

 

 

 

 

4

> 10krát

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

IBV1

Celková hodnota zboží či služeb nakoupených během posledních tří měsíců přes internet k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Méně než 50 EUR

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

2

nejméně 50 a méně než 100 EUR

 

 

 

 

 

 

3

nejméně 100 a méně než 300 EUR

 

 

 

 

 

 

4

nejméně 300 a méně než 500 EUR

 

 

 

 

 

 

5

nejméně 500 a méně než 700 EUR

 

 

 

 

 

 

6

nejméně 700 a méně než 1 000  EUR

 

 

 

 

 

 

7

1 000  EUR a více

 

 

 

 

 

 

8

Nevím

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BFIN_IN1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu pojištění, včetně cestovního pojištění, rovněž v rámci balíčku například s letenkou, k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BFIN_CR1

Používání internetu během posledních tří měsíců za účelem přijetí půjčky či hypotéky nebo úvěru od banky nebo jiného poskytovatele finančních služeb k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Elektronické obchodování

BFIN_SH1

Používání internetu během posledních tří měsíců k nákupu nebo prodeji akcií, dluhopisů, podílů ve fondech nebo jiných finančních aktiv k soukromým účelům prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

BTFW1

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců bylo použití internetové stránky obtížné nebo bylo její fungování neuspokojivé (např. internetová stránka byla příliš komplikovaná, orientace na ní nesnadná, špatně fungovala z technického hlediska)

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

BDGL1

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců se vyskytly obtíže při vyhledávání informací o zárukách nebo jiných zákonných právech

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

BSPD1

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců došlo k pozdějšímu dodání, než bylo uvedeno

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

BCPR1

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců byly celkové náklady vyšší, než bylo uvedeno (např. neočekávané poplatky za transakci nebo neopodstatněné poplatky za záruku)

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

BWDN1

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců došlo k dodání jiného nebo poškozeného zboží či služeb

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

BFRA1

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců se vyskytly problémy s podvodným jednáním (např. nebylo dodáno žádné zboží či služby, došlo ke zneužití údajů kreditní karty)

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

BCR1

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců se vyskytly potíže při vyřizování stížností a zjednávání nápravy, nebo po podání stížnosti nenásledovala uspokojivá odpověď

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

BDNS1

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců zahraniční prodejce neprodával do země respondenta

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

BOTH2

Problémy při použití internetu k obchodním činnostem: při nákupu on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců se vyskytly jiné problémy

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

BARR2X

při nákupu on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace k soukromým účelům během posledních tří měsíců se nevyskytly žádné problémy

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

NBSHAB1

Překážky použití internetu k obchodním činnostem: během posledních tří měsíců nebylo zakoupeno žádné zboží ani služby on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace, neboť respondent upřednostňoval osobní nakupování a/nebo možnost prohlédnout si výrobek, byl loajální k obchodům, působí u něj síla zvyku

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=2 nebo IBUY=3 nebo IBUY=4 a IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

NBSKL1

Překážky použití internetu k obchodním činnostem: během posledních tří měsíců nebylo zakoupeno žádné zboží ani služby on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace, neboť respondent považoval objednávání on-line za obtížné (obával se, že jeho dovednosti jsou nedostatečné)

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=2 nebo IBUY=3 nebo IBUY=4 a IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

NBCD

Překážky použití internetu k obchodním činnostem: během posledních tří měsíců nebylo zakoupeno žádné zboží ani služby on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace, neboť respondent se obával výdajů za dodání zboží

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=2 nebo IBUY=3 nebo IBUY=4 a IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

NBSR1

Překážky použití internetu k obchodním činnostem: během posledních tří měsíců nebylo zakoupeno žádné zboží ani služby on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace, neboť respondent měl obavy ohledně spolehlivosti či rychlosti dodání

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=2 nebo IBUY=3 nebo IBUY=4 a IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

NBPSC1

Překážky použití internetu k obchodním činnostem: během posledních tří měsíců nebylo zakoupeno žádné zboží ani služby on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace, neboť respondent měl obavy ohledně zabezpečení plateb nebo soukromí

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=2 nebo IBUY=3 nebo IBUY=4 a IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

NBTRCM1

Překážky použití internetu k obchodním činnostem: během posledních tří měsíců nebylo zakoupeno žádné zboží ani služby on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace, neboť respondent měl obavy ohledně vracení zboží, vyřizování stížností nebo náhrady zaplacené částky

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=2 nebo IBUY=3 nebo IBUY=4 a IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

NBDNS1 (nepovinně)

Překážky použití internetu k obchodním činnostem: během posledních tří měsíců nebylo zakoupeno žádné zboží ani služby on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace, neboť zahraniční prodejce neprodával do země respondenta

(nepovinně)

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=2 nebo IBUY=3 nebo IBUY=4 a IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Možnost není zahrnuta

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

NBNND

Překážky použití internetu k obchodním činnostem: během posledních tří měsíců nebylo zakoupeno žádné zboží ani služby on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace, neboť během posledních tří měsíců nebylo třeba nakupovat on-line

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=2 nebo IBUY=3 nebo IBUY=4 a IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Překážky ve využívání IKT a obtíže s ním spojené

NBOTH1

Překážky použití internetu k obchodním činnostem: během posledních tří měsíců nebylo zakoupeno žádné zboží ani služby on-line prostřednictvím internetové stránky nebo aplikace, neboť se vyskytly jiné překážky použití internetu k obchodním činnostem

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IBUY=2 nebo IBUY=3 nebo IBUY=4 a IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Digitální dovednosti

CXFER1

Činnosti vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely spojené s kopírováním nebo přesunováním souborů (např. dokumentů, dat, obrázků či videí) mezi složkami, zařízeními (prostřednictvím elektronické pošty, výměny rychlých zpráv (instant messaging), USB či kabelu) nebo v cloudovém úložišti

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Digitální dovednosti

CINSAPP1

Činnosti vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely spojené se stahováním nebo instalací softwaru nebo aplikací

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Digitální dovednosti

CCONF1

Činnosti vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely spojené se změnou nastavení softwaru, aplikace nebo zařízení (např. nastavení jazyka, barev, kontrastu, velikosti písma, přizpůsobení panelů nástrojů/nabídek)

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Digitální dovednosti

CWRD1

Činnosti související se softwarem vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely spojené s používáním softwaru pro zpracování textu

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Digitální dovednosti

CPRES2

Činnosti související se softwarem vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely spojené s vytvářením souborů (např. dokumentů, obrázků či videí) sestávajících z více prvků, jako jsou například text, fotografie, tabulka, graf, animace nebo zvuk

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Digitální dovednosti

CXLS1

Činnosti související se softwarem vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely spojené s používáním tabulkových procesorů

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Digitální dovednosti

CXLSADV1

Činnosti související se softwarem vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely spojené s používáním pokročilých funkcí tabulkových procesorů (funkcí, vzorců, maker a dalších funkcí pro vývojáře) k uspořádání, analýze, strukturování nebo modifikaci dat

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž CXLS1=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Digitální dovednosti

CEPVA1

Činnosti související se softwarem vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely spojené s editací fotografií, videosouborů nebo audiosouborů

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Digitální dovednosti

CPRG2

Činnosti související se softwarem vykonávané během posledních tří měsíců pro vzdělávací, profesní nebo soukromé účely spojené s psaním kódu v programovacím jazyce

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Digitální dovednosti

UDI

Informace nebo obsah (např. videa, obrázky) konzultované během posledních tří měsíců na internetových zpravodajských stránkách nebo sociálních médiích respondent považoval za nepravdivé nebo pochybné

1

Ano

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Ne

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Digitální dovednosti

TIC

Respondent během posledních tří měsíců ověřoval pravdivost informací nebo obsahu na internetových zpravodajských stránkách nebo sociálních médiích

1

Ano

Jednotlivci, u nichž UDI=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Ne

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Digitální dovednosti

TICCSFOI

Respondent během posledních tří měsíců ověřoval pravdivost informací nebo obsahu na internetu tak, že ověřoval jejich zdroje nebo na internetu vyhledával další informace

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž TIC=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Digitální dovednosti

TICIDIS

Respondent během posledních tří měsíců ověřoval pravdivost informací nebo obsahu na internetu tak, že sledoval internetovou diskuzi o příslušných informacích nebo se takové diskuze zúčastnil

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž TIC=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Digitální dovednosti

TICNIDIS

Respondent během posledních tří měsíců ověřoval pravdivost informací nebo obsahu na internetu tak, že o příslušných informacích diskutoval off-line s dalšími osobami nebo použil zdroje mimo internet

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž TIC=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Digitální dovednosti

TICXND

Respondent pravdivost informací nebo obsahu na internetu neověřoval, protože již věděl, že příslušné informace, obsah nebo zdroj nejsou spolehlivé

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž TIC=0

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Digitální dovednosti

TICXSKL

Respondent pravdivost informací nebo obsahu na internetu neověřoval, neboť se mu nedostávalo k tomu potřebných dovedností nebo znalostí

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž TIC=0

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Digitální dovednosti

TICXOTH

Respondent pravdivost informací nebo obsahu na internetu neověřoval z jiných důvodů

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž BHHS=0

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

MAPS_RPS

Vykonání následující aktivity ke správě přístupu k vlastním osobním údajům (např. jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, kontaktní údaje, číslo kreditní karty, fotografie, zeměpisná poloha) na internetu během posledních tří měsíců: seznámení se s prohlášením o zásadách ochrany soukromých údajů před poskytnutím osobních údajů

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

MAPS_RRGL

Vykonání následující aktivity ke správě přístupu k vlastním osobním údajům (např. jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, kontaktní údaje, číslo kreditní karty, fotografie, zeměpisná poloha) na internetu během posledních tří měsíců: omezení nebo zamítnutí přístupu k zeměpisné poloze respondenta

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

MAPS_LAP

Vykonání následující aktivity ke správě přístupu k vlastním osobním údajům (např. jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, kontaktní údaje, číslo kreditní karty, fotografie, zeměpisná poloha) na internetu během posledních tří měsíců: omezení přístupu k profilu nebo obsahu na sociálních sítích či sdílených internetových úložištích

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

MAPS_RAAD

Vykonání následující aktivity ke správě přístupu k vlastním osobním údajům (např. jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, kontaktní údaje, číslo kreditní karty, fotografie, zeměpisná poloha) na internetu během posledních tří měsíců: odmítnutí souhlasu s použitím osobních údajů pro reklamní účely

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

MAPS_CWSC

Vykonání následující aktivity ke správě přístupu k vlastním osobním údajům (např. jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, kontaktní údaje, číslo kreditní karty, fotografie, zeměpisná poloha) na internetu během posledních tří měsíců: ověření, že internetová stránka, pro kterou respondent poskytl osobní údaje, byla zabezpečená

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

MAPS_APD

Vykonání následující aktivity ke správě přístupu k vlastním osobním údajům (např. jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, kontaktní údaje, číslo kreditní karty, fotografie, zeměpisná poloha) na internetu během posledních tří měsíců: žádost adresovaná správci nebo poskytovateli internetových stránek či internetového vyhledávače o přístup k údajům o respondentovi za účelem jejich aktualizace nebo smazání

1

Zaškrtnuto

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Nezaškrtnuto

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

COOK1

Informovanost o tom, že pomocí souborů cookies lze sledovat pohyb osob na internetu, vytvořit profil každého uživatele a zasílat uživatelům cílenou reklamu

1

Ano

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Ne

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

PCOOK1

Změna nastavení ve vlastním internetovém prohlížeči za účelem zablokování nebo omezení souborů cookies v zařízeních respondenta

1

Ano

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Ne

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

BOTS (nepovinně)

Znepokojení, že se respondentovy on-line aktivity zaznamenávají za účelem nabízení cílené reklamy

(nepovinně)

1

Ano, velmi znepokojen

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

2

Ano, do určité míry znepokojen

 

 

 

 

 

 

0

Ne, nejsem znepokojen

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Možnost není zahrnuta nebo není uvedena

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 

06. Zapojení do informační společnosti

Bezpečnost, soukromí a důvěryhodnost

USLCOOK

Používání softwaru, kterým je možnost sledování aktivit jednotlivce na internetu v zařízeních respondenta omezena

1

Ano

Jednotlivci, u nichž IU=1

Sbíraná

 

 

 

 

0

Ne

 

 

 

 

 

 

Prázdné

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

9

Nepoužije se

 

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU